Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

 • Ἄμμων, -ωνος, ὁ.
  62 bytes (3 words) - 05:47, 6 October 2019
 • Ἄμμων (redirect from Ámmōn)
  -Dsc.2.130, etc.:—fem. Adj. Ἀμμωνίς, ίδος, Libyan, Ἄμμωνος ἕδρα seat of Ammon, i. e. Libya, E.Alc.114, El.734: Subst. Ἀ., ἡ, name of state-trireme, Din
  5 KB (556 words) - 11:38, 30 November 2022
 • p. 413 E. u. 369. p. 418 E. Commodian. instr. 1, 5, 8 u. 1, 6, 1. Iovis Ammon, Ampel. 2, 1: Iovis Stygius, Corp. inscr. Lat. 3, 6443. p. 1040: Iovis victor
  792 bytes (135 words) - 08:41, 15 August 2017
 • escritor cristiano del s. IV d.C., Ammon.Aeg. 7 poeta de la AP del s. V d.C., Ammon. 8 comentarista de Arist. del s. V d.C., Ammon. 9 alejandrino, escritor cristiano
  1 KB (147 words) - 12:11, 21 August 2017
 • quality or condition, etc., (like אָב, אָח, etc.)): + afflicted, age, (Ahoh-) (Ammon-) (Hachmon-) (Lev-)ite, (anoint-)ed one, appointed to, (+) arrow, (Assyr-)
  848 bytes (120 words) - 15:56, 17 May 2020
 • sources: ἡ, one's father's or mother's sister, aunt, POxy.274.5 (i A.D.), Ammon.Diff.p.130 V., etc. (Late formation fr. θεῖος (B), replacing τηθίς.) [Seite
  2 KB (170 words) - 19:15, 1 October 2022
 • δυσχερῆ, ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀκατόρθωτα Ammon.Ac.M.85.1552A •subst. neutr. imposibilidad de cumplimiento de la ley, Ammon.Ac.M.85.1541C. unverbesserlich,
  2 KB (120 words) - 16:56, 5 January 2023
 • ἀνελλειπής Eutoc.in Archim.3.114.16 H., Ammon. in APr.32.22. -ές • Alolema(s): ἀνελλειπής A.D.Synt.89.28, Ammon.in APr.32.22, Eutoc.98.8; ἀνενλιπής SIG
  4 KB (395 words) - 19:06, 8 January 2023
 • Zenod. ap. Ammon.p.231 V. ladrar Zenod. en Valckenaer Animadvers.ad Ammonium p.175. [Seite 423] u. βαβύζω, Sp. für βαΰζω, Zenodot. hinter Ammon. (Μ
  927 bytes (58 words) - 12:00, 1 October 2022
 • secretamente, privadamente διὰ τὸ ἐ. ποιεῖν αὐτὸν (sc. Ἰησοῦν) τὰ σημεῖα Ammon.Ac.M.85.1568A. Arabic: سِرًّا‎; Azerbaijani: gizlicə, xəlvətcə, əlaltından
  2 KB (172 words) - 08:21, 27 November 2022
 • of wool, S.Tr.695, Ar.Lys.583, Philyll.22, Chor. p.92 B. [τᾰ by nature, Ammon.Diff.p.78 V.] (B), ατος, τό, Ion. κάτηγμα, later κατέαγμα (cf. κατάγνυμι)
  5 KB (422 words) - 22:20, 11 December 2022
 • cornigerum ADJ :: horn-bearing, horned; having horns/antlers; [Jupiter Coniger => Ammon] corniger corniger cornigeri N C :: horn-bearing/horned animal corniger corniger
  2 KB (221 words) - 11:35, 19 October 2022
 • [Seite 1324] sich über Andrer Unglück freuend, gew. ἐπιχαιρέκακος, Valck. Ammon. p. 83. χαιρέκᾰκος: -ον, = ἐπιχαιρέκακος, ὁ ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς
  1 KB (85 words) - 20:05, 23 August 2022
 • lookup in third sources: = ἀράζω, Ammon. s.v. φωνεῖν. ladrar Ammon.Diff.507. [Seite 344] = ἀράζω, Ammon.
  476 bytes (21 words) - 16:55, 6 October 2022
 • 809a35. 2 imposible de falsificar, de toda garantía (σφραγίδες θριπήδεστοι) Ammon.Diff.244.
  373 bytes (27 words) - 12:04, 21 August 2017
 • ἀναγραφῆναι SIG694.38 (Pergam., ii B. C.); also, by discursive reasoning, Ammon. in APr.25.2; opp. συμβολικῶς, Porph.VP36. -ή, -όν I c. idea de mov.
  6 KB (550 words) - 12:45, 3 October 2022
 • unqualified, Heliod.in EN109.19; of propositions, indefinite in quantification, Ammon.in APr.14.37. Adv. ἀπροσδιορίστως = without distinction, Gal.16.558; par
  2 KB (189 words) - 13:55, 1 October 2022
 • προσῳδίαν ψιλὴν ἐκαλέσαμεν, ὥς φησι Τρύφων Ammon.Diff.p.143V. (ψέλιον is distinguished from ψάλιον by Ammon.Diff.p.142 V., Ptol.Asc.p.396H., but is the
  5 KB (514 words) - 10:50, 30 November 2022
 • Luc. Tim.6,38, Arr.An.7.9.2, etc.; properly, of goatskin, opp. μηλωτή, Ammon.Diff.p.44 V. 2 wallet, bag, X.An.5.2.12, Lib.Or.58.5. 3 pl., skins used as
  16 KB (1,615 words) - 09:52, 10 December 2022
 • for lookup in third sources: ον, hard to reconcile, Suid. Adv. -τως Ammon. 63. -ον 1 implacable, irreconciliable de pers. αὐτοὶ φυλάττουσιν τὴν
  1 KB (87 words) - 16:05, 6 October 2022
 • μῦθοι ib.1459a19; δ. ἀτοπία such as is found in plays, D.H.1.84. Adv. -κῶς Ammon. in Cat.14.15, Eust.6.11. -ή, -όν I 1dramático, δεῖ τοὺς μύθους καθάπερ
  4 KB (286 words) - 17:55, 8 January 2023
 • lookup in third sources: σημερινή, σημερινόν, of today, Call.Sos.vi 2, Ammon.in Int.32.5, Sch. Ar.Nu.699, Dosith.p.397 K., Gloss. [Seite 875] heurig
  1 KB (103 words) - 09:40, 27 December 2021
 • • Alolema(s): δεκαχῆ D.C.55.24.6; δεκαχῇ Ammon.in Cat.25.1 adv. en diez partes δ. ... τοὺς δήμους κατένειμε Hdt.5.69, cf. IG 13.127.34 (V a.C.), σωματοφύλακες
  423 bytes (55 words) - 06:28, 1 January 2019
 • Gramm. write μόχθηρος, πόνηρος in signf. 1, μοχθηρός, πονηρός in signf. ΙΙ, Ammon.Diff.p.94 V., Arc.71.16, but Hdn.Gr.1.197 (ap.Eust.341.14) argues that like
  17 KB (1,413 words) - 17:05, 7 December 2022
 • below for lookup in third sources: οῦ, ὁ, = πελάτης (quod fort. legend.), Ammon.Diff. p.108 V. ὁ, Α πελάτης. [ΕΤΥΜΟΛ. Παράλληλος τ. του πελάτης < θ. πελα-
  783 bytes (39 words) - 16:45, 24 November 2022
 • of medical treatment, π. τῇ θεραπείᾳ Philum.Ven.3.1; condition precedent, Ammon, in Int.145.12. [Seite 728] das Vorherniederlegen, die Vorausbezahlung
  3 KB (210 words) - 21:40, 30 December 2020
 • Mag. unterscheiden so: γελοῖος, ὁ καταγέλαστος· γέλοιος δὲ ὁ γελωτοποιός; Ammon. umgekehrt; die mss. haben meist γελοῖος; lächerlich, zum Lachen, absurd;
  3 KB (217 words) - 18:07, 28 November 2022
 • 1, 3, ὁ ... λόγος ... ἀδιαίρετός τε καὶ ἀ. Ammon.in Int.135.25, μιᾷ καὶ ὡρισμένῃ καὶ ἀμεταβλήτῳ γνώσει Ammon.in Int.136.3, cf. tb. βέβαιον ... ἀσφαλές,
  9 KB (823 words) - 19:31, 11 December 2022
 • 1241. Some Gramm. expl. γέλοιος, = γέλωτος ἄξιος, γελοῖος, = γελωτοποιός, Ammon.p.38V., EM224.43; others reversely, Et.Gud., etc.: Suid. gives both views
  10 KB (1,106 words) - 19:30, 27 November 2022
 • ὀνόματα Id.Fr.15 H.; ἐπίκρισις Hermog.Id.2.7, 8: Gramm., dubitative, σύνδεσμος Ammon.in APr.68.10. Adv. -κῶς Eust.1080.69. -ή, -όν I 1ambiguo, confuso, que
  3 KB (222 words) - 15:55, 1 October 2022
 • Hero *Deff.136.57. 2 straight, εὐθεῖα (sc. γραμμή) Phlp.in Mete.21.10, cf. Ammon.in Porph.9.1. Adv. -τως Gal.18(2).726; not diverging from the perpendicular
  3 KB (201 words) - 11:37, 30 November 2022
 • en dos partes de la ventana de la nariz ὁ μυκτὴρ δ. Arist.HA 492b17, cf. Ammon.Diff.138, fig. ἡ δ. δόξα ref. al nestorianismo, Leont.H.Nest.M.86.1400A.
  3 KB (332 words) - 11:21, 30 November 2022
 • also ῥύζω (Hermipp.) Derivatives: ἀρρίζω (AB) and reduplicated ἀραρίζω (Ammon.). Origin: PG [a word of Pre-Greek origin] Etymology: On the anlaut Schwyzer
  3 KB (244 words) - 13:45, 2 October 2022
 • boorish, acc. to Ammon.Diff.5, but this is very doubtful.)—Not found in early Ep. or Trag. -ον • Alolema(s): acent. ἀγροῖκος Ammon.Diff.6, Fr.Lex.II
  13 KB (1,261 words) - 12:03, 29 January 2023
 • 1.350, cf. 7.794, ὁ εἰσπνευθεὶς ἀήρ Ammon.in Int.30.10 •tb. en v. med. ὥσπερ ... εἰσπνεόμενοι τὸν ἀέρα ζῶμεν Ammon.Io.133. [Seite 745] (s. πνέω), 1)
  6 KB (571 words) - 12:05, 10 December 2022
 • Click links below for lookup in third sources: εος, τό, Ammon. ap. Ath.11.476f, Hsch. (pl.):—also κέρνος, ου, ὁ, Sch.Nic.Al.217: pl. κέρνα, τά, Poll
  7 KB (682 words) - 19:08, 9 December 2022
 • τινα εὔδηλον εἶναι ὅπου ἐστίν, ἀποφεύγειν δὲ τὸ μὴ δύνασθαι ἐπιληφθῆναι Ammon.p.19 V.); σώματα ἀποδράντα IG22.584; of soldiers, desert, X.An.5.6.34; ἀποδιδράσκοντα
  14 KB (1,262 words) - 08:57, 10 December 2022
 • Magn.1.2, cf. 13.2, cf. Ath.Al.M.26.1065B, ἕ. σαρκός, ψυχῆς καὶ θεότητος Ammon.Io.201.4, θείας φύσεως ἕ. ... πρὸς τὸ ἀνθρώπινον Gr.Nyss.Or.Catech.39.6,
  7 KB (828 words) - 16:15, 1 October 2022
 • lookup in third sources: v. ῥάφανος. [Seite 838] ὁ, ion. = ῥάφανος, Ammon. ῥέφᾰνος: Ἰων. ἀντὶ ῥάφανος. ή, Α ιων. τ. βλ. ῥάφανος.
  565 bytes (26 words) - 10:37, 31 January 2021
 • perf. pas. de διπλασιάζω en forma doble, de dos modos δ. κέχρηται ὁ σωτήρ Ammon.Io.53.
  167 bytes (21 words) - 12:25, 21 August 2017
 • 4. 2 adv. -ῶς de manera muy efectiva δ. καὶ διεξοδικῶς αὐτὰ γιγνώσκομεν Ammon.in APr.25.24.
  348 bytes (35 words) - 11:59, 21 August 2017
 • -ου, τό archivo, biblioteca Ammon.Io.648.
  76 bytes (7 words) - 12:20, 21 August 2017
 • [Seite 1143] (ζώνιον ist falsche Accentuation), τό, dim. von ζώνη, nach Ammon. u. den VLL. Frauengürtel, u. so Ar. Lys. 72 (Bekker ζώνιον); Ascplds. 16
  266 bytes (27 words) - 19:19, 2 August 2017
 • -α, -ον sereno, tranquilo, διάθεσις Ammon.in Int.30.30.
  106 bytes (10 words) - 12:01, 21 August 2017
 • Click links below for lookup in third sources: ον, A cutting in two, Ammon.p.44V.: but, II proparox., διχότομος, ον, cut in half, divided equally, μυκτήρ
  2 KB (211 words) - 11:22, 30 November 2022
 • 282, Iamb.Protr. 34 (pl.), VP5.22. 2 dice-board, Caryst.3. 3 sideboard, Ammon.Diff.1. 4 trencher, plate, Cratin.86, cf. BCH29.510 (Delos, iii B.C.). II
  12 KB (1,203 words) - 13:17, 18 October 2022
 • 1no canónico, no en el canon de las Escrituras, CLaod.(343-381) Can.59, Ammon.Ac.M.85.1605C. 2 contrario a las leyes canónicas Cyr.Al.M.77.141C •heterodoxo
  1 KB (113 words) - 17:04, 24 November 2022
 • θέμεθλα 17.47; Ὠκεανοῖο θέμεθλα Hes.Th.816; Ἄμμωνος θέμεθλα the place where Ammon stands, i.e. his temple, Pi.P.4.16; Παγγαίου θέμεθλα the roots of Mt. Pangaeus
  6 KB (559 words) - 11:21, 30 November 2022
 • [Seite 328] brüllen, vom Bären und vom Panther, Zenodot. hinter Ammon. ὁμάζω: ὠρύομαι, ἐπὶ ἄρκτων καὶ παρδάλεων, Ζηνόδοτ. ἐν ταῖς εἰς Ἀμμώνιον παρατηρήσεσι
  376 bytes (28 words) - 09:56, 5 August 2017
 • (Lydia). (The distinction ἀγόραιος vulgar, ἀγοραῖος public speaker, drawn by Ammon., etc., is prob. fictitious.) -ον • Alolema(s): ἀγορεῖος SEG 32.1149.13
  22 KB (2,545 words) - 19:34, 11 December 2022
 • for lookup in third sources: [φᾰ], ἡ, A = ἡ μετὰ τὰς νόσους πολυφαγία, Ammon.Diff. p.136V. II = φαγέδαινα 1.1, Hsch. [Seite 1249] ἡ, Freßsucht, Heißhunger
  1 KB (83 words) - 12:35, 20 April 2021
 • third sources: growl, of bears and panthers, Zenod. ap. Valck.Animadv. ad Ammon.p.174 (ὀγκάζειν cj. in Stud.Ital.1.88). ὁμάζω (Α) (για αρκούδα και για
  1 KB (74 words) - 10:56, 24 August 2022
 • γάγγραινα, φλύκταινα u.a. 3. Auch φάγαινα· ἡ μετὰ τὰς νόσους πολυφαγία (Ammon. Diff.), nach H. auch = φαγέδαινα. Mask. φάγων, -ωνος m. Vielfraß (Varro
  12 KB (1,108 words) - 12:41, 6 December 2022
 • ΙΙ:—fear, alarm, χλωρὸν δέος pale fear, ib.7.479, etc.: distinguished by Ammon. from φόβος, as being morelasting (δέος… κακοῦ ὑπόνοια, φόβος δὲ ἡ παραυτίκα
  24 KB (2,642 words) - 08:50, 12 December 2022
 • the latter being regarded as Adj. (sc. σῖτος), cf. Hdn. Gr. 1.220, but Ammon. reverses the distinction.) -ου, ὁ • Alolema(s): tb. ἀμητός Hp.Epid.6
  8 KB (766 words) - 11:37, 30 November 2022
 • belonging to the ἀγχιστεία, Ammon.Diff.5. -ή, -όν sucesorio, relativo a la herencia νόμος Thasos 192.4 (I d.C.), τὰ δίκαια Ammon.Diff.5, Exc.Cas.3. ἀγχιστικός:
  780 bytes (50 words) - 17:01, 24 November 2022
 • in de An.35.1. -ας, ἡ • Alolema(s): αὐτοενέργεια Phlp.in de An.35.1, Ammon.in Int.248.18 energía o fuerza que se mueve a sí misma ἡ τοῦ περιλαμβ[ά]
  1 KB (96 words) - 10:33, 24 August 2022
 • to cast away, Olymp.in Alc.p.51 C.; hard to lose, Id.in Cat.116.25, cf. Ammon.in Cat.82.8, Simp.in Cat.228.23. -ον difícil de desechar, del que es difícil
  1 KB (113 words) - 11:22, 1 October 2022
 • Simp.in Cat.426.23, Phlp.in Cat.46.19. 3 π. ἐξήγησις detailed exegesis, Ammon. in Porph.60.6; -κωτέραν τὴν ἴασιν εὑρήσεις ἐν… Paul.Aeg.2.25. Adv. Comp
  3 KB (244 words) - 11:25, 15 August 2022
 • below for lookup in third sources: terminate, Ammon. in Int.54.29. llevar a su término τὴν ἔννοιαν Ammon.in Int.54.29. ἀποπεραιόω: Θεόδ. Στουδ. -ἀποπερᾰτίζω
  698 bytes (40 words) - 16:45, 6 October 2022
 • Aristarch.Sam.4. V adv. ἀδιαφόρως 1 indistintamente, sin discriminación Ammon.Diff.352, D.H.Dem.56.2, A.D.Pron.50.23. 2 indiferentemente ἀ. ἔχειν Plb.24
  9 KB (776 words) - 10:50, 30 November 2022
 • race-course, Id. Hipp. 1133 (lyr.). an animal, Herodor. 58J. (Trypho ap. Ammon. Diff. p. 131 V. distinguished the two senses as above.) [Seite 1154]
  3 KB (287 words) - 10:50, 30 November 2022
 • (written φυλλία), cf. Philostr.Gym.43, Nonn.D.5.474; wrongly identified by Ammon. Diff. p.135V. with σχῖνος. [Seite 1314] ἡ, der wilde Oelbaum, Od. 5,
  4 KB (403 words) - 10:43, 2 October 2022
 • lookup in third sources: τό, a pestle, Sch.Il.11.147 (ap. Valck.Animadv.ad Ammon.p.140, ὀγδ- cod.). ἰγδόλης· ὁ ἐπὶ μέρει γεωργῶν, Hsch. ἴγκρος, ὁ,= ἐγκέφαλος
  1 KB (82 words) - 10:54, 24 August 2022
 • sources: έως, ὁ, = υἱωνός (grandson), Hsch. [Seite 1176] ὁ, = υἱωνός, Ammon. υἱωνεύς: έως, ὁ, (υἱὸς) υἱὸς υἱοῦ, ἔγγονος, Ἰλ. Β. 666, Ὀδ. Ω. 514, Πλούτ
  916 bytes (63 words) - 12:45, 14 January 2021
 • τοῦ πρωκτοῦ καὶ ὄρχεων μέρος, Ἱππιατρικ. 154, 5· ἴδε Valck. Animadver. ad Ammon. 40, ἴδε κοχώνη. τὸ, Α ὑπόταυρος το τμήμα του σώματος, μεταξύ του πρωκτού
  3 KB (256 words) - 13:00, 29 November 2022
 • or intensification, Procl.Inst.52; without stress, opp. μετ' ἐπιτάσεως, Ammon.in Int.11.26 (misplaced). -ον 1 que no puede ser aumentado, ἀκρότης S
  3 KB (184 words) - 17:45, 3 October 2022
 • ἄβαξ ... ἐφ' οὗ τὰ πράγματα παρατιθέασιν· ἀβάκιον δέ, ἐφ' οὗ ψηφίζουσιν Ammon.Diff.1, cf. PLond.l.c., ἀ.· ... ἐφ' οὗ τοὺς λογισμοὺς ἐποιοῦντο Phot.α 25
  3 KB (293 words) - 09:05, 18 October 2022
 • igual, comparar καὶ μὴ δυνάμενος ἀντισῶσαι τῷ φωτὶ ἐκείνῳ τὸ τοῦ Ἰησοῦ φῶς Ammon.Ac.M.85.1596D •en v. pas. ser igual τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ τῆς ὕβρεως ἀντισώθη
  1 KB (100 words) - 18:55, 8 January 2023
 • Sud. 3 impío Hsch.H.Hom.20.4.14, 8.8. II adv. ἀκαθοσιώτως = impíamente Ammon.Ac.M.85.1569B. ἀκᾰθοσίωτος: -ον, μὴ κεκαθαρμένος, Ἐπιφάν. 1. 495C. -η
  1 KB (113 words) - 12:35, 1 October 2022
 • ἀκριβείας, Ἐκκλ. -ον expresado con precisión ἐκ τῆς ἔξωθεν ἀ. κυριότητος Ammon.Ac.M.85.1589B.
  256 bytes (21 words) - 12:10, 21 August 2017
 • dibujos por las dos caras, reversible Alex.93, Diph.51, Ael.Dion.α 112, Ammon.Diff.461, Poll.10.53, CIG 3071 (Teos), Hsch. [Seite 144] ητος, ὁ, Alexis
  3 KB (212 words) - 09:25, 15 October 2022
 • lookup in third sources: or βρύχω [ῡ] (the former Att. acc. to Moer. and Ammon.; the distinction βρύκω A bite, βρύχω gnash does not hold good), mostly pres
  14 KB (1,260 words) - 22:58, 10 December 2022
 • γενέσια, τά, day kept in memory of the birthday of the dead, Hdt.4.26, cf. Ammon.p.36V., Phryn.83; to be distinguished from γενέθλια birthday-feast, though
  6 KB (603 words) - 17:00, 7 December 2022
 • division, ὅροι Arist.APo.91b39; διαιρετική, ἡ, as a branch of Dialectic, Ammon.in APr.7.31, cf. Iamb.Comm.Math.20; διαιρετικὴ μέθοδος Gal.10.115; διαιρετικὸς
  8 KB (667 words) - 14:26, 6 December 2022
 • Papp.316.2. 2 cut, incision, wound, Pl.Grg.476c. 3 section of a book, Ps.-Ammon. in APr.67.39. 4 Astrol., division between two zodiacal signs, Serapio in
  7 KB (621 words) - 16:54, 7 December 2022
 • γᾰλακτο-πωτέω by Ammon. p.111 V.) • Alolema(s): -πωτέω Ammon.Diff.399 beber leche Hp.Morb.2.51, Int.16, Thphr.HP 9.15.4, Str.17.3.8, LXX 4Ma.13.21, Ammon.l.c.,
  1 KB (106 words) - 13:46, 29 November 2022
 • warden of the Σ., ib.3.1041 (ii A.D.), 1051.22 (ii/iii A.D.), etc., cf. Ammon. ap. Harp. s.v. θόλος: also, a rotunda at Sparta in which the assemblies
  4 KB (383 words) - 22:05, 2 October 2022
 • graf. ἐνβ- torturante δραπετεύειν τὸν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου πόλεμον ἐμβάσανον Ammon.Ac.M.85.1545A.
  223 bytes (17 words) - 13:00, 20 July 2021
 • [Seite 1444] vom Schreien der Krammetsvögel, An. de voc. an. bei Valck. Ammon. 231. κιχλάζω (Α) βλ. κιχλίζω.
  237 bytes (18 words) - 07:24, 29 September 2017
 • -α, -ον dusario ét. de Dúsara, Ammon.in Int.38.24.
  82 bytes (11 words) - 12:25, 21 August 2017
 • indecl., denominación del signo usado en Alejandría equiv. al ordinal sexto Ammon.Io.596.
  118 bytes (14 words) - 12:21, 21 August 2017
 • [Seite 490] ἡ, = γήρανσις, Ammon.
  121 bytes (5 words) - 18:47, 2 August 2017
 • [Seite 1320] zittern, Ammon., vielleicht f. L. für κανθαρύζω.
  145 bytes (9 words) - 19:25, 2 August 2017
 • (ἐξᾰνέψιος) -ου • Grafía: acent. -ιός Trypho Fr.8, Ammon.Diff.52 primo segundo Men.Fr.619, Plb.6.11a.4, POxy.270.4 (I d.C.), IGLAlex.29.16 (II d.C.), POxy
  310 bytes (43 words) - 13:05, 20 July 2021
 • διανιστῶν αὐτὸν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ θεραπευθῆναι induciéndole a desear la curación Ammon.Io.157.
  183 bytes (15 words) - 11:59, 21 August 2017
 • 78.420B. 2 en sent. neg. alteración, deterioro, adulteración op. μεταβολή Ammon.Diff.319, como uno de los cuatro τρόποι de φθορά Ph.2.509 •de pers. enajenación
  5 KB (430 words) - 18:55, 8 January 2023
 • Hor. C. 1, 22, 5; hence, Oraclum Jovis inter aestuosi, i. e. of Jupiter Ammon in the Libyan desert, Cat. 7, 5.— II Great ly agitated, in violent ebullition:
  2 KB (262 words) - 08:20, 19 October 2022
 • Maiist.23, LXX 2 Ma.14.33; ὁ σ. τοῦ ἱεροῦ OGI 702.4 (Egypt, ii A.D.): acc. to Ammon.Diff.p.94 V. (cf. Call.Fr.38P. (ap. Sch.Oxy.Th.2.17), Plu.Cim.8, Epigr.Gr
  24 KB (2,259 words) - 12:10, 10 December 2022
 • Arist.Pol.1255a4, cf. 1294a7, 1301b6, APr.32b31, Din.Fr.4b, Anon.Lond.3.39, Ammon.Diff.399, Aristid.Quint.10.16, Plot.1.1.1, 8, 7.1. [Seite 647] = δίχα
  3 KB (287 words) - 11:45, 9 January 2023
 • ὑπάρξει τὸν χρόνον λέγοι Plot.3.7.13. 2 in Logic, existence in a subject, Ammon. in Cat.6.16, al. 3 Gramm., τὰ τῆς ὑπάρξεως ῥήματα, = ὑπαρκτικὰ ῥ., A.D.Pron
  5 KB (447 words) - 22:52, 11 December 2022
 • third sources: ές, = ἐπιστρεφής, Ammon.Diff.p.54 V., Ptol.Asc. p.395 H. [Seite 985] ές, = ἐπιστρεφής, Ammon., l. d.
  577 bytes (27 words) - 08:00, 24 August 2022
 • from μεταδοτικός by Ammon.Diff.p.56V. II. ready to give way, Hp.Mochl.41. [Seite 939] ή, όν, gern schenkend, beisteuernd, Ammon. p. 57. -ή, -ό (AM
  1 KB (75 words) - 07:05, 29 August 2021
 • ἐπικροτοῦντος ἐφρυάττετο Ael.NA6.44 (the distinctions drawn by Poll.5.87 and Ammon.Diff.p.138 V. do not hold good). [Seite 1306] att. -ττομαι, schnauben
  6 KB (552 words) - 19:16, 9 December 2022
 • administrative purposes (Arist. Ath. 8, 3), -ια n. pl. registry of the ναύκραροι (Ammon. Gramm.), -ικός belonging to the ν-ρος or a ν-ρία (Lex Solonis ap. Arist
  15 KB (1,462 words) - 14:35, 9 December 2022
 • below for lookup in third sources: ον, made up, wrought up, ἔκ τινος Ammon.Diff.123. -ον hecho, formado τὸ ἐκ τῶν τετριχωμένων δερμάτων ἀναποίητον
  916 bytes (57 words) - 16:35, 6 October 2022
 • third sources: be at variance, ἀλλήλοις Ammon.Diff.45. estar en desacuerdo, enfrentarse ἀλλήλοις Ammon.Diff.143 (ap. crít.). ἀντιδιαστατέω: διαφέρομαι
  729 bytes (33 words) - 16:35, 6 October 2022
 • on this subject, Ἀναλυτικὰ πρότερα and Ἀναλυτικὰ ὕστερα; so ἀναλυτική, ἡ, Ammon. in APr.7.34. Adv. ἀναλυτικῶς Arist.APo.84a8. 2 dissolvent, τῆς διακρίσεως
  4 KB (361 words) - 19:00, 8 January 2023
 • A six inches long, Hp.Nat.Mul.32,109, Dsc.4.43, Orib.8.6.15, D.L.4.34, Ammon.in APr.46.1. II having six fingers, Gal.19.454, Eustr.in EN376.1, Tz.H.7
  3 KB (221 words) - 20:05, 3 October 2022
 • her mother she was bound to a rock by the command of the oracle of Jupiter Ammon, in order that she might be destroyed by a sea-monster; but Perseus rescued
  1 KB (193 words) - 10:27, 14 October 2021
 • the cock sparrow, Arist.HA613a31, cf. Clytus 1, etc.; wattles of a cock, Ammon.Diff. s.v. κάλλαια; growth under the chin of a serpent, Philum.Ven.30.2.
  11 KB (1,039 words) - 12:29, 29 November 2022
 • d construction of a syllogism, π. τοῦ συλλογισμοῦ Phld.Rh.2.89 S., cf. Ammon. in APr.67.30, Eustr.in EN336.4. 2 web of deceit. πλοκὰς πλέκειν E. Ion826
  9 KB (731 words) - 12:45, 29 November 2022
 • Calímaco Call.Dieg. en PMil.Vogl.18.6b, dif. de διήγημα por ser más larga, Ammon.Diff.139, cf. Hdn.Fr.Philet.67, pero sinón. de διήγημα Theo Prog.78.17, op
  8 KB (920 words) - 19:35, 8 January 2023
 • voz, Pl.Phlb.17c, Pl.Prt.316a, Ph.2.174 •del acento, Aristid.Quint.7.3, 5, Ammon.Diff.405, esp. de la baritonesis eolia AB 662.30 •mús. de los tonos, Anon
  8 KB (730 words) - 20:15, 28 November 2022
 • Att.200.1 •-ώτερον con suprema autoridad, soberanamente Ptol.Tetr.4.3.6, Ammon.M.85.1496A, Basil.M.31.472A. αὐθεντικός: -ή, -όν, ἔγκυρος, γνήσιος, Ἐκκλ
  3 KB (298 words) - 12:26, 1 October 2022
 • girl, Gell.4.3:—also πάλληξ, GDI5704.7 (Samos, iii/ii B. C.), Ar. Byz. ap. Ammon.p.37 V., Corn.ND20, Hsch. [Seite 452] ακος, ὁ, ἡ, eigtl. = νέος, Jüngling
  2 KB (201 words) - 11:45, 9 January 2023
 • zirpen; eigtl. von der Stimme der Schwalben u. der Cicaden, Zenod. bei Ammon.; Poll. 5, 89; dann auch vom Tone der Cithersaiten u. von der menschlichen
  5 KB (355 words) - 11:59, 8 January 2023
 • ἐστιν αὐτὴ ἡ ἐκφώνησις καὶ ὁ φθόγγος, οὗ τὸ γ. σημεῖον ἢ τύπος ἢ σχῆμα Ammon.Diff.122, cf. Hsch., prov. εἰς πέλαγος σπέρμα βαλεῖν καὶ γράμματα γράψαι
  54 KB (5,521 words) - 19:30, 11 December 2022
 • (Delph., ii/i B.C.), Str. 14.3.2, Plu.Luc.2,13, etc.: later word for λῃστής, Ammon.p.109 V. [Seite 546] ὁ, der Seeräuber oder Kaper, Pol. 4, 3, 8, Strab
  6 KB (485 words) - 15:20, 25 November 2022
 • 1086.64, al.; συγγράμματα αὐ. in which the author speaks in his own person, Ammon. in Cat.4.16; cf. αὐτοδιήγητος. Adv. αὐτοπροσώπως, θεσπίσαι Ph.2.208; εἰσάγειν
  6 KB (561 words) - 19:30, 11 December 2022
 • gemacht haben, neben ἔνσπονδον εἶναι, 1, 40 u. öfter. Der Unterschied, den Ammon. macht, ἀνακωχὴ ἡ ἐπὶ τῶν νεῶν ἀναχώρησις, ἀνοκωχὴ ἀνοχὴ μικρὰ πολέμου, läßt
  3 KB (245 words) - 12:45, 29 November 2022
 • καθαρίζειν (κανθαρίζειν Ammon.Diff.p.79 V., τανθαρύζειν cj. Valckenaer) μὲν λέγουσιν οἱ Ἀττικοὶ τὸ τρέμειν, τονθορύζειν (-ίζειν Ammon.) δὲ τὸ ψιθυρίζειν καὶ
  4 KB (344 words) - 10:40, 24 August 2022
 • δυσθυμίαν E.Supp.696, cf. Fr.822, Pl.Lg.666b, Chrysipp.Stoic.3.19.33, 3.26.4, Ammon.Diff.99, tb. en plu. τίκτουσι γάρ τοι καὶ νόσους δυσθυμίαι S.Fr.663, cf.
  7 KB (629 words) - 16:29, 1 February 2023
 • . τινα ἴδοι ἐχθρὸν ἑαυτοῦ Th.4.47; οἱ ἐμοὶ ἐχθροί Id.6.89, etc.—Acc. to Ammon.Diff.p.63 V., ἐχθρός is one who has been φίλος, but is alienated; πολέμιος
  21 KB (2,030 words) - 08:50, 10 December 2022
 • assault. From there πειρ-ασμός m. temptation (LXX, NT), -αστής m. tempter (Ammon. Gramm.), -αστικός belonging to, fit for tempting, trying (Arist.), ἀ-πείρασ-τος
  32 KB (3,046 words) - 15:25, 12 January 2023
 • ἀψευδῆ Iren.Lugd.Fr.19, ὁ ἐ. Ὑὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Origenes M.17.185B, cf. Ammon.Io.2.6, τρία ἔμμορφα τρία σύμμορφα ... ἐνυπόστατα τρία συνυπόστατα ἀλλήλοις
  5 KB (501 words) - 16:00, 1 October 2022
 • Ign.Eph.7.1. II adv. -ως en forma difícil de curar δ. ἔχοντας τὰ σώματα Ammon.Diff.29. [Seite 681] schwer zu heilen, Hippocr.; schwer zu warten, zu
  3 KB (269 words) - 17:55, 8 January 2023
 • 12.242:—onomatop. Verb, roar, bellow, prop. of lions, acc. to Hsch. and Ammon.; of a bull, ταῦρος ὣς βρυχώμενος S.Aj.322, cf. Ar.Ra.823; of wild beasts
  11 KB (1,122 words) - 11:40, 9 January 2023
 • νόμον el árbitro observa la equidad, el juez la ley Arist.Rh.1374b21, cf. Ammon.Diff.133, Hsch. •regulado mediante ley a fines del s. V a.C. ὁ τῶν διαιτητῶν
  7 KB (709 words) - 13:10, 8 January 2023
 • 137b. 2 serious, important, based on reality, ἀπορία Simp. in Ph.1299.4, cf.Ammon.in Int.86.5, Simp.in Cat. 1.22. b concerned with facts or realities, material
  3 KB (203 words) - 13:50, 29 November 2022
 • 104b.* ]κράνας ο[ὐ π]ρολείπει[ ὕ]δωρ (supp. Lobel) Θρ. 4. 18. test., Σ Ammon. Hom., Φ 1; Πίνδαρος ὠκεανοῦ τὰ πέταλα τὰς κρήνας λέγων fr. 326. κράνα
  2 KB (152 words) - 11:15, 3 October 2022
 • gen. παρ' ὄρε<σ>ι θερμῶν ὑδάτων βλύοντι OGI 199.11 (Nubia I d.C.), cf. Ammon.Diff.111 •fig. c. dat. ὄβριμοι χέρες, φόνῳ βλύουσαι vigorosos brazos que
  3 KB (240 words) - 14:26, 6 December 2022
 • because their teacher Plato was accustomed to walk about while teaching, Ammon. in Cat.3.8; οἱ ἐκ τοῦ περιπάτου the school of Aristotle, Luc.Pisc.43; οἱ
  12 KB (1,046 words) - 19:55, 9 December 2022
 • •abs. anulación Iust.Nou.2.2. 2 refutación de un argumento, Str.2.1.22, Ammon.Diff.44. [Seite 212], ἡ Umsturz, Zerstörung, δωμάτων Aesch. Eum. 335;
  5 KB (393 words) - 18:55, 8 January 2023
 • ελληνίων IAE 302.7 (II d.C.) •juez en los agones escénicos op. ἀθλοθέτης Ammon.Diff.9, Phot.α 320, Fr.Lex.II, Exc.Vat.17, Anon.Paris.11. 2 gener. juez,
  4 KB (390 words) - 14:24, 6 December 2022
 • der beim Reinigen abgenommene. weggeworfene Schmutz, Kehricht, -Auswurf, Ammon. τὰ μετὰ τὸ καθαρθῆνσι ἀποῤῥιπτούμενα, vgl. Poll. 5, 163; καθάρμαθ' ὥς τις
  11 KB (1,050 words) - 17:06, 7 December 2022
 • 127. – 2) κάμηλος μωκᾶται, Nachahmung des Naturlautes, brüllen, Valcken. Ammon. p. 231. -ῶ : railler ; Pass. être un objet de raillerie; Moy. μωκάομαι
  625 bytes (66 words) - 09:05, 29 June 2022
 • y rég. prep. ἀγαθὰς ... πράξεις ... διὰ τοῦ ἐνσπείροντος ἐν αὐτῇ Χριστοῦ Ammon.Io.96.5 •inocular τὸν ἰὸν ἐνέσπειρε τὸν ἑαυτῆς Eva a Adán, Chrys.Iob 2.9
  4 KB (325 words) - 19:20, 3 October 2022
 • ), c. ac. γοργευσάμεναι τὸ ξένον Mac.Aeg.Hom.4.6 •como etim. de Γοργίας Ammon.in Cat.22.8. γοργεύω (Α) γοργός 1. κινούμαι γρήγορα, βιάζομαι 2. απασχολούμαι
  2 KB (139 words) - 21:05, 29 December 2020
 • ὠρυγμός: ὁ v.l. Theocr. = ὠρυγή. [ῡ], ὁ, das Heulen, Brüllen, Valcken Ammon.; von Wölfen, Poll. 5.86; Sp.
  583 bytes (35 words) - 17:35, 8 January 2023
 • Luc. Gall. 23; ὁ, der Nachkomme, Her. 7, 150 u. Folgde; bes. Enkel, nach Ammon. von ἔκγονος, Sohn, unterschieden; ἀπόγονος τρίτος, Urenkel u. s. w. ος
  6 KB (586 words) - 19:05, 8 January 2023
 • griegos son débiles de espíritu Arr.Epict.3.7.13 •subst. τὸ ἀ. debilidad Ammon.Io.472 •fig. del hierro inutilizado Plu.Lyc.9, Lys.17. 2 inhábil c. ac. de
  5 KB (490 words) - 10:38, 30 November 2022
 • Arist.Cael.291b26; θράσος μὲν γάρ ἐστιν ἄλογος ὁρμή, θάρσος δὲ ἔλλογος ὁρμή Ammon.Diff.p.71 V.; οἷον πέπονθε τὸ θάρσος πρὸς τὸ θράσος Arist.EE1234b12, cf.
  12 KB (1,072 words) - 09:24, 2 January 2023
 • δερμάτια, ἃ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αἱ γυναῖκες ἔχουσιν Moer.275, φασκώλιον δέ ἐστι δ. Ammon.Diff.492. 2 anat. piel, cutis εὐφυοῦς σημεῖα ... τὸ δ. λεπτόν Arist.Phgn
  2 KB (229 words) - 22:20, 20 December 2022
 • κωμῳδοδιδάσκαλος u. κωμῳδοποιός; – gew. der Schauspieler der Comödie, vgl. Ammon.; Aesch. 1, 157; κωμῳδοῖς χορηγῶν Arist. eth. 4, 2; Sp. οῦ (ὁ) : I. qui
  7 KB (545 words) - 10:50, 30 November 2022
 • witziger Mensch, von den Alten πανοῦργος καὶ σκώπτης erkl., vgl. Valcken zu Ammon. und Isocr. 7.49 καὶ τοὺς εὐτραπέλους καὶ σκώπτειν δυναμένους, οὓς νῦν εὐφυεῖς
  13 KB (1,036 words) - 16:58, 7 December 2022
 • Epict.4.1.175. 2 refutación S.E.M.6.4, A.D.Synt.187.25, Quint.Inst.2.4.18, Ammon.Diff.44, Sacerd.6.455.19, Priscian.Inst.3.434.1, Isid.Etym.2.12.1. 3 contraposición
  3 KB (260 words) - 17:40, 3 October 2022
 • Orib.Fr. 90. -ματος, τό 1 residuo, resto κάταγμα ... τὸ τοῦ ἐρίου ἕ. Ammon.Diff.255, τὰ ἑλκύσματα τῶν ἐρίων Hsch.s.u. ἀφρῖνον •desecho, plu. restos
  3 KB (294 words) - 16:10, 1 October 2022
 • la lejanía dificulta la refutación Str.11.6.4, ὁ λόγος Dam.in Phd.174, Ammon.in Int.252.2 •subst. τὸ δυσέλεγκτον = dificultad de ser refutado (λόγοι)
  2 KB (203 words) - 13:10, 8 January 2023
 • Ap.2.1, καὶ παυσαμένου μὴ εὐθέως ἐπιβάλλῃ τὴν ἀντίρρησιν Plu.2.39c, cf. Ammon.Diff.44, Gal.1.131, Hermog.Id.1.8 (p.262), A.D.Synt.215.9, 265.3, Coni.214
  3 KB (289 words) - 17:35, 25 November 2022
 • hatred (Arr.), μισήτιζε μίσει, στύγει H. Beside it with paroxytonon (after Ammon. 94) and with unclear change of meaning μισήτη f. lascivious wench, whore
  24 KB (2,288 words) - 15:00, 25 November 2022
 • ὀρροπύγιον), Gal.19.127, Sch.Ar. Pl.122, Moer.p.284 P., Ath.13.565f; but Ammon. (Diff.p.27) identifies it with ταῦρος III, cf. Poll.2.173; = τράμις, Ruf
  6 KB (639 words) - 22:54, 11 December 2022
 • has one eye, like the Cyclops, opp. ἑτερόφθαλμος, one who has lost an eye, Ammon.Diff.p.60 V. [Seite 206] einäugig, Strab. II, 70 u. Sp.; Her. 3, 116.
  4 KB (365 words) - 18:22, 8 January 2023
 • προσεποιοῦντο μὴ εἰδέναι pues tenían mala voluntad y aparentaban no saberlo Ammon.Io.267. 3 hacer el mal voluntariamente, actuar mal deliberadamente ἐθελοκακεῖν
  4 KB (390 words) - 14:40, 6 December 2022
 • Epicharm. bei Ath. X, 411 b. Auch von leblosen Dingen, ἐπὶ ὰμαξῶν, Zenodot. bei Ammon.; so steht ἐτετρίγει Babr. 52, 2; auch vom schlingenden Tone des gefeilten
  15 KB (1,485 words) - 10:12, 9 December 2022
 • estoicos no sustancialmente dif. de οἰκέτης Chrysipp.Stoic.3.86.20, 25, cf. Ammon.Diff.148, TAM 3(1).495 (Termeso, imper.) •c. indic. de oficios ἐκδεδόσθαι
  44 KB (5,203 words) - 12:19, 17 December 2022
 • doble Ph.2.184, cf. Plu.2.1021a •distinto de διπλόος Herenn.Phil.Sign.51, Ammon.Diff.137. II subst. 1 neutr. τὸ δ. el doble δ. δ' ἔστω τῆς ῥαφάνου Hp.Morb
  17 KB (1,852 words) - 11:00, 17 December 2022
 • 85). — Von γηράσκω: γηράσιμος alternd (Tlos), vielleicht über γήρασις (Ammon., Suid., vgl. Arbenz Die Adj. auf -ιμος 88); daneben γήρανσις (Arist.) nach
  25 KB (2,685 words) - 10:40, 9 January 2023
 • of poems by Pindar, Stob.4.39.6, etc. (Distd. fr. ἐπικήδειον by Trypho ap.Ammon. Diff.p.54 V. (cf. Ptol.Asc.p.404H.), ἐπικήδειον τὸ ἐπὶ τῷ κήδει, θ. δὲ ἐν
  14 KB (1,276 words) - 11:21, 30 November 2022
 • Cyr. 8.1.32. – Bei Orph. H. 2.5 = εὐφρόνη, die Nacht, die Wohlwollende. – Ammon. erkl. εὐφρ. πάθος χρόνιον μετὰ σωφροσύνης γιγνόμενον, während εὐθυμία nur
  7 KB (582 words) - 14:38, 6 December 2022
 • γνῶμαι S.E.M.7.349; ἔμφασις Iamb.VP29.161; ψεῦδος Id.Protr.21κ; complex, Ammon. in Cat.66.9. Adv. -δῶς Ph.1.31. [Seite 674] ές, vielfach gespalten od
  8 KB (622 words) - 11:31, 30 November 2022
 • καρπῶν . . φορήματα worn upon the wrists, Diph.59; ἡ χλαῖνα ἡρωϊκὸν φόρημα Ammon.Diff.p.140 V., cf. Phld.Piet.17, D.H.2.72, Plu.Dem.30, Luc.Dem.Enc.21; σκῆπτρον
  7 KB (617 words) - 10:49, 30 November 2022
 • 27; ἐπὶ τὸ ὄνομα εἰσποιηθῆναι 36; Ἄμμωνι ἑαυτόν, sich für einen Sohn des Ammon erklären, Plut. Alex. 50. Auch med., Is. 2, 10 u. öfter, auch Sp.; D. Cass
  13 KB (1,251 words) - 12:06, 10 December 2022
 • , Ar.Fr.333.4. (Prop. chirp like a thrush, Gramm. ap. Valck.Animadv. ad Ammon. p.175 who writes κιχλάζω: wrongly expld. as eat κίχλαι, live luxuriously
  4 KB (286 words) - 13:48, 29 November 2022
 • inspiración ref. al Espíritu Santo, Origenes M.17.25A, Basil.M.31.1429A, Ammon.Io.632.1, Πνεῦμα ... ἐκ τῆς θείας ἐμφυσήσεως ἐλάβομεν Olymp.M.93.532C.
  3 KB (227 words) - 14:50, 2 October 2022
 • espiración ἡ γραφὴ ... τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐ. τοῦ θεοῦ λέγει Ath.Al.M.26.1020A, cf. Ammon.Io.631.4, τὸ ἴδιον αὐτοῖς πνεῦμα διδοὺς δι' ἐμφανοῦς ἐμφυσήματος entregándoles
  4 KB (412 words) - 15:55, 1 October 2022
 • lookup in third sources: ατος, τό, A property held in a foreign country, Ammon. Diff.p.83 V., Ptol.Ascal.p.399H. II. acquisition, improvement, τὸ τῆς τέχνης
  1 KB (98 words) - 08:55, 1 January 2021
 • registry of the ναύκραροι, Ammon.Diff. p.94 V.; ναυκραρεῖα in Thom.Mag.p.246 R. [Seite 231] τά, das Archiv der ναύκραροι, Ammon. ναυκράρια: τά, οἱ τόποι
  1 KB (86 words) - 15:05, 27 September 2022
 • or like a σύνταγμα 4; συνταγματικά regular treatises, opp. ὑπομνηματικά, Ammon.in Cat.4.4, cf. Phlp.in Cat.3.12, Simp. in Cat.4.20. συνταγμᾰτικός: -ή
  6 KB (418 words) - 17:10, 24 November 2022
 • Click links below for lookup in third sources: ατος, τό, bath-water, Ammon.Diff.p.78 V.; κ., = perfusio and κ. ζωμοῦ, = tucca, Gloss.: but in plural
  1 KB (95 words) - 13:05, 14 September 2021
 • sources: τό, piece of beaten metal, Ammon.Diff.p.41 V. [Seite 327] τό, eine gehämmerte, massive Metallmasse, Ammon. p. 40. ὁλοσφύριον: [ῡ], τό, τεμάχιον
  1 KB (61 words) - 11:01, 24 August 2022
 • forge, Gal.14.52, Ammon.Diff.74. -ον difícil de alterar o imitar una receta, Gal.14.52. [Seite 686] schwer nachzumachen, Ammon. δυσπαραποίητος:
  808 bytes (47 words) - 16:05, 6 October 2022
 • στῦλοι Str.17.1.28. II of many lines or verses, Ammon. in Int.134.22, Paul.Aeg.Praef. III prolix, Ammon. in Porph.38.18. [Seite 673] von od. in vielen
  3 KB (201 words) - 18:45, 8 January 2023
 • 27, ναυτική, πεζική, 6, 33, u. Folgde; bes. die gemeinen Soldaten. Nach Ammon. mehr als στρατός, τὸ τῶν στρατιωτῶν πλῆθος, Heeresmacht. – Bei Ar. u. einzeln
  14 KB (1,375 words) - 19:40, 9 December 2022
 • Il.8 init.; also κολοβο-μᾰχία, ἡ, Sch.Leid.Il.13.745 in Valck.Animadv.ad Ammon.p.181; cf. κόλος 3. [Seite 1474] ἡ, die unterbrochene Schlacht, so hieß
  2 KB (120 words) - 02:17, 24 August 2022
 • 142; A configuration, Paul.Al. E.4. 2 Gramm., correspondence of formation, Ammon. in Int. 65.8 (pl.). [Seite 1046] ὁ, die Stellung der Gestirne gegen einander
  1 KB (83 words) - 09:57, 28 January 2021
 • κατὰ τοὺς ἡ. χρόνους (cf. ἥρως Ι. 1) Arist. Pol. 1285b4; ἡ χλαῖνα ἡ. φόρημα Ammon. Diff. p. 140V. of or for a hero, heroic, φῦλον Pl. Cra. 398e; ἡ. σώματα
  3 KB (248 words) - 19:16, 8 January 2023
 • mit βάρβαρος gebraucht haben, auct. de barbarismo p. 193 u. 204, hinter Ammon. Valck. ος, ον : 1 qui pèche contre les règles du langage, qui parle mal
  7 KB (614 words) - 14:42, 6 December 2022
 • παρὰ τὸ ἄνω τὰς ἀκωκὰς ἔχειν EM96.52: but Hsch. gives the correct form. Ammon.Diff.19 attempts to distinguish the forms.) -ῆς, ἡ • Morfología: [en los
  7 KB (612 words) - 19:05, 28 November 2022
 • Pherecr.108.4; distinguished from τανθαρύζω (q.v.) by Ptol.Asc.p.410H., Ammon.Diff.p.79V.; τονθρύζω, Herod.8.8, Opp.C.2.541, 3.169 (recognized as Att.
  5 KB (436 words) - 12:52, 29 November 2022
 • lookup in third sources: τό, counterpane, PCair.Zen. 48.4 (iii B. C.), Ammon.p.140 V.; expld. by dormitorium, Gloss. (also ἐγκοίμ-ηθρον, ἐγκοίμ-ητρα,
  1 KB (147 words) - 15:30, 1 October 2022
 • acción o hecho de humanarse, encarnación de Cristo A.Thadd.4, Eus.HE 1.2.26, Ammon.Io.560.1, μυστήριον ἐνανθρωπήσεως Anon.Arian.Hom.Oct.2.13, cf. Anon.V.Thecl
  2 KB (261 words) - 19:38, 11 December 2022
 • εἰς ταῦτα Sch.Il.7.99 •reducirse a τὸ αἰσθητὸν ὕδωρ πρὸς θείαν ... δύναμιν Ammon.Io.M.85.1408D, εἰς θάνατον Meth.Symp.3.6 (p.32.19). [Seite 209] wieder
  2 KB (182 words) - 16:35, 6 October 2022
 • 36.389B, Cyr.Al.M.72.660C •subst. τὸ ἀπόνηρον = inocencia διὰ τὸ ἀ. λέγει Ammon.Io.567 •medic. benigno πυρετοί Antyll. en Orib.5.29.8 •tb. de anim. inofensivo
  2 KB (148 words) - 14:05, 1 October 2022
 • 66; κ. συλλογισμοί S.E.P.2.163, Procl.in Prm. p.790 S.; λόγοι S.E.P.2.166, Ammon.in Int.74.1. Adv. -κῶς, opp. ὑποθετικῶς, Gal.4.609. [Seite 1400] ή, όν
  6 KB (429 words) - 17:05, 7 December 2022
 • 24). [Seite 280] nicht deutlich bezeichnend, προσώπων, die Personen, Ammon.; ἡ ἀπαρ. bei Gramm. der Infinitiv, sc. ἔγκλισις. Vgl. Dion. Hal. C. V. 5
  3 KB (341 words) - 17:53, 19 December 2022
 • 221b, Plu.2.766d, ἑωρακὼς τὸν Ἰησοῦν ... ἀπελιθώθη τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς Ammon.Ac.M.85.1532B, por la maldad ψυχὴ ... διὰ τὴν κακίαν ἀπολιθωθεῖσα Origenes
  3 KB (322 words) - 13:23, 2 October 2022
 • Prm.725.30, τῆς ζωῆς de la vida de la gracia que proporciona el bautismo, Ammon.Ac.M.85A.561B •abs., Phld.Ir.63. 2 adv. -ως sin complicidad Eust.1946.32
  3 KB (310 words) - 17:20, 3 October 2022
 • πρβλ. Λοβ. Φρύν. 648, Koen. Γρηγ. 294. Θηβαγενής 1 Theban born, test., Ammon., de Diff. Verb. p. 70 Valck. (= FGH, 70 F 21, Ephoros.) Θηβαῖοι καὶ Θηβαγενεῖς
  3 KB (188 words) - 17:50, 8 January 2023
 • como adv. ἀκούοντες δὲ θεατρικῶν μελῶν ἐκλυτώτερον διακείμεθα τὰς ψυχάς Ammon.in Porph.13 •de otras cosas, de una máquina bélica suelto, flojo ὁ ... πετροβόλος
  9 KB (851 words) - 18:29, 25 November 2022
 • Dem. 39, 39 u. Luc. Abdic. – c) öffentlich verkaufen (ὑπὸ κήρυκι πωλεῖν Ammon.), Her. 1, 194, in tmesi; Dem. 23. 201; Luc. oft, z. B. πόσου τοῦτον ἀποκηρύττεις
  9 KB (848 words) - 12:09, 24 December 2022
 • arrogancia ἀφιλόκομπον δὲ τὸ θεῖον ἀεί Cyr.Al.M.69.589B, ὡς ἀ. τοῦτο εἶπε Ammon.Io.380.
  650 bytes (53 words) - 12:19, 21 August 2017
 • links below for lookup in third sources: ον, Pass., killed by a bull, Ammon. Diff. p. 129V. -ον, Α (με παθ. σημ.) αυτός που φονεύθηκε από ταύρο. [ΕΤΥΜΟΛ
  889 bytes (45 words) - 17:06, 24 November 2022
 • 122, cf. 118; also προαίτιον, τό, ib.31 bis: Adj. προαισθ-αίτιος, ον, θεοί Ammon.in Int.134.4. προαιτία: ἡ, προτέρα αἰτία, Δαμασκ. ἐν Wolf. Anecd. 3. 235·
  854 bytes (54 words) - 15:45, 23 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: οῦ, ὁ, paraphrast, Ammon. in APr.31.17. [Seite 507] ὁ, der eine Rede, bes. die eines Andern, erweitert
  1 KB (73 words) - 13:50, 23 August 2022
 • lookup in third sources: ίδος, ἡ, portmanteau, POxy.116.10(ii A.D.), Ammon.Diff.p.135 V.(cf. Ptol.Ascal.p.406H.), Ael.Dion.Fr.206. ἱμᾰτιοφορίς: -ίδος
  1 KB (63 words) - 10:55, 24 August 2022
 • from πάτριος as expressing hereditary manners, customs, institutions; v. Ammon. Diff. s. v., AB297, Suid., etc.—The distinction holds in Att. Prose; but
  23 KB (2,187 words) - 09:01, 10 December 2022
 • below for lookup in third sources: articulate further, Procl.Inst.177, Ammon.in Int. 195.22, Prisc.Lyd.36.8:—hence ἐπιδιάρθρ-ωσις, εως, ἡ, Dam.Pr.431
  627 bytes (30 words) - 07:35, 24 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: in Med., solve previously, Ammon. in Porph.56.22. Α επιλύω προηγουμένως.
  450 bytes (20 words) - 16:10, 23 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: ἡ, correspondence, Ammon. in APr.35.23, Phlp.in APr.40.3. ἰσοστροφή, ἡ (Α) αντιστοιχία, ανταπόκριση
  788 bytes (30 words) - 10:54, 24 August 2022
 • Étymologie: ὠρύω. [ῡ], ἡ, = ὤρυγμα, das eigtl. Wort von Hunden, Zenodot. in Ammon.; Hermesianax bei Ath. XIII.598e; von Wölfen, Poll. 5.86; Plut. Them. 10
  3 KB (230 words) - 17:30, 8 January 2023
 • πεπηγμέναι μύξαι; daher der den Schnupfen hat, einfältiger Mensch, Men. bei Ammon. p. 88. λέμφος: adj. m сопливый Men. λέμφος: ὁ, ἢ τό, = κόρυζα, μύξα
  4 KB (368 words) - 13:50, 3 October 2022
 • below for lookup in third sources: Adv. by changing the order of words, Ammon. in APr.16.33.
  429 bytes (20 words) - 03:50, 24 August 2022
 • at the marriage festival of Perseus, Ov. M. 12, 262.— II Twin-brother of Ammon, and with him slain by Phineus, Ov. M. 5, 107.— III A son of Vulcan and Minerva
  592 bytes (78 words) - 06:37, 14 August 2017
 • gehe noch weiter vor, Gorg. 497 a (wie ὕπαγ' εἰς τοὔμπροσθεν Eupol bei Ammon. v. ὑπάγειν), einen Vorzug bedeutet. σωφροσύνης ἔμπρ. ὑγίειαν ποιῶν τιμίαν
  22 KB (2,480 words) - 19:41, 11 December 2022
 • δαιμονιώδους πλάνης los que caminan en la oscuridad a través del extravío diabólico Ammon.Io.636. [Seite 593] (s. ἀνύω) ganz vollenden, zu Ende bringen. Hom. Odyss
  13 KB (1,433 words) - 19:35, 11 December 2022
 • συρίσαι, Luc. Harmon. 2, – pfeifen; eigtl. von Schlangen, Zenodot. hinter Ammon.; von der Pfeife, συρίζων ὁ κηροδέτας κάλαμος, Eur. I. T. 1175; φιμοὶ δὲ
  13 KB (1,084 words) - 17:39, 7 December 2022
 • architect (like אָמָּן): one brought up. of Egyptian derivation; Amon (i.e. Ammon or Amn), a deity of Egypt (used only as an adjunct of נֹא): multitude, populous
  425 bytes (60 words) - 15:13, 18 May 2020
 • [Seite 1278] schreien, vom Adler, Zenodot. hinter Ammon., wenn es nicht κλαγγάζω heißen soll.
  180 bytes (14 words) - 19:55, 2 August 2017
 • [Seite 1298] vom Schreien der Eulen, Zenodot. hinter Ammon.
  133 bytes (9 words) - 19:44, 2 August 2017
 • [Seite 1096] zwitschern, von Schwalben, Zenodot. bei Ammon.
  133 bytes (8 words) - 19:26, 2 August 2017
 • Sel.Pasch.3.12, Anon.Hier.Luc.1.62, πιστεύει ... εἰς θεὸν ἐνανθρωπήσαντα Ammon.Io.323.4, cf. Euther.Confut.16.25, del logos o Verbo divino ὅρα ... τὸν ἐνανθρωπήσαντα
  2 KB (166 words) - 17:18, 6 October 2022
 • 24, χαρακτήρ Thdt.Eran.29, cf. Dexipp.in Cat.4.2.tít., Phlp.in Cat.3.15, Ammon.in Cat.4.15, Elias in Cat.114.16, Simp.in Ph.8.17 •propio del diálogo χάριτες
  2 KB (184 words) - 11:05, 1 October 2022
 • —On the distinction between μηρία and μηροί, cf. Apollon.Lex. s.v. μηρία, Ammon.Diff.p.161 V., etc. II = μηροί, thighs, φῦμα μηρίων μεταξύ Archil.136, cf
  6 KB (602 words) - 18:20, 20 August 2022
 • pues lo recibirás todo de una vez el alquiler POxy.1294.14 (II d.C.), cf. Ammon.Diff.16, PStras.142.18 (IV d.C.), ὁ δὲ πεπληρωμένος εἰ. Iambl.Protr.17, πάντα
  3 KB (338 words) - 12:15, 10 December 2022
 • ἀληθείας 1Ep.Ti.3.15, cf. Epiph.Const.Haer.41.4.14, τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως Ammon.Aeg.Ep.23, cf. Mac.Aeg.Serm.B 19.1.3, Procop.Gaz.M.87.2409D, νηστείας Apoph
  3 KB (304 words) - 20:15, 6 December 2022
 • race-course, Id.Hipp. 1133 (lyr.). II an animal, Herodor.58J. (Trypho ap.Ammon. Diff.p.131 V. distinguished the two senses as above.) -όν, A running, tripping
  33 KB (2,967 words) - 20:05, 6 December 2022
 • M :: Ammonite, inhabitant of Ammon (land north-east of the Dead Sea) Ammanītēs, s. Ammonitae. Ammanītēs, -ītis, v. Ammon- : Vulg. 2 Esdr. 2, 19 ; Gen
  262 bytes (30 words) - 16:45, 19 October 2022
 • Id.Ph.400 (lyr.). II proparox. ταυρόκτονος, ον, Pass., killed by a bull, Ammon.Diff.p.129V. [Seite 1074] Stiere mordend, schlachtend, λέων, Soph. Phil
  2 KB (118 words) - 15:00, 8 January 2023
 • subst. οἱ ἀποστολικοί los apostólicos individuos de una secta ascética, Ammon.Io.4, Isid.Etym.8.5.19. III adv. -ῶς apostólicamente ἀ. φθεγξώμεθα Origenes
  3 KB (280 words) - 19:35, 11 December 2022
 • retrotracción del acento β. προφερόμενοι gram. en POxy.1012.16.1.16, cf. Ammon.Diff.436, Eust.41.3, Moer.100. [Seite 435] 1) straff gespannt, στῆθος
  4 KB (382 words) - 18:35, 28 November 2022
 • Nasamonii Tonantis, i. e. Alexander, because he passed for the son of Jupiter Ammon, Stat. S. 2, 7, 93: Jugurtha, Sid. Carm. 9, 257. Năsămōnes,¹⁶ um, m. (Νασαμῶνες)
  2 KB (196 words) - 07:42, 14 August 2017
 • rebelde de Cristo πείθων ὅτι οὐκ ἔστιν ἀντάρτης, ἀλλὰ βασιλεὺς οὐρανοῦ καὶ γῆς Ammon.Io.M.85.1509C •del Demonio ὁ ἄνω ἀ. Ast.Soph.Hom.2 in Ps.5.M.40.412A, ἀντάρτης·
  1 KB (96 words) - 15:10, 7 April 2022
 • ὁ 1 año ἔνον τὸν ἐνιαυτὸν Ἕλληνες εἶπον Lyd.Mens.4.1, cf. Hdn.Gr.1.176, Ammon.Diff.394, Apollon.Lex.748, Ptol.Vocab.π 128, Orio 69.20, Epim.Hom.Il.1.1
  9 KB (853 words) - 08:20, 27 November 2022
 • Hammon, Plin. 12, 23, 49, § 107; 24, 6, 14, § 23; Cels. 5, 5. Hammōn, s. Ammon.
  1 KB (185 words) - 08:41, 15 August 2017
 • κεδρίς, juniper-berry, EM498.42, Hsch.:—also κέδρος, ὁ, Com.Adesp.34 (ap.Ammon.Diff.p.80 V.). II representation of a cedar-cone, IPE12.327. [Seite 1411]
  1 KB (109 words) - 10:25, 30 December 2020
 • or μονόβιβλον, τό, single book or single volume, Prop.1 tit., Gal.1.410, Ammon.Vit.Arist.p.11 W., Lyd.Mag.1.28, Suid. s.v. Φιλάγριος. [Seite 202] aus
  1 KB (84 words) - 17:54, 21 December 2022
 • Antipho 1.26, 3.3.5, τά τε καταλιμπανόμενα ... ἑ. Aen.Tact.8.3, ὀρέγεσθαι Ammon.Diff.229. [Seite 770] α, ον, auch 2 End., Thuc. 6, 44 u. sonst, freiwillig;
  15 KB (1,633 words) - 08:55, 12 December 2022
 • debe, por así decirlo, avenirse a todo (ref. al criterio de autoridad), Ammon.in Cat.8.15. II en v. med. 1 obtener para sí una contrata, alquilar o comprar
  6 KB (666 words) - 23:40, 10 December 2022
 • que anuncia a los de fuera lo que ocurre dentro, equiparado a διάγγελος Ammon.Diff.3, cf. Hsch., Exc.Vat.4 •esp. en el teatro mensajero que anuncia al
  6 KB (561 words) - 14:32, 6 December 2022
 • ἐν οὐρανοῖς ἔχει la mies espiritual tiene su granero ... en los cielos Ammon.Io.M.85.1425D •de las costumbres de algunos insectos almacenamiento, depósito
  10 KB (928 words) - 17:07, 7 December 2022
 • Syntax. 1, 2 und 1, 38 Scholl. Iliad. 10, 408 Apollon. Lex. Homer. p. 56, 27 Ammon. Differ. vocabul. s. v. Δαί Hesych. s. v. Δαί. particule interrog. marquant
  7 KB (787 words) - 20:10, 9 December 2022
 • below for lookup in third sources: ές, A newly caught, Suid., Hsch., Ammon.Diff.p.95 V. 2 fresh, not tired, of persons and animals, ἕως νεαλής ἐστιν
  8 KB (775 words) - 14:05, 8 January 2023
 • der die Cither spielt u. dazu singt, unterschieden von κιθαριστής, vgl. Ammon., Plat. Conv. 179 d; Diphil. bei Ath. VI, 247 c, auch ἡ κιθαρῳδὸς γυνή, Alciphr
  8 KB (801 words) - 10:47, 30 November 2022
 • in third sources: ἡ, A wound, esp. a fresh, open wound, Il. (acc. to Ammon. Diff.pp.104,144, opp. οὐλή) ; δεῖξεν . . αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς Il.5
  9 KB (903 words) - 14:24, 6 December 2022
 • método fil. que descompone en partes ἡ ἀναλυτικὴ ... δ. el método analítico Ammon.in Porph.37.1. II en rel. con la mediación 1 conciliador de pers. Phld.Mus
  5 KB (481 words) - 11:21, 30 November 2022
 • βίον ζωὴν εἶναι Plot.3.7.11), manner of living (mostly therefore of men, v. Ammon. p.32 V.; but also of animals, διεχώριζον ζῴων τε βίον δένδρων τε φύσιν Epicr
  55 KB (6,099 words) - 17:09, 1 January 2023
 • κατὰ τοὺς ἡ. χρόνους (cf. ἥρως 1.1) Arist.Pol.1285b4; ἡ χλαῖνα ἡ. φόρημα Ammon.Diff. p.140V. 2 of or for a hero, heroic, φῦλον Pl.Cra.398e; ἡ. σώματα of
  4 KB (308 words) - 08:55, 21 August 2022
 • cf. 1.1, 13.1 •subst. τὸ αὐ. poder absoluto τὸ αὐτοδέσποτον καὶ βασιλικόν Ammon.Io.11. 3 adv. libremente αὐ. αἱρεῖσθαι τὰ ἀρέσκοντα Meth.Symp.8.13. [Seite
  2 KB (152 words) - 10:32, 15 October 2022
 • Libye. Étymologie: Ἄμμων. Ἀμμωνίς: = Ἀμμωνιάς. Ἀ. ἕδρα the seat of Ammon, i. e. Libya, Eur.
  848 bytes (65 words) - 11:20, 9 January 2023
 • Ἔπαφος, ὁ. Ĕpăphus: i, m., =Ἔπαφος, I the son of Jupiter Ammon and Io, and builder of Memphis in Egypt, Ov. M. 1, 748; Hyg. Fab. 140. Ĕpăphus, ī,
  2 KB (306 words) - 11:00, 13 October 2022
 • 370, cf. Alc.l.c., B.10.30, 11.41, Pl.Prt.322a, Call.Fr.191.14, 228.15, Ammon.Hist.1, Paus.5.13.8, 6.24.3, Philostr.VS 593, τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε
  25 KB (2,624 words) - 19:30, 11 December 2022
 • obras sobre corrección léxica, de Filoxeno, Philox.Gramm.288, de Trifón, Ammon.Diff.132, de Seleuco, Crates Hist.11. 3 empleo de la lengua griega común
  7 KB (720 words) - 21:20, 30 November 2022
 • schneuzen, Xen. Cyr. 1, 2, 16 u. öfter; Ar. Equ. 907; ἀπεμέμυκτο Men. bei Ammon. p. 88; übertr., Plat. Rep. I, 343 a, witzigen, vgl. κορυζάω; VLL. erkl.
  8 KB (708 words) - 19:35, 11 December 2022
 • δῆμος εἰς τοὺς πολέμους αὐ. Him.5.14, οὐ γὰρ αὐ. προσέδραμε τῇ μαρτυρίᾳ Ammon.Io.174, cf. Gr.Naz.Ep.221, Hierocl.57 •de Medea αὐ. κεραΐς Lyc.1317. ος
  3 KB (291 words) - 17:50, 8 January 2023
 • 1, διαπορθμεύει (τὸ φῶς) ... ἐπὶ τὴν γῆν cruza (la luz) hasta la tierra, Ammon.in Int.36.9, cf. Isch.Libell.51 (p.18). 3 transmitir, ser vehículo de τὰς
  9 KB (802 words) - 14:25, 6 December 2022
 • od. Gewohnheiten, Xen. Cyn. 13, 16; – schlechter Charakter, Arglist, nach Ammon. κακία κεκρυμμένη; Plat. Rep. I, 348 d III, 401 a u. Folgde; bei Arist. rhet
  7 KB (623 words) - 20:05, 6 December 2022
 • tragischen Schauspieler, von dem man den Dichter durch τραγῳδοποιός unterschied, Ammon. p. 86; s. Plat. Rep. III, 395 a. οῦ (ὁ) : I. litt. qui chante ou danse
  17 KB (1,485 words) - 11:35, 30 November 2022
 • with beautiful horns, Mosch.2.52; Διόνυσος AP9.827 (Ammon.). [Seite 1074] = εὔκερως; Διόνυσος Ammon. 2 (IX, 827); Μήνη Man. 1, 74; βόες Nonn. ος, ον :
  1 KB (85 words) - 13:16, 8 January 2023
 • dividirse en c. prep. κατὰ κώμας X.HG 5.2.5, ἐκ μιᾶς πόλεως ... εἰς πολλάς Ammon.Diff.344. 2 separarse διῳκίσμεθα ... καὶ δύο πόλεις ἔχομεν, τὴν μὲν [μίαν]
  7 KB (631 words) - 12:31, 30 November 2022
 • identificado καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς δ. ἐστιν Eu.Io.6.70, cf. Epiph.Const.Haer.38.4.10, Ammon.Io.236, que tiende trampas παγίδες τοῦ διαβόλου 1Ep.Ti.3.7, προορῶν τὰς ἐνέδρας
  18 KB (2,021 words) - 19:35, 11 December 2022
 • Pl.Phlb.14d, 14e. III δεδημευμένα ὀνόματα vulgarized, hackneyed words, Ammon.in Int.66.3. IV = ἐνδημέω, and also, = δημαγωγέω, Hsch. • Alolema(s):
  13 KB (1,203 words) - 10:46, 30 November 2022
 • ἔχων καὶ ἐσθῆτα τυραννικήν Luc.Pseudol.19, cf. Orph.A.593, de los cómicos, Ammon.Diff.166, cf. ἐμβάτης. II pedestal, escabel βάσις τοῦ ἀνδρίαντος καὶ ὑποπόδιον
  7 KB (734 words) - 12:52, 29 November 2022
 • cf. 128e, Luc.Sol.3, etc.; but, 2 in Trag. and Com. always trans. (cf. Ammon.42, Moer.127), τὰς… ἐλπίδας διέφθορεν S.El.306; τὰς φρένας διέφθορε… μοναρχία
  38 KB (3,877 words) - 17:11, 23 December 2022
 • τὸ τρυγώμενον Hdn.Gr.1.220, cf. Hsch.; but ὀξυτόνως ὁ καιρὸς τοῦ τρυγᾶν Ammon.Diff. p.17 V.; Moschop. ad Hes.Op.386 denies the distinction.) [Seite
  3 KB (257 words) - 13:42, 29 November 2022
 • Arist. Pol. 7, 14 rhet. 3, 17 u. Sp.; – zum Widerlegen, Tadeln geneigt, Ammon. Vgl. noch εὐεξέλεγκτος. ος, ον : 1 facile à contredire ou à réfuter; 2
  3 KB (195 words) - 14:26, 6 December 2022
 • científico ἐμμεθόδοις ἀποδείξεσι χρησάμενοι S.E.M.1.188, λόγος S.E.P.2.21, Ammon.in Int.82.29, χειρουργία ἐστὶν ἄρσις ἐ. τοῦ ... ἀλλοτρίου Gal.14.780, ἀποφυγή
  3 KB (258 words) - 19:15, 3 October 2022
 • παραδόσεις καὶ παραγγελίαι Phld.Rh.1.78 S.; σύντομος π. succinct account, Ammon.in Porph.38.10. b in military sense, transmission of orders, Ael.Tact.21
  12 KB (1,174 words) - 08:48, 10 December 2022
 • from עָם; tribal, i.e. inbred; Ammon, a son of Lot; also his posterity and their country: Ammon, Ammonites.
  131 bytes (19 words) - 18:10, 25 August 2017
 • rural population, πρὸς ἐπίσκεψιν μείζονα τῶν πραγμάτων, opp. ἐκκλησία, Ammon.Diff.p.47 V. 3 invocation of the gods, Ph.2.342, Arr.An.5.2.7, Poll.1.29
  2 KB (174 words) - 14:35, 9 December 2022
 • ADJ :: Ammonite, of Ammon (land north-east of the Dead Sea) Ammanitis Ammanitis Ammanitidos/is N F :: Ammonite woman, inhabitant of Ammon (land north-east
  224 bytes (32 words) - 20:15, 27 February 2019
 • from עָם; tribal, i.e. inbred; Ammon, a son of Lot; also his posterity and their country: Ammon, Ammonites.
  135 bytes (19 words) - 18:55, 19 May 2020
 • 436, τὴν θυσίαν Pl.Alc.2.151a, γάμον Pi.O.1.80, cf. N.9.29 •abs. Hdt.3.85, Ammon.Diff.45, M.Ant.2.4, Corn.ND 33 •πολὺν χρόνον ἀμβαλλόμενος dejando pasar mucho
  31 KB (3,189 words) - 13:54, 13 December 2022
 • 109.3 •fig. ὁ πνευματικὸς θερισμὸς ... τὸν ἀποθησαυρισμὸν ἐν οὐρανοῖς ἔχει Ammon.Io.M.85.1425D. [Seite 303] ὁ, das Aufbewahren, D. Sic. ἀποθησαυρισμός:
  1 KB (87 words) - 18:10, 3 October 2022
 • πάλλειν, vgl. B.A. 45), die Folgen des Rausches, von μέθη unterschieden, bei Ammon. ἡ χθεσινὴ μέθη erklärt; und so erklären es auch die Anderen, Schwindel,
  11 KB (1,104 words) - 13:49, 8 January 2023
 • 421C, ὁ τῆς φιλοχρηματίας καὶ αὐταρεσκείας ἔρως ἤτοι δαίμων ἐπεῖχεν αὐτούς Ammon.Ac.M.85.1564A, como pecado en el que pueden caer los dedicados a la vida
  1 KB (116 words) - 17:05, 24 November 2022
 • que no lleva artículo de los pronombres personales ἀντωνυμίαι D.T.641.9, Ammon.Diff.445, A.D.Synt.101.5, Gramm.Pap.16.13, cf. Sch.Er.Il.2.239 (ap. crít
  2 KB (141 words) - 14:54, 1 October 2022
 • πλεκτόν, Hsch.; made of bark, Thphr.ll.cc.: hence distinguished from κιβωτός, Ammon.Diff.p.81 V. [Seite 1443] ἡ, Kasten, Kiste; μήτηρ δ' ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ'
  12 KB (1,168 words) - 18:05, 8 January 2023
 • equally twisted, even, χορδαί Nicom.Harm.6. II = ἀντίστροφος, S.E.M.7.6, Ammon.in APr.35.26: coupled with ἀντίστρ., Herm. in Phdr.p.189A.; ἀνάγκη πᾶν πρὸς
  2 KB (115 words) - 21:25, 3 October 2022
 • Chrys.M.59.213, 294. 2 gram. en forma impersonal ἐκφέρεσθαι Aphth.Prog.4, Ammon.Diff.44, γράφεται Sch.Ar.V.73. [Seite 340] (πρόσωπον). 1) ohne Gesicht
  5 KB (471 words) - 18:25, 28 November 2022
 • leg. προλαμβ-). III προπαραλαμβανόμεναι ὑποθέσεις previously assumed…, [Ammon.] in Apr.67.15. 2 -ληφθεισῶν τῶν… ἐμπλάστρων previously employed, Orib. Fr
  2 KB (77 words) - 16:15, 20 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: Adv. = σεβασμίως, Ammon.Diff.p.8V., but σεβασμίως should be restd. from Ptol.Ascal.p.395H. σεβομένως:
  800 bytes (38 words) - 17:47, 23 August 2022
 • τρέφοντι del perro, Porph.Abst.3.10 •fig. salir al paso πρὸς τὸν λέγοντα Ammon.in Int.241.13. [Seite 593] begegnen, Sp. διαπαντάω: ἔχρομαι εἰς ἀπάντησίν
  1 KB (85 words) - 16:00, 6 October 2022
 • ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν A.R.3.1208, Q.S.l.c., op. ἀρήν y ἀμνός Ister.23, cf. Ammon.Diff.77, ὁ τριετὴς κριός Hsch. •particular. del carnero como símbolo de Amón
  9 KB (891 words) - 10:59, 17 December 2022
 • Click links below for lookup in third sources: οῦ, ὁ, tempter, Ammon. Diff. p.109 V. [Seite 545] ὁ, Versucher, Verführer, K. S. πειραστής: -οῦ
  1 KB (73 words) - 14:45, 23 August 2022
 • 49.21.8, cf. Hero Bel.76.6, fig. τοῖς χαμαιζήλοις πράγμασιν ἐνηλούμενοι Ammon.Mat.M.85.1385C, cf. Rom.Mel.22.proem.1. [Seite 840] annageln, Sp. ἐνηλόω:
  1 KB (82 words) - 17:16, 6 October 2022
 • mediante una maldición ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς Act.Ap.23.14, cf. Ammon.Ac.M.85.1589D •abs. maldecir, Eu.Marc.14.71. II 1condenar, anatematizar herejías
  7 KB (601 words) - 19:34, 11 December 2022
 • weichlich u. untätig), Verg. Aen. 8, 724: insbes., die Priester des Jupiter Ammon in der Wüste Libyens, Nep. Lys. 3, 2. – Sing. dirus Afer, v. Hannibal, Hor
  5 KB (675 words) - 08:27, 15 August 2017
 • πλησιέστερος συγγενής, κληρονόμος, σε Λουκ. ὁ, der Nächstverwandte (nach Ammon. Erbberechtigte, von συγγενεῖς unterschieden, die nicht solche Berechtigung
  2 KB (198 words) - 15:13, 8 January 2023
 • sources: ὁ, sacrificing priest, Call.Fr.450 (in Ep. form ἱεροεργός), Ammon.Diff.p.90 V.; ἱερουργοὶ τῆς Ἀθηνᾶς, members of a religious college, IG12(7)
  2 KB (180 words) - 19:15, 8 January 2023
 • ζῆλος als das Vorangehende, φθόνος als das daraus Folgende dargestellt, u. Ammon. giebt für ζῆλος als charakteristisch die δι' ἐπιθυμία, μίμησις γιγνομένη
  26 KB (2,516 words) - 08:48, 10 December 2022
 • ἐμφανίζειν σεαυτόν Eu.Io.14.22, cf. Origenes Cels.6.4, ὁ πατὴρ ἐμφανίζει ἑαυτόν Ammon.Io.496. 3 en cont. de lengua aclarar, explicar detalladamente c. interr.
  17 KB (1,701 words) - 19:47, 9 December 2022
 • for the uterus), Hp.Mul. 2.132,al. 2 μόλυβδος, ἡ, = μολυβδίς 3 (plummet), Ammon.Diff.p.120 V.—Acc. to EM590.8, μόλυβδος and μόλιβος, with their respective
  22 KB (2,169 words) - 14:25, 9 December 2022
 • gnats, Anon. ap. Valck. Animadv. ad Ammon.p.175 V. [Seite 1051] sumsen, surren, von den Mücken, Valck. ad Ammon. p. 231. σφικάω: βομβῶ, ἐπὶ τῶν κωνώπων
  663 bytes (49 words) - 19:20, 23 August 2022
 • 32B35 (Olbia, iii B.C.), cf. PHib.1.29.21 (iii B.C.); ἀποδίδοσθαι ὑπὸ κήρυκι Ammon. Diff.p.81 V. (v.l. ὑπὸ κήρυκα Ptol.Asc.p.399 H.). 4 generally, messenger
  19 KB (1,919 words) - 20:05, 6 December 2022
 • Eus.PE 11.7.10, c. ac. int. πραγμάτων διαφοράς Ph.1.162, cf. Str.10.3.7, Ammon.Diff.16, abs., Clem.Al.Strom.1.20.99, Paed.1.8.68. 2 cien. dividir ταύτην
  21 KB (2,107 words) - 19:30, 11 December 2022
 • μέλλεις ὑπὲρ πόντου Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι” Libya, as the land of Zeus Ammon (P. 9.53) τῶ σε μὴ λαθέτω, Κυράνα, γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας ἀειδόμενον
  5 KB (534 words) - 13:20, 29 November 2022
 • ἀναιρεθὲν συναναιρεῖ τὴν αἴσθησιν· ἡ δὲ αἴσθησις τὸ αἰσθητὸν οὐ σ. Cat.7b38, cf. Ammon.in Cat.74.6, 19. III give the same answer, ἐὰν καὶ ἡ Πυθία συναναιρῇ Pl.R
  7 KB (590 words) - 10:35, 30 November 2022
 • 11.2.5; εἰ... ὅτι... Arr.Epict.1.26.16, 2.18.31; note, of a commentator, Ammon. in APr.68.10. 3 attack, c. dat., Simp. in Ph.795.17. [Seite 1120] Sp
  3 KB (190 words) - 14:40, 6 December 2022
 • τῇ κώμῃ ἀπρόσδεκτον αὐτὸν εἶναι πρὸς πᾶσαν κοινωνίαν Basil.Ep.288.11, cf. Ammon.Ac.M.85.1537D •c. dat. agente ταῖς ἀδελφότησιν Basil.M.31.1009A. 2 de abstr
  3 KB (298 words) - 17:45, 25 November 2022
 • PCair.Zen.758.8 (iii B.C.), Plu.Per.31:—in this sense some write σύνεργος, Ammon.Diff.p.126 V., Thom.Mag.p.339 R. ός, όν : qui prête son aide ou son concours ;
  23 KB (2,308 words) - 12:14, 10 December 2022
 • Iamb.Myst.5.20, Hierocl.Prov. p.464B., Procl. in Prm.p.927 S., Inst.164, Ammon. in Int.36.13, Dam.Pr.43; also ὑπέρκοσμος (s.v.l.), ib.98. [Seite 1198]
  2 KB (133 words) - 11:06, 24 August 2022
 • IG42(1).110 A6 (Epid., iv/iii B. C.), etc. II title of the ἔφηβοι at Cyrene, Ammon.Diff.p.37 V., Hsch.; corrupted to τριακάπους (acc.) in Eust.727.18, 1592
  2 KB (147 words) - 16:59, 24 November 2022
 • 1 heulen, brüllen, bes. von der Stimme hungriger Hunde, Zenodot. bei Ammon.; Coluth. 116; Wölfe, Callim. nach Poll. 5.86; Löwen und andere Raubtiere
  12 KB (1,193 words) - 09:00, 10 December 2022
 • χρώμασιν Procl.CP Annunt.M.85.432B •en v. pas. διὰ Χριστοῦ ἀναμορφούμεθα Ammon.Io.M.85.1409B. [Seite 198] umgestalten, Sp., wie Philostr. ἀναμορφόω:
  1 KB (99 words) - 16:25, 6 October 2022
 • third sources: ατος, τό, = παρασύμβαμα, Stoic.2.59, Steph. in Int.11.16, Ammon. in Int.44.26. [Seite 482] τό, ein Nebenbegriff, παρασύμβαμα, Schol. Luc
  2 KB (82 words) - 15:18, 25 November 2022
 • ἀλωή, the floor on which grain is trodden or threshed out); to thresh, (Ammon. τό ἐπί τῇ ἅλω πατεῖν καί τρίβειν τάς στάχυας): 1 Corinthians 9:(9),10; Aristophanes
  10 KB (1,060 words) - 21:44, 18 January 2023
 • δεῖγμα τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως Plb.4.24.9, δόγμα LXX Da.3.96θ, ἐπίγραμμα Ammon.in Porph.4.21, en v. pas. τὸ πλῆθος τῶν ἐκτεθέντων νόμων Decr. en D.24.23
  22 KB (2,339 words) - 19:40, 11 December 2022
 • Pass., τὰ πράγματα ἂν ἐπανορθωθῆναι οἴομαι Dem. 9, 76, vgl. 6, 5. Der von Ammon., Hdn., Th. Mag. gemachte Unterschied von κατορθόω u. διορθόω, daß es ἐπὶ
  9 KB (750 words) - 10:33, 30 November 2022
 • Herrschaft über die Todten erlangt, Luc. de luct. 2, was sonst λαχεῖν heißt; vgl. Ammon. p. 86; ἐκληρώθη δούλη, sie ward durchs Loos zur Sklavinn bestimmt, Eur.
  15 KB (1,513 words) - 19:50, 9 December 2022
 • [Seite 550] ὁ, = πελάτης, Ammon. πελάστης: -ου, ὁ, (πελάζω) = πελάτης, Ἀμμών. σ. 111.
  234 bytes (13 words) - 11:18, 5 August 2017
 • links below for lookup in third sources: A to be still better prepared, Ammon.in Int.116.9. II provide further arguments, Simp.in Ph.1203.8.
  638 bytes (28 words) - 22:07, 30 December 2020
 • ; δύναμις Plu.2.1026d; διδασκαλία Gal.1.307: -κή, ἡ, art of definition, Ammon. in APr.7.32, Elias in Porph.3.28. Adv. -κῶς by definition, Hermog.Stat.3
  5 KB (349 words) - 11:41, 30 November 2022
 • links below for lookup in third sources: Adv. discursively, γιγνώσκειν Ammon.in APr.25.24.
  416 bytes (16 words) - 22:25, 23 August 2022
 • Al.Strom.7.4.22, Ath.Al.M.28.1229B, Origenes Dial.12 (p.146.19), τὸ θεῖον Ammon.Ac.M.85.1565A, ξόανον Str.17.1.28, τὰ δ' ἄνω del cuerpo de Pan, Corn.ND 27
  3 KB (272 words) - 15:25, 8 January 2023
 • Click links below for lookup in third sources: ή, όν, significant, Ammon. in Int.59.25. -ή, -όν, Α φαντός (Ι)) αυτός που δηλώνει κάτι, ο σημαντικός
  496 bytes (27 words) - 19:30, 23 August 2022
 • links below for lookup in third sources: Adv., (συναιρέω) A in general, Ammon.Diff.p.63 V., etc. 2 by contraction, Hsch.s.v. ἅλιον. συνηρημένως ΝΜΑ
  763 bytes (35 words) - 11:00, 31 December 2020
 • τε καὶ ὁμοιότης entre las personas de la Trinidad, Cyr.Al.M.73.33A, cf. Ammon.Io.435.2. [Seite 819] ἡ, Aehnlichkeit; Plut. Num. 13; πρός τι, in Etwas
  4 KB (417 words) - 17:15, 8 January 2023
 • ἐμψυχῶσαι τῷ Ἀδάμ testimonio de esto es también que él infundió un alma a Adán Ammon.Io.317, c. ac. y dat. instrum. ὁ Θεὸς Λόγος ... ἐμψυχοῖ τὸ σῶμα Ath.Al.M
  4 KB (375 words) - 17:10, 8 January 2023
 • bemerkt ὅσοι κωφοὶ γίνονται ἐκ γενετῆς, πάντες καὶ ἐνεοὶ γίνονται; vgl. Ammon. – Uebh. – c) unempfindlich, stumpf an Geist, dumm; ὁ πάντα κωφός, ὁ πάντ'
  28 KB (2,922 words) - 12:33, 1 February 2023
 • νεαρὸν μὲν γάρ ἐστι τὸ νεωστὶ κομισθὲν ὕδωρ· ἔγκειται γὰρ τῇ λέξει τὸ ἀρύειν Ammon.Diff.332, abs. φησὶ τὸν ἴον ἐγκεῖσθαι del pronombre ἵ Trypho 8, cf. Sch.Ar
  21 KB (2,163 words) - 22:40, 11 December 2022
 • Adv. ὑστέρως is found only in Eccl. writers, the ascription to Plato by Ammon. Diff.p.115V., Thom.Mag.p.284 R. being now corrected from Ptol. Ascal.p.405
  41 KB (3,827 words) - 21:35, 17 December 2022
 • ἀπεκρίνατο, er hat nicht einmal gemuchst, Ar. Plut. 17; μηδὲ γρῦλέγε Men. bei Ammon. p. 67; u. allein, οὐδὲ γρῦ, auch nicht das Geringste, Dem. 19, 39; ὄψου
  11 KB (1,184 words) - 14:07, 9 January 2023
 • ὁ, A time, Hom. (v. infr.), etc.: distinct from καιρός, D.59.35, cf. Ammon.Diff.p.79 V.; τῶν δὲ πεπραγμένων ἀποίητον οὐδ' ἂν χρόνος δύναιτο θέμεν τέλος
  77 KB (7,437 words) - 11:10, 12 December 2022
 • [surnom de Jupiter Ammon : Arn. 5, 171. Vervēceus (Vervēcius), eī (iī), m. (vervex), Schöpsgestalt habend, Beiname des Jupiter Ammon, Arnob. 5, 21: eines
  558 bytes (68 words) - 09:52, 15 August 2017
 • in third sources: ον, deaf on one side, Cyrill. ap. Valck.Animadv. ad Ammon.p.65. ἑτερόκωφος: -ον, «ὁ τὴν ἑτέραν τῶν ἀκοῶν βεβλαμμένος», κωφὸς κατὰ
  1 KB (73 words) - 08:48, 24 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: εως, ἡ, A transformation, Ammon. Diff.p.91 V. II conversion of a compound word into two simple ones, as ἀκρόπολις
  2 KB (106 words) - 15:17, 30 December 2020
 • third sources: ές, (> στρέφω) = εὔστρεπτος (well-twisted, well-plied), Ammon. Diff. p. 54 V., Sch. Il. Oxy. 1086.111. εὐστρᾰφής: -ές, (στρέφω) = ἐϋστρεφής
  1 KB (59 words) - 16:53, 24 November 2022
 • links below for lookup in third sources: Adv., (< συναιρέω) in general, Ammon. Diff. p. 63 V., etc. by contraction, Hsch. s.v. ἅλιον. συνῃρημένως: Ἐπίρρ
  1,008 bytes (65 words) - 17:06, 24 November 2022
 • third sources: ή, όν, walking about erect, Alex.Aphr.in Top.381.25, Ammon.in Porph.54.20, Ascl.in Metaph.345.28, Phlp.in APr.275.20, al. [Seite
  1 KB (75 words) - 10:57, 24 August 2022
 • Ammōniacus, s. Ammon.
  46 bytes (3 words) - 09:16, 15 August 2017
 • -έρα IG14.1907.—The special application of ἐ. to a released debtor (cf. Ammon.p.23 V., Eust.1751.2) is not confirmed by usage; ἐξ- and ἀπελεύθερος are
  3 KB (202 words) - 17:10, 8 January 2023
 • Sor.1.117, Arr.Epict.3.13.21.—ὑδροπωτέω is the more correct form acc. to Ammon. Diff.p.111 V. [Seite 1174] Wasser trinken, als Gegensatz von οἴνῳ διαχρήσασθαι
  3 KB (288 words) - 17:36, 8 January 2023
 • b excoriation, Aret.CD1.3. 2 scraping, filing, Hp.VC14, cf. Gal. 14.781, Ammon.in Int.23.21, PMed.inArch.Pap.4.270; polishing, EM611.20. (ξύσις is f.l.
  1 KB (104 words) - 16:31, 24 November 2022
 • Sophr.75, prob. in Id.5. [Seite 826] adv., dor. statt ποῖ, Sophron bei Ammon. πῦς: Δωρικ. ἀντὶ τοῦ ποῖ, Ἀμμών. 121· ὁ Ahrens D. Dor. 361 ἀναγινώσκει
  675 bytes (46 words) - 11:03, 9 January 2023
 • cf. Arist.Mech.851b10 (Med.); ὑ. τὴν οὐράν tuck down the tail, of dogs, Ammon.Diff.p.27 V.; τοῖς δακτύλοις ὑπεσταλμένοις with closed fingers, Aristaenet
  21 KB (1,803 words) - 20:09, 9 December 2022
 • 86, Plot.6.7.17, Dam.Pr.96; acc. pl. νόας Plu. Fr.7.27, Iamb.Myst.1.15, Ammon.in Int.243.3 (v.l.), Dam.Pr.103: Att. pl. νοῖ, acc. νοῦς, gen. νόων ib.122
  55 KB (5,709 words) - 22:20, 11 December 2022
 • the latter being regarded as adjective (sc. σῖτος), cf. Hdn.Gr.1.220, but Ammon. reverses the distinction.) ἀμητρίς, ίδος, ἡ, fem. of ἀμητήρ, dub. l. in
  2 KB (171 words) - 11:40, 30 November 2022
 • dialogue, D.L.4.5; γραφή Phld.Rh.1.99S.; χαρακτὴρ τοῦ λόγου Ap.Ty.Ep.19, cf. Ammon. in Int.213.31 (Comp.): neut. -κόν, τό, = ὑπόμνημα 11.5, Phld.Rh.2.196 S
  3 KB (230 words) - 22:05, 3 October 2022
 • Alex. 72.16, POxy.270.4 (i A. D.), 502.14 (ii A. D.): proparox., Trypho ap.Ammon.Diff.p.53V. [Seite 869] οἱ, u. ἐξανέψιαι, αἱ (so accent. Bekk.), zweite
  2 KB (155 words) - 19:24, 3 October 2022
 • illuminating, Ascl. in Metaph.323.11, Sch.E.Hipp.192; φ. δύναμις τοῦ ἡλίον Ammon. in Int.133.2, cf. Dam.Pr.96; τὸ φ. τοῦ πυρός Eustr. in EN117.7. Adv. -κῶς
  2 KB (162 words) - 19:55, 23 August 2022
 • ὑπὸ τῶν ἐλέγχων πιέζωνται Phld.D.3.8.2, cf. Phlp.Aet.296.22, op. μάρτυς Ammon.Diff.309 •en constr. prep. εἰς ἔλεγχον λόγους δοῦναι dar argumentos para
  34 KB (3,402 words) - 11:05, 12 December 2022
 • ammoniacus ammoniacus ammoniaca, ammoniacum ADJ :: of Ammon (Egyptian god) (Collins) ammōnĭăcus,¹⁶ a, um, v. Ammon 1.
  260 bytes (26 words) - 16:55, 19 October 2022
 • PYadin 11.3 (II d.C.), cf. PMasp.126.11 (VI d.C.), λαμβάνειν ... ἐν δάνει Ammon.Diff.318 • fig. ὁ χρόνος ἐστὶ δ., τὸ ζῆν πικρός ἐσθ' ὁ δανίσας = la vida
  14 KB (1,373 words) - 17:50, 8 January 2023
 • 537 S., cf. Inst.25, Herm. in Phdr.p.136 A., Dam.Pr.300; opp. φθαρτικός, Ammon. in Porph.103.15. III -κόν, τό, entrance-fee paid by initiates, IG5(1).1390
  5 KB (353 words) - 13:01, 30 November 2022
 • Click links below for lookup in third sources: laugh at together, Ammon.Diff.p.56 codd. (ἐπιγελᾶν Valck.). συνεπιγελάω: ἐπιγελῶ χαιρεκάκως, «ἐπιχαίρειν
  700 bytes (36 words) - 19:00, 23 August 2022
 • ἐπιμωμητόν, ἢ συνομιλητόν, ἢ ἐπὶ κακῷ ὠνομασμένον, Hsch.;=ἐπιβόητος, Poet. ap. Ammon.Diff.p.43 V.,Et.Gud.d.s.v. διαβόητος; = ἐπιρρητός, EM365.11; Eust.1728.12
  931 bytes (54 words) - 07:15, 24 August 2022
 • lookup in third sources: Adv. = ἀνυποστόλως, ἐλευθεριάζοντες interpol.in Ammon.in Cat.2.8. ἀνυποστάλτως: ἐπίρρ. = ἀνυποστόλως, Σχόλ. εἰς Ἀριστ. σ. 35
  605 bytes (28 words) - 10:17, 24 August 2022
 • D.24.210, PHib. 1.44.4 (iii B.C.), Porph.Abst.2.46, etc.:—also in Med., Ammon.in Cat.7.12. II trans., neglect, τι Cod.Just.1.2.24.16: also c. gen., Just
  2 KB (101 words) - 11:10, 30 December 2020
 • Click links below for lookup in third sources: = κακὰ λέγω, Did. ap. Ammon.Diff.p.88 V. = λειτουργέω, nach den Vetera Lexica nur in der Bdtg von
  628 bytes (38 words) - 19:57, 24 November 2022
 • to oneself, Candid. ap. Phot.Bibl.p.55 B., Sch.Th.2.33; adopt, υἱόν τινα Ammon. Vit.Arist.p.10 W. οἰκειοποιέω: ποιῶ τινα οἰκεῖόν τινι, «οἰκειοποιοῦσιν
  1 KB (83 words) - 10:39, 24 August 2022
 • Click links below for lookup in third sources: ὁ, change of form or type, Ammon.Diff.pp.13,91 V. [Seite 156] ὁ, das Umprägen, Umbilden, Sp. μεταχαρακτηρισμός
  769 bytes (36 words) - 04:30, 24 August 2022
 • (Lagina, i BC), Sch. Ar. V. 55 ; ὑπογραμμὸν λέγομεν ἀντὶ τοῦ προγραμμόν Ammon. Diff. p. 134 V. προγραμμός: ὁ, = πρόγραμμα, Σχόλ. εἰς Ἀριστοφ. Σφ. 55
  942 bytes (66 words) - 13:15, 28 January 2021
 • generalization, Olymp. in Alc.p.160C.: also φῐλο-καθόλου Id.in Mete.2.11, Ammon. in APr.53.32. φῐλοκάθολος: -ον, ὁ φιλῶν τὸ καθόλου, τὸ γενικόν, Ὀλυμπιόδ
  1 KB (55 words) - 19:40, 23 August 2022
 • Lact.: signum in muliebrem figuram, Cic. – v. Maler, formatus cum cornibus Ammon, Ov. – v. Baumeister (poet.) = bauen, moenia urbis, Tibull.: classem, Verg
  9 KB (1,140 words) - 19:37, 29 November 2022
 • CIG(add.)4528 (Lebanon); ἱερουργέω ζῷα sacrifice them, gloss on σφάξαι, Ammon.Diff.p.127 V.; ἱερουργέω τὸ εὐαγγέλιον = minister the gospel, Ep.Rom.15.16;
  6 KB (511 words) - 12:57, 30 November 2022
 • κιός, ὁ, nach Choerobosc. in B. A. 1232 accus. κῖν, Kornwurm; Theophr. u. Ammon.; Pind. frg. 243 u. Sappho. – Nach Hesych. auch Holzwurm. – Vgl. über die
  2 KB (202 words) - 13:35, 3 October 2022
 • 108). Some Gramm. expl. γέλοιος, = γέλωτος ἄξιος, γελοῖος, = γελωτοποιός, Ammon.p.38V., EM224.43; others reversely, Et.Gud., etc.: Suid. gives both views
  1 KB (151 words) - 09:32, 27 September 2019
 • acentuar retrotrayendo el acento, con baritonesis ‘πόνηρον’ βαρυτονούμενον Ammon.Diff.405, cf. A.D.Pron.38.18. [Seite 435] den Gravis setzen. Gramm.; mit
  2 KB (132 words) - 15:40, 6 October 2022
 • architect (like אָמָּן): one brought up. of Egyptian derivation; Amon (i.e. Ammon or Amn), a deity of Egypt (used only as an adjunct of נֹא): multitude, populous
  400 bytes (60 words) - 18:07, 25 August 2017
 • putting together, component, μόρια S.E.M.8.84, cf. 1.104; opp. διαιρετικός, Ammon. in Porph.118.13. 2 drawing together, consolidating, opp. διαχυτικός, Thphr
  10 KB (820 words) - 16:59, 7 December 2022
 • διέφερον ἀλλήλων αἱ ἡδοναί Epicur.Sent.[5] 9, ἀκαιρία ἀσχολίας διενήνοχεν Ammon.Diff.24 •c. dif. regímenes, c. dat. de rel. φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν
  86 KB (8,782 words) - 11:05, 12 December 2022
 • κύπελλον, Odyss. 5, 462 Ἰνὼ δέξατο χερσὶ φίλῃσιν. Von λαμβάνειν unterscheidet Ammon. Voc. diff.. δέχεσθαι so: Λᾳβεῖν καὶ δέξασθαι διαφέρει· λαβεῖν μὲν γάρ ἐστι
  101 KB (10,547 words) - 11:05, 12 December 2022
 • volo; 1) mit Überlegung sich entschließen, vornehmen, vgl. ἐθέλω, von dem es Ammon. so unterscheidet: β. ἐπὶ μόνου λογικοῦ, θέλειν καὶ ἐπὶ ἀλόγου ζῴου; unstreitig
  68 KB (7,307 words) - 11:05, 12 December 2022
 • ὡσπερεὶ κ. ἐφ' ἅπασι… ἐπέθηκε Id.21.18. 7 chapter, section, PGnom.Prooem., Ammon.in Int.1.17, al., Chor.in Hermes 17.223; distinguished from τίτλος, Suid
  15 KB (1,287 words) - 11:21, 30 November 2022
 • der Stimme der Tauben, die aus der tiefsten Kehle heraustönt, Anon. hinter Ammon. p. 231. λᾰρύνω: ἐπὶ τῆς φωνῆς τῆς περιστερᾶς, περιστερὰ λαρύνει, Valck
  1 KB (83 words) - 13:30, 26 January 2021
 • όν, only in Adv. ὑπαλακτικῶς = with hypallage (ὑπαλλαγή), Sch.Il.15.52, Ammon.Diff.p.100 V. [Seite 1181] ή, όν, zum Verwechseln, Vertauschen gehörig
  1 KB (69 words) - 18:21, 18 April 2022
 • 2 Astrol., of influences, bringing wealth, Ptol.Tetr.158. 3 superfluous, Ammon.in APr.37.9. [Seite 585] ή, όν, zur περιουσία gehörig, Sp. περιουσιαστικός:
  2 KB (89 words) - 20:05, 30 December 2020
 • prior foundation, ἡ ὅλη ζωογονία -στρώννυται τῆς μεριστῆς Dam.Pr. 341, cf. Ammon.in Porph.120.13. [Seite 795] (s. στρώννυμι), vorher unterstreuen, unterlegen
  1 KB (74 words) - 22:34, 30 December 2020
 • below for lookup in third sources: treat technically before, in Pass., Ammon. in Porph.21.7, Sch.Hermog.in Rh.7.551 W.; προτετεχνολογημένον ἡμῖν περί
  1 KB (84 words) - 16:35, 23 August 2022
 • [ῠ], ον, of three powers or faculties, ψυχή Hierocl. in CA20p.463M., Ammon.in APr. 2.33; τὸ τ. Procl. in Prm.p.945 S. τρῐδύνᾰμος: -ον, ὁ ἔχων τρεῖς
  2 KB (96 words) - 10:43, 24 August 2022
 • Schlafe, also erwecken, Il. 24, 689; auch bei Attikern, obgleich Thom. Mag, u. Ammon. ἐγείρειν vorziehen; im Gegensatz von κατακοιμίζειν Xen. Cyr. 8, 8, 20; Todte
  66 KB (6,862 words) - 22:35, 11 December 2022
 • «βούλεσθαι» μὲν ἐπὶ μόνου λεκτέον τοῦ λογικοῦ, τὸ δ' «ἐθέλειν» καὶ ἐπὶ ἀλόγου ζῴου Ammon.Diff.110 •unido a δύναμαι: ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν Pi.Fr
  85 KB (8,927 words) - 11:04, 12 December 2022
 • [Seite 960] Einem im Kampfe beistehen, τῇ ἀλλήλων Thuc. 5, 27; nach Ammon. nur von einem Bündniß zum gegenseitigen Schutze gegen einen Angriff. S.
  2 KB (148 words) - 19:48, 3 October 2022
 • quality or condition, etc., (like אָב, אָח, etc.)): + afflicted, age, (Ahoh-) (Ammon-) (Hachmon-) (Lev-)ite, (anoint-)ed one, appointed to, (+) arrow, (Assyr-)
  849 bytes (120 words) - 18:07, 25 August 2017
 • composition, Pl. Phdr.264b; ἡ -κή (sc. τέχνη) Id. ap. Poll.2.121; ἡ λ. ἰδέα Ammon. in Int.4.30. ή, όν : qui concerne la composition en prose, particul.
  3 KB (212 words) - 12:33, 30 November 2022
 • πατρώϊος, väterlich, vom Vater herrührend, vom Vater ererbt, überkommen (Ammon. unterscheidet πατρῲα τὰ ἐκ πατέρων εἰς υἱοὺς χωροῦντα, πατρικοὶ δὲ ἢ φίλοι
  3 KB (430 words) - 10:10, 6 January 2021
 • καὶ τὸν νεὼν ἔσκαπτον, geht die allgemeine Bdtg "Heiligthum" hervor; nach Ammon. der Tempelbezirk, ἱερὸν καὶ τέμενος ἱδρύσασθαι Ath. XIII, 595 c. – Von Menschen
  93 KB (9,982 words) - 10:51, 17 December 2022
 • Berlin 1910-15. Ammonius Epigrammaticus [Ammon.] v CE (?) v. Anthologia Graeca. Ammonius Grammaticus [Ammon.] i/ii CE peri\ o(moi/wn kai\ diafo/rwn le/cewn
  32 KB (4,458 words) - 17:00, 7 December 2018