Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

εἴωθα

Revision as of 13:30, 3 October 2019 by Spiros (talk | contribs) (cc1)
Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

German (Pape)

[Seite 748] perf. zu ἔθω, w. m. s.

Greek (Liddell-Scott)

εἴωθα: β΄ πρκμ. (μετὰ σημ. ἐνεστ.) τοῦ ἔθω, ὃ ἴδε.

French (Bailly abrégé)

v. ἔθω.

English (Autenrieth)

see ἔθω.

Spanish (DGE)

• Alolema(s): jón. ἔωθα Il.8.408, Archipp.55, Arar.19

• Morfología: [perf. usado como pres. ind., 3a plu. dór. ἐθώκατι Hsch.; plusperf. usado como impf., 1a sg. εἰώθειν X.An.7.8.4, Pl.Smp.213c, ἐώθεα Hdt.4.127, 3a sg. ἐώθεε Hdt.6.107, ἐώθει h.Merc.305, ἠώθει PCair.Zen.475.7 (III a.C.), 3a plu. εἰώθεσαν Hp.Ep.15, Th.8.69, anón. en PLit.Lond.138.8.9, ἐώθεσαν Hdt.3.31, εἰώθεισαν Plb.30.11.1, Plu.Pyrrh.5; tard. impf. 3a plu. εἴωθον Epiph.Const.Haer.15.1.4]
1 acostumbrar, soler c. inf. ἥ ἑ μάλιστ' εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν que es la que más suele acercársele con malignos dolores, Il.5.766, cf. 8.408, 15.265, οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν πρότερον τῇσι ἀδελφεῇσι συνοικέειν Πέρσαι Hdt.3.31, ἀρτοφαγέειν εἰώθασι Hp.Aff.61, εἴωθε χρῆσθαι ὥνθρωπος διαιτήμασιν Hp.Nat.Hom.9, cf. 20, de Arte 12, ὁ πλεύμων ... ἐωθὼς βρέχεσθαι τῷ πύῳ el pulmón habituado a estar bañado por el pus Hp.Morb.2.47b, ταλαιπωρεῖν Th.1.99, ὅπερ ποι[εῖν] εἴωθας Hyp.Phil.7, τὴν ὁδὸν ᾗ ἠώθει πορεύεσθαι PCair.Zen.l.c., τὸν βίον ἀπὸ λῃστείας ... εἰώθεισαν ἔχειν Plb.l.c., cf. Plu.Pyrrh.5, Mnesith.Ath.39.27, Epiph.Const.l.c., Pall.Febr.24
tb. sin inf. ἅτε τοῦ αἵματος πλέονος ἐόντος ἐν τῇ κεφαλῇ ... ἢ ἔωθεν porque en la cabeza está la sangre en mayor cantidad de lo que acostumbra Hp.Morb.2.4b, cf. Ep.15, τοῖσι τὰ ποταίνια (ἄλφιτα) εἰωθόσι a los que están acostumbrados a (comer) harinas frescas Hp.Acut.37.
2 en part. habitual, acostumbrado, de costumbre ref. a pers. ὑφ' ἡνιόχῳ εἰωθότι bajo la mano del auriga habitual, Il.5.231, οὐκ εὠθὼς ὁ Ἅρπαγος Harpago en contra de su costumbre Hdt.1.111, ὑμῖν ... παροῦσι τοῖς εἰωθόσιν a vosotros mis testigos habituales S.Ph.939
de abstr. ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημάτων Hdt.3.80, τὸ εἰωθὸς ἔθος el estado habitual Hp.Flat.14, cf. Ep.17.4, ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ Pl.Ap.27b, ἡ εἰωθυεῖα (sic) εἰκοστή BGU 96.8 (III d.C.) en BL 1.19
part. subst. neutr. plu. τὰ εἰωθότα las cosas acostumbradas ref. a comidas y bebidas, Hp.Aff.1, cf. 61, a palabras, Ar.Ra.1
en locuciones παρὰ τὸ εἰωθός contra lo acostumbrado Hp.Ep.17.4, Th.4.17, 55, κατὰ τὸ εἰωθός según lo acostumbrado, según costumbre, PKöln 263.3 (III a.C.), PSI 488.19 (III a.C.), πλείω τοῦ εἰωθότος más de lo acostumbrado Hp.Aff.61, μᾶλλον τοῦ ἐωθότος Hp.Morb.2.3, 5.
3 impers., en 3a pers. es costumbre, se acostumbra ἐπῆλθε πταρεῖν τε καὶ βῆξαι μεζόνως ἢ ὡς ἐώθεε comenzó a estornudar y a toser con más fuerza de lo que es normal Hdt.6.107, ὡς εἴωθε como es costumbre Ar.Ec.282, ταράττειν δ' εἴωθεν ἐνίους Aristox.Harm.78.3, ὥσπερ εἰώθει Plu.Sull.9.

• Etimología: De *se-su̯ōdha, cf. lat. suesco de *su̯ēdh-skō.

Greek Monolingual

εἴωθα, εἰωθός
βλ. έθω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σε-σFωθα, με ανομοίωση τών δασέων και αντέκταση < ΙΕ ρίζα swedh- «συνήθεια, έθιμο, άσυλο». Ο τ. είωθα είναι αρχαίος αμετάβατος παρακείμενος του άχρηστου ενεστώτα έθω και συνδέεται με λατ. suēsco «συνηθίζω» (< swedh-sko). Ο ιωνικός τύπος έωθα (< -Fωθα) εμφανίζεται παράλληλα με το είωθα].

Greek Monotonic

εἴωθα: βʹ ενικ. παρακ. (με σημασία ενεστ.) του ἔθω.

Russian (Dvoretsky)

εἴωθα: pf. 2 к ἔθω.

Frisk Etymological English

Grammatical information: v.
Meaning: am used, use (Il.),
Other forms: ἔωθα (s. Wissmann Münch. Stud. z. Sprachwiss. 6, 124ff.), Lesb. εὔωθα, plusquampf. εἰώθειν, Ion. ἐώθεα
Origin: IE [Indo-European] [883] [to be replaced!] *su̯edʰ- own character?
Etymology: Old intransitive perfect of state. As transitive present with complete inflexion (aor. ἐθίσαι etc.) functions the denomin. ἐθίζω (from ἔθος); on supposed intrans. *ἔθω s. ἔθων. Unclear εὑέθωκεν εἴωθεν (from *ἐθόω?, Bechtel Dial. 1, 88; 369; from *εϜϜεθ-), ἐθώκατι εἰώθασιν H.; cf. Schwyzer 775. The long vowel in PGr. *σέ-σϜωθ-α, from where with breath-dissimilation εἴωθα etc., is also seen in γέ-γων-α I can be heard, which is also old. Cognates unknown. The long vowel (with ē-quality) also in ἦθος, lengthened grade of ἔθος, s. vv.

Frisk Etymology German

εἴωθα: {eíōtha}
Forms: ἔωθα (zum Lautlichen Wissmann Münch. Stud. z. Sprachwiss. 6, 124ff.), lesb. εὔωθα, Plusquamperf. εἰώθειν, ion. ἐώθεα
Grammar: v.
Meaning: bin gewohnt, pfiege (seit Il.),
Etymology : altes intransitives Perfekt des Zustands. Als transitives Präsens mit durchgeführter Flexion (Aor. ἐθίσαι usw.) fungiert das denominative ἐθίζω (von ἔθος); über angebl. intrans. *ἔθω s. ἔθων. Unklar εὐέθωκεν· εἴωθεν (von *ἐθόω?, Bechtel Dial. 1, 88; 369), ἐθώκατι· εἰώθασιν H.; vgl. Schwyzer 775. Die Dehnstufe in urgr. *σέσϝωθα, woraus mit Hauchdissimilation εἴωθα usw., kehrt auch in dem ebenfalls alten γέγωνα ich bin vernehmlich wieder. Primäre damit verwandte Verbformen sind weder im Griechischen noch in anderen Sprachen belegt. Die Dehnstufe (mit ē-Qualität) erscheint noch in ἦθος, die Hochstufe in ἔθος, s. dd.
Page 1,472

Chinese

原文音譯:œqw 誒拖
詞類次數:動詞(4)
原文字根:習常 相當於: (פַּעַם‎)
字義溯源:(成為)習常*,慣於,常規,常例,常
同源字:1) (ἐθίζω)習慣於 2) (ἔθος)習慣 3) (ἔθω / εἴωθα)習性 4) (ἦθος)習常
出現次數:總共(4);太(1);可(1);路(1);徒(1)
譯字彙編
1) 常例(1) 徒17:2;
2) 常規(1) 路4:16;
3) 常(1) 可10:1;
4) 有一常例(1) 太27:15