Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "ἰδέ" on this wiki. See also the other search results found.

 • Κλητ. Ζὰν Ἀριστοφ. Ὄρν. 570· καὶ ἐπὶ Κρητικῶν νομισμάτων ΤΑΝ, ὃ ἐ. Ζάν, ἴδε Eckhel. D. Ν. 2. 301, Πυθ. παρὰ Πορφ. Βίῳ Π. 17· - Βοιωτ. Δεύς, Ἀριστοφ. Ἀχ
  5 KB (482 words) - 09:57, 5 August 2017
 • γιγνώσκω Th.3.44, αὐτοὶ ... κυκλήσομεν traigamos en carros, Il.7.332, αὐτὸς νῦν ἰδέ mira ahora tú mismo, Od.8.443, αὐτὸν δ' ἐλέησον ten piedad de mí, Il.24.503
  156 KB (19,063 words) - 13:15, 3 October 2019
 • ἐπειδὰν: ὅ ἐ. ἐπειδὴ ἂν (ἴδε ἐπεὶ Α. ΙΙ, ἂν Α. Ι. 2), μεθ’ ὑποτακτ. καὶ ἐπομένως μόνον ἐπὶ χρόνου. 2) αἱ μετ’ εὐκτ. χρήσεις ἐν τοῖς δοκίμοις συγγραφεῦσι
  678 bytes (63 words) - 11:11, 5 August 2017
 • νικᾶν: μετὰ γενικ., ἴδε Meisterh 2168, 18.
  88 bytes (7 words) - 10:43, 5 August 2017
 • = ἐὰν λοιπὸν τώρα τοὐλάχιστον, Δημ. 37, 19: ἴδε κατωτ. ΙΙ. 2. 3) μετὰ ἄρνησιν ὁ ἀλλὰ ἐνίοτε = ἀλλ’ ἢ (ὃ ἴδε) = εἰμή, μόνον, οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος, ἀλλὰ
  12 KB (1,160 words) - 11:10, 10 January 2019
 • Σοφ. Ἀντ. 167· πρῶτα μὲν.., αὖθις δὲ..., Ἡρόδ. 7. 102: - περὶ τοῦ αὖθις αὖ, ἴδε αὖ IV· πρβλ. καὶ τὸ εἰσαῦθις.
  2 KB (176 words) - 11:42, 5 August 2017
 • φᾰγητόν: τό, φάγημα, Ἐκκλ., ἴδε Δουκάγκ.
  98 bytes (6 words) - 10:37, 5 August 2017
 • πάντοτε διῃρημένως, ὡς, περί που τὰς ὑπωρείας τῆς Ἴδης Εὐστ. 1204, 50, κτλ. ― Ἴδε Κόντου Κριτικὰς καὶ Γραμματικὰς Παρατηρήσεις ἐν Ἀθηνᾶς τ. Ζ΄, σ. 11. ΝΜΑ
  2 KB (110 words) - 12:16, 29 September 2017
 • ἥλιος Ἀριστ. π. Φυτ. 2. 3, 11· - τὸ ἐνεργ., παρὰ τοῖς Βυζ. καὶ τοῖς Ἐκκλ. - Ἴδε Χατζιδάκι Κοσκυλμάτια ἐν Ἀθηνᾶς τόμ. Η΄, σελ. 135. παρουσιάζομαι: быть в
  477 bytes (38 words) - 01:44, 1 January 2019
 • τοῦ παρ’ ἡμῖν συνήθους τριάντα. Περὶ τοῦ σαράντα, πεντῆντα, ἢ πενῆντα, κλπ. ἴδε Κοραῆ Ἀτάκτων τ. Α΄, σ. 284-5. 297, τ. Β΄, σ. 292. 324, ἔνθα μνημονεύονται
  2 KB (183 words) - 12:25, 14 January 2019
 • Ἱππ., καὶ Ἀττ.)· ὡσαύτως ἔγγῑον, ἔγγιστα (ἴδε ἐγγίων), - τὸ τελευταῖον παρ’ Ἀντιφῶντι 129. 14. (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἄγχι, ἄγχω), Ι. ἐπὶ τόπου, πλησίον, λίαν
  4 KB (390 words) - 22:24, 30 December 2018
 • γραφ. ἐν Π. 1. 56· ἀλλ’ εὕρηται ἐν τῇ μεταγεν. Δωρ., μάλιστα ἐν συνθέσει, ἴδε ποθήκω, ποθίερος, πόθοδος, ποθολκίς, πόταγε, ποταγωγίς, ποταείδω, ποταίνιος
  2 KB (199 words) - 09:48, 5 August 2017
 •    A v. δεῖ. δεῖν: ἀπαρέμφ. τοῦ δέω, ἴδε ἐν λ. δεῖ. 2) συνηρ. οὐδ. μετοχ., ἴδε δεῖ ΙΙΙ. (ἴδε Κόντ. Γλωσσ. Παρατ. σ. 183 κἑξ.). inf. de δέω¹ et², et
  1 KB (73 words) - 13:55, 31 January 2019
 • ξηρή: ἡ, ἴδε ξηρός ΙΙΙ.
  67 bytes (5 words) - 10:12, 5 August 2017
 • Adv.,    A v. ἀρχή 1.1 c. ἀρχήν: Ἐπίρρ. ἴδε ἀρχή Ι. 2. ἀρχήν: επίρρ., βλ. ἀρχή I. see ἀρχή
  523 bytes (20 words) - 20:05, 9 January 2019
 • ποιηταῖς καὶ Ἴωσι πεζογράφοις, ἴδε ἐν τέλ.) παρ’ Ἀττικ. ἐπιτείνεται διὰ προσχηματισμοῦ, οἷον οὑτωσί, Πλάτ. Γοργ. 503D, κτλ. (ἴδε ἐν λ. οὗτος Α)· - Ἐπίρρ. τοῦ
  47 KB (4,888 words) - 13:50, 3 October 2019
 • γυναικεῖον: τό, ἴδε το ἑπόμ. ου (τό) : pudendum muliebre. Étymologie: γυναικεῖος.
  190 bytes (11 words) - 19:51, 9 August 2017
 • Μῶσα Ἀλκμὰν 1, κτλ.· Λακων. Μῶα (ἀντὶ Μῶσα) Ἀριστοφ. Λυσ. 1297· ἴδε Ἀνέκδ. Ὀξ. 1. 277· (ἴδε ἐν λέξ. *μάω)· - ἡ Μοῦσα, θεὰ τῆς ᾠδῆς, τῆς μουσικῆς, τῆς ποιήσεως
  9 KB (731 words) - 11:15, 26 February 2019
 • ἡμίσεος: Δωρ. ἀμίσεος, α, ον, = ἥμισυς, ἴδε Λοβ. Φρυν. 247.
  125 bytes (10 words) - 10:01, 5 August 2017
 • τις τοῦ Ὁμηρ. εἰν Ἀΐδαο) διατηρηθῇ ἐν Σοφ. Ἀντ. 1241 (ἰαμβικ. τρίμετρ.), ἴδε σημ. Jebb, πρβλ. εἰνί· ― εἰν- εὕρηται ὡσαύτως ἐν συνθέτοις εἰνάλιος, εἰνόδιος
  3 KB (350 words) - 19:28, 31 December 2018
 • περιβάλλεταί τις, ὡς τὸ περιβόλαιον (ὃ ἴδε), Πλάτ. Πολιτ. 288Β, πρβλ. Δημόκριτ. Ἐφέσιον παρ’ Ἀθην. 525D. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 144. το, ΝΑ
  4 KB (259 words) - 17:50, 10 January 2019
 • μυστήρια, ἴδε Ἀριστοφ. Πλ. 1014, Μένανδρ. ἐν «Περινθίᾳ» 4, ἴδε καὶ ἐν λέξ. ἁμαξουργός· πομπεία: ― βοᾷς... ὥσπερ ἐξ ἁμάξης Δημ. 268, 14: ἴδε ἐπὶ πᾶσι Βεντλεΰου
  11 KB (1,183 words) - 14:01, 2 October 2019
 • ὄπῐθεν    a of place, behind ἴδε καὶ κείναν χθόνα πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα ψυχροῦ (O. 3.31)    b of time, after ὄπιθεν οὐ πολλὸν ἴδε (O. 10.35) παίδων δὲ παῖδες
  627 bytes (51 words) - 14:41, 17 August 2017
 • Πολιτικ. 8. 3, 7 (ἔνθα προστίθεται ἡ γραφική, ἡ ζωγραφικὴ ἢ ἰχνογραφία), ἴδε Becker Charikles 1, σ. 48 κἑξ.· ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν, ἐκπαιδεύειν
  2 KB (155 words) - 10:08, 5 August 2017
 • οἷον: οὐδ. τοῦ οἷος, ἴδε οἷος VI. neutre de οἷος. relative word, (such) as, of what sort (qualis), with antecedent τοῖος expressed or implied. It may
  2 KB (162 words) - 00:48, 1 January 2019
 • εὕρηται παρ’ Ὁμήρῳ καὶ εἴω, εἴῃς, κτλ., συχνάκις συγχεόμενα πρὸς τὴν εὐκτ., ἴδε Ἰλ. Ι. 245, Ὀδ. Ο. 448· Δωρ. γ΄ πληθ. ὦντι, Συλλ. Ἐπιγρ. 1840. 3, κ. ἀλλ.·
  32 KB (3,138 words) - 10:07, 5 August 2017
 • Ἀγγλο-Σαξον. ofer (over), Ἀρχ. Γερμαν. oba (über)· πρβλ. τὰ Ἀγγλ. up, upper, κτλ.˙ ἴδε καὶ τὸ ἀντίθετον ὑπό˙ - ἐκ ταύτης δὲ ἐσχηματίσθησαν συγκρ. καὶ ὑπερθ. ὑπέρτερος
  15 KB (1,398 words) - 10:47, 5 August 2017
 • Ξεν. Κύρ. 4. 5, 27· οὐδ’ αὖ, ἴδε κατωτ. - Ἀλλὰ τὸ οὔτε (μήτε) δὲν δύναται νὰ τεθῇ ἁπλῶς ὡς ἀπόδοσις τοῦ οὐδὲ (μηδέ), ἴδε ἐν λ. μηδὲ Α. 2. 4) μετὰ τὸ οὔτε
  34 KB (3,492 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Ἔκθ. Βασ. Τάξ. 445, Achmes Ὀνειροκρ. 158, 161, κλπ., ἴδε σημ. Κοραῆ εἰς Ἡλιόδ. τ. 2, σ. 296, ἴδε καὶ Λεξικ. Ὀρθογρ. καὶ Χρηστ. Ζηκίδου ἐν λ.
  1 KB (67 words) - 10:43, 5 August 2017
 • συμφώνως: Ἐπίρρ. τοῦ σύμφωνος, ἴδε σύμφωνος ἐν τέλει. ΝΜΑ, και σύμφωνα Ν βλ. σύμφωνος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό
  440 bytes (36 words) - 11:15, 10 January 2019
 • Ἑλλ. 1. 4. 11, Δημ. 180. 16, ἴδε Chandl. Gr. Acc. σ. 184· γεν. δυϊκοῦ τριήροιν (οῖν;), Ξεν. Ἑλλ. 1. 5, 19 (τρίς, -ήρης, ὃ ἴδε). Λατιν. triremis, πλοῖον ἔχον
  9 KB (714 words) - 15:58, 2 October 2019
 • (q.v.). τσανγάριος, v. τζαγκάριος. τρώω: ῥιζικὸς τύπος τοῦ τιτρώσκω, ὃ ἴδε. seul. 3ᵉ sg. prés; c. τιτρώσκω. τρώει, aor. subj. τρώσῃ, -ητε, mid. fut
  1 KB (73 words) - 15:58, 2 October 2019
 • ὡσαύτως διὰ τοῦ μακρὰν (ἴδε ἐν λέξ.)· ἢ διὰ τοῦ οὐδετ. μετὰ προθ. (ἴδε ἀνωτ. ΙΙΙ)· - περὶ τοῦ συγκρ. καὶ ὑπερθετ. τοῦ ἐπιρρ. ἴδε ἐν λέξ. μακροτέρως, μακροτάτω
  47 KB (4,117 words) - 14:00, 3 October 2019
 • τό (q.v.). πρόσωπος: ὁ, = πρόσωπον, τό, Πλάτ. Κωμικ. ἐν Ἀδήλ. 39· ἀλλ’ ἴδε Meineke ἐν τόπῳ. ὁ, Α πρόσωπο. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. του πρόσωπον με
  751 bytes (40 words) - 12:23, 29 September 2017
 • διῃρεῖτο εἰς τρισχιλίους στατῆρας (ἴδε στατὴρ ΙΙ)· περὶ τῆς ἑρμηνείας καὶ τῆς ἀναγκαίας διορθώσεως τοῦ Ἡροδ. 3. 89, ἴδε Mommsen Röm. Münzw. σ. 22 κἑξ. Ha’
  20 KB (2,008 words) - 14:40, 3 October 2019
 • μακρόν: τό, οὐδ. τοῦ μακρός· ἴδε ἐν λ. παράβασις ΙΙΙ. μακρόν: τό, ουδ. του μακρός· βλ. μακρός III, παράβασις III. μακρόν: adv. 1) на дальнее расстояние
  856 bytes (61 words) - 23:42, 31 December 2018
 • ἱσχυραὶ ἢ ἐλαφραὶ βροχαί, κλπ., Ἱππ., ἴδε Foës. Oecon. 3) περὶ τῆς φράσεως, ἐν ὕδατι βρέχεσθαι, Ἡρόδ. 3. 104, ἴδε ἐν λ. βρέχω. 4) ἐν τῇ Ἀττ. δικανικῇ φράσει
  39 KB (4,215 words) - 14:45, 3 October 2019
 • τῆς λύρας, ἴδε Meineke, καὶ πρβλ. κιθαρίζω. 2) περὶ ὄνου σκιᾶς, δηλ. περὶ μηδαμινοῦ πράγματος, Λατ. de lana caprina, Ἀριστοφ. Σφ. 191 (ἔνθα ἴδε Σχολιαστ
  31 KB (2,944 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ὕελος: ἴδε ὕαλος. ὕελος: ἡ ион. v. l. = ὕαλος.
  135 bytes (9 words) - 05:16, 1 January 2019
 • νήεσσι,    A v. ναῦς. νῆες: νήεσσι, ἴδε ἐν. λ. ναῦς. nom. pl. épq. de ναῦς. see νηῦς. νῆες: ονομ. πληθ. του ναῦς· νήεσσι, Επικ. δοτ. πληθ. νῆες:
  686 bytes (30 words) - 00:32, 1 January 2019
 • Ἡρόδοτ. κτλ.· μετὰ γεν., εὖ ἥκειν τοῦ βίου Ἡρόδ. 1, 30· εὖ φρονεῖν, ἴδε φρονέω· εὖ σέβειν, ἴδε εὐσεβέω, κτλ· - πρὸς ἔμφασιν ἐνίοτε τίθεται ἐν τέλει τῆς φράσεως
  30 KB (2,980 words) - 13:40, 3 October 2019
 • παρενετέθη ὑπὸ τοῦ Ἑρμάννου, ἐνεκρίθη δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Jebb) Σοφ. Ο. Τ. 201· ἴδε διαφ. γρ. ἐν τῇ Ἐκδ. τοῦ Jebb. 2) ἐπὶ λαμπάδος, λαμπραῖσιν ἀσταπαῖσι λαμπάδων
  2 KB (146 words) - 11:12, 5 August 2017
 • τό,    A v. μέσος III and V. μέσον: τό, ἴδε ἐν λ. μέσος ΙΙΙ καὶ V. (I) το (ΑM μέσον) βλ. μέσο. (II) το φυσ.-χημ. κάθε ουσία στο εσωτερικό της οποίας
  4 KB (303 words) - 14:00, 31 January 2019
 • τονισμοῦ ἴδε Chandler on Gr. Acc. § 550)· - Ἐπικ. λᾰγωός, οῦ, ὡσαύτως παρὰ Ξεν. Κυν. 10, 2, Ἀριστ. π. Ζ. Ἱστ. 8. 28, 7., 9. 33, Λουκ., κτλ., ἴδε Λοβ. ἔνθ’
  3 KB (268 words) - 11:28, 5 August 2017
 • εὕρηται ἀόριστος ἐκεῖ ὅπου ἠδύνατο νὰ τεθῇ ὑπερσυντέλ. πρὸς μείζονα ἔμφασιν (ἴδε ἀνωτ.), ὡς ἐν τῇ Λατ. τὸ postaquam venit εἶναι συνηθέστερον τοῦ postaquam
  14 KB (1,389 words) - 10:09, 5 August 2017
 • ἀριθμὸς: [ᾰ], ὁ, (ἴδε * ἄρω) Λατ. numerus, πρῶτον ἐν Ὀδ., λέκτο δ’ ἀριθμὸν Δ. 451· ἀριθμῷ παῦρα Σιμωνίδ. 47· ἓν ἀριθμῷ Ἡρόδ. 3. 6· ἀριθμὸν ἓξ ὁ αὐξ. 1
  8 KB (705 words) - 09:47, 5 August 2017
 • 4. ὕψος: -εος, τό, (ὕψι) ὡς καὶ νῦν, πρῶτον παρ’ Ἡροδ. (ἴδε κατωτ.), Αἰσχύλ. Ἀγ. 1376 (ἴδε ἐκπήδημα)· εἰς ὕψος αἴρειν τινὰ Εὐρ. Φοίν. 404· ὕ. ἔχειν,
  6 KB (560 words) - 14:25, 3 October 2019
 • φέρε: ἴδε φέρω ΙΧ. impér. prés. de φέρω, forme diverses locut. : v. φέρω. φέρε: προστ. του φέρω, βλ. φέρω IX. φέρε: см. φέρω 23.
  314 bytes (24 words) - 05:32, 1 January 2019
 • ἀόρ. ἐκλείσθην (ἴδε ἀπο-, κατα-κλείω): πρκμ. κέκλειμαι (μεταγενεστ. κέκλεισμαι), ὑπερσ. ἐκεκλείμην, -είσμην (ἴδε κατωτ.)· ― Ἰων. κληίω ἴδε ἀπο-, περι-, συγ-κλείω):
  21 KB (1,836 words) - 13:55, 3 October 2019
 • ανθο: κατάλ. ῥηματ. ἐν Βοιωτ. ἐπιγραφαῖς, ὡς π. χ. ἀπεγράψανθο = αντο, ἴδε Λεξ. Ἀθησ. λέξ. Κουμανούδη.
  205 bytes (16 words) - 11:12, 5 August 2017
 • εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι Ἰλ. Γ. 194)· μετάφρενον Κ. 29· σάκος Λ. 527· τεῖχος Μ. 5· εὐρυτέρα ὁδὸς Ψ. 427· εὐρὺν ἀγῶνα (ἴδε ἐν λ. ἀγών)· κατά
  16 KB (1,455 words) - 14:50, 2 October 2019
 • πρβλ. περιπετής, -πίπτω, -πτυχής, καὶ ἴδε ἐν λέξει ἀμφὶ Β. 1· ― περὶ τοῦ περὶ κῆρι, περὶ θυμῷ, περὶ φρεσίν, ἴδε κατωτ. Ε. 3) ἐπὶ πολεμιστοῦ ἱσταμένου ὑπεράνω
  148 KB (15,451 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ὃν οἱ Ἀντιγραφεῖς εἰσήγαγον εἰς τὸ κείμενον Διον. τοῦ Ἁλ., Διόδ., κλπ. - ἴδε Κόντον ἐν Ἀθηνᾶς τ. Θ΄, σ. 78. ἡ, ΜΑ βλ. σημαία. Αναζήτηση σε: Google |
  3 KB (230 words) - 12:28, 29 September 2017
 • Ἀρτεμίδ. 2. 42), 1 Ἐπ. Τιμ. 3. 13· τολμημάτων βαθμοὶ Ἰώσηπ. Ἰ. ΙΙ. 4. 3, 10, ἴδε ἐν λ. ἀναλογέω· ὡσαύτως ἐπὶ γενεαλογίας, ἀποτέρω δυοῖν β., κατὰ δύο βαθμοὺς
  1 KB (124 words) - 11:29, 5 August 2017
 •    A v. οὐ G. οὐκ: ἴδε οὐ ἐν ἀρχῇ καὶ Β. 1. v. οὐ. see οὐ. οὐκ: αντί οὐ, πριν από ψιλόπνοο φωνήεν, και στην Ιων. αντί οὐχπριν από δασύπνοο φωνήεν
  1 KB (68 words) - 04:50, 10 January 2019
 • αὐτόθι 180, ἴδε ἐν λ. προσβάλλω Ι. 3)· προσβολαὶ κακαὶ Εὐρ. Ἠλ. 829· πρ. θεῖαι Ἀντιφῶν 123. 23· πρ. δεισιδαιμονίας Πλούτ. 2. 45D, ἔνθα ἴδε Wyttenb.· ἑνικ
  25 KB (2,092 words) - 12:20, 26 February 2019
 • ε) το τέλειο πρότυπο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ιδέα + -ώδης. Η λ. ως προς το θέμα της (ιδε-) είναι αντιδάνεια, πρβλ. γαλλ. ideal < λατ. idealis < λατ. idea (πρβλ. ιδέα)
  1 KB (108 words) - 07:18, 29 September 2017
 • μαντεύω: ἴδε μαντεύομαι ἐν τέλ. d’ord. au Moy. μαντεύομαι; rendre des oracles. Étymologie: μάντις. (AM μαντεύω, Α και μαντεύομαι, Μ και μαντεύγω) μάντης
  2 KB (125 words) - 07:35, 29 September 2017
 • βοτρύων, ὁρμαθὸς βοτρύων, Ἰωσήπ. Ἰουδ. Ἀρχ. 12. 2, 10. ΙΙ. τόπος μεμετρημένος (ἴδε σχοῖνος ΙΙΙ), ὁ περίβολος πόλεως ἢ μέρος, Casaub. εἰς Στράβ. 379, Σύλλ. Ἐπιγρ
  2 KB (147 words) - 12:52, 29 September 2017
 • ἑτοῖμος)· παρ’ Ἀττ. συχν. ος, ον· παρ’ Ἐπικ. ὑπάρχει καὶ τύπος, ὁμοίϊος, ὃ ἴδε· οὐδὲν θηλυκ. εἶναι ἐν χρήσει παρ’ Ὁμ. καὶ Ἡσ.· Αἰολ. ὕμοιος Θεόκρ. 29. 20·
  44 KB (4,166 words) - 14:05, 3 October 2019
 • ἤθελον: ἴδε ἐν λ. ἐθέλω. v. ἐθέλω. ἤθελον: παρατ. του ἐθέλω. ἤθελον: impf. к ἐθέλω.
  252 bytes (15 words) - 07:28, 31 December 2018
 • curly, Tz.H.12.801. σγουρός: -ά, -όν, σκοτεινός, μελανός, λέξις Βυζαντ.· ἴδε Δουκάγγ. -ή, -ό / σγουρός, -ά, -όν, ΝΜ βοστρυχωτός, κατσαρός νεοελλ. σγουρομάλλης
  2 KB (87 words) - 12:27, 29 September 2017
 • περιορισμοὺς, ὑφ’ οὓς καὶ μετὰ τοῦ εὖ (ἴδε ἐν λέξει). Πρὸ τῶν στ, σθ, σπ, σφ, σχ, τὸ τελικὸν σ παρελείπετο· ἴδε δυστ-. Πρβλ. Σανσκρ. dus-, dur-, π.χ. durmanâs
  7 KB (601 words) - 14:40, 2 October 2019
 • ἡ,    A v. κειρία. [Seite 1433] ἡ, Binde, Verband, Medic. κηρία: ἡ, ἴδε ἐν λέξ. κειρία.
  518 bytes (16 words) - 09:28, 5 August 2017
 • σφῡρηλασία: ἡ, = σφυρηλάττησις, ὃ ἴδε. η, ΝΑ σφυρηλατῶ κατεργασία μετάλλων με σφύρα νεοελλ. 1. (κατ' επέκτ.) σφυροκόπημα 2. τεχνολ. η σφυρηλάτηση 3.
  469 bytes (35 words) - 12:56, 29 September 2017
 • ὀξέως: Ἐπίρρ. ἴδε ὀξὺς V. adv. 1 avec finesse ou acuité (voir, comprendre, etc.); 2 rapidement; Cp. ὀξυτέρως, Sp. ὀξύτατα. Étymologie: ὀξύς. ὀξέως:
  674 bytes (43 words) - 17:40, 10 January 2019
 • μήτηρ Ἰλ. Π. 203· ἀκολούθως ἡ σημασία αὕτη περιωρίσθη εἰς τὴν λέξιν χολή, ἴδε Λοβέκ. Proleg. Pattol. σ. 11. ΙΙ. καθόλου (μεταφορ.), ὡς τὸ Λατ. bilis, πικρὰ
  13 KB (1,203 words) - 10:30, 20 January 2019
 • διὰ τοῦ δόρατος, ὅ ἐ. ἐν πολέμῳ (ἴδε κατωτέρω 3), ὁ αὐτ. 5. 94· τοξουλκὸς αἰχμή, ἐπὶ βέλους, Αἰσχύλ. Πέρσ. 239· ἴδε κατωτέρω 3· σπάνιον παρὰ πεζοῖς τῶν
  17 KB (1,349 words) - 14:02, 2 October 2019
 • ἀργίας: ἴδε ἐν λ. ἀργήεις
  74 bytes (5 words) - 11:03, 5 August 2017
 • παρὰ Πλάτωνι, κλπ.· - ψευδολόγοι, λέγονται καὶ τὰ σοφίσματα ἐν τῇ λογικῇ, ἴδε Ἀριστ. Τοπικ. 8. 12, Πλάτ. Θεαίτ. 148Β. 2) ἐπὶ προσώπων, ψευδόμενος, ψευδολόγος
  3 KB (273 words) - 11:26, 5 August 2017
 • Ϝάναξ καὶ Ϝοῖκος καὶ Ϝανήρ. Τὸ σχῆμα τοῦτο, ὅπερ εὑρίσκεται ἐν ἐπιγραφαῖς (ἴδε κατωτ.) καὶ ἐν χειρογράφοις, ὑπομιμνήσκει τὸ ὁμοιότατον γράμμα τῆς Λατινικῆς
  17 KB (1,757 words) - 05:41, 19 December 2019
 • ἐφθέγγεθ’, ὡς ὁ πηλὸς ὁ Προμηθῆος Ἀποσπ. 87, πρβλ. 133, Ἀριστοφ. Ὄρν. 686, καὶ ἴδε πηλόπλαστος· ― ἀλλά, 2) πηλὸς ἐνίοτε ἦν ἐν χρήσει ἀντὶ τοῦ βόρβορος ἢ ἰλύς
  2 KB (225 words) - 09:36, 5 August 2017
 • ὅλως: ἴδε ὅλος ΙΙΙ. adv. 1 en entier, complètement, tout à fait ATT ; οὐχ ὅλως ATT absolument pas; 2 en général, en bloc ; en un mot, pour le dire en
  2 KB (204 words) - 14:10, 3 October 2019
 • (κενός), ἴδε Ιι, Ι· οὕτως αἱ μετοχαὶ τίθενς θὲνς ἀντὶ τιθεὶς θείς· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γ΄ πληθ. τῶν βαρυτόνων ῥημάτων τύπτοντι ἀντὶ τύπτουσι· ἴδε Ahr. D. Aeol
  7 KB (710 words) - 19:29, 9 August 2017
 • Ε. 237. Θ. 41, κ. ἀλλ.· ἐνίοτε δὲ καὶ τρεῖς κατὰ μέτωπον, ἴδε παρήορος· σπανίως τέσσαρες, ἴδε τετράορος· - ἐντεῦθεν τὸ ἵπποι καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἅρματος,
  49 KB (4,478 words) - 13:45, 3 October 2019
 • Αἰσχύλ. Προμ. 479 κἑξ. (ἔνθα ἴδε Blomf. 488), Εὐρ. Ἱππόλ. 516, Ἀριστοφ. Πλ. 717, Θεόκρ. 11. 2, Στράβ. 795. β) μετὰ γεν. (ἴδε κατωτ. ΙΙ), φ. νόσου ἴαμα, μέσον
  31 KB (2,995 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Lob. Phryn. 250. φόρεμα: τό, μεταγεν. τύπος ἀντὶ φόρημα, Σουΐδ., Φώτ.· ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύν. 250. -έματος, το, ΝΜΑ, και φόρημα Α φορῶ νεοελλ. 1. γυναικείο
  2 KB (151 words) - 12:54, 29 September 2017
 • χρήσει ὁ παρατ. ἔφασκον ἴδε κατωτ. ΙΙΙ· ― ἐκ τοῦ φάσκω ὡσαύτως παρελαμβάνοντο πᾶσαι αἱ ἐγκλίσεις τοῦ ἐνεστ. πλὴν τῆς ὁριστικῆς· ἴδε Elmsl. εἰς Εὐρ. Ἡρακλ
  65 KB (6,533 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Ἱστ. 8. 29, 5. ΙΙ. ὄνομα πολλῶν φαρμάκων ἐν τῇ Ἑλλ. φαρμακοποιΐᾳ, Γαλην.· ἴδε ἱερή. sg. fém. ou pl. neutre de ἱερός. ἱερά: I ἡ 1) (sc. τριήρης) священный
  3 KB (225 words) - 14:05, 31 January 2019
 • φαάντατος u. φαεννός. φαεινός: -ή, -όν, Δωρ. καὶ Ἀττ. φαεννός, ἴδε ἐν τέλ.· (ἴδε φάω)· - ποιητ. ἐπίθ., λάμπων, ἀκτινοβόλος, λαμπρός, πῦρ Ἰλ. Ε. 215·
  10 KB (784 words) - 14:50, 9 January 2019
 • 118. 42· ἐν Ἀττικῇ τινι ἐπιγραφῇ φέρεται νεικητής, Συλλ. Ἐπιγρ. 269. 10. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 196. ο, θηλ. νικήτρια και νικήτρα (ΑΜ νικητής
  2 KB (129 words) - 12:03, 29 September 2017
 • Sammelb.2251 (iv A. D.). μελᾰνός: -ή, -όν, = μέλας, Γεωπ., κτλ., ἴδε Λοβεκ. Παραλ. 139, καὶ ἴδε μέλας ἐν τέλ. -ή, -ό (ΑM μελανός, -ή, -όν, Μ και μελενός,
  2 KB (152 words) - 07:36, 29 September 2017
 • Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 1090, ἴδε Elmsl. εἰς Βάκχ. 1100· Ἰων. λέλαμμαι Ἡρόδ. καὶ Ἱππ.· ἀπαρ. ἀναλελάμφθαι Ἱππ. 744F· περὶ τῶν τύπων τούτων ἴδε Veitch. Cr. Verbs ἐν
  137 KB (13,713 words) - 14:39, 23 October 2019
 • 4· λογᾰριαστής, οῦ, ὁ λογιστής, Μοσχοπ. Λεξ. Χειρόγρ. ἐν Cod. Reg. 1078· - ἴδε Δουκάγγ. (AM λογαριάζω) λογάρι υπολογίζω, αριθμώ, μετρώ, κάνω αριθμητικές
  4 KB (258 words) - 06:43, 29 September 2017
 • Κλήμ. Ἀλ. 128· πρός τι Δικαίαρχ. σ. 143 Fuhr· σαρκικαὶ πρ. Κλήμ. Ἀλ. 880· ἴδε Gatak εἰς Μᾶρκ. Ἀντωνῖν. 12. § 4· ἄνευ προσπαθείας Σέξτ. Ἐμπ. π. Π. 1. 230
  4 KB (299 words) - 03:04, 1 January 2019
 • 28; Pol. 16, 24, 4 u. Sp. ὑπερβαλλόντως: ἰδὲ τὸ ἑπόμ. ΙΙ. 5. - Κατὰ Σουΐδ.: «ὑπερβαλλόντως, λίαν». - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 253. adv. d’une
  3 KB (229 words) - 14:40, 3 October 2019
 • νεὸς: (ἐξυπακουομ. τοῦ γῆ), ἴδε ἐν λέξ. νειός.
  110 bytes (8 words) - 10:08, 5 August 2017
 • Plat. Lach. 195 a, u. öfter, wie Sp. χωρίς: Ἐπίρρ., ὡσαύτως, χῶρι, ὃ ἴδε· (ἴδε ἐν λ. χῆρος)· - «χωριστά», κεχωρισμένως ἀπὸ τῶν ἄλλων, κατ’ ἰδίαν, ἅπαξ
  27 KB (2,686 words) - 14:40, 3 October 2019
 • v.ἐκεῖνος III. ἐκείνη: ἴδε ἐκεῖνος ΙΙΙ. (I) η βλ. εκείνος. (II) ἐκείνῃ (Α) βλ. εκείνος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό
  512 bytes (25 words) - 12:20, 10 January 2019
 • φανῆναι, nullo in loco haberi, Πλάτ. ἐν Φαίδωνι 72C· ἴδε οὐδαμοῦ. ΙΙΙ. τὰ φανθέντα, ἴδε ἀνωτ. Α. Ι. 5. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σελ. 458, 459, 460, Γ Χατζιδάκι
  95 KB (9,309 words) - 14:35, 3 October 2019
 • φλέψ: ἡ, γεν. φλεβός· ὡσαύτως ἀρσ., φλέβες οἰδαίνοντες Νόνν. Διονυσ. 47. 11· (ἴδε ἐν λ. φλέω)· ― φλέψ, κοινῶς «φλέβα» ἐν ζῶντι σώματι, Ἰλ. Ν. 546, Ἡρόδ. 4.
  10 KB (886 words) - 16:05, 2 October 2019
 • μεθ’ ὑποθετ. δυνάμεως, ὥστε σχεδόν = τῷ ἐὰν (ἴδε εἰ Α. Π, 1), ἀναφέρεται δὲ εἰς ἀόρ. σημεῖον τοῦ μέλλ. (ἴδε ὅτε Α. Ι. 1. γ), Ἰλ. Α. 519, Ὀδ. Ι. 6, κτλ.:
  21 KB (2,550 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Decorationen standen. σκηνή: ἡ, (ἴδε σκιά ἐν τέλ.), τόπος ἐστεγασμένος, ἐσκεπασμένος· (ὁ Ὅμηρ. ἔχει μόνον κλισίη, ὃ ἴδε)· ἰδίως, Ι. σκηνή, σκιάς, καλύβη
  32 KB (3,163 words) - 13:05, 3 October 2019
 • πολίτης: [ῑ], -ου, ὁ, Ἰων. πολιήτης (ὃ ἴδε), μέλος πόλεως ἢ πολιτείας, πολίτης, ἐλεύθερος, Λατ. civis (ἴδε ἀστός), Ἰλ. Ο. 558, Χ. 429, Ὀδ. Η. 131, Πινδ
  10 KB (925 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Ἑβδομ. (Νεεμ. Θ΄, 16, Τωβὶτ Δ΄, 13, Ἰὼβ ΚΒ΄, 29, Ψαλμ. Θ΄, 23, Σειρὰχ Ι΄, 9), ἴδε ὑπερηφανέω. - Ἀλλ’ ὁ Κόντος ἐν Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 397 θεωρεῖ τὸν τύπον τοῦτον
  963 bytes (82 words) - 12:46, 29 September 2017
 • aurum· παρ’ Ὁμ., τιμήεις, πολύτιμος (ἴδε τὰς λέξ.), καὶ περὶ τῆς ἀξίας ἑνὸς ταλάντου χρυσοῦ κατὰ τοὺς Ὁμηρικοὺς χρόνους ἴδε ἐν λ. τάλαντον· ἦν δὲ ἐν χρήσει
  32 KB (2,911 words) - 14:40, 3 October 2019
 • ὁμαλῶς: Ἐπίρρ., ἴδε ὁμαλὸς ΙΙ. adv. d’une façon unie, d’une façon égale, également. Étymologie: ὁμαλός. ὁμᾰλῶς: 1) размеренным шагом, стройными рядами
  725 bytes (49 words) - 17:35, 10 January 2019
 • τὸ τρυγᾶν, ἡ συγκομιδὴ τῶν καρπῶν, Πλούτ. 2. 671D, Λουκ. Φιλοψ. 22, κλπ., ἴδε Πολυδ. Α΄, 61. 2) ὡς καὶ νῦν, ἡ ἐποχὴ τῆς συγκομιδῆς, τρύγος, Θουκ. 4. 84
  2 KB (207 words) - 12:58, 29 September 2017
 • :—also ἠνίδε, i. e. ἢν ἴδε, Theocr. ἤν: {ḗn} Meaning: Interjektion, um die Aufmerksamkeit zu erregen ‘he!, siehe da!’, auch ἠνίδε (ἢν ἴδε), ἢν ἰδού (Ar., Herod
  5 KB (452 words) - 14:50, 2 October 2019
 •    A v. δῖος. δῖον: ἴδε ἐν λ. δῖος· ἀλλά, 2) δῖον, ἴδε ἐν λ. δίω. (δῖϝος, Διός): divine, an epithet applied with great freedom and with consequent
  1 KB (94 words) - 22:20, 30 December 2018

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)