Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "ἰδέ" on this wiki. See also the other search results found.

 • cf. ἠδέ. 2ou ἴδε; 2ᵉ sg. impér. ao.2 de ὁράω, v. *εἴδω. =ἠδέ, and. ἰδέ: προστ. αορ. του εἶδον, δες, κοίταξε, σε Όμηρ.· μεταγεν. ἴδε. ἰδέ: [ῐ], Επικ.
  4 KB (357 words) - 14:55, 2 October 2019
 • 3.217, late Aeol. εὔιδον Epigr.Gr.990.11 (Balbilla); imper. ἴδε (in Att. written as Adv. ἰδέ, behold! Hdn.Gr.2.23), ἴδετε; subj. ἴδω, Ep. ἴδωμι Il.18.63;
  11 KB (1,333 words) - 13:25, 3 October 2019
 • 2. μτφ. γλυκός, ευχάριστος 3. όμορφος, νόστιμος («παράκυψε, βαγίτσα μου, ἰδέ ἔμνοστον νέον», Διγεν. Ακρ.) 4. κατάλληλος 5. το ουδ. ως ουσ. τo εὔνοστον
  3 KB (184 words) - 07:14, 29 September 2017
 • ἰδού) ὧδε ὁ Χριστός, ἴδε (R G ἰδού) ἐκεῖ, John 3:26. ἴδε: Επικ., γʹ ενικ. αορ. βʹ εἶδον, είδε. ἴδε: I = ἰδέ II. ἴδε: II эп. 3 л. sing. aor. к εἶδον от
  4 KB (431 words) - 13:42, 3 October 2019
 • 3.217, late Aeol. εὔιδον Epigr.Gr.990.11 (Balbilla); imper. ἴδε (in Att. written as Adv. ἰδέ, behold! Hdn.Gr.2.23), ἴδετε; subj. ἴδω, Ep. ἴδωμι Il.18.63;
  65 KB (5,567 words) - 11:23, 26 February 2019
 • ἄλλοις ποιηταῖς, καὶ οὐδαμοῦ παρὰ τοῖς πεζοῖς. (Ἐντεῦθεν αἰψηρός, λαιψηρός, ἃ ἰδέ). adv. promptement, aussitôt : αἶψα μάλα IL tout aussitôt. Étymologie: cf
  6 KB (530 words) - 14:00, 2 October 2019
 • τοῦ πόλις, Ὅμηρ., ἀλλὰ πιθανῶς μόνον χάριν τοῦ μέτρου, ὡς τὸ πτόλεμος, ὃ ἰδέ· ὡσαύτως εὕρηται παρ’ Αἰσχύλῳ καὶ Εὐριπ. (ἐν λυρικοῖς χωρίοις), Θήβ. 114,
  4 KB (316 words) - 13:30, 9 January 2019
 • ον,    A v. ἀπέριττος. ἀπέρισσος: -ον, ἰδέ ἀπέριττος. ος, ον : sans excès ; simple, sans recherche ; τὸ ἀπέριττον LUC absence de recherche, simplicité
  2 KB (190 words) - 08:48, 31 December 2018
 • d. i. ἢν ἰδέ, siehe, siehe da! Theocr. 3, 10. 1, 149; Callim. Del. 132; öfter Anth., z. B. ἠνίδε φλόγα Antiphil. 36 (VII, 399). ἠνίδε: ἴδε ἐν λ. ἤν (ἐπιφώνημα)
  1 KB (76 words) - 07:44, 31 December 2018
 • 1):—whirlwind, typhoon, ll. cc., S.Ant.418. Τῡφώς: -ῶ, ὁ, συνῃρ. ἀντὶ Τῠφωεύς, ὃ ἰδέ. ΙΙ. ὡς προσηγορ. τῡφώς. γεν. τυφῶ Αἰσχύλ. Ἀγ. 656, Ἱκέτ. 560, δοτ. τυφῷ Ἀριστοφ
  4 KB (282 words) - 10:10, 13 January 2019
 • gen. tener buen juicio περὶ πολιτικῶν πραγμάτων Plb.23.5.8 •abs. ἀτενίσας ἰδέ Plot.1.6.9.24. 3 ser tenaz u obstinado τοὺς ἀτενίζοντας καὶ μὴ συγκαθίεντας
  9 KB (988 words) - 13:13, 3 October 2019
 • 2. μτφ. γλυκός, ευχάριστος 3. όμορφος, νόστιμος («παράκυψε, βαγίτσα μου, ἰδέ ἔμνοστον νέον», Διγεν. Ακρ.) 4. κατάλληλος 5. το ουδ. ως ουσ. τo εὔνοστον
  4 KB (266 words) - 07:14, 29 September 2017
 • μόριο -δε]. (II) και ιδές και ίδε (ΑΜ ἴδε, αττ. τ. ἰδέ) 1. βλέπε, δες («ἴδ', ὦ φίλα γυναικῶν», Σοφ.) 2. (ως επίρρ.) φρ. «Ίδε ο άνθρωπος» «να, ο άνθρωπος»
  1 KB (96 words) - 14:10, 8 January 2019
 • 1· ἀλλ’ οὐδέποτε παρὰ τοῖς δοκίμοις τῶν Ἀττ. πεζογράφων. - Πρβλ. τὸ Ἐπ. ἰδέ. conj. poét. et : ἠμὲν… ἠδέ IL, ἠδέ… καί IL et… et ; ἠδὲ καί IL et aussi
  8 KB (726 words) - 14:45, 2 October 2019
 • ἰδεῖν, part. ἰδών u. s. w., conj. auch ἴδωμι, Il. 22, 450, imper. nach Moeris ἰδέ, wie auch Plat. Phileb. 12 c accentuirt ist; med. εἰδόμην, ἰδέσθαι (das perf
  85 KB (8,625 words) - 13:50, 3 October 2019
 • Ep., σκῆπτρόν τ' ἠδὲ θέμιστας Il.9.99, cf. 1.400, al.; also τε... ἰδέ, χαλκόν τε ἰδὲ λόφον 6.469, cf. 8.162.    3 καὶ . . τε, both . . and . ., is occasionally
  126 KB (12,339 words) - 15:55, 2 October 2019
 • οἶκόν μου μήτε εἰς κἀνὲν μέρος τῆς Ἑλλάδος, ἴδε Elmsl. εἰς Εὐρ. Μήδ. 4. ― Περὶ τοῦ μηδὲ ἡγουμένου οὐδέ, ἴδε ἐν λέξ. οὐ Α. ΙΙ. 3. Β. ὡς ἐπίρρ. συναπτόμενον
  3 KB (330 words) - 10:09, 5 August 2017
 • 206. 4, 440. 9, 99. 19, 285; auch Aesch. Spt. 844 Pers. 26; sehr selten τὲ ἰδέ. – Auch umgestellt καί τε, πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον καί τέ
  30 KB (4,313 words) - 14:35, 3 October 2019
 • θεάου, imper. of θεάομαι,    A behold! θεῶ: ἀντὶ θεάου, προστ. τοῦ θεάομαι, ἰδέ, κύταξε. θεῶ: αντί θεάου, προστ. του θεάομαι, κοίτα! δες! θεῶ: Arph. (=
  708 bytes (29 words) - 08:20, 31 December 2018
 • ἐπειδὴ: ἢ ἐπεὶ δὴ (ὡς γράφεται νῦν παρ’ Ὁμ.) ἐντονώτερος τύπος τοῦ ἐπεὶ, ἴδε ἐν λ. ἐπεί.
  204 bytes (17 words) - 10:31, 5 August 2017
 • Κλητ. Ζὰν Ἀριστοφ. Ὄρν. 570· καὶ ἐπὶ Κρητικῶν νομισμάτων ΤΑΝ, ὃ ἐ. Ζάν, ἴδε Eckhel. D. Ν. 2. 301, Πυθ. παρὰ Πορφ. Βίῳ Π. 17· - Βοιωτ. Δεύς, Ἀριστοφ. Ἀχ
  5 KB (482 words) - 09:57, 5 August 2017
 • γιγνώσκω Th.3.44, αὐτοὶ ... κυκλήσομεν traigamos en carros, Il.7.332, αὐτὸς νῦν ἰδέ mira ahora tú mismo, Od.8.443, αὐτὸν δ' ἐλέησον ten piedad de mí, Il.24.503
  156 KB (19,063 words) - 13:15, 3 October 2019
 • ἐπειδὰν: ὅ ἐ. ἐπειδὴ ἂν (ἴδε ἐπεὶ Α. ΙΙ, ἂν Α. Ι. 2), μεθ’ ὑποτακτ. καὶ ἐπομένως μόνον ἐπὶ χρόνου. 2) αἱ μετ’ εὐκτ. χρήσεις ἐν τοῖς δοκίμοις συγγραφεῦσι
  678 bytes (63 words) - 11:11, 5 August 2017
 • νικᾶν: μετὰ γενικ., ἴδε Meisterh 2168, 18.
  88 bytes (7 words) - 10:43, 5 August 2017
 • = ἐὰν λοιπὸν τώρα τοὐλάχιστον, Δημ. 37, 19: ἴδε κατωτ. ΙΙ. 2. 3) μετὰ ἄρνησιν ὁ ἀλλὰ ἐνίοτε = ἀλλ’ ἢ (ὃ ἴδε) = εἰμή, μόνον, οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος, ἀλλὰ
  12 KB (1,160 words) - 11:10, 10 January 2019
 • Σοφ. Ἀντ. 167· πρῶτα μὲν.., αὖθις δὲ..., Ἡρόδ. 7. 102: - περὶ τοῦ αὖθις αὖ, ἴδε αὖ IV· πρβλ. καὶ τὸ εἰσαῦθις.
  2 KB (176 words) - 11:42, 5 August 2017
 • φᾰγητόν: τό, φάγημα, Ἐκκλ., ἴδε Δουκάγκ.
  98 bytes (6 words) - 10:37, 5 August 2017
 • Ϝάναξ καὶ Ϝοῖκος καὶ Ϝανήρ. Τὸ σχῆμα τοῦτο, ὅπερ εὑρίσκεται ἐν ἐπιγραφαῖς (ἴδε κατωτ.) καὶ ἐν χειρογράφοις, ὑπομιμνήσκει τὸ ὁμοιότατον γράμμα τῆς Λατινικῆς
  10 KB (875 words) - 11:36, 31 December 2018
 • πάντοτε διῃρημένως, ὡς, περί που τὰς ὑπωρείας τῆς Ἴδης Εὐστ. 1204, 50, κτλ. ― Ἴδε Κόντου Κριτικὰς καὶ Γραμματικὰς Παρατηρήσεις ἐν Ἀθηνᾶς τ. Ζ΄, σ. 11. ΝΜΑ
  2 KB (110 words) - 12:16, 29 September 2017
 • ἥλιος Ἀριστ. π. Φυτ. 2. 3, 11· - τὸ ἐνεργ., παρὰ τοῖς Βυζ. καὶ τοῖς Ἐκκλ. - Ἴδε Χατζιδάκι Κοσκυλμάτια ἐν Ἀθηνᾶς τόμ. Η΄, σελ. 135. παρουσιάζομαι: быть в
  477 bytes (38 words) - 01:44, 1 January 2019
 • τοῦ παρ’ ἡμῖν συνήθους τριάντα. Περὶ τοῦ σαράντα, πεντῆντα, ἢ πενῆντα, κλπ. ἴδε Κοραῆ Ἀτάκτων τ. Α΄, σ. 284-5. 297, τ. Β΄, σ. 292. 324, ἔνθα μνημονεύονται
  2 KB (183 words) - 12:25, 14 January 2019
 • Ἱππ., καὶ Ἀττ.)· ὡσαύτως ἔγγῑον, ἔγγιστα (ἴδε ἐγγίων), - τὸ τελευταῖον παρ’ Ἀντιφῶντι 129. 14. (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἄγχι, ἄγχω), Ι. ἐπὶ τόπου, πλησίον, λίαν
  4 KB (390 words) - 22:24, 30 December 2018
 • γραφ. ἐν Π. 1. 56· ἀλλ’ εὕρηται ἐν τῇ μεταγεν. Δωρ., μάλιστα ἐν συνθέσει, ἴδε ποθήκω, ποθίερος, πόθοδος, ποθολκίς, πόταγε, ποταγωγίς, ποταείδω, ποταίνιος
  2 KB (199 words) - 09:48, 5 August 2017
 •    A v. δεῖ. δεῖν: ἀπαρέμφ. τοῦ δέω, ἴδε ἐν λ. δεῖ. 2) συνηρ. οὐδ. μετοχ., ἴδε δεῖ ΙΙΙ. (ἴδε Κόντ. Γλωσσ. Παρατ. σ. 183 κἑξ.). inf. de δέω¹ et², et
  1 KB (73 words) - 13:55, 31 January 2019
 • ξηρή: ἡ, ἴδε ξηρός ΙΙΙ.
  67 bytes (5 words) - 10:12, 5 August 2017
 • Adv.,    A v. ἀρχή 1.1 c. ἀρχήν: Ἐπίρρ. ἴδε ἀρχή Ι. 2. ἀρχήν: επίρρ., βλ. ἀρχή I. see ἀρχή
  523 bytes (20 words) - 20:05, 9 January 2019
 • ποιηταῖς καὶ Ἴωσι πεζογράφοις, ἴδε ἐν τέλ.) παρ’ Ἀττικ. ἐπιτείνεται διὰ προσχηματισμοῦ, οἷον οὑτωσί, Πλάτ. Γοργ. 503D, κτλ. (ἴδε ἐν λ. οὗτος Α)· - Ἐπίρρ. τοῦ
  47 KB (4,888 words) - 13:50, 3 October 2019
 • γυναικεῖον: τό, ἴδε το ἑπόμ. ου (τό) : pudendum muliebre. Étymologie: γυναικεῖος.
  190 bytes (11 words) - 19:51, 9 August 2017
 • Μῶσα Ἀλκμὰν 1, κτλ.· Λακων. Μῶα (ἀντὶ Μῶσα) Ἀριστοφ. Λυσ. 1297· ἴδε Ἀνέκδ. Ὀξ. 1. 277· (ἴδε ἐν λέξ. *μάω)· - ἡ Μοῦσα, θεὰ τῆς ᾠδῆς, τῆς μουσικῆς, τῆς ποιήσεως
  9 KB (731 words) - 11:15, 26 February 2019
 • ἡμίσεος: Δωρ. ἀμίσεος, α, ον, = ἥμισυς, ἴδε Λοβ. Φρυν. 247.
  125 bytes (10 words) - 10:01, 5 August 2017
 • τις τοῦ Ὁμηρ. εἰν Ἀΐδαο) διατηρηθῇ ἐν Σοφ. Ἀντ. 1241 (ἰαμβικ. τρίμετρ.), ἴδε σημ. Jebb, πρβλ. εἰνί· ― εἰν- εὕρηται ὡσαύτως ἐν συνθέτοις εἰνάλιος, εἰνόδιος
  3 KB (350 words) - 19:28, 31 December 2018
 • περιβάλλεταί τις, ὡς τὸ περιβόλαιον (ὃ ἴδε), Πλάτ. Πολιτ. 288Β, πρβλ. Δημόκριτ. Ἐφέσιον παρ’ Ἀθην. 525D. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 144. το, ΝΑ
  4 KB (259 words) - 17:50, 10 January 2019
 • μυστήρια, ἴδε Ἀριστοφ. Πλ. 1014, Μένανδρ. ἐν «Περινθίᾳ» 4, ἴδε καὶ ἐν λέξ. ἁμαξουργός· πομπεία: ― βοᾷς... ὥσπερ ἐξ ἁμάξης Δημ. 268, 14: ἴδε ἐπὶ πᾶσι Βεντλεΰου
  11 KB (1,183 words) - 14:01, 2 October 2019
 • ὄπῐθεν    a of place, behind ἴδε καὶ κείναν χθόνα πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα ψυχροῦ (O. 3.31)    b of time, after ὄπιθεν οὐ πολλὸν ἴδε (O. 10.35) παίδων δὲ παῖδες
  627 bytes (51 words) - 14:41, 17 August 2017
 • Πολιτικ. 8. 3, 7 (ἔνθα προστίθεται ἡ γραφική, ἡ ζωγραφικὴ ἢ ἰχνογραφία), ἴδε Becker Charikles 1, σ. 48 κἑξ.· ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν, ἐκπαιδεύειν
  2 KB (155 words) - 10:08, 5 August 2017
 • οἷον: οὐδ. τοῦ οἷος, ἴδε οἷος VI. neutre de οἷος. relative word, (such) as, of what sort (qualis), with antecedent τοῖος expressed or implied. It may
  2 KB (162 words) - 00:48, 1 January 2019
 • εὕρηται παρ’ Ὁμήρῳ καὶ εἴω, εἴῃς, κτλ., συχνάκις συγχεόμενα πρὸς τὴν εὐκτ., ἴδε Ἰλ. Ι. 245, Ὀδ. Ο. 448· Δωρ. γ΄ πληθ. ὦντι, Συλλ. Ἐπιγρ. 1840. 3, κ. ἀλλ.·
  32 KB (3,138 words) - 10:07, 5 August 2017
 • Ἀγγλο-Σαξον. ofer (over), Ἀρχ. Γερμαν. oba (über)· πρβλ. τὰ Ἀγγλ. up, upper, κτλ.˙ ἴδε καὶ τὸ ἀντίθετον ὑπό˙ - ἐκ ταύτης δὲ ἐσχηματίσθησαν συγκρ. καὶ ὑπερθ. ὑπέρτερος
  15 KB (1,398 words) - 10:47, 5 August 2017
 • Ξεν. Κύρ. 4. 5, 27· οὐδ’ αὖ, ἴδε κατωτ. - Ἀλλὰ τὸ οὔτε (μήτε) δὲν δύναται νὰ τεθῇ ἁπλῶς ὡς ἀπόδοσις τοῦ οὐδὲ (μηδέ), ἴδε ἐν λ. μηδὲ Α. 2. 4) μετὰ τὸ οὔτε
  34 KB (3,492 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Ἔκθ. Βασ. Τάξ. 445, Achmes Ὀνειροκρ. 158, 161, κλπ., ἴδε σημ. Κοραῆ εἰς Ἡλιόδ. τ. 2, σ. 296, ἴδε καὶ Λεξικ. Ὀρθογρ. καὶ Χρηστ. Ζηκίδου ἐν λ.
  1 KB (67 words) - 10:43, 5 August 2017

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)