Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "τούτων χάριν" on this wiki. See also the other search results found.

 • τούτων χάριν = for this reason ⇢ Look up "τούτων χάριν" on Google | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to
  57 bytes (27 words) - 22:10, 3 July 2020
 • ἀνθ' ὧν, P. διό, διόπερ, ὧν ἕνεκα, V. ὧν οὕνεκα. for this reason: V. τούτων χάριν, ἐκ τῶνδε. before imperatives: P. and V. πρὸς ταῦτα (Thuc. 4, 87; Ar
  860 bytes (76 words) - 11:50, 10 December 2020
 • for this reason = τούτων χάριν, ἐκ τῶνδε ⇢ Look up "for this reason" on Perseus Dictionaries | Perseus KWIC | Perseus Corpora | Wiktionary | Wikipedia
  79 bytes (26 words) - 19:30, 22 May 2020
 • αὑτοῦ τι ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τῶν ὑμετέρων πολλὰ ὑφῄρηται Lys.30.26; οὐχ ὅ. τούτων χάριν ἀπέδοσαν, ἀλλ' ἀπολιπόντες ὑμᾶς εἰς τὴν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν εἰσῆλθον
  113 KB (11,349 words) - 10:20, 15 September 2021
 • 11.46, ὅθεν δὴ καὶ ἐπιμηχανῶνται αὐτοῖς καὶ σιτία πονηρὰ καὶ βαλανεῖα τούτων χάριν D.Chr.6.11, τὸ βαλανεῖον παντὶ τρόπῳ ποίησον ὑποκαυθῆναι PFlor.127.4
  11 KB (1,243 words) - 13:00, 14 September 2021
 • μοῖρα δυσπότμου χάριν χλιδᾶς S.OT888 (lyr.); τοῦ χάριν; for what reason? Ar.Pl.53; συγχωρῶ τοῦ λόγου χ. Pl.R.475a; so ἐμὴν χάριν, χάριν σήν, for my, thy
  82 KB (8,571 words) - 15:17, 30 October 2021
 • (sorrow, anger, joy, etc.): P. and V. ἔχειν. feel gratitude: P. and V. χάριν εἰδέναι, χάριν ἔχειν. be vexed at: Ar. and P. ἀγανακτεῖν (dat.), P. χαλεπῶς φέρω
  3 KB (247 words) - 13:17, 14 October 2021
 • ἐπαναλαμβανόμενον χάριν ἐμφάσεως, τῶν (δηλ. Τρώων) μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον... μηδ’ ὅντινα γαστέρι μήτηρ κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ’ ὃς φύγοι, τούτων (δηλ. τῶν
  3 KB (330 words) - 10:09, 5 August 2017
 • ὡσαύτως ἀντὶ τούτων ὅτι..., ἐπειδή, Σοφ. Ἀντ. 1068, Ἀριστοφ. Πλοῦτ. 434· ἀντὶ τοῦ; τίνος ἕνεκα; διὰ ποίαν αἰτίαν; Σοφ. Ο. Τ. 1021. 4)χάριν τινός, ἀλλ’ ἀντ’
  60 KB (6,195 words) - 09:00, 1 November 2021
 • 554codd.; ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕ. as far as shouting went, Th.8.92, X.HG2.4.31; τίνος χάριν ἕ.; Pl.Lg.701d, cf.Plt.302b. II Conj., for οὕνεκα (q.v.), because, h.Ven
  31 KB (3,505 words) - 09:05, 31 October 2021
 • ὅ. ἀνταποδιδόναι give 'tit for tat', Hdt.1.18; so τὴν ὁμοίην (sc. δίκην, χάριν) ἀποδιδόναι τινί Id.4.119, 6.21,62; τὴν ὁ. φέρεσθαι παρά τινος to have a
  43 KB (4,204 words) - 09:05, 31 October 2021
 • κτλ.· ― καὶ μετὰ γενικ. πράγματος, πρὸς χάριν τινός, ὡς τὸ χάριν μόνον, Λατιν. gratia, πρὸς χάριν βορᾶς Σοφ. Ἀντ. 30, πρβλ. Φιλ. 1156· πρὸς ἰσχύος χ., διὰ
  192 KB (22,065 words) - 10:20, 15 September 2021
 • Οἰδ. Κολ. 287· ― ἀλλὰ μεθ’ Ὅμ., χάριν τινὶ φέρειν ἦν ἐν χρήσει ὡς τὸ Λατ. gratiam referre, Ἴλᾳ φερέτω χάριν, «ἐχέτω χάριν τῷ Ἴλᾳ» (Σχόλ.), Πινδ. Ο. 10. 21
  210 KB (23,172 words) - 09:05, 31 October 2021
 • 114. οὗτος (οὗτος, τούτῳ, τοῦτον, τούτων, τούτοις; ταύτας, ταύτᾳ, ταύταν, ταύταις; τοῦτ(ο) nom., acc., ταῦτα, τούτων, ταῦτ(α).)    1    a this, that
  145 KB (17,849 words) - 09:20, 30 November 2021
 • χάριν 9. 2, 1˙ τὰς εὐεργεσίας αὐτόθι 3˙ τὸ ὀφείλημα αὐτόθι 5. ΙΙ. ἀνταποδοτέον τινί τι: - οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις τε καὶ ἡδοναῖς τὴν τούτων ἀντίστροφον
  2 KB (189 words) - 19:11, 31 December 2020
 • philosophical argument or philosophical treatise, Id.Top.100a18, 101a26; τοῦ εἰδέναι χάριν ἡ πραγματεία = knowledge is the object of our inquiry, the aim of our investigation
  19 KB (1,676 words) - 12:20, 20 April 2021
 • 814 (lyr.); ταχεῖά γ' ἦλθε χρησμῶν πρᾶξις their issue, Id.Pers. 739; ἄνευ τούτων οὐκ ἂν εἵη π. X.Cyn.2.2; δὸς πόρον καὶ π. τῷ τόπῳ τούτῳ PMag.Par.1.2366
  30 KB (2,869 words) - 16:18, 6 December 2021
 • Hdt.7.130, etc.; π. μικροῦ, π. ὀλίγου, Plu.Pomp.73, App.BC2.116; ὀλίγον π. τούτων Th.2.8; τὸ π. τοῦ (v.l. τούτου) ib.15; π. τοῦ (sts. written προτοῦ) A.Ag
  63 KB (6,157 words) - 10:15, 15 September 2021
 • μ., of prosperity, Hdt.1.5; μένειν ἐμπέδοις φρονήμασι S.Ant.169; μ. ἐπὶ τούτων [ἃ κατέστραπται] remain contented with... D.4.9; μ. ἐπὶ τούτοις Isoc.8.7;
  58 KB (5,925 words) - 09:00, 1 November 2021
 • 702 Ion 1264. – Verwandt mit ταάω, ταλα'Ω, tolerare. τόλμᾰ: -ης, -ἡ, καὶ χάριν τοῦ μέτρου τόλμη, ὅπερ Φρύνιχος ὁ Ἀράβιος ἐν τοῖς Α. Β. 66, 23, παραβάλλει
  10 KB (922 words) - 13:35, 31 December 2020
 • λόγου ἕνεκα, Λατ. dicis causa, ἁπλῶς χάριν λόγου, χάριν ὁμιλίας, Heind. εἰς Πλάτ. Θεαίτ. 191C, Κρίτων 46D· λόγου χάριν, ἀντίθετ. τῷ ὡς ἀληθῶς, Ἀριστ. Πολιτικ
  184 KB (17,519 words) - 09:05, 31 October 2021
 • τροφάς Aesch. Spt. 530; ἀντίποινα Eur. Herc. Fur. 755; χάριν Or. 453; εὐεργεσίην Her. 3, 47; χάριν Plat. Rep. I, 338 b; τὰ τροφεῖα VII, 520 b; τὴν βλάβην
  13 KB (1,383 words) - 13:00, 20 July 2021
 • Ἀριστ. 1. 3, 2, πρβλ. Heind. εἰς Πλάτ. Φαῖδρ. 231Ε· - ὅσον νόμου χάριν, Λατ. dicis causâ, χάριν τοῦ τύπου, Δίφιλος ἐν «Ζωγράφῳ» 2. 14. β) ἐν Ἀθήναις νόμοι ἐκαλοῦντο
  50 KB (5,021 words) - 06:55, 30 October 2021
 • κοινωνία, ὁ αὐτ. Πολ. 464Β: ― δοτ. αἰτίᾳ, ὡς τὸ Λατ. causa, ἐξ αἰτίας, ἕνεκα, χάριν, κοινοῦ τινος ἀγαθοῦ, Θουκ. 4. 87, πρβλ. Δίωνα Κ. 8. 29. Τὰ πρῶτα ἴχνη ταύτης
  36 KB (3,499 words) - 09:05, 31 October 2021
 • 2 of time, before, of old, Pl.Phdr.277d, etc.; τὰ ἔ. Id.Grg.448e; τὰ ἔ. τούτων ῥηθέντα Id.Lg.773e; οἱ ἔ. our ancestors, Id.Plt.296a, Hegesipp. l.c.; οἱ
  21 KB (2,491 words) - 10:20, 15 September 2021
 • O.6.102; Σάρδεσιπένθος A.Pers.322; τύχην, φρίκην, S.OT53, 1306 (anap.); χάριν, εὔνοιαν, Id.OC1498(lvr.), Tr.708; ὄχλον, πρήγματα π., Hdt. 1.86, al. (v
  64 KB (6,196 words) - 12:50, 14 September 2021
 • Κέρκυραν Th. 1.55, cf. 2.2, 3.70, etc.; Λέσβον π. τῇ πόλει X.HG4.8.28, etc.; χάριν D.60.14, cf. Plot.6.1.21. 2 μνημείῳ κακὸν π. do damage to, MAMA4.27. 3 =
  18 KB (1,782 words) - 16:40, 9 May 2021
 • Lexilog. ἐν λέξ. οὐλαὶ 4, Λοβεκ. Φρύν. 356· - ἀλλ’ ἔν τισι τῶν παραδειγμάτων τούτων τὸ μ παριστάνει ϝ ἢ τὸ Λατ. v, μαλλὸς villus vellus, καὶ ἴσως μύλη mola
  7 KB (738 words) - 11:25, 20 April 2021
 • δίκην ὕδατος, ἀγγείου Αἰσχύλ. Θήβ. 85. Πλάτ. Φαίδρ. 235D· ὡσαύτως ὡς τὸ χάριν, ἕνεκα…, Schneidewin Σιμων. σ. 74 ΙΙ. καλὴ συνήθεια, τάξις ἁρμονία, νόμος
  80 KB (8,410 words) - 08:54, 1 November 2021
 • of... παραιτήσῃ πατρὸς φυγὰς ἀφεῖναι E.Med.1154: c. inf. only, π. μηδὲν τούτων δρᾶν Th.5.63. II c. acc. rei, avert by entreaty, deprecate, τὴν ὀργήν Aeschin
  24 KB (2,503 words) - 12:05, 20 April 2021
 • 7.24. 4 of logical proximity, ἤ. γὰρ ἂν προστίθεσθαι Pl.Tht.201e; τὰ ἐκ τούτων ἤ. συγκείμενα ib.202b; πᾶς ἤ. ἂν εὕροι Id.R.398c; ἃν σὺ ὁμολογήσῃς, ταῦτ'
  27 KB (2,854 words) - 13:10, 20 April 2021
 • dislodge, κακὸν κακῷ Aret.SD2.1. 6 rarely like Med. B.1.3, repay, return, ἀ. χάριν A.Ag.729, cf. Ch.793. II intr. in part., ἀμείβοντες, οἱ, the interchangers
  68 KB (6,734 words) - 10:15, 15 September 2021
 • μηχανὴν προσφερόμενος, Pol. 1, 18, 11; προσενεγκάμενοι πρὸς τὸν Ἀχαιὸν τὴν χάριν ταύτην, 4, 51, 2; u. a. Sp., φιλανθρώπως τοῖς καταίρουσιν, ἀδίκως τοῖς οἰκείοις
  56 KB (5,602 words) - 14:00, 14 September 2021
 • σμικρὸς κίνδυνός ἐστι ἐξαπατηθῆναι Plat. Crat. 436 b; ἐκ τούτων κίνδυνος τὴν προγεγονυῖαν χάριν μειοῦσθαι Xen. Mem. 2, 7, 9; κίνδυνος ἦν βασανισθῆναι Lys
  24 KB (2,330 words) - 10:15, 23 August 2021
 • 13.3. VI χάριν γνῶναι mostrar agradecimiento, dar las gracias, ser reconocido πολλὴν γνοῦσα χάριν X.Eph.3.5.11, cf. Charito 3.2.12 •c. dat. χάριν τῇ τε βουλῇ
  80 KB (8,109 words) - 17:10, 31 October 2021
 • vote, propose a resolution, D.21.87, 24.13: δ. χάριν, = χαρίζεσθαι, S.Aj.1354, Cratin. 317; ὀργῇ χάριν δούς having indulged... S.OC855; λόγον τινὶ δ. give
  109 KB (13,241 words) - 08:55, 1 November 2021
 • Pl.Ap. 18b; τρίτῳ ἔτει Th.1.101; τρίτῳ ἔτεϊ πρότερον Hdt.6.40; τρίτῳ ἔτεϊ τούτων in the third year after this, ibid., etc.; freq. in acc., ἔ. τόδ' ἤδη δέκατον
  22 KB (2,482 words) - 09:10, 23 May 2021
 • Ἅλιον αἰτῶ S.Tr.95 (lyr.): generally, [[τ. [νόμους]]] Id.OT870 (lyr.); χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ' ἀεί Id.Aj.522; τ. ἀοιδάς E.HF767 (lyr.); ὕδωρ δὲ πίνων
  39 KB (4,479 words) - 09:10, 31 October 2021
 • αἴσθησιν λαβεῖν, Id.Phd.73c; τοῦ καλοῦ ἔ. ἔχειν Arist.EN1179b15; ἐννοίας χάριν λέγειν Id.Metaph. 1073b12; ἔννοιαι, opp. φαντασίαι, αἰσθήσεις, Id.MA701b17;
  19 KB (1,866 words) - 13:05, 20 July 2021
 • θανεῖν excites thy wish to die, E.Hipp.322; ἐ. φρένα λακεῖν Id.Alc.346; ἐ. χάριν χορείας Ar.Th.981. 4 pervert, λόγους δικαίων LXXDe.16.19. 5 remove, ἔπιπλα
  35 KB (3,271 words) - 13:10, 20 July 2021
 • περισσοῦ κειμένη κόσμου χάριν ἢ μέτρου» Ἀνωνύμου περὶ Τρόπων ἐν Ρήτορσι (Walz) τ. 8, σ. 721, 5. 2) συμπλήρωμα, συμπλήρωσις, τούτων [τῶν νόμων] Κλήμ. Ἀλ.
  3 KB (217 words) - 17:33, 22 May 2021
 • repayment or requital, Batr.186; ἀ. τὸ ὅμοιον, τὸἴσον, Hdt.1.18, Th.1.43; χάριν Pherecr. 2D.; τὴν ἴσην Arist.Rh.1379b7; ἀ. τροφεῖα Lys.6.49; ἀρετήν Th. 4
  15 KB (1,480 words) - 10:25, 20 July 2021
 • 296; ἐκ τούτου X.An.5.8.15, etc. (but ἐκ τοῖο thereafter, Il.1.493, and ἐκ τούτων or ἐκ τῶνδε usually after this, X.Mem.2.9.4, S.OT235); ἐξ ἐκείνου Th.2.15;
  201 KB (24,483 words) - 09:05, 31 October 2021
 • Vict.1.1, οὐ δυνατόν ἐστιν ἦμεν ψόφον Archyt.B 1, οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους τούτων γνώμας προδιδάσκειν S.Ai.162, οὐ δυνατόν σ' εἵργειν ἔσται Ar.V.384, τοὺς
  45 KB (5,142 words) - 12:37, 14 September 2021
 • συμμεμιγμένος παιάν, ἐπὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, Λυσίας 194. 16 συμμιγέντων τούτων πάντων, ὅτε πάντα ταῦτα συνέβησαν ὁμοῦ, Ἡρόδ. 8. 38. 2) συνενώνω τινά τινι
  19 KB (1,786 words) - 12:41, 20 April 2021
 • 8, 8; D. Sic.; χρόνον εἴς τι, Zeit auf etwas verwenden, Pol. 17, 9, 10; χάριν ἐν πολλοῖς, sich Dank verdienen, 6, 2, 15. – Bei Call. Iov. 15 κόλπων, aus
  30 KB (3,306 words) - 10:30, 1 January 2021
 • θούριδος ἀλκῆς 11.710; εἰδὼς πυγμαχίης 23.665; θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς 6.438; χάριν εἰδέναι τινί acknowledge a debt to another, thank him, 14.235, Hdt.3.21,
  50 KB (6,308 words) - 09:05, 31 October 2021
 • πὰρ δ' ἄρα μιν Ταφίων πρίατο 14.452; ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν Pi.P.1.76; εὑρέσθαι τι π. τῶν θεῶν Isoc.9.14, cf. IG12.40.10; δέχεσθαι, λαμβάνειν
  163 KB (16,197 words) - 09:08, 31 October 2021
 • cf. Sch. ad loc. 2 c. gen., caution or discretion in a thing, πολλὴ εὐ. τούτων ποιητέα Antipho 3.3.11; εὐλάβειαι πληγῶν auoidance of... Pl.Lg.815a; τῶν
  14 KB (1,320 words) - 11:33, 20 April 2021
 • κυβέρνησις, διοίκησις, τῶν πραγμάτων δ., Δίων Κ. 48. 5· ― ὡσαύτως, ἡ διὰ τούτων δ., ἡ διδασκαλία εἰς…, Ἐπ. Πλάτ. 343Ε. IV. τόπος διαμονῆς πλοίων, λιμήν
  13 KB (1,350 words) - 08:59, 12 November 2021
 • after Hom. freq. with a gen., ὁ Διὸς φίλος A.Pr.306; τοὺς ἐμαυτοῦ φ., τοὺς τούτων φ., Aeschin.1.47; φ. ἐμός S.Ph.421; τῶν ἐμε̄ν φ. ib.509; τοὺς σφετέρους
  62 KB (6,095 words) - 13:35, 27 November 2021
 • ὄναισθε τούτων D.28.20; ὄναιντο βίου Simon.128; μή νυν ὀναίμην, ἀλλ' . . ὀλοίμην may I not see good, but die, S.OT644; ὄναιο τοῦ γενναίου χάριν bless thee
  42 KB (4,199 words) - 07:05, 29 August 2021
 • les pierres. Étymologie: λᾶας. (I) λαιός, ὁ (Α) το πουλί πετροκότσυφας («τούτων ὅμοιος τῷ μέλανι κοττύφῳ ἐστὶ λαιός», Αριστοτ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέεται
  8 KB (751 words) - 10:24, 25 August 2021
 • Lg.702c; δι' οἰωνοῦ λαμβάνειν, πρὸς οἰωνοῦ λαβεῖν, D.H.2.67,3.13; οἰωνοῦ χάριν Pl.Mx. 249b. IV as adjective, or in apposition, οἰωνὸς θεά the bird goddess
  25 KB (2,262 words) - 13:37, 14 September 2021
 • τῆς θύρας Timocl.23; ὑπὸ τῆς ἵππου Hdt.9.50. 2 shut out or exclude from, τούτων Id.1.37, etc.; ἀ. τινὰ τῶν ὑπαρχόντων D.28.17; ἀπὸ τῶν ἀλαθῶν Ar.V.601;
  20 KB (1,968 words) - 10:35, 20 July 2021
 • (ἔνθα κατ’ Ἐλμσ. οὔτε.., οὔτε) 1297, Πλάτ. Ἀπολ. 19D - ἐν πολλοῖς τῶν χωρίων τούτων ὅμως αἱ γραφαὶ ποικίλλουσι, καὶ οἱ ἐκδόται ἔχουσι μεταβάλει τὸ οὐδὲ εἰς
  34 KB (3,505 words) - 17:07, 31 October 2021
 • ἴασίν τινα πρᾶξαι Soph. применить какое-л. средство; ὅσοι λόγου χάριν λέγουσι, τούτων ἔλεγχος ἴ. τοῦ λόγου (sc. ἐστίν) Arst. в отношении таких, которые
  4 KB (440 words) - 15:21, 6 August 2021
 • •purificación, ritos τοῖς ἱερεῦσί τε καὶ ἱερείαις ἐγχειριζέτω τὰ θύματα, οἷς ἁγνείαι τούτων ἐπιμελεῖς entréguense las ofrendas sacrificiales a los sacerdotes y sacerdotisas
  7 KB (756 words) - 13:25, 14 September 2021
 • D. Hal. 6, 42; Polyaen. 3, 10, 5. προνομεύω: ἐπιτρέχω χώραν ἐχθρικὴν χάριν προνομείας, Πολύβ. 2. 27, 2, Πλούτ., κλπ.· τῇ προβοσκίδι... προνομεύει, βόσκεται
  4 KB (332 words) - 21:47, 30 December 2020
 • διαθέσει A.Io.103.4 •en fórmulas de cumplimentación benignidad, afabilidad χάριν ἔχω τῇ διαθέσι σου CPR 8.28.4 (IV d.C.), cf. PAmh.145.23 (IV/V d.C.). B Iref
  28 KB (2,801 words) - 13:40, 14 September 2021
 • die auf dem Verdeck, die vom V. herab kämpfen, Thuc. 7, 63. ἄνωθεν: καὶ χάριν τοῦ μέτρου ἄνωθε (Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 698), Δωρ. ἄνωθα, Ἡρακλεωτ. Πίνδ. ἐν τῇ
  23 KB (2,472 words) - 10:16, 15 September 2021
 • ); ὑπέρ ὧν ἐτιμήσαμεν αὐτοὺς ταῖς μεγίσταις τιμαῖς Isoc.9.57; ἀποδοῦναι χάριν ὑπέρ ὧν . . ἅπαντας ἀνθρώπους εὐεργέτησεν Id.4.56; of payment, ἡμιωβέλιον
  72 KB (7,476 words) - 15:36, 5 November 2021
 • words, Id.An.5.5.24: rarely, c. gen. causae, ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε, τούτων τοῖς θεοῖς χάριν εἰδέναι ib.7.6.32; also χ. ὑπέρ τινος Luc.Ind.25: folld. by a conjunction
  15 KB (1,367 words) - 12:30, 20 April 2021
 • πάντ' εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν δὸς ἥνπερ αἰτούμεσθα mas si lo has dicho todo, haznos el favor que te pedimos A.Pr.821, εἰ ... περὶ τούτων μηδεὶς λόγος ἐξητάσθη
  198 KB (22,276 words) - 09:05, 31 October 2021
 • καὶ Ἱππ.· ἀπαρ. ἀναλελάμφθαι Ἱππ. 744F· περὶ τῶν τύπων τούτων ἴδε Veitch. Cr. Verbs ἐν λέξ. ἐκ τούτων τῶν χρόνων ὁ Ὅμ. μεταχειρίζεται μόνον τὸν ἐνεργ. ἀόρ
  136 KB (13,786 words) - 13:35, 27 November 2021
 • geneigt, in χορδή eine Entgleisung aus *χορνή zu sehen (Risch 159, Haas Μν. χάριν 1, 131 f.); das -δ- wäre dann von einem begrifflich verwandten Wort eingedrungen
  14 KB (1,223 words) - 09:21, 10 August 2021
 • οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην οἴκοισιν ἔθηκε; Aesch. Ag. 1504; οὐδ' ὄνομα πρὸς τούτων ξυνεμπόρων ἔχεις, Soph. Tr. 317. 1012. – 3) mitten im Satze, wenn es sich
  47 KB (5,292 words) - 07:00, 29 August 2021
 • Λακεδαιμονίοις Th. 4.81; θανάτου τῇ πόλει X.Mem.1.1.1, cf. 1.2.62; εἰμὶ δ' οὐ τούτων ὑμῖν ἄ. D.21.217; χάριτος ἄ. τῇ πόλει Antipho 6.10; later τιμῆς ἄ. παρὰ
  56 KB (5,953 words) - 14:00, 14 September 2021
 • Spir.11 Def.7; πρός τε τούτοις φησὶν . . PEnteux.63.18 (iii B.C.); χωρίς τε τούτων Plb.2.56.13, 61.1, 3.17.7; ταῦτά τ' ἐγίνετο . . Id.2.43.6, cf. 3.70.4; ἀπαιτούμενός
  125 KB (12,354 words) - 09:06, 31 October 2021
 • περί τινος, Pol. 2, 59, 3; vgl. Arist. eth. 10, 1, 2, ἥκιστα παρετέον ὑπὲρ τούτων εἶναι δόξειεν ἄν; – c. inf., Plut. Rom. 17 u. sonst; – zulassen, annehmen
  46 KB (4,435 words) - 10:20, 15 September 2021
 • machten aus, Xen. An. 1, 9, 1 Cyr. 1, 5, 5; Thuc. 3, 17. 75; Dem. 27, 11; τούτων πλήρωμα τάλαντ' ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν Ar. Vesp. 660; τὸ γιγνόμενον
  130 KB (14,443 words) - 10:15, 15 September 2021
 • Artemid. 1, 12; a. Sp. ἐπανέχω: μέλλ. -έξω, ἀναχαιτίζω τι, κρατῶ αὐτὸ ὀπίσω χάριν ἄλλου, τὰ οἰκεῖα πάθη τοῖς δημοσίοις ἐπανέχων Πλουτ. Δημ. 22, πρβλ. ἀνέχω
  5 KB (421 words) - 18:00, 25 March 2021
 • ἔντοσθε, ὄπισθε, πάροιθε, οἱ ποιηταὶ παρέλειπον τὸ ν χάριν τοῦ μέτρου· ἀλλ’ ἐκτὸς τῶν Ὁμηρικῶν τούτων τύπων ἡ ἄδεια αὕτη ἦτο σπανία ἔτι καὶ παρὰ μεταγενεστέροις
  7 KB (569 words) - 14:05, 12 January 2021
 • Νόμ. 820Ε· πρβλ. ὑποτίθημι ΙΙΙ· μεταφορ., χάριν ἢ χάριτα θέσθαι τινί, ποιῶ τι εἴς τινα ὅπως μοὶ ὀφείλῃ χάριν, ὑποχρεώνω τινά, Ἡρόδ. 9. 60, 107, Αἰσχύλ
  211 KB (20,901 words) - 17:10, 31 October 2021
 • Ὅμηρος ἔχει ῑ ἐν ἄρσει ἐν ἀρχῇ στίχου, Ἰλ. Γ. 357, Δ. 135, κτλ.· ὡσαύτως ᾱ χάριν τοῦ μέτρου, συχν. παρ’ Ὁμ., ἀνθ’ οὗ ὁ Αἰσχύλ. μεταχειρίζεται διαί, Ἀγ. 448
  155 KB (18,079 words) - 10:20, 15 September 2021
 • diff. adfin. vocab., § 362 Nickau, οὕνεκα γὰρ σημαίνει τὸ ὅτι, εἵνεκα δὲ χάριν) (I. 8.32) (ἕνεκα) (only before consonants ( three times (Griesbach twice)
  3 KB (372 words) - 10:38, 31 January 2021
 • δὴ τούτων .. † one of these... ib.114, etc.: freq. in summing up, τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα, Lat. haec hactenus, A.Pr.500, cf. Hdt.1.14, Th.2.4; τούτων δὴ ἕνεκα
  123 KB (14,238 words) - 09:01, 31 October 2021
 • мыслью, обращать внимание, заботиться (ἐπ᾽ οὐδενὶ τούτων Dem.; τῶν ἀνθρωπίνων Plut.): τίνος πράγματος χάριν τοῦδε ἐπεστρέφοντο; Soph. по какой причине (Атриды)
  37 KB (3,440 words) - 14:05, 14 September 2021
 • Pol. 33, 12; μισθὸν τῆς φυλακῆς Plat. Rep. III, 416 e; φόρον Thuc. 1, 96; χάριν, ὅρκον u. ä. Oft verbunden διδόναι καὶ δέχεσθαι, z. B. δίκην H. h. Merc.
  100 KB (10,479 words) - 08:53, 1 November 2021
 • Τινὲς δὲ προστιθέασι καὶ ᾠδὴν καὶ ἀντῳδήν ... ἡ μὲν οὖν παράβασις ἡ ἐκ τούτων συγκειμένη τελεία ἐστίν· εἰσὶ δὲ καὶ ἀτελεῖς παραβάσεις ὧν ἐστι καὶ αὕτη»
  13 KB (1,336 words) - 12:00, 20 April 2021
 • μάτην gasta una parte, desperdicia otra en vano S.El.1291, μόχθων ... ἐκχέαι χάριν E.Fr.789, ἐκχέαντα τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαυτόν tras haber prodigado sus bienes
  30 KB (3,109 words) - 10:16, 15 September 2021
 • estos mis hermanos y de mí misma E.Heracl.531 •anunciar, prometer τῶνδε χάριν ... δεῦρο ἔβημεν ὧν ὅδ' ἐξαγέλλεται hemos venido aquí por las cosas que este
  20 KB (2,106 words) - 10:47, 26 July 2021
 • 118; στ. τὸ πρόσωπον compose the countenance, X.Cyr.1.3.9; στήσαντες ἐπὶ τούτων τὴν διήγησιν Plb. 3.2.6: especially in Medic., ἵ. κοιλίαν Dsc.1.20; τὰς
  123 KB (12,519 words) - 13:35, 27 November 2021
 • auxilio τοὺς εὐζώνους ἐξαποστέλλων enviando la infantería ligera Plb.1.40.6, τούτων δὲ (τῶν ἱππέων) τοὺς ἡμίσεις ἐξαποστέλλουσιν ἐπὶ τὰς πράξεις Plb.3.107.13
  15 KB (1,617 words) - 08:40, 1 January 2021
 • σημείων Arist.Phgn.806a18, τὰς οἰκείας φύσεις de los seres, Ph.2.221, ἡ τούτων (οὐρανίων σωμάτων) κίνησις ἐξαλλάττουσα αὐτὰς (τὰς ὥρας) Steph.in Hp.Aph
  27 KB (2,531 words) - 10:05, 29 August 2021
 • αὐτοῦ . . βίον Ar.Pl.33. b mine, i.e. favourable to me, τεκμήρια ἐμά, οὐ τούτων Antipho 2.4.10. 2 objectively, relating to me, against me, ἐμὴ ἀγγελίη Il
  37 KB (4,169 words) - 10:20, 15 September 2021
 • against the person who proposed the grant to Chabrias, D.20.146, cf. 95; τὸ χάριν τούτων ἀποδοῦναι παρανόμων γράφει (2sg.) Id.18.119. b Pass., to be indicted
  90 KB (9,772 words) - 09:02, 31 October 2021
 • διὰ μέσου τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμός X. An.1.2.23; διὰ μ. ῥεῖ τούτων ποταμός ib.1.4.4, etc.; τὸ τούτων διὰ μ. Pl.Lg.805e; also οἱ διὰ μέσου the middle party,
  86 KB (8,409 words) - 09:20, 30 November 2021
 • τῶν μεταγεν. ποιητῶν ὡς Καλλ. Ἐπιγρ. 5. 11, Κλεινίου ἀλλὰ θυγατρὶ δίδου χάριν. ― Ὁπόταν δύο προτάσεις ἰσχυρῶς ἐναντιῶνται πρὸς ἀλλήλας, conj. adversative;
  95 KB (10,940 words) - 10:16, 15 September 2021
 • διαγρυπνοῦσι δὲ τῶν ποιμνίων χάριν Str.16.4.17, ὁ διαγρυπνῶν Ἀγαμέμνων Posidon. en Gal.5.400, μοὶ διαγρυπνοῦντι τούτων ἕνεκα Luc.Nec.6, cf. Porph.Abst
  3 KB (304 words) - 00:10, 30 December 2020
 • [τὸ πλοῖον] Pl.Cri.43d: hence with the pers. Pron., ἐγὼ μέν νυν θεοῖσι ἔχω χάριν Hdt.1.71; ἐγὼ μὲν οὐδέν (sc. θέλω) S.Ant.498; ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος Id.Aj
  127 KB (13,314 words) - 09:05, 31 October 2021
 • λελογισμένοι… εἰσὶν… διαζῆν E.IA922, cf. Or. 555 (dub. l.); τί λογίζομ'… προσδοκῶν χάριν παρὰ γυναικὸς κομιεῖσθαι; Men.564. 4 count upon, εἴ τις δύο ἢ καί τι πλείους
  33 KB (3,146 words) - 11:50, 20 April 2021
 • οἷον τῆς πείνης, Λ. 89· ὅθεν αἱ σκιαὶ τῶν νεκρῶν στεροῦνται τῶν φρενῶν τούτων, ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν Ψ. 104· ― ἀποδίδονται ὅμως
  65 KB (6,169 words) - 13:30, 14 September 2021
 • Ξεν. Ἀν. 6. 1, 23· ἐπὶ κόρακος, κόραξ πολλὰς μεταβάλλειν εἰωθὼς φωνάς, τούτων ἐὰν ταχὺ δὶς φθέγξηται καὶ ἐπιρροιζήσῃ καὶ τινάξῃ τὰ πτερὰ ὕδωρ σημαίνει
  31 KB (2,900 words) - 09:10, 23 May 2021
 • 75 a; ὅταν ὀρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι, Prot. 326 a; Sp., wie ὀρέγεσθαι τούτων τυχεῖν Luc. D. D. 20, 4; gew. c. gen., τούτου ὀρέγεται καὶ ἐπὶ τοῦτο ὁρμᾷ
  38 KB (3,822 words) - 12:45, 14 September 2021
 • 58; θεούς Aesch. Spt. 205. 622 u. oft; Ζῆνα ὅρκιον καλῶ Soph. Phil. 1308, τούτων μάρτυρας καλῶ θεούς Tr. 1238; Ar. Ran. 479; καλῶ δ' ἐναντίον ὑμῶν τοὺς θεοὺς
  78 KB (8,705 words) - 13:34, 27 November 2021
 • πρὸς τινα, ἀνατείνας τὸν τράχηλον· παῖε, ἔφη, εἰ κελεύει ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι Ξεν. Ἀν. 7. 4, 9· τὰς χεῖρας ἐπανατείνοντες καὶ τοὺς θεοὺς ἐπιβοώμενοι
  7 KB (602 words) - 18:10, 25 March 2021
 • στεφάνωμα Κυράνας (P. 9.4) ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Hyperboreans (P. 10.46) ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Perseus (P. 12.18) ἔσταν δ' ἐπ αὐλείαις θύραις
  77 KB (8,446 words) - 09:00, 1 November 2021
 • 1.73.3, frec. en los pap. οὐκ οὔσης δὲ ἐξουσίας ὁποτέρῳ ἡμῶν ἀλλάξαι τι τούτων no estando facultado ninguno de nosotros dos para variar nada de estas cláusulas
  33 KB (3,260 words) - 12:45, 14 September 2021
 • ἀπηλλάγην [ᾰ] ὡς πάντοτε παρὰ πεζοῖς· ὡσαύτως παρὰ Τράγ. (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χάριν τοῦ μέτρου, πρβλ. ὅμως Σοφ. Ἀντ. 422, Ἡλ. 782), Πόρσ. Φοίν. 986: μέλλ. ἀπαλλαχθήσομαι
  51 KB (4,766 words) - 10:28, 20 July 2021
 • Ὁμ. καὶ τοῖς Ἐπικ., ῑ δὲ παρὰ τοῖς Ἀττ.· ἀλλ’ ὅμως ὁ Ὅμ. ἐνίοτε ποιεῖ ῑ χάριν τοῦ μέτρου, μεθιέμεν Ἰλ. Ξ. 364, μεθίετε Δ. 234, κ. ἀλλ., μεθιέμεναι Ν. 114·
  54 KB (5,259 words) - 13:50, 14 September 2021
 • it, S.Ph.989; ἵ. μὴ εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ Pl.R.507d; ἵ. συντέμω D.45.5; ἵν' ἐκ τούτων ἄρξωμαι Id.21.43; ἵ. δῶμεν . . granted that . ., S.E.P.2.34, cf. 1.79. b
  61 KB (7,192 words) - 10:15, 15 September 2021
 • πρωτοστατεί σε κάτι ή κάπου αρχ. 1. ο πρωτόγονος ή ο απλός («ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν δύο κοινωνιῶν οἰκία πρώτη», Αριστοτ.) 2. ο κανονικός, ο τυπικός («ὁ
  46 KB (5,417 words) - 10:20, 15 September 2021
 • ermatten. προπονέω: πονῶ, κοπιάζω, πρότερον, Ξεν. Κύρ. 7. 5, 86· τινι, χάριν τινός, Λουκ. πῶς δεῖ Ἱστ. Συγγρ. 16. 2) μοχθῶ, κοπιάζω ὑπέρ τινος, μετὰ γεν
  8 KB (754 words) - 12:10, 20 April 2021
 • weiter kommen, mehr ausrichten, Soph. O. R. 911; οὐδὲν ἔτι πλέον ἐγένετο τούτων, es half Nichts, brachte keinen Gewinn, Her. 9, 41. 107. 121 u. öfter; τί
  65 KB (6,685 words) - 13:35, 27 November 2021
 • χρόνων τῶν δεχομένων αὔξησιν): ῑ ἀείποτε παρ’ Ἀττ. Ὁ Ὅμ. ὡσαύτως ἔχει ἀφῖετε χάριν τοῦ μέτρου, Ὀδ. Χ. 251, πρβλ. Η. 126]. Ρίπτω, βάλλω, πέμπω, Λατ. emittere
  86 KB (9,491 words) - 12:55, 14 September 2021
 • τῆς εἰρήνης, cf. ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν, κατά τήν χάριν τοῦ Θεοῦ τήν δοθεῖσαν μοι in κρινόμενοι ὑπό τοῦ κυρίου in Winer, De sensu
  76 KB (8,080 words) - 09:20, 30 November 2021
 • μάντιν τ' ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἔλυσε δόμους ἁβρότατος (P. 11.33) ἀλλ' ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο, παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος (P. 12.18)
  55 KB (5,670 words) - 12:41, 14 September 2021
 • Πινδ. Ι. 5 (4)· 33· ἔνθ’... ἀγοραὶ Πυλατίδες κλέονται (κατὰ τὸν Musgr., χάριν τοῦ μέτρου, ἀντὶ καλέονται), ὅπου συνέρχονται αἱ περίφημοι συνεδρίαι (πρβλ
  12 KB (1,096 words) - 15:25, 1 January 2021
 • ὁράᾳς, ὁρόων, β΄ πληθ. εὐκτ. ὁρόῳτε Ἰλ. Δ. 347· ὁράασθαι κτλ. Πλὴν τῶν τύπων τούτων ἐκ τῆς √ΟΡ ἔχομεν ΙΙ. ἐκ τῆς √ΟΠ (ἴδε ἐν λ. ὄψ) τὸν μόνον ἐν χρήσει μέλλ
  82 KB (8,635 words) - 10:20, 27 November 2021
 • τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν Pl.Grg.464a, cf. X.Oec.21.7: c. dat., οὕτως ἐχόντων τούτων τῇ φύσει D.18.315; πῶς ἔχετε ταῖς διανοίαις Lycurg.75; τῇ λέξει κακῶς ἔ
  242 KB (26,131 words) - 09:05, 31 October 2021
 • ἐπιστήμη ἀντ. ὁ αὐτ. 6. 69. ΙΙΙ. Μέσ., κρατῶ τι ἔμπροσθέν μου ἀντὶ ἀσπίδος χάριν προφυλάξεως, μετ’ αἰτ. καὶ γεν., ἀντίσχεσθε τραπέζας ἰῶν, προβάλεσθε τραπέζας
  34 KB (3,390 words) - 06:50, 16 September 2021
 • ἔντοσθε, ὄπισθε, πάροιθε, οἱ ποιηταὶ παρέλειπον τὸ ν χάριν τοῦ μέτρου· ἀλλ’ ἐκτὸς τῶν Ὁμηρικῶν τούτων τύπων ἡ ἄδεια αὕτη ἦτο σπανία ἔτι καὶ παρὰ μεταγενεστέροις
  7 KB (569 words) - 14:06, 12 January 2021
 • πυλάων», Ομ.Ιλ, γ. «πρὸ δ' ἄρ' αὐτῶν κύνες ἤϊσαν», Ομ. Οδ.) 2. μτφ. α) (υπέρ, χάριν κάποιου (α. «προ του προσωπικού του συμφέροντος θυσιάζει τα πάντα» β. «μάχεσθαι
  10 KB (818 words) - 08:40, 27 March 2021
 • Λυσ. 168, Θεόκρ. 2. 158. - Δοτ. ἡμῖν, παρ’ Ἀττ. ποιηταῖς ὡσαύτως ἡμὶν ῐ χάριν τοῦ μέτρου, τοῦτό γ’ ἡμὶν Σοφ. Ο. Κ. 25 (ἤ, ὥς τινες γραμματικοὶ ἔγραφον
  86 KB (11,599 words) - 16:13, 1 November 2021
 • Pers. 212; anflehen, πάντες σ' ἱκνοῦνται Δαναΐδαι Eur. Suppl. 130; μίαν δὸς χάριν, ἱκνούμεθα Herc. Fur. 321; oft bei Soph. im praes., z. B. καί σε πρὸς τοῦ
  42 KB (4,107 words) - 10:15, 15 September 2021
 • γ΄ πληθ. πέπληνται Ἱππ. 298. 33 (κοινῶς: πεπλήρωνται)· ― πλὴν τῶν χρόνων τούτων ὑπῆρχε ποιητ. ἀόρ. β΄ μετὰ τύπου ὑπερσυντ. ἐπλήμην, Ἐπικ. γ΄ ἑνικ. καὶ πληθ
  45 KB (4,519 words) - 18:09, 8 October 2021
 • en outre » : παντάπασιν ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν XÉN c’est un moyen digne de gens absolument dépourvus de ressources
  145 KB (19,574 words) - 13:35, 27 November 2021
 • ἱστορίης λόγον, οὐ παραμέμνημαι, τούτων τὰ ὀνόματα δὲν μνημονεύω, διότι δὲν εἶμαι ἐξ ἀνάγκης ὑπόχρεως νὰ πράξω τοῦτο χάριν τῆς ἱστορίας μου, Ἡρόδ. 7. 96·
  7 KB (546 words) - 12:55, 20 April 2021
 • ὑμᾶς τοῦ κοάξ, Ar. Ran. 268; u. in Prosa, εἰ μή τις παύσει τὰ σὰ παιδικὰ τούτων τῶν λόγων, Plat. Gorg. 481 e; τῆς λυγγός, Conv. 185 d; τινὰ προμηθίας, Antiph
  66 KB (6,723 words) - 09:05, 31 October 2021
 • πτώσει κατὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ μέτρου, χερός, χερί, χέρα, χέρι, χέρες, χέρας (τούτων ὁ Ὄμ. ποιεῖται χρήσιν μόνον τῆς δοτ. χερί· χέρα Ὕμν. Ὀμ. 18. 40)· μετὰ γεν
  134 KB (13,198 words) - 09:40, 3 December 2021
 • Tht.152a: sometimes after a participle, οἰόμενοι… τιμῆς τεύξεσθαι, ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ' ὅμοιοι… ἐσόμεθα X.An.6.6.16, cf. Isoc.15.71 (v.l.). 2 to resume after
  151 KB (21,779 words) - 17:10, 31 October 2021
 • ἡμῶν τὸ περὶ τὰς τιμωρίας θηριῶδες ... ἀφαιρῶν Plu.2.550e, ἀφαιρήσαντας ... τούτων τὸ πιτυρῶδες πᾶν Gal.11.121, τοῦ ζῆν αὐτοὺς οὐκ ἀφαιρήσει Agath.2.14.6,
  47 KB (5,040 words) - 10:40, 20 July 2021
 • Étymologie: διά, φέρω. διαφέρω    a carry abroad (sc. the fame of) (χάριν) ἅ τε τὸν Ἰφικλείδαν διαφέρει Ἰόλαον ὑμνητὸν ἐόντα (P. 11.60)    b differ
  86 KB (8,797 words) - 06:59, 16 September 2021
 • ἐκεῖνα κράτιστος ἂν ἦν ἀνήρ, οὕτω διὰ ταῦτα κάκιστος ἀνήρ Gorg.B 11a.3, τούτων ἄϊδρίς εἰμι τῶν μαντευμάτων, ἐκεῖνα δ' ἔγνων A.A.1106, cf. Pl.Euthd.271b
  65 KB (7,649 words) - 13:12, 15 September 2021
 • γαθεῖ Θεόκρ. 1. 54. 3) καθόλου, ἐπὶ τῆς αἰτίας ἢ ἀφορμῆς, διά, ἐξ αἰτίας, χάριν, ἕνεκα, Λατιν. prae, ἀτύζεσθαι περὶ καπνῷ Ἰλ. Θ. 183 (ἔνθα ὅμως ὁ Wolf ὑπὸ
  146 KB (15,496 words) - 10:20, 15 September 2021
 • λέγειν μία τις τῶν πράξεών ἐστι Plat. Crat. 387 b; mit γέ, καὶ μὴν ἕν γέ τι τούτων ἀναγκαῖον Soph. 252 d. Auch εἷς allein geht in das unbestimmte Einer über
  75 KB (9,230 words) - 13:35, 27 November 2021
 • φίλην προσποιήσαντες Δέσβον τῇ πόλει, Xen. Hell. 4, 8, 28; δόξαν ἤνεγκε καὶ χάριν προσποιεῖ, Dem. 60, 14; einzeln dei Sp. – Gew. als dep. med., sich noch dazu
  2 KB (284 words) - 19:54, 2 August 2017
 • sometimes we have οὐ and μή in consecutive clauses, οἶμαι σοῦ κάκιον οὐδὲν ἂν τούτων κρατύνειν μηδ' ἐπιθύνειν χερί S.Ph.1058sq.; αὐτὸ ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι
  94 KB (11,248 words) - 09:05, 31 October 2021
 • καὶ παρὰ κωμικοῖς, ἴδε Meineke Ind. Comic.· ὁ Ἡρόδ. οὐδέτερον τῶν τύπων τούτων μεταχειρίζεται· παρὰ τοῖς Ἀττ. πεζογράφοις τὰ Ἀντίγραφα ποικίλλουσιν, ἀλλ’
  52 KB (4,865 words) - 14:10, 14 September 2021
 • Ἠλ. 393, πρβλ. Elmsl. εἰς Εὐρ. Βάκχ. 652· καλὴν... ἀπειλήφασιν Ὠρειτῶν χάριν Δημ. 128. 2· καλὴν γ’ ὕβριν ἦμεν ἂν ὑβισμένοι ὁ αὐτ. 660. 20· καί σοι… θωπεῦσαι
  113 KB (11,500 words) - 09:10, 31 October 2021
 • οὕτω καὶ ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ τεχνήεντες ἔχυντο Ὀδ. Θ. 297. - Πολλαὶ τῶν φράσεων τούτων, καίπερ εἰς ἡμᾶς φαινόμεναι μεταφορικαί, δὲν ἦσαν πράγματι τοιαῦται παρὰ
  75 KB (7,450 words) - 13:59, 14 September 2021
 • auch Her. Ἱππίεω δὲ γνώμην νικήσαντος, 1, 61; οἱ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων, Plat. Gorg. 456 a; Ὀλύμπια νενικηκότι, dem Sieger in den olympischen Spielen
  45 KB (4,775 words) - 10:20, 15 September 2021
 • 157; c) c. ac. de cosa o abstr. ξύμφορα δέονται Th.1.32, δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν 2Ep.Cor.8.4, cf. 10.2 •frec. c. pron. neutr. en ac. τοῦτο ὑμῶν δέομαι esto
  132 KB (15,485 words) - 10:18, 15 September 2021
 • ὡς οὑτωσί, ὡδί, ἐνθαδί, δευρί, νυνὶ καὶ νυνδὶ ἀντὶ νυνὶ δέ - Ἐκ τῶν τύπων τούτων οἱ λήγοντες εἰς σὶ φέρονται ἐνίοτε ἐν τοῖς Ἀντιγράφοις μετὰ ν ἐφελκυστικοῦ
  7 KB (568 words) - 14:10, 14 September 2021
 • Vergangenheit der opt. eintritt, ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον πέμποι τις, περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν, Xen. An. 1, 9, 23, öfter; aber auch mit ἄν u. opt.
  13 KB (1,656 words) - 10:05, 6 January 2021
 • ὡς οὑτωσί, ὡδί, ἐνθαδί, δευρί, νυνὶ καὶ νυνδὶ ἀντὶ νυνὶ δέ - Ἐκ τῶν τύπων τούτων οἱ λήγοντες εἰς σὶ φέρονται ἐνίοτε ἐν τοῖς Ἀντιγράφοις μετὰ ν ἐφελκυστικοῦ
  8 KB (676 words) - 14:08, 14 September 2021