Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "ἰδέ" on this wiki. See also the other search results found.

 • Κλητ. Ζὰν Ἀριστοφ. Ὄρν. 570· καὶ ἐπὶ Κρητικῶν νομισμάτων ΤΑΝ, ὃ ἐ. Ζάν, ἴδε Eckhel. D. Ν. 2. 301, Πυθ. παρὰ Πορφ. Βίῳ Π. 17· - Βοιωτ. Δεύς, Ἀριστοφ. Ἀχ
  5 KB (482 words) - 09:57, 5 August 2017
 • γιγνώσκω Th.3.44, αὐτοὶ ... κυκλήσομεν traigamos en carros, Il.7.332, αὐτὸς νῦν ἰδέ mira ahora tú mismo, Od.8.443, αὐτὸν δ' ἐλέησον ten piedad de mí, Il.24.503
  156 KB (19,063 words) - 13:15, 3 October 2019
 • ἐπειδὰν: ὅ ἐ. ἐπειδὴ ἂν (ἴδε ἐπεὶ Α. ΙΙ, ἂν Α. Ι. 2), μεθ’ ὑποτακτ. καὶ ἐπομένως μόνον ἐπὶ χρόνου. 2) αἱ μετ’ εὐκτ. χρήσεις ἐν τοῖς δοκίμοις συγγραφεῦσι
  678 bytes (63 words) - 11:11, 5 August 2017
 • νικᾶν: μετὰ γενικ., ἴδε Meisterh 2168, 18.
  88 bytes (7 words) - 10:43, 5 August 2017
 • = ἐὰν λοιπὸν τώρα τοὐλάχιστον, Δημ. 37, 19: ἴδε κατωτ. ΙΙ. 2. 3) μετὰ ἄρνησιν ὁ ἀλλὰ ἐνίοτε = ἀλλ’ ἢ (ὃ ἴδε) = εἰμή, μόνον, οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος, ἀλλὰ
  12 KB (1,160 words) - 11:10, 10 January 2019
 • Σοφ. Ἀντ. 167· πρῶτα μὲν.., αὖθις δὲ..., Ἡρόδ. 7. 102: - περὶ τοῦ αὖθις αὖ, ἴδε αὖ IV· πρβλ. καὶ τὸ εἰσαῦθις.
  2 KB (176 words) - 11:42, 5 August 2017
 • φᾰγητόν: τό, φάγημα, Ἐκκλ., ἴδε Δουκάγκ.
  98 bytes (6 words) - 10:37, 5 August 2017
 • πάντοτε διῃρημένως, ὡς, περί που τὰς ὑπωρείας τῆς Ἴδης Εὐστ. 1204, 50, κτλ. ― Ἴδε Κόντου Κριτικὰς καὶ Γραμματικὰς Παρατηρήσεις ἐν Ἀθηνᾶς τ. Ζ΄, σ. 11. ΝΜΑ
  2 KB (110 words) - 12:16, 29 September 2017
 • ἥλιος Ἀριστ. π. Φυτ. 2. 3, 11· - τὸ ἐνεργ., παρὰ τοῖς Βυζ. καὶ τοῖς Ἐκκλ. - Ἴδε Χατζιδάκι Κοσκυλμάτια ἐν Ἀθηνᾶς τόμ. Η΄, σελ. 135. παρουσιάζομαι: быть в
  477 bytes (38 words) - 01:44, 1 January 2019
 • τοῦ παρ’ ἡμῖν συνήθους τριάντα. Περὶ τοῦ σαράντα, πεντῆντα, ἢ πενῆντα, κλπ. ἴδε Κοραῆ Ἀτάκτων τ. Α΄, σ. 284-5. 297, τ. Β΄, σ. 292. 324, ἔνθα μνημονεύονται
  2 KB (183 words) - 12:25, 14 January 2019
 • Ἱππ., καὶ Ἀττ.)· ὡσαύτως ἔγγῑον, ἔγγιστα (ἴδε ἐγγίων), - τὸ τελευταῖον παρ’ Ἀντιφῶντι 129. 14. (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἄγχι, ἄγχω), Ι. ἐπὶ τόπου, πλησίον, λίαν
  4 KB (390 words) - 22:24, 30 December 2018
 • γραφ. ἐν Π. 1. 56· ἀλλ’ εὕρηται ἐν τῇ μεταγεν. Δωρ., μάλιστα ἐν συνθέσει, ἴδε ποθήκω, ποθίερος, πόθοδος, ποθολκίς, πόταγε, ποταγωγίς, ποταείδω, ποταίνιος
  2 KB (199 words) - 09:48, 5 August 2017
 •    A v. δεῖ. δεῖν: ἀπαρέμφ. τοῦ δέω, ἴδε ἐν λ. δεῖ. 2) συνηρ. οὐδ. μετοχ., ἴδε δεῖ ΙΙΙ. (ἴδε Κόντ. Γλωσσ. Παρατ. σ. 183 κἑξ.). inf. de δέω¹ et², et
  1 KB (73 words) - 13:55, 31 January 2019
 • ξηρή: ἡ, ἴδε ξηρός ΙΙΙ.
  67 bytes (5 words) - 10:12, 5 August 2017
 • Adv.,    A v. ἀρχή 1.1 c. ἀρχήν: Ἐπίρρ. ἴδε ἀρχή Ι. 2. ἀρχήν: επίρρ., βλ. ἀρχή I. see ἀρχή
  523 bytes (20 words) - 20:05, 9 January 2019
 • ποιηταῖς καὶ Ἴωσι πεζογράφοις, ἴδε ἐν τέλ.) παρ’ Ἀττικ. ἐπιτείνεται διὰ προσχηματισμοῦ, οἷον οὑτωσί, Πλάτ. Γοργ. 503D, κτλ. (ἴδε ἐν λ. οὗτος Α)· - Ἐπίρρ. τοῦ
  47 KB (4,888 words) - 13:50, 3 October 2019
 • γυναικεῖον: τό, ἴδε το ἑπόμ. ου (τό) : pudendum muliebre. Étymologie: γυναικεῖος.
  190 bytes (11 words) - 19:51, 9 August 2017
 • Μῶσα Ἀλκμὰν 1, κτλ.· Λακων. Μῶα (ἀντὶ Μῶσα) Ἀριστοφ. Λυσ. 1297· ἴδε Ἀνέκδ. Ὀξ. 1. 277· (ἴδε ἐν λέξ. *μάω)· - ἡ Μοῦσα, θεὰ τῆς ᾠδῆς, τῆς μουσικῆς, τῆς ποιήσεως
  9 KB (731 words) - 11:15, 26 February 2019
 • ἡμίσεος: Δωρ. ἀμίσεος, α, ον, = ἥμισυς, ἴδε Λοβ. Φρυν. 247.
  125 bytes (10 words) - 10:01, 5 August 2017
 • τις τοῦ Ὁμηρ. εἰν Ἀΐδαο) διατηρηθῇ ἐν Σοφ. Ἀντ. 1241 (ἰαμβικ. τρίμετρ.), ἴδε σημ. Jebb, πρβλ. εἰνί· ― εἰν- εὕρηται ὡσαύτως ἐν συνθέτοις εἰνάλιος, εἰνόδιος
  3 KB (350 words) - 19:28, 31 December 2018
 • περιβάλλεταί τις, ὡς τὸ περιβόλαιον (ὃ ἴδε), Πλάτ. Πολιτ. 288Β, πρβλ. Δημόκριτ. Ἐφέσιον παρ’ Ἀθην. 525D. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 144. το, ΝΑ
  4 KB (259 words) - 17:50, 10 January 2019
 • μυστήρια, ἴδε Ἀριστοφ. Πλ. 1014, Μένανδρ. ἐν «Περινθίᾳ» 4, ἴδε καὶ ἐν λέξ. ἁμαξουργός· πομπεία: ― βοᾷς... ὥσπερ ἐξ ἁμάξης Δημ. 268, 14: ἴδε ἐπὶ πᾶσι Βεντλεΰου
  11 KB (1,183 words) - 14:01, 2 October 2019
 • ὄπῐθεν    a of place, behind ἴδε καὶ κείναν χθόνα πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα ψυχροῦ (O. 3.31)    b of time, after ὄπιθεν οὐ πολλὸν ἴδε (O. 10.35) παίδων δὲ παῖδες
  627 bytes (51 words) - 14:41, 17 August 2017
 • Πολιτικ. 8. 3, 7 (ἔνθα προστίθεται ἡ γραφική, ἡ ζωγραφικὴ ἢ ἰχνογραφία), ἴδε Becker Charikles 1, σ. 48 κἑξ.· ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν, ἐκπαιδεύειν
  2 KB (155 words) - 10:08, 5 August 2017
 • οἷον: οὐδ. τοῦ οἷος, ἴδε οἷος VI. neutre de οἷος. relative word, (such) as, of what sort (qualis), with antecedent τοῖος expressed or implied. It may
  2 KB (162 words) - 00:48, 1 January 2019
 • εὕρηται παρ’ Ὁμήρῳ καὶ εἴω, εἴῃς, κτλ., συχνάκις συγχεόμενα πρὸς τὴν εὐκτ., ἴδε Ἰλ. Ι. 245, Ὀδ. Ο. 448· Δωρ. γ΄ πληθ. ὦντι, Συλλ. Ἐπιγρ. 1840. 3, κ. ἀλλ.·
  32 KB (3,138 words) - 10:07, 5 August 2017
 • Ἀγγλο-Σαξον. ofer (over), Ἀρχ. Γερμαν. oba (über)· πρβλ. τὰ Ἀγγλ. up, upper, κτλ.˙ ἴδε καὶ τὸ ἀντίθετον ὑπό˙ - ἐκ ταύτης δὲ ἐσχηματίσθησαν συγκρ. καὶ ὑπερθ. ὑπέρτερος
  15 KB (1,398 words) - 10:47, 5 August 2017
 • Ξεν. Κύρ. 4. 5, 27· οὐδ’ αὖ, ἴδε κατωτ. - Ἀλλὰ τὸ οὔτε (μήτε) δὲν δύναται νὰ τεθῇ ἁπλῶς ὡς ἀπόδοσις τοῦ οὐδὲ (μηδέ), ἴδε ἐν λ. μηδὲ Α. 2. 4) μετὰ τὸ οὔτε
  34 KB (3,492 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Ἔκθ. Βασ. Τάξ. 445, Achmes Ὀνειροκρ. 158, 161, κλπ., ἴδε σημ. Κοραῆ εἰς Ἡλιόδ. τ. 2, σ. 296, ἴδε καὶ Λεξικ. Ὀρθογρ. καὶ Χρηστ. Ζηκίδου ἐν λ.
  1 KB (67 words) - 10:43, 5 August 2017
 • συμφώνως: Ἐπίρρ. τοῦ σύμφωνος, ἴδε σύμφωνος ἐν τέλει. ΝΜΑ, και σύμφωνα Ν βλ. σύμφωνος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό
  440 bytes (36 words) - 11:15, 10 January 2019
 • Ἑλλ. 1. 4. 11, Δημ. 180. 16, ἴδε Chandl. Gr. Acc. σ. 184· γεν. δυϊκοῦ τριήροιν (οῖν;), Ξεν. Ἑλλ. 1. 5, 19 (τρίς, -ήρης, ὃ ἴδε). Λατιν. triremis, πλοῖον ἔχον
  9 KB (714 words) - 15:58, 2 October 2019
 • (q.v.). τσανγάριος, v. τζαγκάριος. τρώω: ῥιζικὸς τύπος τοῦ τιτρώσκω, ὃ ἴδε. seul. 3ᵉ sg. prés; c. τιτρώσκω. τρώει, aor. subj. τρώσῃ, -ητε, mid. fut
  1 KB (73 words) - 15:58, 2 October 2019
 • ὡσαύτως διὰ τοῦ μακρὰν (ἴδε ἐν λέξ.)· ἢ διὰ τοῦ οὐδετ. μετὰ προθ. (ἴδε ἀνωτ. ΙΙΙ)· - περὶ τοῦ συγκρ. καὶ ὑπερθετ. τοῦ ἐπιρρ. ἴδε ἐν λέξ. μακροτέρως, μακροτάτω
  47 KB (4,117 words) - 14:00, 3 October 2019
 • τό (q.v.). πρόσωπος: ὁ, = πρόσωπον, τό, Πλάτ. Κωμικ. ἐν Ἀδήλ. 39· ἀλλ’ ἴδε Meineke ἐν τόπῳ. ὁ, Α πρόσωπο. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. του πρόσωπον με
  751 bytes (40 words) - 12:23, 29 September 2017
 • διῃρεῖτο εἰς τρισχιλίους στατῆρας (ἴδε στατὴρ ΙΙ)· περὶ τῆς ἑρμηνείας καὶ τῆς ἀναγκαίας διορθώσεως τοῦ Ἡροδ. 3. 89, ἴδε Mommsen Röm. Münzw. σ. 22 κἑξ. Ha’
  20 KB (2,008 words) - 14:40, 3 October 2019
 • μακρόν: τό, οὐδ. τοῦ μακρός· ἴδε ἐν λ. παράβασις ΙΙΙ. μακρόν: τό, ουδ. του μακρός· βλ. μακρός III, παράβασις III. μακρόν: adv. 1) на дальнее расстояние
  856 bytes (61 words) - 23:42, 31 December 2018
 • ἱσχυραὶ ἢ ἐλαφραὶ βροχαί, κλπ., Ἱππ., ἴδε Foës. Oecon. 3) περὶ τῆς φράσεως, ἐν ὕδατι βρέχεσθαι, Ἡρόδ. 3. 104, ἴδε ἐν λ. βρέχω. 4) ἐν τῇ Ἀττ. δικανικῇ φράσει
  39 KB (4,215 words) - 14:45, 3 October 2019
 • τῆς λύρας, ἴδε Meineke, καὶ πρβλ. κιθαρίζω. 2) περὶ ὄνου σκιᾶς, δηλ. περὶ μηδαμινοῦ πράγματος, Λατ. de lana caprina, Ἀριστοφ. Σφ. 191 (ἔνθα ἴδε Σχολιαστ
  31 KB (2,944 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ὕελος: ἴδε ὕαλος. ὕελος: ἡ ион. v. l. = ὕαλος.
  135 bytes (9 words) - 05:16, 1 January 2019
 • νήεσσι,    A v. ναῦς. νῆες: νήεσσι, ἴδε ἐν. λ. ναῦς. nom. pl. épq. de ναῦς. see νηῦς. νῆες: ονομ. πληθ. του ναῦς· νήεσσι, Επικ. δοτ. πληθ. νῆες:
  686 bytes (30 words) - 00:32, 1 January 2019
 • Ἡρόδοτ. κτλ.· μετὰ γεν., εὖ ἥκειν τοῦ βίου Ἡρόδ. 1, 30· εὖ φρονεῖν, ἴδε φρονέω· εὖ σέβειν, ἴδε εὐσεβέω, κτλ· - πρὸς ἔμφασιν ἐνίοτε τίθεται ἐν τέλει τῆς φράσεως
  30 KB (2,980 words) - 13:40, 3 October 2019
 • παρενετέθη ὑπὸ τοῦ Ἑρμάννου, ἐνεκρίθη δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Jebb) Σοφ. Ο. Τ. 201· ἴδε διαφ. γρ. ἐν τῇ Ἐκδ. τοῦ Jebb. 2) ἐπὶ λαμπάδος, λαμπραῖσιν ἀσταπαῖσι λαμπάδων
  2 KB (146 words) - 11:12, 5 August 2017
 • τό,    A v. μέσος III and V. μέσον: τό, ἴδε ἐν λ. μέσος ΙΙΙ καὶ V. (I) το (ΑM μέσον) βλ. μέσο. (II) το φυσ.-χημ. κάθε ουσία στο εσωτερικό της οποίας
  4 KB (303 words) - 14:00, 31 January 2019
 • τονισμοῦ ἴδε Chandler on Gr. Acc. § 550)· - Ἐπικ. λᾰγωός, οῦ, ὡσαύτως παρὰ Ξεν. Κυν. 10, 2, Ἀριστ. π. Ζ. Ἱστ. 8. 28, 7., 9. 33, Λουκ., κτλ., ἴδε Λοβ. ἔνθ’
  3 KB (268 words) - 11:28, 5 August 2017
 • εὕρηται ἀόριστος ἐκεῖ ὅπου ἠδύνατο νὰ τεθῇ ὑπερσυντέλ. πρὸς μείζονα ἔμφασιν (ἴδε ἀνωτ.), ὡς ἐν τῇ Λατ. τὸ postaquam venit εἶναι συνηθέστερον τοῦ postaquam
  14 KB (1,389 words) - 10:09, 5 August 2017
 • ἀριθμὸς: [ᾰ], ὁ, (ἴδε * ἄρω) Λατ. numerus, πρῶτον ἐν Ὀδ., λέκτο δ’ ἀριθμὸν Δ. 451· ἀριθμῷ παῦρα Σιμωνίδ. 47· ἓν ἀριθμῷ Ἡρόδ. 3. 6· ἀριθμὸν ἓξ ὁ αὐξ. 1
  8 KB (705 words) - 09:47, 5 August 2017
 • 4. ὕψος: -εος, τό, (ὕψι) ὡς καὶ νῦν, πρῶτον παρ’ Ἡροδ. (ἴδε κατωτ.), Αἰσχύλ. Ἀγ. 1376 (ἴδε ἐκπήδημα)· εἰς ὕψος αἴρειν τινὰ Εὐρ. Φοίν. 404· ὕ. ἔχειν,
  6 KB (560 words) - 14:25, 3 October 2019
 • φέρε: ἴδε φέρω ΙΧ. impér. prés. de φέρω, forme diverses locut. : v. φέρω. φέρε: προστ. του φέρω, βλ. φέρω IX. φέρε: см. φέρω 23.
  314 bytes (24 words) - 05:32, 1 January 2019
 • ἀόρ. ἐκλείσθην (ἴδε ἀπο-, κατα-κλείω): πρκμ. κέκλειμαι (μεταγενεστ. κέκλεισμαι), ὑπερσ. ἐκεκλείμην, -είσμην (ἴδε κατωτ.)· ― Ἰων. κληίω ἴδε ἀπο-, περι-, συγ-κλείω):
  21 KB (1,836 words) - 13:55, 3 October 2019
 • ανθο: κατάλ. ῥηματ. ἐν Βοιωτ. ἐπιγραφαῖς, ὡς π. χ. ἀπεγράψανθο = αντο, ἴδε Λεξ. Ἀθησ. λέξ. Κουμανούδη.
  205 bytes (16 words) - 11:12, 5 August 2017
 • εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι Ἰλ. Γ. 194)· μετάφρενον Κ. 29· σάκος Λ. 527· τεῖχος Μ. 5· εὐρυτέρα ὁδὸς Ψ. 427· εὐρὺν ἀγῶνα (ἴδε ἐν λ. ἀγών)· κατά
  16 KB (1,455 words) - 14:50, 2 October 2019
 • πρβλ. περιπετής, -πίπτω, -πτυχής, καὶ ἴδε ἐν λέξει ἀμφὶ Β. 1· ― περὶ τοῦ περὶ κῆρι, περὶ θυμῷ, περὶ φρεσίν, ἴδε κατωτ. Ε. 3) ἐπὶ πολεμιστοῦ ἱσταμένου ὑπεράνω
  148 KB (15,451 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ὃν οἱ Ἀντιγραφεῖς εἰσήγαγον εἰς τὸ κείμενον Διον. τοῦ Ἁλ., Διόδ., κλπ. - ἴδε Κόντον ἐν Ἀθηνᾶς τ. Θ΄, σ. 78. ἡ, ΜΑ βλ. σημαία. Αναζήτηση σε: Google |
  3 KB (230 words) - 12:28, 29 September 2017
 • Ἀρτεμίδ. 2. 42), 1 Ἐπ. Τιμ. 3. 13· τολμημάτων βαθμοὶ Ἰώσηπ. Ἰ. ΙΙ. 4. 3, 10, ἴδε ἐν λ. ἀναλογέω· ὡσαύτως ἐπὶ γενεαλογίας, ἀποτέρω δυοῖν β., κατὰ δύο βαθμοὺς
  1 KB (124 words) - 11:29, 5 August 2017
 •    A v. οὐ G. οὐκ: ἴδε οὐ ἐν ἀρχῇ καὶ Β. 1. v. οὐ. see οὐ. οὐκ: αντί οὐ, πριν από ψιλόπνοο φωνήεν, και στην Ιων. αντί οὐχπριν από δασύπνοο φωνήεν
  1 KB (68 words) - 04:50, 10 January 2019
 • αὐτόθι 180, ἴδε ἐν λ. προσβάλλω Ι. 3)· προσβολαὶ κακαὶ Εὐρ. Ἠλ. 829· πρ. θεῖαι Ἀντιφῶν 123. 23· πρ. δεισιδαιμονίας Πλούτ. 2. 45D, ἔνθα ἴδε Wyttenb.· ἑνικ
  25 KB (2,092 words) - 12:20, 26 February 2019
 • ε) το τέλειο πρότυπο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ιδέα + -ώδης. Η λ. ως προς το θέμα της (ιδε-) είναι αντιδάνεια, πρβλ. γαλλ. ideal < λατ. idealis < λατ. idea (πρβλ. ιδέα)
  1 KB (108 words) - 07:18, 29 September 2017
 • μαντεύω: ἴδε μαντεύομαι ἐν τέλ. d’ord. au Moy. μαντεύομαι; rendre des oracles. Étymologie: μάντις. (AM μαντεύω, Α και μαντεύομαι, Μ και μαντεύγω) μάντης
  2 KB (125 words) - 07:35, 29 September 2017
 • βοτρύων, ὁρμαθὸς βοτρύων, Ἰωσήπ. Ἰουδ. Ἀρχ. 12. 2, 10. ΙΙ. τόπος μεμετρημένος (ἴδε σχοῖνος ΙΙΙ), ὁ περίβολος πόλεως ἢ μέρος, Casaub. εἰς Στράβ. 379, Σύλλ. Ἐπιγρ
  2 KB (147 words) - 12:52, 29 September 2017
 • ἑτοῖμος)· παρ’ Ἀττ. συχν. ος, ον· παρ’ Ἐπικ. ὑπάρχει καὶ τύπος, ὁμοίϊος, ὃ ἴδε· οὐδὲν θηλυκ. εἶναι ἐν χρήσει παρ’ Ὁμ. καὶ Ἡσ.· Αἰολ. ὕμοιος Θεόκρ. 29. 20·
  44 KB (4,166 words) - 14:05, 3 October 2019
 • ἤθελον: ἴδε ἐν λ. ἐθέλω. v. ἐθέλω. ἤθελον: παρατ. του ἐθέλω. ἤθελον: impf. к ἐθέλω.
  252 bytes (15 words) - 07:28, 31 December 2018
 • curly, Tz.H.12.801. σγουρός: -ά, -όν, σκοτεινός, μελανός, λέξις Βυζαντ.· ἴδε Δουκάγγ. -ή, -ό / σγουρός, -ά, -όν, ΝΜ βοστρυχωτός, κατσαρός νεοελλ. σγουρομάλλης
  2 KB (87 words) - 12:27, 29 September 2017
 • περιορισμοὺς, ὑφ’ οὓς καὶ μετὰ τοῦ εὖ (ἴδε ἐν λέξει). Πρὸ τῶν στ, σθ, σπ, σφ, σχ, τὸ τελικὸν σ παρελείπετο· ἴδε δυστ-. Πρβλ. Σανσκρ. dus-, dur-, π.χ. durmanâs
  7 KB (601 words) - 14:40, 2 October 2019
 • ἡ,    A v. κειρία. [Seite 1433] ἡ, Binde, Verband, Medic. κηρία: ἡ, ἴδε ἐν λέξ. κειρία.
  518 bytes (16 words) - 09:28, 5 August 2017
 • σφῡρηλασία: ἡ, = σφυρηλάττησις, ὃ ἴδε. η, ΝΑ σφυρηλατῶ κατεργασία μετάλλων με σφύρα νεοελλ. 1. (κατ' επέκτ.) σφυροκόπημα 2. τεχνολ. η σφυρηλάτηση 3.
  469 bytes (35 words) - 12:56, 29 September 2017
 • ὀξέως: Ἐπίρρ. ἴδε ὀξὺς V. adv. 1 avec finesse ou acuité (voir, comprendre, etc.); 2 rapidement; Cp. ὀξυτέρως, Sp. ὀξύτατα. Étymologie: ὀξύς. ὀξέως:
  674 bytes (43 words) - 17:40, 10 January 2019
 • μήτηρ Ἰλ. Π. 203· ἀκολούθως ἡ σημασία αὕτη περιωρίσθη εἰς τὴν λέξιν χολή, ἴδε Λοβέκ. Proleg. Pattol. σ. 11. ΙΙ. καθόλου (μεταφορ.), ὡς τὸ Λατ. bilis, πικρὰ
  13 KB (1,203 words) - 10:30, 20 January 2019
 • διὰ τοῦ δόρατος, ὅ ἐ. ἐν πολέμῳ (ἴδε κατωτέρω 3), ὁ αὐτ. 5. 94· τοξουλκὸς αἰχμή, ἐπὶ βέλους, Αἰσχύλ. Πέρσ. 239· ἴδε κατωτέρω 3· σπάνιον παρὰ πεζοῖς τῶν
  17 KB (1,349 words) - 14:02, 2 October 2019
 • ἀργίας: ἴδε ἐν λ. ἀργήεις
  74 bytes (5 words) - 11:03, 5 August 2017
 • παρὰ Πλάτωνι, κλπ.· - ψευδολόγοι, λέγονται καὶ τὰ σοφίσματα ἐν τῇ λογικῇ, ἴδε Ἀριστ. Τοπικ. 8. 12, Πλάτ. Θεαίτ. 148Β. 2) ἐπὶ προσώπων, ψευδόμενος, ψευδολόγος
  3 KB (273 words) - 11:26, 5 August 2017
 • Ϝάναξ καὶ Ϝοῖκος καὶ Ϝανήρ. Τὸ σχῆμα τοῦτο, ὅπερ εὑρίσκεται ἐν ἐπιγραφαῖς (ἴδε κατωτ.) καὶ ἐν χειρογράφοις, ὑπομιμνήσκει τὸ ὁμοιότατον γράμμα τῆς Λατινικῆς
  17 KB (1,757 words) - 05:41, 19 December 2019
 • ἐφθέγγεθ’, ὡς ὁ πηλὸς ὁ Προμηθῆος Ἀποσπ. 87, πρβλ. 133, Ἀριστοφ. Ὄρν. 686, καὶ ἴδε πηλόπλαστος· ― ἀλλά, 2) πηλὸς ἐνίοτε ἦν ἐν χρήσει ἀντὶ τοῦ βόρβορος ἢ ἰλύς
  2 KB (225 words) - 09:36, 5 August 2017
 • ὅλως: ἴδε ὅλος ΙΙΙ. adv. 1 en entier, complètement, tout à fait ATT ; οὐχ ὅλως ATT absolument pas; 2 en général, en bloc ; en un mot, pour le dire en
  2 KB (204 words) - 14:10, 3 October 2019
 • (κενός), ἴδε Ιι, Ι· οὕτως αἱ μετοχαὶ τίθενς θὲνς ἀντὶ τιθεὶς θείς· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γ΄ πληθ. τῶν βαρυτόνων ῥημάτων τύπτοντι ἀντὶ τύπτουσι· ἴδε Ahr. D. Aeol
  7 KB (710 words) - 19:29, 9 August 2017
 • Ε. 237. Θ. 41, κ. ἀλλ.· ἐνίοτε δὲ καὶ τρεῖς κατὰ μέτωπον, ἴδε παρήορος· σπανίως τέσσαρες, ἴδε τετράορος· - ἐντεῦθεν τὸ ἵπποι καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἅρματος,
  49 KB (4,478 words) - 13:45, 3 October 2019
 • Αἰσχύλ. Προμ. 479 κἑξ. (ἔνθα ἴδε Blomf. 488), Εὐρ. Ἱππόλ. 516, Ἀριστοφ. Πλ. 717, Θεόκρ. 11. 2, Στράβ. 795. β) μετὰ γεν. (ἴδε κατωτ. ΙΙ), φ. νόσου ἴαμα, μέσον
  31 KB (2,995 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Lob. Phryn. 250. φόρεμα: τό, μεταγεν. τύπος ἀντὶ φόρημα, Σουΐδ., Φώτ.· ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύν. 250. -έματος, το, ΝΜΑ, και φόρημα Α φορῶ νεοελλ. 1. γυναικείο
  2 KB (151 words) - 12:54, 29 September 2017
 • χρήσει ὁ παρατ. ἔφασκον ἴδε κατωτ. ΙΙΙ· ― ἐκ τοῦ φάσκω ὡσαύτως παρελαμβάνοντο πᾶσαι αἱ ἐγκλίσεις τοῦ ἐνεστ. πλὴν τῆς ὁριστικῆς· ἴδε Elmsl. εἰς Εὐρ. Ἡρακλ
  65 KB (6,533 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Ἱστ. 8. 29, 5. ΙΙ. ὄνομα πολλῶν φαρμάκων ἐν τῇ Ἑλλ. φαρμακοποιΐᾳ, Γαλην.· ἴδε ἱερή. sg. fém. ou pl. neutre de ἱερός. ἱερά: I ἡ 1) (sc. τριήρης) священный
  3 KB (225 words) - 14:05, 31 January 2019
 • φαάντατος u. φαεννός. φαεινός: -ή, -όν, Δωρ. καὶ Ἀττ. φαεννός, ἴδε ἐν τέλ.· (ἴδε φάω)· - ποιητ. ἐπίθ., λάμπων, ἀκτινοβόλος, λαμπρός, πῦρ Ἰλ. Ε. 215·
  10 KB (784 words) - 14:50, 9 January 2019
 • 118. 42· ἐν Ἀττικῇ τινι ἐπιγραφῇ φέρεται νεικητής, Συλλ. Ἐπιγρ. 269. 10. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 196. ο, θηλ. νικήτρια και νικήτρα (ΑΜ νικητής
  2 KB (129 words) - 12:03, 29 September 2017
 • Sammelb.2251 (iv A. D.). μελᾰνός: -ή, -όν, = μέλας, Γεωπ., κτλ., ἴδε Λοβεκ. Παραλ. 139, καὶ ἴδε μέλας ἐν τέλ. -ή, -ό (ΑM μελανός, -ή, -όν, Μ και μελενός,
  2 KB (152 words) - 07:36, 29 September 2017
 • Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 1090, ἴδε Elmsl. εἰς Βάκχ. 1100· Ἰων. λέλαμμαι Ἡρόδ. καὶ Ἱππ.· ἀπαρ. ἀναλελάμφθαι Ἱππ. 744F· περὶ τῶν τύπων τούτων ἴδε Veitch. Cr. Verbs ἐν
  137 KB (13,713 words) - 14:39, 23 October 2019
 • 4· λογᾰριαστής, οῦ, ὁ λογιστής, Μοσχοπ. Λεξ. Χειρόγρ. ἐν Cod. Reg. 1078· - ἴδε Δουκάγγ. (AM λογαριάζω) λογάρι υπολογίζω, αριθμώ, μετρώ, κάνω αριθμητικές
  4 KB (258 words) - 06:43, 29 September 2017
 • Κλήμ. Ἀλ. 128· πρός τι Δικαίαρχ. σ. 143 Fuhr· σαρκικαὶ πρ. Κλήμ. Ἀλ. 880· ἴδε Gatak εἰς Μᾶρκ. Ἀντωνῖν. 12. § 4· ἄνευ προσπαθείας Σέξτ. Ἐμπ. π. Π. 1. 230
  4 KB (299 words) - 03:04, 1 January 2019
 • 28; Pol. 16, 24, 4 u. Sp. ὑπερβαλλόντως: ἰδὲ τὸ ἑπόμ. ΙΙ. 5. - Κατὰ Σουΐδ.: «ὑπερβαλλόντως, λίαν». - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 253. adv. d’une
  3 KB (229 words) - 14:40, 3 October 2019
 • νεὸς: (ἐξυπακουομ. τοῦ γῆ), ἴδε ἐν λέξ. νειός.
  110 bytes (8 words) - 10:08, 5 August 2017
 • Plat. Lach. 195 a, u. öfter, wie Sp. χωρίς: Ἐπίρρ., ὡσαύτως, χῶρι, ὃ ἴδε· (ἴδε ἐν λ. χῆρος)· - «χωριστά», κεχωρισμένως ἀπὸ τῶν ἄλλων, κατ’ ἰδίαν, ἅπαξ
  27 KB (2,686 words) - 14:40, 3 October 2019
 • v.ἐκεῖνος III. ἐκείνη: ἴδε ἐκεῖνος ΙΙΙ. (I) η βλ. εκείνος. (II) ἐκείνῃ (Α) βλ. εκείνος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό
  512 bytes (25 words) - 12:20, 10 January 2019
 • φανῆναι, nullo in loco haberi, Πλάτ. ἐν Φαίδωνι 72C· ἴδε οὐδαμοῦ. ΙΙΙ. τὰ φανθέντα, ἴδε ἀνωτ. Α. Ι. 5. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σελ. 458, 459, 460, Γ Χατζιδάκι
  95 KB (9,309 words) - 14:35, 3 October 2019
 • φλέψ: ἡ, γεν. φλεβός· ὡσαύτως ἀρσ., φλέβες οἰδαίνοντες Νόνν. Διονυσ. 47. 11· (ἴδε ἐν λ. φλέω)· ― φλέψ, κοινῶς «φλέβα» ἐν ζῶντι σώματι, Ἰλ. Ν. 546, Ἡρόδ. 4.
  10 KB (886 words) - 16:05, 2 October 2019
 • μεθ’ ὑποθετ. δυνάμεως, ὥστε σχεδόν = τῷ ἐὰν (ἴδε εἰ Α. Π, 1), ἀναφέρεται δὲ εἰς ἀόρ. σημεῖον τοῦ μέλλ. (ἴδε ὅτε Α. Ι. 1. γ), Ἰλ. Α. 519, Ὀδ. Ι. 6, κτλ.:
  21 KB (2,550 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Decorationen standen. σκηνή: ἡ, (ἴδε σκιά ἐν τέλ.), τόπος ἐστεγασμένος, ἐσκεπασμένος· (ὁ Ὅμηρ. ἔχει μόνον κλισίη, ὃ ἴδε)· ἰδίως, Ι. σκηνή, σκιάς, καλύβη
  32 KB (3,163 words) - 13:05, 3 October 2019
 • πολίτης: [ῑ], -ου, ὁ, Ἰων. πολιήτης (ὃ ἴδε), μέλος πόλεως ἢ πολιτείας, πολίτης, ἐλεύθερος, Λατ. civis (ἴδε ἀστός), Ἰλ. Ο. 558, Χ. 429, Ὀδ. Η. 131, Πινδ
  10 KB (925 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Ἑβδομ. (Νεεμ. Θ΄, 16, Τωβὶτ Δ΄, 13, Ἰὼβ ΚΒ΄, 29, Ψαλμ. Θ΄, 23, Σειρὰχ Ι΄, 9), ἴδε ὑπερηφανέω. - Ἀλλ’ ὁ Κόντος ἐν Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 397 θεωρεῖ τὸν τύπον τοῦτον
  963 bytes (82 words) - 12:46, 29 September 2017
 • aurum· παρ’ Ὁμ., τιμήεις, πολύτιμος (ἴδε τὰς λέξ.), καὶ περὶ τῆς ἀξίας ἑνὸς ταλάντου χρυσοῦ κατὰ τοὺς Ὁμηρικοὺς χρόνους ἴδε ἐν λ. τάλαντον· ἦν δὲ ἐν χρήσει
  32 KB (2,911 words) - 14:40, 3 October 2019
 • ὁμαλῶς: Ἐπίρρ., ἴδε ὁμαλὸς ΙΙ. adv. d’une façon unie, d’une façon égale, également. Étymologie: ὁμαλός. ὁμᾰλῶς: 1) размеренным шагом, стройными рядами
  725 bytes (49 words) - 17:35, 10 January 2019
 • τὸ τρυγᾶν, ἡ συγκομιδὴ τῶν καρπῶν, Πλούτ. 2. 671D, Λουκ. Φιλοψ. 22, κλπ., ἴδε Πολυδ. Α΄, 61. 2) ὡς καὶ νῦν, ἡ ἐποχὴ τῆς συγκομιδῆς, τρύγος, Θουκ. 4. 84
  2 KB (207 words) - 12:58, 29 September 2017
 • :—also ἠνίδε, i. e. ἢν ἴδε, Theocr. ἤν: {ḗn} Meaning: Interjektion, um die Aufmerksamkeit zu erregen ‘he!, siehe da!’, auch ἠνίδε (ἢν ἴδε), ἢν ἰδού (Ar., Herod
  5 KB (452 words) - 14:50, 2 October 2019
 •    A v. δῖος. δῖον: ἴδε ἐν λ. δῖος· ἀλλά, 2) δῖον, ἴδε ἐν λ. δίω. (δῖϝος, Διός): divine, an epithet applied with great freedom and with consequent
  1 KB (94 words) - 22:20, 30 December 2018
 •    A v. χάρις A. VI. I. [Seite 1337] s. unter χάρις. χάριν: ἴδε χάρις VI. 1. accusative case of χάρις as preposition; through favor of, i.e. on account
  3 KB (376 words) - 14:45, 3 October 2019
 • Orph.L.280; in iambic metre, ῡαλόχροα AP6.211.] ὕαλος: ἢ ὕελος (ἴδε κατωτ.), ἡ, ἴδε Αἴλ. Διονύσ. παρ’ Εὐστ. 1390. 52· ἀλλὰ παρὰ Θεοφρ. π. Λίθ. 49· ὁ:
  13 KB (1,229 words) - 14:40, 3 October 2019
 • καθελεῖν, (ἴδε τὰς λέξ.)· ὡσαύτως, λύειν Ὀδ. Ο. 496· οὕτω βραδύτερον, ἱστίοισι χρᾶσθαι Ἡρόδ. 4. 110· ἄκροισι χρῆσθαι ἱστίοις Ἀριστοφ. Βάτρ. 1000 (ἴδε ἐν λ.
  6 KB (544 words) - 19:30, 9 January 2019
 • γάλατος: ἴδε ἐν λ. γάλα.
  69 bytes (5 words) - 11:33, 5 August 2017
 • 256; phlegm, catarrh, PMed. in Arch.Pap.4.270 (iii A. D.). ὕλη: [ῡ], ἡ· (ἴδε ἐν τέλ.) - δάσος, γῆ δασώδης, δρυμός, Ὅμ., κλπ.· γῆν... δασέαν ὕλῃ παντοίῃ
  20 KB (1,880 words) - 14:35, 3 October 2019
 • νέες: νέεσαι, ἴδε ἐν λέξ. ναῦς. nom. pl. ion. et épq. de ναῦς. see νηῦς. νέες: Ιων. ονομ. πληθ. του ναῦς· Επικ. δοτ. νέεσσι. νέες: эп. pl. к ναῦς
  376 bytes (29 words) - 00:24, 1 January 2019
 • τά,    A v. ἐφόδιον. ἐφόδια: τά, ἴδε ἐφόδιον. ἐφόδια: τά pl. к ἐφόδιον.
  489 bytes (13 words) - 21:24, 31 December 2018
 • aiia-), whence Engl. egg. ᾠόν: τό, ἀρχαῖοι ποιητ. τύποι: ὤεον, ὤιον, ἴδε ὤεον· (ἴδε ἐν τέλει)·-ὡς καὶ νῦν, ᾠόν, κοινῶς «αὐγόν», τὰ ᾠὰ χηνέων οὐ πολλῷ μείζονα
  11 KB (985 words) - 14:45, 3 October 2019
 • ὀλίγοις χωρίοις τῶν Κωμ., ἴδε εἰς Ἀριστοφ. Βατρ. 266)· εὐκτ. δέοι Θουκ. 4.4· ἀπαρέμφ. δεῖν· μετοχ. δέον (ὡσαύτως συνῃρ. δεῖν, ἴδε κατωτ. ΙΙΙ)· παρατ. ἔδει
  25 KB (2,662 words) - 13:20, 3 October 2019
 • ταῖς σεμναῖς θεαῖς· ἴδε Meisterh. Gr. σ. 125. υ-, ἀλλὰ παρ’ Ἀττ. ἐνίοτε ὡς μονοσύλλ., Εὐρ. Ἀνδρ. 978· οὐδέποτε οὕτω παρ’ Ὁμ., ἴδε ἐν λ. πότνια· πρβλ. θεός
  11 KB (1,113 words) - 13:40, 3 October 2019
 • ἀνεφέρετο εἰς τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις εἰς ἃς καὶ ἡ δίκη αἰκίας (ἴδε αἰκία)· ὁ ἀγὼν ἦτο τιμητὸς (ἴδε ἐν λέξ.), καὶ ὡς ποινὴ ἠδύνατο νὰ ᾖ καὶ θάνατος· ἐξεδικάζετο
  48 KB (4,619 words) - 14:40, 3 October 2019
 • (Ἰσοκρ. 391D), Μυτιλήνῃ (Ἀντιφῶν 138. 26), καὶ ἀλλαχοῦ, ἴδε Ἡρόδ. 5. 83, κτλ.· καὶ ἡ λέξις (ἴδε λήιτον) φαίνεται οὖσα Ἀχαϊκῆς καταγωγῆς. ΙΙ. πᾶσα ὑπηρεσία
  19 KB (1,756 words) - 14:09, 3 October 2019
 • ὥρισεν αὐτὴν ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ λογικῇ, ἴδε Κατηγ. 45. 2) παρὰ Πλάτωνι ὁ πληθ. τὰ εἴδη πολλαχοῦ ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ἰδέαι (ἴδε ἰδέα ΙΙ. 2), Φαίδων 103Ε, Πολ. 597Α
  52 KB (5,401 words) - 13:25, 3 October 2019
 • ἱερόν: ἱροργίη,    A v. ἱερουργία. ἱρόν: τό, Ἰων. ἀντὶ ἱερόν· - ἱροργίη, ἴδε ἐν λ. ἱερουργία. ἱρόν, τὸ (Α) ιων. τ. του ιερόν. Αναζήτηση σε: Google |
  729 bytes (42 words) - 20:00, 30 December 2018
 • Adv.,    A v. ἐναντίος. ἐναντίον: ἐπίρρ., ἴδε ἐναντίος. adv. v. ἐναντίος. neuter of ἐναντίος; (adverbially) in the presence (view) of: before, in
  5 KB (464 words) - 13:30, 3 October 2019
 • Μέγ. 595. 38· ἀλλ’ ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύν. 256, Παραλ. 443. ΙΙ. = ὕβρις, Ἐτυμολ. Μέγ. 697. 56· «ὕβριστις, ἡ ὕβρις καὶ ἀτιμία» Σουΐδ. - Ἴδε Χ. Χαριτωνίδου Ποικίλα
  952 bytes (51 words) - 10:53, 5 August 2017
 • Φαίδων 92D, καὶ ἀλλ., πρβλ. Ξεν. Κύρ. 2. 2, 12, Ἀριστ. Ἠθ. Ν. 4. 7, 11, καὶ ἴδε ἀλαζονεία. 2) ὡς ἐπίθ., κομπαστικός, ματαιόφρων, Λατ. gloriosus, Ἡρόδ. 6.
  908 bytes (85 words) - 09:13, 5 August 2017
 • caprineus, Iulian. Caes. 5, 5. – S. auch nom. pr. Σάτῠρος: ὁ, Δωρικ. Τίτυρος (ὃ ἴδε), σύντροφος τοῦ Βάκχου, κατ’ ἀρχὰς παριστανόμενος μετὰ μακρῶν καὶ εἰς ὀξὺ
  13 KB (1,186 words) - 10:00, 13 January 2019
 • ), Θεόκρ. 6. 18., ἴδε γραμμὴ ΙΙΙ. 1· ἐντεῦθεν παροιμ., πάντα λίθον κινεῖν, προσπαθῶ παντὶ τρόπῳ νὰ κερδήσω, Παροιμιογρ. σ. 363, ἴδε Elmsl. εἰς Ἡρακλ. 1002
  44 KB (4,174 words) - 14:00, 3 October 2019
 • ὁ Ἥφαιστος), Ἰλ. 18. 590 (ἴδε ἐν λ. χορός)˙ οὕτως, ἀναθήματα π. Ἐμπεδ. 134˙ πρβλ. ποικιλτέον. 2) κεντῶ ὕφασμα, Πίνδ. (ἴδε μίτρα ΙΙ. 2, καὶ πρβλ. ἱμάτιον
  16 KB (1,355 words) - 12:10, 26 February 2019
 • Μοισαῖος, v. Μούσειος. Μοῖσα: ἡ, Αἰολ. ἀντὶ Μοῦσα, Πίνδ.· - Μοισαῖος, ἴδε ἐν λ. Μούσειος· - ῥῆμα, μοισῶ, «ἐκ τοῦ μοῖσα καὶ μοισῶ ῥῆμα παρὰ Συρακουσίοις»
  984 bytes (63 words) - 09:55, 13 January 2019
 • Frageworte πῇ entsprechend, auf diese Weise, s. οὗτος. ταύτῃ: δοτικ. θηλ., ἴδε οὗτος Γ. ΙΧ. 4· ταυτηΐ, Ἀριστοφ. Θεσμ. 1221. dat. fém. sg. de οὗτος, employé
  2 KB (167 words) - 14:05, 31 January 2019
 • 13, πρβλ. Μετὰ τὰ Φυσ. 10. 12, 1· ἀλλαχοῦ δὲ ἔχει μικρότερον ἔτι ἀριθμόν, ἴδε Ἠθ. Ν. 1. 6, 3.― Αἱ κατηγορίαι εἶνε ταξινόμησις τῶν τρόπων καθ’ οὓς δύναται
  12 KB (974 words) - 13:50, 3 October 2019
 • [Seite 411] s. οὐ. οὐχ: ὅτι, ἴδε ἐν λ. ὅπως Α. ΙΙ. 2. adv. nég. p. οὐ, dev. une voy. aspirée. οὐχ, v.s. οὐ. οὐχ: перед придых. гласн. = οὐ.
  403 bytes (30 words) - 13:40, 31 December 2018
 • ναῦς: νῆαδε, Adv. to the ship, Od.13.19; μετὰ νῆαδε A.R.4.1768. νῆα: νῆας, ἴδε ἐν λέξ. ναῦς· - μετὰ νῆάδε, εἰς τὸ πλοῖον, Ἀπολλ. Ρόδ. Δ. 1768. acc. ion
  917 bytes (53 words) - 00:28, 1 January 2019
 • (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἐν τέλ.). 1) νέος, νεανικός, πλήρης νεότητος, (ἐπὶ παιδίων, νεανιῶν καὶ ἀνδρῶν τοὐλάχιστον μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν 30, ἴδε Ξεν. Ἀπομν. 1
  52 KB (5,007 words) - 14:10, 3 October 2019
 • προσεγγίζω, πλησιάζω, τινὶ Σοφ. Φιλ. 728 (περὶ τοῦ ἐν Ἠλ. 220, οὐκ ἐριστὰ πλάθειν, ἴδε ἐν λ. ἐριστός)· ὡσαύτως μετ’ αἰτ., Εὐρ. Ρῆσ. 14· ἀπολ., ὁ αὐτ. ἐν Ἀλκ. 119·
  4 KB (311 words) - 15:40, 2 October 2019
 • σίδηρος; Her. 7, 65, wo jedoch die Lesart schwankt; plur. bei Sp. σίδηρον: τό, ἴδε σίδηρος. τὸ, Α βλ. σίδηρος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια
  757 bytes (44 words) - 03:32, 1 January 2019
 • ἔχει πάθει τις, καλὸν ἢ κακόν, πάθημα, τὸν πάθει μάθος θέντα κυρίως ἔχειν (ἴδε πάθημα Ι), Αἰσχύλ. Ἀγ. 177· τά γ’ ἐμὰ πάθη, ἡ ἐμὴ πεῖρα, ὅσα ἐγὼ ἐδοκίμασα
  34 KB (3,158 words) - 14:10, 3 October 2019
 • λάσιος vergleicht, lacryma u. δάκρυον. Λ λ: λ, λάμβδα, ἢ κάλλιον λάβδα (ἴδε ἐν λέξ.), τό, ἄκλιτ., τὸ ἐνδέκατον γράμμα τοῦ Ἑλλ. ἀλφαβήτου· ὡς αριθμητικόν
  7 KB (629 words) - 19:46, 9 August 2017
 • ἠδύναντο νὰ λάβωσι μισθόν, ἴδε συνηγορικὸς ΙΙ˙ ὁ Δημοσθένης ἀπήγγειλε τὸν περὶ τοῦ στεφάνου λόγον του ὡς συνήγορος τοῦ Κτησιφῶντος. ― Ἴδε Π. Σ. Φωτιάδου Συμβολὰς
  11 KB (894 words) - 09:31, 11 February 2019
 • Ἀντιγράφοις ἐνίοτε φέρεται πλημμελῶς ταυρία, ἢ ταυρέα, ἴδε Suice?.)· ταύρου δέρμα, βοὸς δέρμα, ἴδε Λοβεκ. Παραλ. 453. 2) εἶδος τυμπάνου κεκαλυμμένου μὲ δέρμα
  2 KB (119 words) - 12:50, 29 September 2017
 • v. sub ἄρτιος III. ἀρτίως: ἴδε ἐν λ. ἄρτιος ΙΙΙ. adv. justement, à l’instant, tout à l’heure. Étymologie: ἄρτιος. ἀρτίως: επίρρ., βλ. ἄρτιος III
  1 KB (59 words) - 12:00, 10 January 2019
 • χλαῖναν), ὃν ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν ἀπεδύοντο (ἴδε ἐν λέξ. χλαῖνα)· οἱ ἐργάται ἐφόρουν μόνον χιτῶνα (ἴδε γυμνός 5), Ἡσ. Ἀσπ. Ἡρ. 287, πρβλ. Ἔργ. κ. Ἡμ.
  25 KB (2,521 words) - 14:40, 3 October 2019
 • ἀντίθετον τῷ δεξιός, ὃ ἴδε. IV. ὡς τὸ πλάγιος, λοξός, σκολιός, «στραβός», Λατ. obliquus, ἐπὶ ὄφεων, Νικ. Θηρ. 266· περὶ δὲ τοῦ ἐν 660, ἴδε σκοιός. (Ἐκ τῆς √ΣΚΑϜ
  22 KB (1,966 words) - 15:50, 2 October 2019
 • Aesch. Eum. 657; Xen. Hell. 6, 1, 4 u. sonst. ἅπερ: οὐδ. πληθ. τοῦ ὅσπερ, ὃ ἴδε, παρ’ Ἀττ. συχν. ἐν χρήσει ὡς ἐπίρρ. = ὥσπερ, Αἰσχύλ. Εὐμ. 660, Σοφ. Αἴ. 167
  1 KB (113 words) - 12:30, 10 January 2019
 • Παρ’ Ὁμήρῳ ὡς ἄγγελος τῶν θεῶν (Ἰλ. Ω. 334, Ὀδ. Ε. 28) καλεῖται διάκτορος (ὃ ἴδε)· ὡς δοτὴρ εὐτυχίας (Ἰλ. Ξ. 491, Ὀδ. Ο. 319) ἐριούνιος, ἀκάκητα, πρβλ. ἕρμαιον
  27 KB (2,541 words) - 13:35, 3 October 2019
 • eine Art Kohl. μάντῐς: ὁ, γεν. εως, Ἰων. ιος, (περὶ τῆς, γεν. μάντηος, ἴδε ἐν λ. ἀλαός III)· κλητ. μάντῐ· πλ. δοτ. μάντεσι Θέογν. 545· - ὁ προλέγων,
  20 KB (1,982 words) - 15:20, 2 October 2019
 • πληθ. πελέκῠσι κτλ.˙ ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύνιχ. 246˙ ― ἀξίνη ἀμφίστομος, πρὸς δενδροτομίαν, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἡμιπέλεκκον (ὃ ἴδε), χάλκεος, ἀμφοτέρωθεν
  20 KB (1,958 words) - 15:38, 2 October 2019
 •    A v. ὁράω. ὄψομαι: ἴδε τὸ ῥῆμα ὁράω. v. ὁράω et ὄσσομαι. see ὁράω. ὄψομαι: μέλ. του ὁράω. ὄψομαι: fut. к ὁράω.
  655 bytes (22 words) - 14:16, 31 December 2018
 • ) εὐθύς: εῖα, ύ, Ἰων. καὶ Ἐπικ. ἰθὺς (ὡς ἀείποτε ἐν Ἰλ. Ὀδ. καὶ Ἡρόδ.), ἴδε ἐν λέξ. ἰθύς. Εὐθύς, ἴσος, εἴτε καθέτως, εἴτε ὀριζοντίως, ἀντίθ. τῷ σκολιός
  44 KB (4,032 words) - 13:40, 3 October 2019
 • πρέπον: -οντος, τό, μετοχ. τοῦ πρέπω, ὃ ἴδε. part. neutre de πρέπω. πρέπον: -οντος, τό, μτχ. του πρέπω III 2. πρέπον: τό подходящее, подобающее:
  474 bytes (38 words) - 08:28, 1 January 2019
 • τα κάτω 5. φρ. α) «πρὸ ὁδοῡ» i) εμπρός, περαιτέρω («οἱ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῡ ἐγένοντο», Ομ. Ιλ.) ii) ως επίθ. ωφέλιμος, χρήσιμος («πρὸ ὁδοῡ εἶναι
  9 KB (575 words) - 12:05, 9 January 2019
 • νερόν: τό, ἴδε νηρόν. ― Πρβλ. καὶ Γ. Χατζιδάκην ἐν Ἀθηνᾶς τ. 4, σ. 466 κἑξ.
  155 bytes (15 words) - 11:13, 5 August 2017
 • «Ἴωνι» 1· ― Λακωνικόν τι ὑπερθετ. πουκότατος ἀπαντᾷ ἐν Ἀνθολ. Π. 15. 27· (ἴδε ἐν λέξ. πύξ). ― Συμπεπυκνωμένος, πυκνός, ἀντίθετον τῷ μανός· ὅθεν, 1) ἐπὶ
  53 KB (4,660 words) - 14:20, 3 October 2019
 • λάβω: λᾰβών, ἴδε ἐν λέξ. λαμβάνω. sbj. ao.2 de λαμβάνω. λάβω: υποτ. αορ. βʹ του λαμβάνω· μτχ. λαβών. λάβω: conjct. к λαμβάνω.
  321 bytes (23 words) - 23:24, 31 December 2018
 • συνδέω, συνενώνω, Ἰω. Ἀκτουάρ. περὶ Διαγνώσ. ἐν Ideler Phys. 2. 365, Βυζ. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ., σ. 82, Χ. Χαριτωνίδου Ποικίλα Φιλολογικὰ τομ. Αϳ,
  3 KB (177 words) - 12:56, 29 September 2017
 • [Seite 358] ep. = ὀπίσω, w. m. s. ὀπίσσω: Ἐπίρρ. Ἐπικ. ἀντὶ ὀπίσω, Ὅμ., ἴδε ὀπίσω. épq. c. ὀπίσω. ὀπίσσω: επίρρ., Επικ. αντί ὀπίσω. ὀπίσσω: adv
  499 bytes (30 words) - 15:30, 9 January 2019
 • Att. contr. for ὀστέον (q.v.). ὀστοῦν: τό, Ἀττ. συνῃρ. ἀντὶ ὀστέον, ὃ ἴδε. contraction de ὀστέον. ὀστοῦν: τό, Αττ. συνηρ. αντί ὀστέον. ὀστοῦν:
  1 KB (139 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ἀντὶ τοῦ ὀξυτόνου ἀμαυρός, Ἀρκάδ. 69. 22, Ἡσύχ.· - παρὰ Βυζ. ὡς καὶ νῦν, ἴδε Δουκάγγ. Meaning: or μαυρός. See also: s. ἀμαυρός μαῦρος: μαυρός {maũros}
  475 bytes (34 words) - 15:30, 2 October 2019
 • VI, 492 b; Xen. Cyr. 5, 3, 27 u. sonst. πότε: Ἰων. κότε (ἴδε *πὸς ἐν τέλ.), Δωρ. πόκα (ἴδε κατωτ.), Αἰολ. πότα Α. Β. 2. 606, 607· ― ἐρωτηματ. μόριον ἐν
  24 KB (2,157 words) - 14:42, 3 October 2019
 • κάμνειν νόσῳ, ἴδε ἐν λ. κάμνω· ἀσθενεῖν ταύτην τὴν νόσον Ἰσοκρ. 389C· πρβλ. νοσέω· - ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη Ἡρόδ. 1. 22· - ἱερὰ νόσος, ἴδε ἱερός ΙΙΙ. 4.
  24 KB (2,146 words) - 14:05, 3 October 2019
 • λεσχήν, -ῆνος. λέσχης: -ου, ὁ, λάλος, πολυλόγος, Τίμων παρὰ Διογ. Λ. 9. 40, ἴδε Λοβέκ. Φρυνίχ. 184. λέσχης, ὁ (Α) λέσχη φλύαρος, πολυλογάς. Αναζήτηση σε:
  577 bytes (59 words) - 07:36, 31 December 2018
 • 10, κ. ἀλλ.· πρὸς τοὺς ἐν Μαγνησίᾳ κ. Συλλ. Ἐπιγρ. 3454. 1. 14, κ. ἀλλ., ἴδε Böckh. σ. 669·― ἐν Αἰσχύλ. Ἀγ. 1285, ὁ Ahrens προτείνει τὴν γραφήν, μέτοικος
  3 KB (238 words) - 02:50, 10 January 2019
 • Ἑλληνικὴν μουσικὴν κλίμακα (ἴδε μέση, νεάτη), Πλάτ. Πολ. 443D, κλπ., πρβλ. παρυπάτη, καὶ ἴδε Chapell Anc Mus. σ. 36. - Ἴδε Γ. Κατζιδάκι Βιβλιοκρισίαν ἐν
  3 KB (251 words) - 13:30, 9 January 2019
 • φθόγγων, μουσικὴ συμφωνία, ἁρμονία, οἷον ἡ τετάρτη, ἡ πέμπτη καὶ ἡ ὀγδόη (ἴδε ἐν λέξ. διαπασῶν), Πλάτ. Πολ. 531Α, C, Ἀριστ. Προβλ. 19. 39, κτλ.· διακρίνεται
  14 KB (1,153 words) - 14:29, 3 October 2019
 • 6. 107 (δίς)˙ - «δόντι», Ὅμ., Ἡσ., κλ.˙ ἕρκος ὀδόντων, ἴδε ἐν λέξ. ἕρκος˙ πρίειν ὀδόντας, ἴδε ἐν λέξ. πρίω˙ - ὁ Ἀριστ. καλεῖ τοὺς προσθίους ὀδόντας ὀξεῖς
  18 KB (1,394 words) - 14:05, 3 October 2019
 • ἡὲ σκῖρος ἕην· νῦν αὖ θέτο τέρματ’ Ἀχιλλεύς, ἴδε Σχόλ. Victor ἐν τόπῳ. ΙΙΙ. Σκῖρος, ἡ, πόλις ἐν Ἀρκαδίᾳ· ἴδε ἐν λέξ. Σκιρῖται. (Οἱ τύποι σκίρρος, σκεῖρος
  7 KB (594 words) - 15:45, 2 October 2019
 • συνημμένον μετὰ τοῦ τις, οἷον, ποιός τις, ποιὰ ἄττα ἐν Σοφ. 262Ε, ἐν Πολ. 438Ε· ἴδε Ἀριστ. Κατηγ. 4. 1., 8, 1 κἑξ.· τὸ ποιόν, = ποιότης, ὁ αὐτ. Μετὰ τὰ Φυσ. 10
  4 KB (372 words) - 12:25, 14 January 2019
 • 000 ἐτῶν, Πλάτ. Φαῖδρ. 284Ε· ὥρα ἔτους, ἴδε ἐν λ. ὥρα Ι. ΙΙ. περὶ τῆς ἀρχικῆς διακρίσεως τοῦ ἐνιαυτός καὶ ἔτος, ἴδε ἐνιαυτός· καὶ περὶ τοῦ τρόπου τοῦ ἐν Ἀθήναις
  23 KB (2,469 words) - 13:40, 3 October 2019
 • [Seite 195] ἄλοχος, s. μνηστός. μνηστή: ἡ, ἰδὲ μνηστός, η (ΑΜ μνηστή) αυτή που έχει δεσμευτεί με κάποιον με αμοιβαία υπόσχεση γάμου, αρραβωνιαστικιά
  621 bytes (45 words) - 07:39, 29 September 2017
 • Νικόστρ. ἐν Ἀδήλ. 7· ἴδε Pierson. εἰς Μοῖριν 288. ΙΙΙ. ὁ ἀστερισμὸς Ὄφις, Ἄρατ. 82. IV. ἐν 640. 14, φυτόν τι ἑρπυστικόν. V. εἶδος ἰχθύος, ἴδε ὀφείδιον. VI. =
  15 KB (1,539 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Φοῖνιξ: (καὶ Φοίνιξ ἴδε κατωτ.) ῑκος, ὁ, ἡ, κάτοικος Φοινίκης, Ὅμηρ.· Φοῖνιξ ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδὼς Ὀδ. Ξ. 288· διότι τοιοῦτος ἦν ὁ συνήθης τῶν Φοινίκων χαρακτὴρ
  9 KB (875 words) - 02:35, 10 January 2019
 • σπογγιά, σπογγίον, σπόγγος. [Seite 1051] s. σφεῖς. σφῐν: σφῑσί, σφῐσῐν, ἴδε σφεῖς. v. σφι. σφῐν: σφῐσῐ, σφῐσῐν, δοτ. του σφεῖς. σφιν encl. dat.
  908 bytes (39 words) - 09:56, 31 December 2018
 • αὐτὸ φρόνημα, Ἡσ. Ἀσπ. Ἡρ. 50. Ὡς Ἐπίρρ., μόνον παρ’ Ἐπικ., ἀλλ’ ἴδε ὁμόσε, ὁμοῦ. - Ἴδε Κόντου Φιλολ. Ποικίλα ἐν Ἀθηνᾶς τ. Α΄, σ. 151 κἑξ., 170. ή, όν :
  11 KB (1,031 words) - 15:30, 2 October 2019
 • ἕσπερος, ὁ Ἑρμῆς στίλβων, ὁ Ἄρης, ὁ πυρόεις, ὁ Ζεύς φαέθων, ὁ Κρόνος φαίνων, ἴδε τὰς λέξ., καὶ πρβλ. Stallb. εἰς Τίμ. ἔνθ’ ἀνωτ., Lewis Astr. of Anc. 144,
  8 KB (663 words) - 14:30, 3 October 2019
 • [Seite 90] s. μάλα. μάλιστα: ἐπίρρ., ὑπερθετ. τοῦ μάλα, ἴδε μάλα ΙΙΙ. v. μάλα. see μάλα. neuter plural of the superlative of an apparently primary
  6 KB (589 words) - 14:00, 3 October 2019
 • θεοπνευστία: ἡ, θεία ἔμπνευσις, Ἐκκλ., ἴδε Κόντον ἐν Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 128. η (AM θεοπνευστία) θεόπνευστος η θεία έμπνευση. Αναζήτηση σε: Google |
  286 bytes (28 words) - 07:17, 29 September 2017
 • καρπὸς: (Α), ὁ, (ἴδε ἐν τέλει):- ὡς καὶ νῦν· παρ᾽ Ὁμ. καὶ Ἡσ. (μόνον καθ᾽ ἑνικ.) τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν καρπῶν τῆς γῆς, τῶν σιτηρῶν, καρπὸς ἀρούρης Ἰλ. Ζ
  4 KB (376 words) - 10:08, 5 August 2017
 • ἔνιψα, Ἐπικ. νίψα, Ὅμ., κλ.: - Μέσ. νίζομαι Ἱππ. (ἴδε ἀνωτ.): παρατ. νίζετο Ὀδ. Ζ. 224: - μέλλ. νίψομαι (ἴδε ἀπο-, ἐκ-νίζω)· μεταγεν. νιφήσομαι Ἑβδ. (Λευιτ
  21 KB (2,065 words) - 15:25, 2 October 2019
 • πόλις Πινδ. Ὀ. 9. 52, Ν. 7. 136· πολύπυρος ἀγ., Ἐπιγράμμ. Ἑλλ. 1028. 2· ἴδε ἐν λέξ. εὐρύχορος, κνισάω· (ὥσπερ μετοχικός τις σχηματισμὸς τοῦ ἄγω, πρβλ
  2 KB (218 words) - 11:35, 9 January 2019
 • Παυσ. 9. 30, 3, καὶ ἴδε σκῆπτρον· ὅθεν, κατὰ ῥάβδον ἐπέων, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ποιημάτων αὐτοῦ (τοῦ Ὁμήρου), Πινδάρ. Ι. 4. 66, ἔνθα ἴδε Dissen. (3. 56), πρβλ
  32 KB (2,931 words) - 13:50, 3 October 2019
 • λαγόνες), καὶ ἴσως τὸ λαγώς· πρβλ. τὸ Σανσκρ. lañǵâ (scortum)· ἴδε ὡσαύτως λαγαρός). - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 177 κἑξ. ος ou η, ον : libertin, débauché
  4 KB (374 words) - 15:10, 2 October 2019
 • Περὶ τῆς θέσεως τοῦ Ἀρχαίου Φαλήρου, ἴδε Ἐνρ. Οὐλερίχ. ἐν τῷ περιοδικῷ «Ἐρανιστῇ» τ. 1. τοῦ βϳ ἔτους, σ. 432, κἑξ., ἴδε καὶ πραγματείαν Γ. Ζαννέτου ἐν τῷ
  2 KB (181 words) - 07:28, 31 December 2018
 • Σοφοκλῆς γὰρ ἡδύς, διὸ καὶ μέλιττα ἐκαλεῖτο» Σχόλ. εἰς Ἀριστοφ. Σφ. 460· ἴδε κατωτ. ΙΙΙ. 2) εἰς τὰς ἐν Δελφοῖς ἱερείας, Πίνδ. Π. 4. 106· εἰς τὰς τῆς Δήμητρος
  15 KB (1,258 words) - 11:50, 26 February 2019
 • Ἐπικ. ὅτεῳ Ὀδ. Β. 114, καὶ ὡς δισύλλαβ., Ἰλ. Μ. 428, Ο. 664· οὕτως Ἡρόδ., ἴδε Δινδορφ. Διάλ. Ἡροδ. σελ. ΧΙΧ· - Ἐπικ. αἰτιατ. ὅτινα Ὀδ. Θ. 204, Ο. 395. -
  57 KB (6,320 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ἐμπρός, προτάσιες πνευμάτων, κοπώδεις προσπάθειαι πρὸς ἀναπνοήν, Ἱππ. 396, 42· ἴδε Foës Oec. ΙΙ. (ἐπὶ παθ. σημασίας) τὸ προβαλλόμενον ἢ προτεινόμενον· ὅθεν,
  7 KB (492 words) - 00:40, 10 January 2019
 • τρόπον τοῦ ἐλαύνειν, Πινδ. Ο. 13. 27, ἔνθα ἴδε σημ. Donalds.· - μέτρῳ = μετρίως, Πινδ. Π. 8. 111· μέτρῳ πίνειν (ἴδε ἀμετρὶ) Ἀλκίφρων 3. 32. II. τὸ μέτρον τῶν
  38 KB (3,694 words) - 13:50, 3 October 2019
 • ἔσχον: ἐσχόμην, ἴδε ἔχω. ao.2 de ἔχω. see ἔχω. ἔσχον: ἐσχόμην, Ενεργ. και Μέσ. αόρ. βʹ του ἔχω. ἔσχον: aor. 2 к ἔχω.
  331 bytes (24 words) - 21:08, 31 December 2018
 • ἡ τῶν βουνῶν πίτυς, (ἴδε πεύκη), π. βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες ἐξέταμον Ἰλ. Ν. 390, Π. 483· μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν Ὀδ. Ι. 186· ἓν
  11 KB (1,161 words) - 13:55, 2 October 2019
 • νεανίας, Βυζ. (Παρὰ Θρᾳξίν, οἱ κυριευθέντες ἔφηβοι Εὐστ. Λέων Γραμμ. σ. 460, ἴδε, μῆτερ, οἷον ἄγουρον νῦν ἐπελαβόμην. Ἄννα Κομν. βιβλ. 6, Ἀλεξιάδ. σ. 205 ἐνετείλατο
  1 KB (88 words) - 11:45, 21 August 2017
 • ἀντὶ ὦ ταυρόμορφε Κηφισέ, Εὐρ. Ἴων. 1261· ἴδε ἀνωτ. ΙΙΙ καὶ πρβλ. ὄνομα IV. - Περὶ τῶν συνθέτων ἐκ τοῦ ὄμμα ἴδε Κόντου Φιλολ. Σύμμικτα ἐν Ἀθηνᾶς τ. Ι΄, σ
  31 KB (2,902 words) - 14:05, 3 October 2019
 • Stellholz in der Mäusefalle. πάσσᾰλος: Ἀττ. πάττ-, ὁ· Ἐπικ. γενκ. πασσαλόφι, ἴδε κατωτ.· (√ΠΑΓ, πήγνυμι)· - «παλοῦκι» ξύλινον, καρφίον πρὸς ἀνάρτησιν ἱματίων
  17 KB (1,479 words) - 15:55, 2 October 2019
 •    A v. πρᾶος 111. πράως: ἡμέρως, ἴδε πρᾶος ΙΙΙ. πράως: βλ. πρᾶος III.
  466 bytes (13 words) - 01:16, 31 December 2018
 • ist ι in der ersten Vershebung lang gebraucht.] τρίς: Ἐπίρρ. τοῦ τρεῖς (ὃ ἴδε), τρεῖς φοράς, Λατ. ter, Ὅμ., Ἡσ., κλπ.· τρὶς τόσος Ἰλ. Α. 213, κλπ.· τρὶς
  11 KB (1,031 words) - 14:44, 3 October 2019
 • τοῦ ἄγω)· ἀπαρ. ἆξαι. Ἀπολλ. Ρόδ: ― Παθ., ἐνεστ. (ἴδε κατωτέρ.)· ἀόρ. β΄ ἐάγην, Ὅμ. καὶ Ἀττ. (ἴδε κατωτέρ.)· ἐνεργ. πρκμ. (μετὰ παθ. σημ.)· ἔᾱγα, Ἰων
  18 KB (1,809 words) - 13:30, 2 October 2019
 • αὐτοῦ ἴδε ἐν Λεξικῷ Ἀρχαιολ. Ἀλ. Ρ. Ραγκαβῆ, καὶ Müller Archäol. d. Kunst, § 354 κἑξῆς. (Ἴσως ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης, ἐξ ἧς τὸ πόσις, ὃ ἴδε). ― Ἴδε Κόντου
  19 KB (1,822 words) - 15:40, 2 October 2019
 • φθόρῳ Θέογν. 833 (ἴδε ἐν λ. κόραξ). Θουκ. 2. 52, Πλάτ. Εὐθύδ. 285Β· ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν ταῖς φράσεσιν, ἴτ’ ἐς φθόρον φθείρεσθε (ἴδε φθείρω ΙΙ. 1), ὅπερ
  6 KB (494 words) - 13:55, 9 January 2019
 • εἴωθα Ἰουστιν. Κῶδ. 1. 17, 3, Ἰω. ὁ τῆς Κλίμακ. 697Α, 887Α, 900D, 1025D. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 82. ΝΜA κάνω κάτι από συνήθεια, εθίζω τον εαυτό
  4 KB (284 words) - 12:50, 29 September 2017
 • κλπ., ἴδε ἀνωτ. Ὁσάκις φαίνεται ὅτι συντάσσεται μετὰ δοτικῆς, ἡ δοτικὴ αὕτη πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὸ ῥῆμα, τὸ δὲ πρόσθεν νὰ ληφθῇ ὡς ἐπίρρ., ἴδε κατωτ
  44 KB (4,324 words) - 15:45, 2 October 2019
 • asellus, Δωρίων παρ’ Ἀθην. 118C, Εὐθύδ. αὐτόθι 315F· ἴδε σημ. Κοραῆ εἰς Ξενοκρ. σ. 48. ΙΙΙ. ἔντομόν τι, ἴδε ἴουλος IV, Γαλην. IV. ὡς τὸ ὄνος VII, 1, μοχλός
  4 KB (321 words) - 12:09, 29 September 2017
 • Ἀφ. 1255, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 3. 19, 11· ἴδε Foës Oecon. II. = ῥοὴ 2, Πλάτ. Κρατ. 411D, πρβλ. 419D. - Ἴδε Κόντον ἐν «Σωκράτει» σ. 3 κἑξ. ῥόου (ὁ) :
  8 KB (733 words) - 00:55, 10 January 2019
 • πλήθους ἀγαθῶν. θάλασσα: θᾰ, μεταγ. Ἀττ. -ττα, ἡ (ἴσως ἐκ √ΤΡΑΧ, ταράσσω, ἴδε Κούρτ. σ. 655): - ἡ θάλασσα, Ὅμ., κτλ.· ὁ Ὅμ. θάλασσαν ἴδίως ἐννοεῖ τὴν καλουμένην
  30 KB (2,998 words) - 13:40, 3 October 2019
 • χρήσει μόνον ἐν τῷ θηλ., μεθύση γραῦς Ἀριστοφ. Νεφ. 555, Σφ. 1393, κτλ., ἴδε Φρύνιχ. 151, Α. Β. 107, Θωμᾶν Μάγιστρ.· ἀλλὰ παρὰ μεταγενεστ. ὡσαύτως, 2)
  4 KB (368 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ὑπὸ τῶν νησιωτῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς Ἀθηναίους, = φορὰ χρημάτων Θουκ. 1. 96 (ἴδε φορὰ Β. Ι. 2)· φόρου ἀπαγωγὴ Ἡρόδ. 1. 6, 27· ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, ὑποκειμένους
  24 KB (1,843 words) - 14:40, 3 October 2019
 • παρὰ Φωτ. Βιβλ. 369. 22· ὡσαύτως ἔστρωτο Ἰλ. Κ. 155, Ἡρόδ. (Ἐκ τῆς √ΣΤΟΡ, ἴδε κατωτ., ὅθεν πιθ. τὸ στρατός· πρβλ. Σανσκρ. star, str-nômi, stri-nâmi, star-as
  6 KB (589 words) - 10:30, 5 August 2017
 • -όν, σεσωσμένος, σῶος, πλοῖον Ἀπολλώνιος περὶ Κατεψευσμένης Ἱστορίας 6· ἴδε Δουκάγγ. -ή, -ό, ΝΑ νεοελλ. 1. άρτιος, χωρίς ατέλειες ή ελλείψεις (α. «σωστό
  2 KB (145 words) - 12:50, 29 September 2017
 • ἀρχαιότατοι δεσπόται καὶ ἄρχοντες τοῦ Ἄργους, Θεόκρ. 15. 142˙ ἴδε Valck. Ἄδων. σ. 414. ΙΙΙ. δρυὸς ἄκρα, ἴδε ἐν λ. ἀκρόδρυα. ΙV. ἐν τῇ λογ. τοῦ Ἀριστοτέλους τὰ ἄκρα
  12 KB (932 words) - 13:00, 3 October 2019
 • Ἀθηνῶν (404 π. Χ.), αὐτόθι 2. 3, 2, Πλάτ. Ἀπολ. 32C, κλπ. 3) ἄρχοντές τινες, ἴδε τεσσαράκοντα. - Καθ’ Ἡσύχ.: «τριάκοντα· οὗτοι ἐχειροτονοῦντο δικασταὶ Ἀθήνησιν
  9 KB (776 words) - 14:35, 3 October 2019
 • ἐν χρήσει σχεδὸν ὡς συνών. τῷ χυλός, εἰ καὶ διακρίνεται ἐνίοτε ἀπ’ αὐτοῦ, (ἴδε ἐν λ. χυλός). Ι. ὁ ὀπὸς φυτῶν, Πλάτ. Τίμ. 59Ε, 60Β, Ἀριστ. περὶ τὰ Ζῷα Ἱστ
  9 KB (759 words) - 02:45, 10 January 2019
 • ὀνόματι· ἀλλὰ κούρα Πινδ. Ο. 13. 92, καὶ δὶς παρὰ Τραγ. (ἐν λυρ. χωρίοις), ἴδε κατωτ. Ι. 3)· Ἰων. κούρη, ὡς ἀείποτε παρ’ Ὁμήρῳ· (κόρη κατὰ πρῶτον ἐν τῷ ὑπόπτῳ
  38 KB (3,577 words) - 15:35, 2 October 2019
 • τό,    A v. πιστός (B) 111. [Seite 620] τό, s. πιστός. πιστόν: τό, ἴδε πιστὸς Α. ΙΙΙ. πιστόν: τό 1) верность, честность, добросовестность: τὸ π.
  2 KB (103 words) - 20:56, 4 January 2019
 • σφιν,    A v. σφεῖς. σφῐ: σφῐν, ἴδε ἐν λ. σφεῖς. pron. encl. de la 3ᵉ pers. au dat. sg., pl. et duel, v. σφε-. σφῐ: σφῐν, δοτ. του σφεῖς. σφι of
  626 bytes (36 words) - 10:08, 31 December 2018
 • 6)· ἀλλὰ παρὰ τοῖς κωμ. καὶ πεζοῖς εἶναι ὁ συνήθης τύπος τοῦ ἐνεστῶτος (ἴδε θνήσκω)· σεῦ ἀποτεθνηῶτος Ἰλ. Χ. 432· ἀποθνήσκων περὶ φασγάνῳ Ὀδ. Λ. 424·
  6 KB (567 words) - 16:30, 9 January 2019
 • κλίσεως ἐν τοῖς συνθέτοις ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύνιχ. 108. Τρεῖς, Ὅμηρ., κλπ., τρία ἔπη, παροιμία παρὰ Πινδ. ἐν Ν. 7. 71, ἔνθα ἴδε Σχολιαστάς,- διότι ἐξ ἀρχαιοτάτων
  21 KB (2,179 words) - 14:35, 3 October 2019
 • τό,    A v. ἴδιος. ἴδιον: τό, ἴδε ἴδιος. το (ΑΜ ἴδιον) βλ. ίδιος. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό | slang.gr | Κάτο
  2 KB (192 words) - 06:24, 31 December 2018
 • 617Β. IV. Ἐπίρρ. ἴσως, ἴδε ἐν λέξ.· ἀλλ’ ὑπάρχουσι πολλοὶ ἄλλοι ἐπιρρ. τύποι. 1) οὐδ. ἑνικ. καὶ πληθ. ἀπὸ τοῦ Ὁμ. καὶ ἐφεξῆς (ἴδε ἐν ἀρχῇ), ἶσον... ἀπήχθετο
  59 KB (5,573 words) - 13:55, 3 October 2019
 • τάλαντος Ἱππῶναξ 7· κλητ. τάλαν ὡς ἀρσ. ἐν Ὀδ. Σ. 327, Τ. 68, Θεόγν., κλπ. (ἴδε ἐν τέλ.), καὶ θηλ. ἀντὶ τάλαινα, Εὐρ. Μήδ. 1057, Ἀριστοφ. Βάτρ. 559, κ. ἀλλ
  16 KB (1,260 words) - 15:55, 2 October 2019
 • ὅπερ ἔκλεψεν ἐκ τοῦ Ὀλύμπου· ἐντεῦθεν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ (ἐκ τοῦ προμηθής, ὃ ἴδε), κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ἀδελφόν του ὃς ἐκαλεῖτο Ἐπιμηθεύς. ― Τὰ στοιχεῖα
  6 KB (473 words) - 00:20, 10 January 2019
 • τοῦ Ἡραίου νῆσον Θουκ. 3. 75, πρβλ. 7. 22· πρὸ ποδός, ἴδε ἐν λ. ποὺς Ι. 4. α· οὕτω, πρὸ χειρῶν, ἴδε χεὶρ ΙΙ. 6. λ· πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν προφαίνεσθαι Αἰσχίν.
  64 KB (6,096 words) - 14:40, 3 October 2019
 • φάγω: ἴδε ἐν λ. φαγεῖν. a primary verb (used as an alternate of ἐσθίω in certain tenses); to eat (literally or figuratively): eat, meat. Α βλ. φάγομαι
  302 bytes (36 words) - 12:53, 29 September 2017
 • enklitisch, oft bei Hom., Pind. u. Tragg., z. B. Aesch. Spt. 28 σέθεν: ἴδε σύ, Ἡσύχ. gén. épq. de σύ. see σύ. Α (ποιητ. τ. γεν.) βλ. εσύ. Αναζήτηση
  1 KB (89 words) - 08:40, 1 January 2019
 • ἡ, (ἴδε ἐν τέλ.)· - ὀγκώδης λίθος χρησιμεύων ὡς προστήριγμα ἢ ἀντηρὶς τοίχου, στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον Ἰλ. Μ. 259· ὡς εἰκὼν σταθερότητος, ἴδε κατωτ
  35 KB (3,103 words) - 15:55, 2 October 2019
 • εἰσῆγε διαμαρτυρίαν, ὅπως προλάβῃ τὸν κατηγορούμενον, ἴδε Λυσ. 167. 38 κἑξ. 2) ἐν διαδικασίᾳ κλήρου (ἴδε διαδικασία), πᾶς ἔχων ἀξιώσεις ἐπί τινος περιουσίας
  6 KB (534 words) - 21:05, 9 January 2019
 • χρήμασι Pol. 4, 57, 10. λαμπρός: -ά, -όν, οὐδέποτε λαμπρή, ἔτι καὶ παρ’ Ἐπ., ἴδε Ἡσ. Θ. 18, 371, ἂν καὶ διατηρεῖται ἐν Ἐπιγρ. Ὁμ. 3. 3· (λάμπω)· λαμπρός, ἀκτινοβόλος
  38 KB (3,263 words) - 14:14, 3 October 2019
 • 1a. ὅτις, ὅτινα, ὅτινας, Ep. cases of ὅστις. ὀτίς, v. ὀτιαφόροι. ὁτιοῦν: ἴδε ἐν λ. ὅστις IV. 2. 6. n. de ὁστισοῦν. ὁτιοῦν: = ὅτι οὖν, ουδ. του ὅστις
  983 bytes (53 words) - 04:55, 10 January 2019
 • φθίμενος, ἴδε κατωτ. Ι. 2. Ἴδε τὴν λ. φθείρω· (πρβλ. ὡσαύτως φθινάω, φθινύθω). [Ὁ Ὅμ. ἔχει ῑ ἐν τῷ ἐνεστ. ὑποτακτ. φθίης, ῐ ἐν τῷ παρατ. ἔφθιεν (ἴδε κατωτ
  34 KB (3,256 words) - 08:08, 13 September 2019
 • ὁμογάστριος, διάφορ. γραφὴ παρὰ Λυκόφρονι 452· ὀγάστωρ, ὁ, ἡ, Ἡσύχ.· ἴδε Heyne εἰς Ἰλ. Φ. 95. - Ἴδε Κόντον ἐν Ἀθηνᾶς τ. Α΄, σ. 182-183. ὀγάστριος, -ον (Α) ὁμογάοτριος
  1 KB (66 words) - 12:07, 29 September 2017
 • συνωδεύοντο μετὰ μουσικῆς (ἴδε τὰ μνημονευθέντα χωρία), καὶ πιθανῶς ἐτελοῦντο διὰ κανονικῶν βημάτων καὶ ἐμμελῶν χειρονομιῶν (ἴδε Ἰλ. Σ. 599 κἑξ., καὶ Ἡσ.
  43 KB (3,971 words) - 14:45, 3 October 2019
 • Λυκόφρ. 108· ἀλλὰ ἀποθρέξεις Πλάτ. Κωμικ. ἐν Ἀδήλ. 65· - ἀόρ. α΄ ἔθρεξα (ἴδε κατωτ.)· - ἀλλ. ὁ συνήθης μέλλ. καὶ ἀόρ. παράγονται ἐξ ἑτέρας ῥίζης ΔΡΑΜ,
  41 KB (3,987 words) - 14:35, 3 October 2019
 • ἔλλειψις: -εως, ἡ, παράλειψις, ἔλλειψις, ἐν τῇ γραμματικῇ, Ἀθήν. 644Α· ἴδε Βοσίου (Βος) Ellipses Graecae, ἔκδ. Schäf., Herm. Vig. append. ΙΙ. (ἐκ τοῦ
  12 KB (1,143 words) - 10:09, 18 September 2019
 • ἢ πηδητική». - Ἴδε παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ τὰς λέξεις: ἰσσέλα καὶ ἰτθελᾶν ἃς ἑρμηνεύει διὰ τῆς λέξεως διφθέρα. - Πρβλ. ἀλωπεκῆ, λεοντῆ. - Ἴδε Κόντον ἐν Ἀθηνᾶς
  2 KB (167 words) - 06:36, 29 September 2017
 • κέγχρος, Hippocr. κεγχρίς: -ίδος, ἡ, = κέρχνη, κερχνῄς, ἴδε ἐν λέξ. κέρχνη. 2) = κεγχρίας ΙΙ, ὃ ἴδε. ΙΙ. = κέγχρος, Ἱππ. 572. 39. ίδος (ἡ) : petit oiseau
  2 KB (139 words) - 07:23, 29 September 2017
 • πλήρεα, «σωστὰ τέσσαρα χρόνια», Ἡρόδ. 7. 20· ἴδε ἐν λ. μήν. 3) στερεός, ὁλόκληρος, ἐπὶ χαλικίου (ψήφου), ἴδε ἐν λ. τρυπάω· πλ. ὁπλαὶ Πολυδ. Α΄, 191· αὔλημα
  23 KB (2,089 words) - 14:20, 3 October 2019
 • ἡ,    A v. τόλμα. τόλμη: ἡ, ἴδε τόλμα. η, ΝΜΑ, και δωρ. τ. τόλμα Α 1. θάρρος, αφοβία, σθένος, περιφρόνηση του κινδύνου (α. «είχε την τόλμη να υψώσει
  5 KB (406 words) - 15:57, 2 October 2019
 • περὶ τοῦ ἐν Ἀριστοφ. Λυσ. 695 στίχου: ἀετὸν τίκτοντα κάνθαρός σε μαιεύσομαι ἴδε μαιεύομαι. ΙΙ. εἶδος ποτηρίου, cantharus, scarabaeus, Φρύν. ἐν «Κωμασταῖς»
  12 KB (1,089 words) - 15:00, 2 October 2019
 • θαμίζουσα ἐν αὐτῷ, ἴδε κατωτ. Β. 3˙ ὁ Jebb ἔχει τὸν οἰνωπὸν ἔχουσα κισσὸν καὶ ἑρμηνεύει ἔχουσα ὡς κατοικίαν τὸν οἰνόχρουν κισσόν, ἴδε σημ. αὐτοῦ ἐν τόπῳ
  69 KB (6,460 words) - 16:00, 9 January 2019
 • ὡσαύτως ος, ον· ὁ τύπος τέλεος εἶναι ἐν χρήσει σχεδὸν ἀπανταχοῦ παρ’ Ἡροδ. (ἴδε κατωτ. IV), ἐν ᾧ παρ’ Ἀττικ. ἀπαντῶσιν ἀμφότεροι, ὧν οἱ ποιηταὶ λαμβάνουσιν
  51 KB (4,662 words) - 14:35, 3 October 2019
 • διασυνομένου, λιπο- πρὸ συμφώνου, ὡς ἀποδεικνύει ἡ ἀνεξαίρετος χρῆσις τῶν ποιητῶν, ἴδε Ἀνέκδ. Ὀξων. 2. 239, Δινδόρφ. ἐν τῷ Θησαυρῷ τοῦ Ἑρ. Στεφ. Ὅθεν βλέπε λιπανδρέω
  966 bytes (72 words) - 11:40, 5 August 2017
 • ἀναλόγως: ἴδε ἀνάλογος, ἐν τέλει. adv. en rapport avec. Étymologie: ἀνάλογος. ἀναλόγως: соразмерно, тж. аналогично Plut., Sext.: ἀ. τινός Luc. в соответствии
  360 bytes (25 words) - 12:00, 31 December 2018
 • 6. 8, 16· ἴδε Böckh Ρ. Ε. 1. 254 κἑξ.· - ὅτι δὲ ἡ τῶν λογιστῶν ἀρχὴ ἦτο διάφορος τῆς τῶν εὐθύνων ἴδε Ἀριστ. Ἀθην. Πολ. 69. 8 (ἔκδ. Blass). Ἴδε καὶ Λεξ.
  5 KB (406 words) - 14:40, 9 January 2019
 • Τρ. 412· συμβολὰς - Ἀπόκρ. πῶς συμβολάς; Ἄλεξις ἐν «Μανδραγόρᾳ» 4, κτλ.· ἰδὲ Cobet. N. LL. σ. 16. 2) μετὰ δευτέρας ἐρωτήσεως ἐν τῇ αὐτῇ προτάσει, πῶς ἐκ
  51 KB (5,684 words) - 14:25, 3 October 2019
 • καὶ παρατ.: περὶ τοῦ μέλλ. ἔρξω, ἀορ. ἔρξα, πρκμ. ἔοργα καὶ ὑπερσ. ἐώργειν ἴδε τὸ ῥῆμα ἔρδω. (Ἐκ τῆς √ϜΕΡΓ παράγονται ὡσαύτως ἔργον (γραφόμενον ϝάργον ἐν
  29 KB (2,548 words) - 14:40, 2 October 2019
 • Θουκυδίδης: δηλ. Θεοκυδίδης, ἴδε ἐν λ. θευμορία. ου (ὁ) : Thucydide. Θουκῡδίδης: ου (ῐ) ὁ Фукидид 1) сын Олора, из дема Ἁλιμοῦς близ Афин, ок. 465-399
  721 bytes (55 words) - 08:56, 31 December 2018
 • φονεύς, εὕρηται μόνον ἐν συνθέσει, π. χ. Ἀργειφόντης, βροντοφόντης, κλπ., ἴδε Χοιροβοσκ. 50.
  849 bytes (38 words) - 09:42, 5 August 2017
 • μεστή, πλήρης μεγαλείου, Διον. Ἁλ. 6. 81· ἐν τῷ πληθ., Ὀρφ. Ὕμν. 17. 18, ἴδε Διον. Ἁλ. 2. 75. οῦ (ὁ) : c. σέβασις. Étymologie: σεβάζω. ο, ΝΑ σεβάζομαι
  2 KB (138 words) - 03:24, 1 January 2019
 • Crat. 424 d, wahrscheinlich eine Art Lackfarbe. ὄστρεον: ἢ ὄστρειον, τό· (ἴδε ἐν λ. ὀστέον)· - ὀστρείδιον, κοινῶς «ὀστρεῖδι», Λατιν. ostrea: - ὁ κυρίως
  6 KB (449 words) - 10:30, 20 January 2019
 • ἑρμηνείαν διὰ τοῦ γλωσσόκομον, ἴδε Ἐτυμολ. Μέγ., Ζωναρ., κλπ.)· ― συχνάκις φέρεται κατὰ μετάθεσιν τοῦ ν καὶ λ φαιλόνης ἢ φελόνης, ἴδε Δινδ. ἐν Θησ. Στεφάνου·
  5 KB (445 words) - 16:05, 2 October 2019
 • ὀνομ. καὶ αἰτ., καὶ ἐν μεταφ. ἐννοίᾳ ἐπὶ νεαρῶν προσώπων, ὡς τὸ ἔρνος (ὃ ἴδε), φίλον θάλος, ἀγαπητόν μου τέκνον, Ἰλ. Χ. 87· λευσσόντων τοιόνδε θάλος, τοιοῦτον
  6 KB (488 words) - 23:10, 9 January 2019
 • ἑαυτοῦ) Ἡροδ. 4. 144· μν. ἔχειν τινὸς Σοφ. Ο. Τ. 1246, Ο. Κ. 509, κτλ. (ἴδε κατωτ. ΙΙ)· 1110· μν. τίθεσθαί τινος, ἀναμιμνήσκεσθαι, Εὐρ. Φοίν. 1585· οἱ
  20 KB (1,655 words) - 14:10, 3 October 2019
 • Κ. 170, 310, Τρ. 705· ἴδε κῆχος ― Διαφέρει ἀπὸ τοῦ πῆ; καθ’ ὅσον τὸ ποῖ; σημαίνει πρὸς ποῖον μέρος; τὸ δὲ πῆ; ποῦ Λατ. qua? ἴδε Ellendt Λεξ. Σοφ. ἐν λέξ
  9 KB (844 words) - 05:40, 10 January 2019
 • ἔμμεναι, Ep. for εἶναι,    A v. εἰμί. ἔμμεν: ἔμμεναι, Ἐπ. ἀντὶ τοῦ εἶναι, ἴδε εἰμί. dor. inf. prés. de εἰμί. v. εἰμί. Source: ἔμμεν ἔμμεν και ἔμμεναι
  897 bytes (53 words) - 06:52, 31 December 2018
 • Bürgers handelte, gebraucht wurde, Plut. Pericl. 14 u. a. Sp. ὄστρᾰκον: τό, (ἴδε ἐν λ. ὄστρεον) πήλινον ἀγγεῖον, Λατ. testa, Ἀριστοφ. Βάτρ. 1190, πρβλ. Ἐκκλ
  15 KB (1,423 words) - 15:30, 2 October 2019
 • Κυκλώπειος τ. Σοφ. Ἀποσπ. 222, ἴδε Bast εἰς Γρηγόρ. Κορίνθ. σ. 512· ὡς τὸ τρόχωμα: - ὡσαύτως μηχανὴ πολιορκητική, Διόδ. 17. 45 ἔνθα ἴδε W?s?el. VI. κρίκος τις
  27 KB (2,107 words) - 14:35, 3 October 2019
 • · συχνότ. ἐπὶ τοῦ ἀνδρικοῦ ἀναστήματος, εἶδος... μ. ἦν ὁράασθαι Ὀδ. Σ. 4, ἴδε ἐν λέξ. μεγαλωστί· συχνάκις δὲ συνάπτονται: ἠΰς τε μέγας τε, καλός τε μέγας
  83 KB (8,319 words) - 14:00, 3 October 2019
 • εὐωχίαν, εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστὶν (ἴδε εἰλαπίνη) Ὀδ. Α. 226 (ἔνθα ἴδε Nilzsch), πρβλ. Λ. 414: παρὰ Πινδ., συμπόσιον, πανήγυρις,
  21 KB (1,935 words) - 13:40, 2 October 2019
 • 295D, Ἀλκ. 1. 1090, Νόμ. 779D· ἴδε ἐν λέξ. φοιτάω Ι. 5· ― φοιτητής, συμφοιτητὴς ἦσαν Ἀττικώτερα ἀντὶ τοῦ συνήθους μαθητής, ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύνιχ. 400. οῦ
  2 KB (174 words) - 12:20, 9 January 2019
 • κεκτημένος τι, κτήτωρ, ἐκ διορθώσεως τοῦ Dind. (ἀντὶ πατὴρ) ἐν Εὐρ. Ἀποσπ. 660. 4· ἴδε Φώτ, Ἡσύχ. ὁ, Α κτήτορας, κάτοχος, ιδιοκτήτης, κύριος. [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. πᾱ-
  1 KB (88 words) - 10:24, 31 December 2018
 • καλόγερος: ἴδε καλόγηρος ἐν τέλει. και καλόγηρος και καλόγερας, ο (AM καλόγηρος) αυτός που έχει περιβληθεί το μοναχικό σχήμα, ο μοναχός νεοελλ. μτφ.
  2 KB (157 words) - 07:20, 29 September 2017
 • 2448Ι. 7., 4838b, 5774. 51, κ. ἀλλ.), κατ’ ἐπέκτασιν ἐκ τοῦ σάω, σαόω, σώω (ἴδε κατωτ.)· πρκμ. σέσωκα. ― Μέσ., μέλλ. σώσομαι Εὐριπ. Βάκχ. 793, Ξεν.· ἀόρ.
  30 KB (2,910 words) - 01:40, 10 January 2019
 • ὅθεν: ἀναφορ. ἐπίρρ. ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸ δεικτικὸν τόθεν καὶ ἐρωτημ. πόθεν˙ (ἴδε τόθεν), Λατ. unde, ἐξ οὗ μέρους, Ὅμηρ., κτλ.˙ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥεεν ἀγλαὸν
  15 KB (1,470 words) - 14:45, 3 October 2019
 • superl. ἐλάχιστος, ἥκιστος. ὀλίγος: [ῐ], -η, -ον, Ταραντῖν. ὀλίος, ὃ ἴδε: (ἴδε ἐν τέλ.): - ἐπὶ ἀριθμοῦ ἢ ποσότητος, ὀλίγος, σπάνιος, μικρός, ἀντίθετ.
  52 KB (4,979 words) - 14:11, 3 October 2019
 • Gegenstand der Liebe, Luc. Tim. 14. ἔρως: -ωτος, ὁ: περὶ τῆς δοτ. ἔρῳ ἀντὶ ἔρωτι ἴδε ἐν λ. ἔρος˙ παρὰ ποιητ. ἔχομεν αἰτ. ἔρων ἀντὶ ἔρωτα, Ἰακωψίου Ἀνθ. Π. 459
  14 KB (1,310 words) - 14:45, 2 October 2019
 • ἀναπετάω: ἴδε ἀναπέτομαι. abrir de par en par τὰς πύλας Luc.Cal.21. Source: ἀναπετάω
  153 bytes (15 words) - 12:13, 21 August 2017
 • ἀποπροηγμένα: τά, (ἴδε ἐν λ. προηγμένα), Σέξτ. Ἐμπ. Π. 3. 191. ἀποπροηγμένα: part. pass. n pl. к ἀποπροάγω.
  228 bytes (18 words) - 11:44, 31 December 2018
 • [Seite 1235] s. ἴδιος. ἰδίᾳ: ἴδε ἴδιος VI. 2. adv. v. ἴδιος. επίρρ. βλ. ίδιος (II). (ΑΜ ἰδίᾳ, Α και ιων. τ. ἰδίῃ) επίρρ. ιδιαιτέρως, χωριστά («οὔτε
  2 KB (172 words) - 14:05, 31 January 2019
 • E.Fr.1129, cf. Gal.6.405. νοητέον: ῥηματ. ἐπίθετ. τοῦ νοέω, δεῖ νοεῖν, ἴδε ἐν λέξει νοέω IV.
  659 bytes (29 words) - 11:42, 5 August 2017
 • Λακώνων»), ἀλλὰ διαφέρουσι τῶν ἡέλιος, ἥλιος, ἴδε ἥλιος ἐν τέλ., καί πιθανῶς διαφέρουσι τῶν σέλας, σελήνη, ἴδε σέλας ἐν τέλ.). ― Καθ’ Ἡσύχ.: «σείριος· ὁ ἥλιος
  6 KB (468 words) - 12:55, 9 January 2019
 • Uebh. alles Gebogene, Gewölbte, der Bogen, das Gewölbe, Sp. τόξον: τό, (ἴδε ἐν τέλει)· - ὡς καὶ νῦν, τόξον, χυδ. «δοξάρι», τὰ δὲ βέλη καλοῦνται ὀϊστοί
  19 KB (2,012 words) - 13:50, 3 October 2019
 • καὶ παθ. (ἴδε κατωτέρω) μόνον κατ’ ἐνεστ., πρβλ. ἀπάγχω. (Ἐκ τῆς √ΑΧ, √ΑΓΧ παράγονται τὰ ἀχέω, ἀχεύω, ἄχνυμαι· ἀγχόνη, ὡς καὶ τὰ ἄγχι (ὃ ἴδε), ἀγχοῦ, ἔναγχος
  12 KB (1,166 words) - 14:01, 2 October 2019
 • ἐτετρηνάμην (δι-) Ἀριστοφάν. Θεσμ. 18. - Παθητ., ἀόρ. ἐτετράνθην Λυκόφρ. 781, Ἀνθ. (ἴδε κατωτ.). Ἕτεροι χρόνοι σχηματίζονται ἐκ τοῦ *τράω, μέλλ. τρήσω Λυκόφρ. 665·
  15 KB (1,318 words) - 16:05, 2 October 2019
 • Cer. 240, l. d.; vgl. Eur. Danae prol. 28 u. Ellendt Lexik. λάθρα: λάθρᾳ, ἴδε ἐν λέξ. λάθρη. v. λάθρᾳ. adverb from λανθάνω; privately: privily, secretly
  2 KB (168 words) - 11:55, 9 January 2019
 • πτώσσουσαι ἵενται, erkl. die Alten = νεφέλαι, von Vogelnetzen. νέφος: -εος, τό, (ἴδε ἐν τέλ.)· ― σύννεφον, ὄγκος ἢ σωρεία νεφῶν, συχν. παρ’ Ὁμ.· σμικροῦ νέφους
  19 KB (1,716 words) - 14:05, 3 October 2019
 • καταγῆναι, ἴδε κατάγνυμι ἐν τέλει), Ἀριστοφ. Εἰρ. 71· ― οὕτω τινὲς ἑρμηνεύουσι τὸ χωρίον, Θουκ. 4. 11, φυλασσόμενοι τῶν νεῶν μὴ ξυντρίψωσιν, ἴδε ἀνωτ. ΙΙ
  17 KB (1,550 words) - 14:25, 3 October 2019
 • Kupfer zuerst in bes. hohem Grade wahrnahm. χαλκός: -οῦ, ὁ (οὐχὶ χαλκόν, τό, ἴδε La Roche Text-kr. σ. 377)· ― χαλκός, Λατ. aes, πρῶτον παρ’ Ὁμήρ. καὶ Ἡσ.·
  42 KB (4,080 words) - 14:40, 3 October 2019
 • Ἱστ. Ζ. 5. 15, 6· ἀλὸς... ἄνθεσι Ἀνθ. Π. 6. 206· ἴδε Βέλκερ. εἰς Φιλοστρ. Εἰκόν. σ. 11, 14, καὶ ἴδε ἄνθινος ΙΙ. ion. -εος, att. -ους (τό) : 1 une pousse;
  42 KB (3,913 words) - 13:05, 3 October 2019
 • περιβάλλοντος πόλιν, Πινδ. Ο. 8. 42· πόλιος στ. Ἀνακρ. 76, πρβλ. Ὀρφ. Ἀργ. 762, 895· ἴδε στεφάνη, εὐστέφανος· καλλίπαις στ., κύκλος ὡραίων τέκνων, Εὐρ. Ἡρ. Μαιν. 839
  40 KB (3,747 words) - 14:25, 3 October 2019
 • Prosa, ταχέως ἢ βραδέως Plat. Charm. 159 c. τᾰχέως: Ἐπίρρ. τοῦ ταχύς, ὃ ἴδε. adv. vite, promptement, aussitôt; Cp. et Sp. v. ταχύς. Étymologie: ταχύς
  3 KB (434 words) - 14:39, 3 October 2019
 • Οὐεργιλίου flava oliva)˙ καὶ πρὸ πάντων γλαυκή, ἴδε ἐν λ. γλαυκός, τοὺς κλάδους αὐτῆς μετεχειρίζοντο οἱ ἱκέται, ἴδε πρὸ πάντων Αἰσχύλ. Εὐμ. 43, Σοφ. Ο. Τ. 3,
  26 KB (2,851 words) - 08:46, 5 October 2019
 • kurz.] λίαν: [ἴδε ἐν τέλ.], Ἰω. καὶ Ἐπικ. λίην· μονοσύλλαβος τύπος λήν ἐκ διορθώσεως τοῦ Bgk ἐν τῷ Θεόγν. 352 ἐκ τοῦ Ἡσυχ.· ἐπίρρ. (ἴδε ἐν λέξ. λι- καὶ
  19 KB (1,934 words) - 13:50, 3 October 2019
 • οὖλος, δὲν σχετίζονται πρὸς τὸ Λατ. salvus, ἴδε ἐν λέξ. οὔλω· καὶ περὶ τῶν ἄλλων σημασιῶν τοῦ οὖλος, ἴδε οὖλος). ὅλη, ὅλον; qui forme un tout, tout
  39 KB (4,120 words) - 14:05, 3 October 2019
 • Θουκ. 5. 60, Ξεν. Ἀπομν. 2. 10, 3· ἐφ’ ἑαυτοῦ, ἴδε ἐπὶ Ι. 1. δ· ἐν ἑαυτῷ γίγνεσθαι, ἐντὸς ἑαυτοῦ γ., ἴδε ἐν Ι. 1, ἐντός· - παρ’ ἑαυτῷ, ἐν τῇ ἑαυτοῦ οἰκίᾳ
  38 KB (4,543 words) - 13:25, 3 October 2019
 • μειότερος, μειότατος· ἴδε ἐν λέξ. μείων. - Ἐν Ἐπιγρ. Καιβελ. 106 σμεικρός. - Περὶ τῆς φράσεως: μικροῦ δεῖν ἔνθ’ ἀνωτ. ΙΙΙ, 2, ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ
  55 KB (5,069 words) - 14:05, 3 October 2019
 • τό, (μᾰθεῖν) ὡς καὶ νῦν, ἐκεῖνο ὅπερ μανθάνει τις, τὰ παθήματα μαθήματα (ἴδε πάθημα) Ἡρόδ. 1. 207· μ. μαθεῖν Σοφ. Φ. 918· μ. τινος ἢ περί τι Πλάτ. Συμπ
  9 KB (723 words) - 03:40, 10 January 2019
 • 30; bei den Rhett. von der Abrundung der Perioden, conversio. καμπή: ἡ, (ἴδε κάμπτω) ὡς καὶ νῦν, ἐπὶ ποταμοῦ, ὡς ὁ ποταμὸς βραδύτερος εἴη περὶ καμπὰς πολλὰς
  11 KB (891 words) - 00:00, 10 January 2019
 • φυγή, Λατ. fuga, ἡ μόνη παρ’ Ὁμήρῳ σημασία τῆς λέξεως (Σχόλ. εἰς Ἰλ. Λ. 71, ἴδε φοβέω Β. Ι)· μόνον ἅπαξ ἐν τῇ Ὀδ., οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου Ω. 57· συχν. ἐν τῇ
  38 KB (3,667 words) - 13:28, 20 October 2019
 • (Ψαλμ. Ι΄, 1)· ― μετανάστευσις, = μετανάστασις, Εὐστ. Πονημάτ. 214. 86. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 197-198. (ΑΜ μεταναστεύω) μετανάστης εγκαταλείπω
  2 KB (141 words) - 07:27, 29 September 2017
 • τινάσσομαι, Εὐριπ. Ἠλ. ἔνθα ἴδε Seidl., Ἀριστοφ. Λυσ. 1304, Πλάτ, Κρατ. 407Α· τρέμω, σείομαι, φρένα δείματι πάλλων Σοφ. Ο. Τ. 153, ἴδε κατωτ. ΙΙ· ἐν δὲ δόρει
  27 KB (2,509 words) - 12:00, 26 February 2019
 • 733· - οὐδὲν μᾶλλον, οὐδὲν ἧσσον, οὐδὲν ὕστερος, ἴδε μάλα ΙΙ. β, ἥσσων 4, ὕστερος Α. Ι. 2) οὐδὲν ἄλλο ἤ, ἴδε ἐν λ. ἄλλος ΙΙΙ. 2. Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ἡ ἐμφατικωτέρα
  35 KB (3,791 words) - 14:05, 3 October 2019
 • ἰδυίας Il. 9, 128 u. öfter; πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν.ἰδὲ φρεσί, durch Schönheit, durch Arbeit u. Klugheit ausgezeichnet, durch das
  88 KB (9,177 words) - 13:40, 3 October 2019
 • ἄνθος, ἀμφίβολ. παρὰ Θεοφρ. (Ἴδε ἔκδ. Σνεϊδέρ. ἐν τῷ Πίνακι)· εἰς δ’ ἐλέγους εὔσπορον ἀνθέμιον Ἀνθ. Π. 4.1, 36· ἀνθ. χρυσίου, ἴδε ἐν λ. ἄνθεμον. 2) ἐν Συλλ
  4 KB (337 words) - 16:00, 9 January 2019
 • ὀλέσω,    A v. ὄλλυμι. ὀλέσσαι: ὀλέσσας, ὄλεσσε, ὀλέσσει, ὀλέσω, ἴδε ἐν λέξει ὄλλυμι. see ὄλλῦμι.
  550 bytes (15 words) - 15:27, 15 August 2017
 • Ὁμ. 34, Λουκ. Θεῶν Διάλ. 9. 1· πρβλ. μαλακίζω ἐν τέλ., καὶ ἴδε Λοβ. Φρύν. 389. IV. Ἐπίρρ. ἴδε ἀνωτ. Ι, ΙΙΙ. (Πρβλ. μαλθακός, ἀμαλός, μαλάσσω, κτλ.· ὡσαύτως
  39 KB (2,767 words) - 14:00, 3 October 2019
 • τῆς ἀθετήσεως, διὰ τοῦτο τὸ ὀβελίζω ἰσοδυναμεῖ τῷ ἀθετῶ (ἴδε ὀβελὸς ΙΙ), Κικ. Fam. 9. 10. - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. κ΄. (ΑΜ ὀβελίζω) οβελός σημειώνω
  2 KB (110 words) - 12:06, 29 September 2017
 • διῇξε: ἴδε ἐν λ. διαΐσσω· ἀλλὰ διῆξε, ἴδε ἐν λ. διήκω.
  131 bytes (11 words) - 11:00, 5 August 2017
 • οἴκημα φυλάκων, φυλακεῖον, φρούριον, Ἐπιγραφ. Κρητ. ἐν Συλλ. Ἐπιγρ. 2554. 195· ἴδε Böckh σ. 408. ΙΙ. παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις, = τῷ Λατ. horreum, Achmes, Ὀνειρ
  1 KB (71 words) - 10:22, 5 August 2017
 • -ωνος, ὁ, = στραβός, Λατιν. strabo, Κωμικ. Ἀνώνυμ. 314, ἴδε Πολυδ. Β΄, 51. (Περὶ τοῦ τονισμοῦ ἴδε Ἀρκάδ. 10). -ωνος, ὁ, Α αλλήθωρος. [ΕΤΥΜΟΛ. < στραβός
  889 bytes (47 words) - 12:32, 29 September 2017
 • σφεδανός, ὁρμητικός, βίαιος, ὑπερβολικὸς (ἐν χρήσει παρ’ Ὁμ. ἅπαξ ἐν τῷ ἐπιρρ., ἴδε κατωτ.), πόνος Ἱππ. Ἀφ. 1246· μῖσος Θουκ. 1. 103· ἔνδεια Ξεν. Ἀναβ. 1. 10
  10 KB (861 words) - 10:30, 20 January 2019
 • Φ. 118·- ἐχρησίμευε προσέτι καὶ ὡς κάλυμμα τοῦ ὕπνου, ὡς νῦν τὸ ἐφάπλωμα (ἰδὲ ἐν λ. δέμνιον), δμωῇσι κέλευσε δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι .. χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι
  18 KB (1,662 words) - 16:10, 2 October 2019
 • Σ. 100· αἰτιατ. γέλωτα, ποιητ. γέλων, ἴδε κατωτέρ. (αἰτιατ. γέλω ἀναγινώσκεται ἔν τισι χωρίοις τῆς Ὀδυσσείας, ἴδε κατωτ., ἀλλ’ οὐδαμοῦ μετὰ βεβαιότητος)·-
  26 KB (2,558 words) - 13:15, 3 October 2019
 • El. 119. Häufiger noch in späterer Prosa, bes. Plut. ἄχος: -εος, τό, (ἴδε ἐν λ. ἄγχω), ἐνδόμυχος, σφοδρὰ λύπη, «ἔστι δὲ ἄχος λύπη ἀφωνίαν ἐμποιοῦσα»
  8 KB (747 words) - 13:50, 9 January 2019
 • φρουρά· ὅθεν παραμονάριος, ὁ, ὁ φύλαξ, φρουρός, custos, Συλλ. Ἐπιγραφ. 9259· ἴδε Δουκάγγ. - Ἐκκλησ., ἡ προηγουμένη ἡμέρα δεσποτικῆς ἑορτῆς, παραμ. τῶν Φώτων
  4 KB (299 words) - 12:14, 29 September 2017
 • λείανσις,    A v. λεαίνω, λέανσις. λειαίνω: λείανσις, ἴδε ἐν λέξ. λεαίνω, λέανσις. f. épq. λειανέω, ao. ἐλείηνα ou λείηνα; poét. et ion. c. λεαίνω
  2 KB (129 words) - 03:25, 10 January 2019
 • 2, 6· π. ἐπί τι Πλάτ. Γοργ. 513D· ἡ π. τῆς πραγματείας Πολύβ. 3. 26, 5· ἴδε προκατασκευὴ ἐν Ι. 13, 7. β) μετὰ προθέσεων, ἐκ παρασκευῆς, ἐκ προμελέτης
  25 KB (2,207 words) - 14:25, 3 October 2019
 • ὑπανδρευθῇ τὸ ἓν μέρος Νομοκάνων Coteler 334· ‒ περὶ τοῦ πανδρεύω ἢ παντρεύω ἴδε Δουκάγγ.
  312 bytes (22 words) - 10:56, 5 August 2017
 • λεκροί: οἱ, = λικροί, ὃ ἴδε.
  75 bytes (5 words) - 11:35, 5 August 2017
 • ψαιστά: «ἄλφιτα ἐλαίῳ δεδευμένα» Ἡσύχ., ἴδε ψαιστὸς ἐν τέλει.
  139 bytes (9 words) - 10:17, 5 August 2017
 • κωμῳδιῶν παριστάνοντο καὶ βραβεῖον ἐδίδετο ἐκ νέου οἴνου· ἴδε ληναῖος καὶ λίμνη ΙΙ. 3) τὰ Ἀνθεστήρια (ὃ ἴδε) ἐν μηνὶ Ἀνθεστηριῶνι (τέλ. Φεβρ. ― μέσ. Μαρτ.), ὧν
  12 KB (1,255 words) - 11:30, 14 January 2019
 • τό, v. sq. 11.2. [Seite 712] τό, s. ἐγκώμιος. ἐγκώμιον: τό, ἴδε τὸ ἑπόμ. ΙΙ. 2. ου (τό) : éloge ; particul. discours ou chant à la gloire de qqn
  943 bytes (58 words) - 19:20, 31 December 2018
 • 197 ff.). λᾰγών: -όν, ἡ, (ἴδε ἐν λ. λάγνος)· - τὸ ἑκατέρωθεν κοίλωμα τοῦ σώματος τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς, κοινῶς «λαγγόνι» (ἴδε λαπάρα), Ἱππ. 545. 54, Εὐρ
  7 KB (661 words) - 15:15, 2 October 2019
 • τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἴδε Ἀμμών. σ. 30· διεχώριζον ζῴων τε βίον δένδρων τε φύσιν Ἐπικρ. ἐν Ἀδήλ. 1. 14· ἀλλ. ἴδε Ξεν. Ἀπομν. 3. 11, 6), ζώεις δ’
  51 KB (5,249 words) - 13:15, 3 October 2019
 • πολέοιν Ἰσοκρ. 55C· ― παρὰ ποιηταῖς ὡσαύτως (χάριν τοῦ μέτρου) πτόλις, ὃ ἴδε. ― Πόλις, ὡς καὶ νῦν, Ὅμ., Ἡσ., κτλ.· πόλις ἄκρη καὶ ἀκροτάτη, = ἀκρόπολις
  50 KB (5,365 words) - 14:20, 3 October 2019
 • μένος, Plat. Tim. 70 b; Arist. Eth. 3, 8; sp. D. einzeln. μένος: -εος, τό, (ἴδε *μάω) δύναμις, ἰσχύς, μάλιστα ὡς ἐμφαίνεται αὕτη ἐν ταχείᾳ κινήσει καὶ προσπαθείᾳ
  33 KB (2,893 words) - 15:20, 2 October 2019
 • · ἱερὸς ἰχθὺς (ἴδε κατωτέρω IV. 2) Ἰλ. ΙΙ. 407· ἱερὴ ἐλαίη Ὀδ. Ν. 372· ἄλφιτον Ἰλ. Ν. 631, πρβλ. Ε. 499· οὕτω, Δημήτερος ἱερὸς ἀκτή (ἴδε ἐν ἀρχῇ)· ― ὡσαύτως
  90 KB (8,512 words) - 13:05, 3 October 2019
 • ἀόρ. ἐπαίχθην ὁ αὐτ. 2. 123Ε, Ἡλιόδ.: παθ. πέπαιγμαι Ἑλλ. Ἐπιγράμμ. 979. 3, ἴδε κατωτ. ΙΙ· - ὁ Ὅμηρ. χρῆται μόνον ἐνεστ. καὶ παρατ., καὶ (ἐν Ὀδ. Θ. 251) τῇ
  33 KB (3,009 words) - 14:10, 3 October 2019
 • v. sub ἀρχαῖος. [Seite 364] τό, das Kapital, s. ἀρχαῖος. ἀρχαῖον: τὸ, ἴδε ἀρχαῖος. ου (τό) : v. ἀρχαῖος. ἀρχαῖον: τό, βλ. ἀρχαῖος IV. ἀρχαῖον:
  1 KB (58 words) - 14:05, 31 January 2019
 • 8. πράτης: -ου, ὁ, = πρᾱτήρ, Ἰσαῖος καὶ Ὑπερείδης παρὰ Πολυδ. Ζ΄, 8. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 536. ὁ, Α πρατήρ. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. έχει σχηματιστεί
  1 KB (91 words) - 08:20, 31 December 2018
 • Παθ., ἴδε κατωτ. Ι καὶ ΙΙΙ, καὶ ἕζομαι. - Τὸ πλεῖστον παρὰ ποιηταῖς καὶ μεταγεν. πεζολόγοις, ὁ δὲ πεζὸς Ἀττ. τύπος εἶναι: καθίζω. (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἐν λ
  26 KB (2,548 words) - 15:00, 2 October 2019
 • Λατ. pinna, Θεοφρ. π. Φυτ· Ἱστ. 3. 9, 6 (ἴδε Schneid. ἐν τόπῳ)· - ὡσαύτως = πτερίς, αὐτόθι 4. 2, 14 (ἔνθα ἴδε Scheid.), Διοσκ. 3. 151. 3) πηδάλιον, Σοφ
  17 KB (1,548 words) - 14:20, 3 October 2019
 • Νεῖλος: ὁ, πρῶτον ἐν Ἡσ. Θ. 338· ― παρ’ Ὁμ. ὁ ποταμὸς καλεῖται Αἴγυπτος, ὃ ἴδε. ου (ὁ) : le Nil. Νεῑλος the river, furthest point of sailing to the south
  3 KB (233 words) - 10:05, 13 January 2019
 • Ἀττ. χροιὰ καὶ χρόα, τὸ δεύτερον ἀεὶ παρὰ Πλάτ., Λοβέκ. εἰς Φρύν. 496· (ἴδε χρώς)· ἡ ἐπιφάνεια σώματός τινος, μάλιστα δὲ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἡ ἐπιδερμίς
  11 KB (948 words) - 15:22, 15 January 2019
 • τ’ ἀνθρώπων, πρβλ. Σ. 495· Λύδιος Πινδ. Ο. 5. 45· Ἔλυμος ὅ ἐ. Φρύγιος (ὅ ἴδε), Σοφ. Ἀποσπ. 398· Λίβυς Εὐρ. Ἄλκ. 347: ἐν Ἡροδ. 1. 17. αὐλοὶ ἀνδρήιοι, διακρίνονται
  33 KB (3,115 words) - 12:57, 3 October 2019
 • αἰσχροκερδείας, Πλάτ. Νόμ. 754, ἐν τέλ.· γρ, τινά παρανόμων, ἴδε ἐν λ. παράνομος ΙΙ. (ἴδε τὸν τύπον ἐν Δημ. 548. 4)· πλῆρες, γραφὴν γράψασθαί τινα Ἀριστοφ
  92 KB (9,742 words) - 13:35, 3 October 2019
 • und παιδιά, aber nirgends als sichere Lesart. παιδία: ἡ, παιδικὴ ἡλικία, ἴδε ἐν λ. παιδεία ΙΙ. ων; pl. de παιδίον. παιδία, ιων. τ. παιδίη, ἡ (Α) παις
  2 KB (127 words) - 14:05, 31 January 2019
 • χλαινάων... οὔλων τε ταπήτων Ἰλ. Π. 224· ἐστρώνετο ἐπὶ καθισμάτων καὶ κλινῶν (ἴδε ἐν λέξ. δέμνιον), εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν Ι. 200, πρβλ
  5 KB (483 words) - 16:00, 2 October 2019
 • πέραν ἔχων, τὴν ἔναντι τῆς Χαλκίδος παραλίαν (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἐν λέξ. περάω Α.). - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 246, 250-253. adv. et prép. I. au
  23 KB (2,245 words) - 14:15, 3 October 2019
 •    A v. μέλω A. 111, B. II. μέλομαι: ἴδε μέλω IV. v. μέλω.
  450 bytes (13 words) - 20:02, 9 August 2017
 • ἀλήθεια κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὰ μὴ ὄντα, σκιὰς τῶν ὄντων Πλάτ. Πολ. 532C, κτλ. ἴδε ἐν λέξ. εἰμί. ΙΙ. ὅ,τι ἔχει τις, περιουσία, ὡς τὸ ἡ οὐσία, Δη. 260. 12.
  3 KB (267 words) - 04:50, 10 January 2019
 • ἑϝάλων), μ. τῆς σημασ. τοῦ λαμβάνειν, ἴδε Λοβ. Ρηματικ. 163. Φαίνεται δὲ ὅτι εἶναι ἄσχετον πρὸς τὸ ἀνᾱλίσκω, ἴδε ἐν λέξει). Λαμβάνομαι, νικῶμαι, συλλαμβάνομαι
  43 KB (4,134 words) - 14:15, 2 October 2019
 • ἀλλήλους καὶ φ. κρατίστη οὖσα ὁ αὐτ. ἐν Οἰκ. 21, 10. ― Ἴδε Κόντου Παρατηρήσεις ἐν Ἀθηνᾶς τ. Γϳ, σ. 314, ἴδε καὶ Κόβητον ἐν Λογίῳ Ἑρμῇ τ. 1, σ. 274. ας (ἡ) :
  6 KB (665 words) - 14:40, 3 October 2019
 • 7. 157 (ἴδε Φρύν. σ. 347)· ἀόρ. ἔβρωσα (ἀν-) Νικ. Θ. 134· (οἱ τύποι βρώξω, ἔβρωξα εἶναι πιθ. σφάλματα τῶν ἀντιγραφέων ἀντὶ βρύξω, ἔβροξα, ἴδε Λυκ. 678
  23 KB (2,156 words) - 13:30, 3 October 2019
 • 57; auch die Ebene, Soph. El. 720 u. einzeln bei Sp. πέδον: -ου, τό, (ἴδε ποὺς) τὸ ἔδαφος, ἡ γῆ, πρῶτον ἐν Ὁμ. Ὕμν. εἰς Δήμ. 455 (πέδονδε ὅμως εἶναι
  15 KB (1,390 words) - 15:40, 2 October 2019
 • 1338. ῥήγνῡμι: ἢ -ύω, (ἀναρ- Ἱππ. 299. 29· καταρ. Δημ. 535 2· κτλ)· ῥήσσω (ἴδε κατωτ. Ι. 1., ΙΙ) εἶναι ἕτερος τύπος· Ἰων. παρατατ. ῥήγνυσκε Ἰλ. Η. 141· -
  49 KB (4,574 words) - 14:25, 3 October 2019
 • ῥίψασα ἢ ἀφήσασα νὰ πέσῃ..., ἀλλὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ εἶναι ὀρθόν˙ ἴδε Stallb. ἐν τόπῳ. ― Ἴδε Κόντου Παρατηρήσεις εἰς Ἀριστοτέλους Ἀθην. Πολιτείαν ἐν Ἀθηνᾶς
  97 KB (9,780 words) - 14:15, 3 October 2019
 • πελαγέων Ἡρόδ. 4. 85, Σοφ., πελαγῶν Θουκ. 4. 21· ἐπικ. δοτ. πελάγεσσι, ἴδε κατωτ.: - (ἴδε ἐν τέλ.): - ἡ θάλασσα, μάλιστα ἡ ἀναπεπταμένη θάλασσα, τὸ πέλαγος
  26 KB (2,551 words) - 14:10, 3 October 2019
 • (ἔνθα κακῶς διωβολία), Ἀττ. Ἐπιγρ. (Meisterh. σ. 23)· πρβλ. θεωρικὸς καὶ ἴδε Böckh Staatsh. 1. 296. ‒ Πρβλ. καὶ Κόντ. ἐν Ἀθηνᾶς τ. Δʹ, σ. 44.
  616 bytes (61 words) - 09:21, 5 August 2017
 • λιποταξίου· κομιδῇ γὰρ οὐκ ἦν οὐδαμοῦ, κωμικὴ φράσις, Ἀντιφ. ἐν «Κουρίδι» 2· ἴδε Πολυδ. Η΄, 42, Att. Process σ. 364· πρβλ. λιποστράτιον.
  518 bytes (43 words) - 09:45, 5 August 2017
 • αὐάτα: ὅ ἐ. ἀϝάτα Αἰολ. ἀντὶ ἄτη (ὃ ἴδε ἐν τέλει). αὐάτα: ἡ эол. Pind. = ἄτη.
  189 bytes (16 words) - 17:28, 31 December 2018
 • ἀετοῦ μιμεῖται σχῆμα, ἀποτετακότος τὰ πτερά. ἀετός: Ἐπ. καὶ Ἰων. αἰετός, (ἴδε ἐν τέλει), οῦ, ὁ, = ἀετὸς ὡς ὄνομα γένους ὁλοκλήρου, Ἰλ. Θ. 247. Τὰ ἐπίθετα
  12 KB (1,133 words) - 13:05, 3 October 2019
 • περιγραφὴ τόπου, τοπογραφικὴ ἐξέτασις, Κικ. πρ. Ἀττ. 1. 13, 5., 16 ἐν τέλ. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 503. η, ΝΜΑ τοποθετῶ 1. συγκεκριμένη θέση σε έναν
  3 KB (194 words) - 07:28, 31 December 2018
 • 1259] ἡ, s. φρατρία; φατριάρχης, ὁ, s. φρατριάρχης. φατρία: φατριάρχης ἴδε φρατρ-. η, ΝΜΑ, και αττ. τ. φρατρία, και ιων. τ. φρητρία, και φητρία, Α
  2 KB (187 words) - 12:55, 29 September 2017
 • [Seite 1094] aor. II. zu εὑρίσκω. εὗρον: ἴδε εὑρίσκω. v. εὑρίσκω. εὗρον: αόρ. βʹ του εὑρίσκω· εὕρομες, Δωρ. αʹ πληθ. εὗρον: aor. 2 к εὑρίσκω.
  415 bytes (25 words) - 21:12, 31 December 2018
 • ἀκολούθως καθόλου πᾶς νόμος, ἀπόφασις, διαταγή, (ἴδε ἐν λ. ψήφισμα)· νόμον τιθέναι καὶ τίθεσθαι, ἴδε ἐν λ. τίθημι Α. ΙΙΙ. 2. 2) ὡσαύτως μετὰ γεν. πράγμ
  50 KB (4,926 words) - 13:50, 3 October 2019
 • 314D· ἀλλὰ τὸ κόπτειν τὴν θύραν ἐθεωρεῖτο ἀττικώτερον, Φρύν. 177, ἔνθα ἴδε τὸν Λοβ.· ἴδε ὡσαύτως πατάσσω. 7) κρ. σταθμὸν = κρουσιμετρέω, Ψευδο-Φωκ. 13· ὡς μήτε
  34 KB (3,005 words) - 14:00, 3 October 2019
 • ἔπρησα· (περὶ τῆς σημασίας καίω, ἴδε ἐν λ. πίμπρημι· καὶ περὶ τῆς ἑνότητος τῶν δύο τούτων σημασιῶν καίω καὶ φυσῶ ἴδε Buttm. Lexil. ἐν λ.· πρβλ. ὡσαύτως
  9 KB (742 words) - 14:50, 9 January 2019
 • π., ἐπὶ τοῦ χρυσομάλλου κριοῦ, Εὐρ. Ἠλ. 725 (ἴδε Seidl. 721), πρβλ. Ἀντιφάν. ἐν «Ἀφροδιοίῳ» 1. 4, καὶ ἴδε ἐν λ. ποίμνιον, 2) μεταφορ., ἐπὶ προσώπων, Αἰσχύλ
  6 KB (591 words) - 14:15, 3 October 2019
 • διαμέρισμα, τοπικὴ διαίρεσις, ἐπαρχία, ὑποδιαίρεσις τοῦ νομοῦ, πρβλ. τοπάρχης καὶ ἴδε Franz. εἰς Συλλ. Ἐπιγρ. 3, σ. 293. ΙΙ. ὑπόθεσις πρὸς συζήτησιν, Ἰσοκρ. 104C
  44 KB (4,289 words) - 14:39, 3 October 2019
 • πρβλ. Ξεν. Ἀγησ. 7, 7, Ἀπομν. 2. 2, 10. - Περὶ τοῦ ὅπως ἂν (κεν) ἴδε κατωτ. 5. - Ἴδε Κόντου Παρατηρ. εἰς Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτείαν ἐν Ἀθηνᾶς τ. Δ΄, σ.
  115 KB (11,298 words) - 14:07, 3 October 2019
 • πρόσθε σφ. Εὐρ. Ἀνδρ. 54, Ἱκέτ. 416, πρβλ. Πλάτ. Θεαίτ. 167Ε, Πολ. 487Β. - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 491. ατος (τό) : 1 malheur, revers; 2 erreur,
  5 KB (346 words) - 17:50, 10 January 2019
 • θάνατον, ὁ αὐτ. ἐν Ι. 7 (6). 35· πρβλ. πελάζω Β, καὶ ἴδε κατωτ. Β. 1. Β. Παθ., μετὰ μέσ. μέλλ. μίξομαι (ἴδε ἐν ἀρχῇ)· ― ἀναμιγνύομαι μετά τινων, μεταξύ τινων
  29 KB (2,934 words) - 14:01, 3 October 2019
 • ἐπικίνδυνος ἐπιχείρησις, δεινοῦ δ’ ἄρχομαι προβλήματος Εὐρ. Ἠλ. 985, ἔνθα ἴδε Seidl. 2) πρόβλημα γεωμετρικόν, Πλάτ. Πολ. 530Β, Θεαίτ. 180C κἑξ., Πλουτ.
  20 KB (1,683 words) - 13:00, 15 February 2019
 • τὸ πλεῖστον ἐπὶ ἵππων, ἵπποισι τάθη δρόμος, καὶ ἐπὶ ἀνδρῶν, τέτατο δρόμος, ἴδε ἐν λ. τείνω Ι. 2· οὐρίῳ δρόμῳ, κατ’ εὐθὺν δρόμον, Σοφ. Αἴ. 889· ἅπαντι χρῆσθαι
  44 KB (4,598 words) - 13:31, 3 October 2019
 • etc. λῐποθῡμία: ἡ, ὡς καὶ νῦν, κοινῶς «λιγοθυμιά», Ἱππ. Ἀφ. 1244, κτλ.· ἴδε ἐν λέξ. λειπανδρέω. ας (ἡ) : mieux que λειποθυμία; manque de courage. Étymologie:
  2 KB (91 words) - 23:36, 31 December 2018
 • ὀξύϊνος. [Seite 351] ἡ = ὀξύα, Sp., s. B. A. 55, 32. ὀξέα: ὀξέϊνος, ἴδε ὀξύα, ὀξύϊνος. ὀξέα, ἡ (Α) βλ. οξύα. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη
  737 bytes (41 words) - 00:40, 31 December 2018
 • ἀναφορᾷ πρὸς τὸν Θηραμένη (ἴδε κόθορνος 3), Ἀριστοφ. παρὰ Σουΐδ., ἴδε Bgk. ἐν Meineke Κωμικ. Ἀποσπ. 2, σελ. 1188. ΙΙ. πέταλον, ἴδε ὑποδημάτιον. ατος (τό) :
  9 KB (831 words) - 14:35, 3 October 2019
 • 1.9. ὕφος: [ῠ], εος, τό, ὡς τὸ ὑφή, ὕφασμα, Φερεκράτ. ἐν Ἀδηλ. 59 (ἔνθα ἴδε Meineke), ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἑστώσας, οἵας Ἠριδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει
  2 KB (207 words) - 05:24, 1 January 2019
 • weite, große Becher, Anacr. 48, 22. κυρτός: -ή, -όν, (ἴδε κίρκος) κεκυρτωμένος, καμαρωτός, κῦμα (ἴδε κορυφόω) Ἰλ. Δ. 426· κύματα κυρτά, φαληριόωντα (πρβλ
  12 KB (993 words) - 15:10, 2 October 2019
 • , ὀνομαστ. κύνες, γεν. κυνῶν, δοτ. κυσὶν Ἐπικ. κύνεσσι Ἰλ., αἰτ. κύνας· (ἴδε ἐν τέλ.). Κύων ἄρρην (σκύλλος) ἢ θήλεια (σκύλλα), Ὅμηρ., κλ., μετ’ ἐπιθέτων
  44 KB (4,306 words) - 14:00, 3 October 2019
 • πολλάκις). ἁμάκις: ἐπίρρ. «ἅπαξ, Κρῆτες», Ἡσύχ.: ἴδε Ahrens περὶ Δωρ. 85, Λοβ. Παράλλ. σ. 131 (ἴδε ἐν λέξ. ἅμα). cret. ἅπαξ Hsch. • Etimología: Deriv
  777 bytes (38 words) - 12:04, 21 August 2017
 • Ἀντίγραφα ἀντὶ τοῦ ῥᾴδιον, ὡς παρ’ Ἰσοκρ. 214D· ἴδε Λοβ. εἰς Φρύν. 403. Περὶ τοῦ συγκρ. ῥᾳότερος παρὰ τοῖς μεταγεν., ἴδε Λοβ. ἔνθ’ ἀνωτ., καὶ πρβλ. ἀμεινότερος
  1 KB (131 words) - 12:26, 29 September 2017
 • χειρῖδας κεκομμένας (ἴδε κολοβός), δηλ. καθικνουμένας μόνον μέχρι τοῦ ἡμίσεος τοῦ βραχίοντος ἢ καὶ ὅλως ἐλλειπούσας, Ἐπιφάν.· ― ἴδε Δουκάγγ.
  1 KB (87 words) - 10:13, 5 August 2017
 • Ἐπ. θέειος, Πρόκλ. Ὕμν. εἰς Ἄφρ. 2. 17· θεήϊος, Βίων 6. 9· Λακων. σεῖος, ἴδε κατωτ. Ι. 3· συγκρ. καὶ ὑπερθ. θειότερος, -ότατος, συχνὸν παρὰ Πλάτ. (θεός)
  36 KB (3,309 words) - 13:40, 3 October 2019
 • mitgebrachte Gast, umbra, vgl. Plut. Symp. 7, 6. σκιά: ᾶς, Ἰων. σκιή, ῆς, ἡ, (ἴδε ἐν τέλ.)· ― σκιά, «ἴσκιος» , Ὀδ. Λ. 207· σκιὰ ἀντίστοιχος ὥς, ὡς ἡ σκιά, ἥτις
  35 KB (3,291 words) - 14:29, 3 October 2019
 • ἡλίου, ὡς τὸ ἀμφιλύκη νύξ, Λατ. diluculum, ἰδὲ κατωτ. (Κοινῶς ἐτυμολογεῖται ἐκ τῆς ῥιζικῆς λέξεως *λύκη (ὃ ἴδε), πρβλ. λύγη, σκιόφως· κατ’ ἄλλους ἐκ τοῦ
  3 KB (215 words) - 11:40, 9 January 2019
 • τὸ δὲ ἐλεύσομαι σχεδὸν δὲν εὑρίσκεται παρὰ τοῖς δοκίμοις Ἀττ., ἴδε τὸ ῥῆμα ἔρχομαι: (ἴδε ἐξαιρέσεις τινὰς ἀναφερομένας ἐν Ἑρμάννου Opusc. 2. 326)· καὶ ὅτι
  64 KB (6,679 words) - 14:35, 2 October 2019
 • Ἡ Ἰων. κλίσις τῆς λέξεως εἶναι κέρας, κέρεος, κέρεϊ, πληθ. κέρεα, κερέων, ἴδε Δινδ. π. Διαλ. Ἡροδ. σ. XVI. Ἐν τῇ ὀνομ. καὶ αἰτ. κέρας, ᾰ ἀείποτε: ― ἐν ταῖς
  68 KB (6,344 words) - 13:55, 3 October 2019
 • συναντᾶσθαι, Εὐκλ.· ἀναλογία συνημμένη, συνεχὴς (ἴδε συνεχὴς Ι. 3), Νικομ. Ἀριθμ. 2. 21. 2) ἐν τῇ μουσικῇ, ἴδε ἐν λ. συναφὴ ΙΙΙ. 3) ἐν τῇ λογικῇ, συνημμένον
  62 KB (5,627 words) - 11:00, 10 January 2019
 • Τάξ. 445, Πρὸς τὸν υἱὸν Ρωμανὸν 235, 242, Achmes Ὀνειροκρ. 158, 161, κλπ., ἴδε σημ. Κοραῆ εἰς Ἡλιόδ. τ. 2, σ. 296. ΝΜ (δ. γρφ.) βλ. ταξιδεύω. Αναζήτηση
  445 bytes (48 words) - 12:50, 29 September 2017
 • ἡ,    A v. κράνεια. κρᾰνία: ἡ, ἴδε ἐν λέξ. κράνεια. η (Α κρανία) βλ. κρανιά. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό | slang
  493 bytes (24 words) - 07:25, 29 September 2017
 • τοῦτ’ αὐτὸ δὲ καλεῖται καὶ διελκυστίνδα, ἴδε Πλάτ. Κωμ. Συμμ. 2, Πλάτ. Θεαιτ. 181Α. IV. ἡ μακρὰ (ἐνν. γραμμὴ) ἴδε ἐν λ. τιμάω ΙΙΙ. 1. ῆς (ἡ) : trait, ligne ;
  26 KB (2,380 words) - 06:20, 10 January 2019
 • 207· ὡσαύτως ός, όν· (ἐκ τοῦ ξὺν = σύν, ὑπάρχει καὶ ἰσοδύναμος τύπος ξυνός, ἴδε Buttm. Λεξιλ. ἐν λέξ. κελαινὸς 3)· ― ἀνήκων εἰς πολλοὺς ὁμοῦ, ὑπὸ πολλῶν ὁμοῦ
  86 KB (7,721 words) - 13:55, 3 October 2019
 • προκείμενον ὡς βραβεῖον, ἆθλον, Συλλ. Ἐπιγρ. 2758. 1, 2, 2759, 2954Β, κ. ἀλλ.· ἴδε Pearson Ignat. σ. 25, καὶ πρβλ. θεματικός. 3) πρότασις ἢ ὑπόθεσις πρὸς συζήτησιν
  10 KB (777 words) - 21:44, 31 December 2018
 • Δημ. 883. 25, πρβλ. περιτρέπω 2·- περὶ τῶν ἄνω καὶ κάτω, ἄνω κάτω, κτλ., ἴδε ἐν λ. ἄνω ΙΙ. 2. 2) πρὸς τὰ κάτω ἐπὶ σειρᾶς αἰτιῶν, ἐπὶ τὸ κ. ἰέναι Ἀριστ
  29 KB (2,626 words) - 13:55, 3 October 2019
 • κυκλικός. κύκλος: ἴδε ἐν τέλ., ου, ὁ, ὡσαύτως μετὰ ἑτερογενοῦς πληθ., κύκλα Ἰλ. (ἴδε κατωτ. ΙΙ. 1 καὶ 2)· (περὶ τῆς ῥίζης ἴδε ἐν λέξ. κίρκος). Ὡς καὶ
  63 KB (5,654 words) - 15:07, 2 October 2019
 • οὗτος σύ, ἐπὶ τοπικῆς σημασίας, ἴδε κατωτ. Γ. Ι. 5· ― ὡσαύτως ὡς κατηγορούμ., εἰ γὰρ οὗτος εἶ, ὅν φησιν Σοφ. Ο. Τ. 1180· ἴδε κατωτ. 2. 2) ἐρωτηματικῶν, τί
  147 KB (17,807 words) - 14:10, 3 October 2019
 • ἐν χρήσει, τῆς λέξεως ἀμνὸς (ἣν ἴδε) ἀντικαθιστώσης αὐτήν: (ἐν ἐπιγραφῇ Γόρτυνος Κρήτης σῴζεται ὀνομαστικὴ ἀρήν, ἴδε τὴν λέξ.· ἡ ὀνομ. ἀρνός, ὁ, ἀπαντᾷ
  4 KB (340 words) - 14:00, 31 January 2019
 • νστεῖαι καὶ ὁρταὶ Ἡρόδ. 4. 186· νηστείην φέρειν Ἱππ. Ἀφ. 1243· νηστείας ὄζειν (ἴδε νῆστις Ι. 1), Ἀριστ. Προβλ. 13. 7· ἐν Ἀθήναις οὕτως ἐκαλεῖτο ἡ τρίτη ἡμέρα
  10 KB (940 words) - 14:11, 3 October 2019
 • τέκε: τεκεῖν, ἴδε ἐν λ. τίκτω. 3ᵉ sg. ao.2 poét. de τίκτω. see τίκτω. τέκε: Επικ. γʹ ενικ. αορ. βʹ του τίκτω· τεκεῖν, απαρ. τέκε: эп. 3 л. sing
  394 bytes (34 words) - 04:34, 1 January 2019
 • παρασχέμεν, παρασχεθεῖν,    A v. παρέχω. παρασχεῖν: παρασχέμεν, παρασχεθεῖν, ἴδε παρέχω. παρασχεῖν: Επικ. -χέμεν, απαρ. αορ. βʹ του παρέχω. παρασχεῖν,
  851 bytes (32 words) - 01:36, 1 January 2019
 • ἠχῶν, παράφωνοι, οἱ, ἁρμονίαι τινὲς οἵα ἡ διὰ πέντε, Λογγῖν. 28. 2, ἔνθα ἴδε Weisk. ἀλλὰ παρὰ τῷ Gaudent., «παράφωνοι δὲ φθόγγοι οἱ μέσοι μὲν συμφώνου
  3 KB (174 words) - 12:14, 29 September 2017
 • κατὰ τὸν Ἡρόδ. = τῷ ἑλλ. ἑρξείης (ὅ ἴδε). Εἶναι ἀναμφιβόλως ἑλλην. τύπος τῆς Περσικῆς λέξεως dar â, βασιλεύς, ἴδε Bähr Ἡρόδ. 6. 98, Ritter Erdkunde, 8
  5 KB (503 words) - 13:55, 31 January 2019
 • εἰς Ἰλ. Δ. 151, πληθ. σίδηρα Ἀρετ. περὶ Αἰτ. Χρον. Παθ. 2. 12, Τζέτζ.· (ἴδε ἐν τέλ.)· - «σίδερο», Λατ. ferrum, πρῶτον παρ’ Ὁμ. μετὰ τοῦ ἐπιθ. πολιός,
  28 KB (2,519 words) - 14:23, 3 October 2019
 • γόνατος, πρβλ. 4. 10, 60, Φυσ. 5. 3, 7·― μεταφ., τῶνδ’ ἐφήλωται… γόμφος, ἴδε ἐφηλόω.― Οἱ Γραμματικοὶ διακρίνουσι τὸ γόμφος ἀπὸ τοῦ ἧλος, ὡς ἂν τὸ πρῶτον
  13 KB (1,217 words) - 14:25, 2 October 2019
 • 6. 16, 5, ἴδε ἐν λέξ. γυμνοσοφιστής· ὡσαύτως μετ’ εἰρωνικῆς κατά τι σημασίας, ἵνα μάθῃ σοφιστὴς ὤν Διὸς νωθέστερος Αἰσχύλ. Πρ. 62 (ἔνθα ἴδε Blomf.), πρβλ
  23 KB (2,100 words) - 01:10, 10 January 2019
 • ὀνομαστική τις ἀρσεν. πρόσωπος μνημονεύεται ἐκ τοῦ Πλάτ. τοῦ Κωμ. ἐν Ἀδήλ. 39, ἴδε Meineke εἰς Κωμ. Ἀποσπ. 1, σ. 173: (ὤψ). Ὡς καὶ νῦν, πρόσωπον, ὄψις (πρβλ
  39 KB (4,173 words) - 14:20, 3 October 2019
 • ἡ, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 8.12,13.―προσέτι βίττακος, σιττάκη, ἃ ἴδε. ― Περὶ τοῦ τονισμοῦ ἴδε Ἀρκάδ. 51. (Ἡ λέξις ξενικὴ πιθανῶς). οῦ (ὁ) : perroquet, oiseau
  2 KB (158 words) - 02:55, 10 January 2019
 • ποιηταῖς), ἐν ᾧ παρὰ πεζογράφοις μόνον τὸ οὐδεὶς εἶναι ἐν χρήσει πλὴν ἐν τῷ οὐδ. (ἴδε κατωτ.), οὔτις Δαναῶν Ἰλ. Α. 88· οὔτις θεῶν Αἰσχύλ. Ἀγ. 396, κτλ.· ― ἀλλὰ
  9 KB (845 words) - 12:00, 26 February 2019
 • Gall. 1. – Orph. Lith. 212 ἄλφιτα λεπτὰ λίθοιο, Steinmehl. ἄλφῐτον: τό, (ἴδε ἐν λ. ἀλφός) = ξεφλουδισμένη ἢ χονδροκοπανισμένη κριθή, Λατ. polenta· ἐν χρήσει
  13 KB (1,235 words) - 15:20, 9 January 2019
 • εὐθεῖα: ἡ, ἴδε εὐθύς. fém. de εὐθύς. εὐθεῖα: ἡ, βλ. εὐθύς. εὐθεῖα: ἡ εὐθύς I] 1) (sc. ὁδός) прямая дорога Luc. или (sc. γραμμή) прямая линия: κατ᾽
  774 bytes (59 words) - 22:50, 9 January 2019
 • ὡσαύτως ἐκλίνθην (ἴδε κατωτ. ΙΙ. 1 καὶ 2)· ἀόρ. β΄ ἐκλίνην, μόνον ἐν τοῖς συνθέτοις, κατακλῐνῆναι Ἀριστοφ. Σφ. 1208, 1210, Πλάτ., κτλ., ἴδε Λ. Δινδ. εἰς Ξεν
  74 KB (7,010 words) - 14:00, 3 October 2019
 • 110.28, γνώμονές εἰσιν οἱ φύλακες ἢ ἐπόπται τῶν ἱερῶν ἐλαιῶν ἐν Ἀθήναις, ἴδε Bremi. IΙ. ὁ γνώμων ἤτοι δείκτης τοῦ ἡλιακοῦ ὡρολογίου καὶ αὐτὸ τὸ ὡρολόγιον
  16 KB (1,570 words) - 06:15, 10 January 2019
 • Hsch. ὠνάμην: ὤνατο, μέσ. ἀόρ. τοῦ ὄνομαι, Ἰλ.· ἴδε Λοβ. εἰς Φρύν. 12. ΙΙ ὡσαύτως τοῦ ὀνίνημι, ἴδε ἐν λ. ao.2 de ὀνίναμαι. ὠνάμην: [ᾰ], Μέσ. αόρ
  938 bytes (52 words) - 06:16, 1 January 2019
 • ἡ. Περὶ τῆς λέξ. χερρόνησος καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς παραγώγων, ἴδε χερσ-· καὶ περὶ τοῦ χέρρος, ἴδε χέρσος. v. χερσόνησος. ἡ, Α βλ. χερσόνησος. Αναζήτηση
  1 KB (77 words) - 02:35, 10 January 2019
 • χημευτικός,    A v. χυμεία, χυμευτικός. χημεία: ἡ, ἴδε χημία. η, ΝΜΑ, και χημία ΜΑ, και χυμεία Μ νεοελλ. 1. χημ. κλάδος τών φυσικών επιστημών που έχει
  6 KB (454 words) - 10:36, 25 October 2019
 • (ἴσως μεταφ. ἐκ τοῦ δρέπω)· ― παρ’ Ὁμ. = τὸ ἑσπερινὸν φαγητὸν, Λατ. coena, ἴδε Ὀδ. Μ. 439, ὅπερ ἐλάμβανον κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, Ἰλ. Τ. 201, πρβλ. Ὀδ
  10 KB (1,037 words) - 14:05, 2 October 2019
 • ἀπογυμνοῦν αὐτῶν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ, Ὕμν. Ὁμ. εἰς Ἑρμ. 284· ἴδε ἐν λ. ἀκράτιστος, - (Ἴδε ὁδός, ἐν τέλ.) δεος (τό) : 1 sol, terre : οὖδας ὀδὰξ ἐλέειν
  14 KB (1,289 words) - 15:40, 2 October 2019
 • Därme übergehen, Poll. 2, 208, Galen. πῠλωρός: ὁ, ὁ φυλάττων τὴν πύλην (ἴδε πυλαωρός, πύλουρος), Αἰσχύλ. Θήβ. 621˙ π. πύργων, ναῶν Εὐρ. Τρῳ. 956, Ι. Τ
  7 KB (558 words) - 00:40, 10 January 2019
 • Lat. frater, Goth. brōpar, 'brother', etc.) φράτηρ: [ᾱ], ὁ, γεν φράτερος (ἴδε ἐν τέλει)˙ μέλος φράτρας˙ ἐν τῷ πληθ., οἱ ἀνήκοντες εἰς τὴν αὐτὴν φράτραν
  15 KB (1,367 words) - 16:10, 2 October 2019
 • 17. 2) πλανήτης ἀστήρ, ἴδε ἐν λ. πλάνης Ι. 2. ΙΙ. ὡς ἐπίθ., χοροῦ πλ. Εὐρ. Βάκχ. 148· πλ. ἄθλιος βίος ὁ αὐτ. ἐν Ἡρακλ. 878. ― Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ
  6 KB (482 words) - 14:15, 3 October 2019
 • ἦτο εἶδος κώπης κινουμένης διὰ λαβῆς, ἥτις μετὰ τὸν Ὅμηρον ἐκλήθη οἴαξ (ὃ ἴδε): μεθ’ Ὅμηρον τὰ Ἑλληνικὰ πλοῖα συνήθως εἶχον δύο πηδάλια, ὅθεν ὁ Ἡρόδ. 2
  11 KB (979 words) - 14:19, 3 October 2019
 • sie verursachend, Sp. φλεγμονώδης: -ες, (εἶδος) ὅμοιος πρὸς φλεγμονήν, (ἴδε φλεγμονὴ Ι. 2), ἔχων τοιαύτην φλεγμονήν, «ὡς ἤτοι φλεγμονὴν ἐρυσιπελατώδη
  2 KB (127 words) - 13:00, 29 September 2017
 • Ἰσαῖον εἰς ὃ παραπέμπει καὶ ὁ Ἁρποκρ. διὰ τῆν λέξ. ἀναγκαῖον), ἢ Ἀνάκειον, ὃ ἴδε, ὡς ἐν Δημ. 1125. 24, πρβλ. Ἐτυμολ. Μ. 98. 32. ΙΙ. αἰδοῖον, Ἀρτεμίδ. 1. 47
  3 KB (231 words) - 15:45, 9 January 2019
 • 501, besser ἐπ' ἴσης geschrieben. ἐπίσης: ἀντὶ ἐπ’ ἴσης (ἐξυπ. μοίρας), ἴδε ἐν λ. ἴσος IV. 2. (AM ἐπίσης και ἐπ’ ἴσης) επίρρ. εξίσου, με τον ίδιο τρόπο
  2 KB (133 words) - 22:35, 9 January 2019
 •    A v. ἔοικα. ἐῴκει: ἴδε ἔοικα. see ἔοικα. ἐῴκει: γʹ ενικ. υπερσ. του ἔοικα.
  526 bytes (14 words) - 14:40, 4 January 2019
 • 16, 12, 3. νίφω: [ῑ, ἴδε ἐν τέλ.]: μέλλ. νίψω Ποιητὴς παρὰ Πλουτ. 2. 949B: ἀόρ. ἔνιψα (κατ-) Ἀριστοφ. Ἀχ. 138. ― Παθ., ἴδε κατωτ.: ἀόρ. ἐνίφθην Διον
  7 KB (663 words) - 04:30, 10 January 2019
 • τάχιστα, ἴδε ταχὺς Γ. ΙΙ. IV. ὁ Ἀριστοφ. ἐσχημάτισεν αἰτιατ. τάχας (Ἀποσπ. 689), «τάχας: τοὺς καταστοχασμοὺς παρὰ τὸ τάχα· οὕτως Ἀριστοφάνης» Φώτ. - Ἴδε Κόντου
  15 KB (1,405 words) - 14:30, 3 October 2019
 • ῆ, οῦν (οὐχὶ χάλκους, πρβλ. σιδήρεος)· Ἐπικ. ὡσαύτως χάλκειος, χαλκήιος ἴδε ἐν λ. χάλκειος· (χαλκός). Ἐκ χαλκοῦ ἢ ὀρειχάλκου πεποιημένος, Λατ. aeneus
  19 KB (1,825 words) - 14:40, 3 October 2019
 • ιαϳ, 19, κ. Λουκ. ζϳ, 34. ― Κατὰ τὸν Ἀρκάδιον (47, 4) γραπτέον φαγός, ἀλλ’ ἴδε Chandler § 230, κλπ. from φάγω; a glutton: gluttonous. φαγου, ὁ (φάγω)
  3 KB (237 words) - 14:40, 3 October 2019
 • ἀηδήσειεν, κατὰ τὸ Βιενν. Χειρόγρ. ἐν Ὀδ. Α. 134, ἔνθα νῦν γράφεται ἀδήσειεν, (ἴδε ἀδέω).
  886 bytes (43 words) - 09:18, 5 August 2017
 • 3, Φιλοστρ. 541, Λουκ. περὶ Ὀρχ. 71, κτλ., ἴδε Λοβ. εἰς Σοφ. Αἴ. 76· οὕτως ἐρρεῖτο Εὐρ. Ὀρχ. 71, κτλ., ἴδε Λοβ. εἰς Σοφ. Αἴ. 76· οὕτως ἐρρεῖτο Εὐρ. Ἑλ
  55 KB (5,439 words) - 14:25, 3 October 2019
 • ἐχενηΐς: ΐδος, συνῃρ. -νῇς, ῇδος, ἡ, (ναῦς) ὁ κρατῶν τὰς ναῦς, Αἰσχύλ. Ἀγ. 149 (ἴδε ἄπλοια)· ἄγκυρα Ἀνθ. Π. 6. 27· γαλήνη Νόνν. Δ. 13. 114. ΙΙ. μικρὸς ἰχθύς,
  3 KB (201 words) - 07:48, 31 December 2018
 • 441, 718, Διόδ. 4. 69, καὶ ἴδε Welcker Αἰσχύλ. Τριλογ. σ. 547, Müller εἰς Εὐμ. § 53· πληθ., οἱ Ἰξίονες Ἀριστ. Ποιητ. 18. Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 207
  3 KB (210 words) - 10:05, 11 February 2019
 • ἴσα δι’ ὅσα πρῶτος αὐτὸς ἔπαθε, Σοφ. Ο. Κ. 228 (ἴδε ἐν τέλ., ἴδε καὶ σημ. Jebb ἐν τόπῳ)· ἀρᾶς τ. χρέος (ἴδε ἐν λ. χρέος Ι). -Σύνταξις: 1) μετ’ αἰτ. τοῦ ἀποτινομένου
  44 KB (4,250 words) - 14:40, 3 October 2019
 • θήλεια,    A v. θῆλυς. θηλεογονία,= θηλυγονία 11, Gloss. θήλεα: θήλεια, ἴδε ἐν λ. θῆλυς. θήλεα: Ιων. αντί θήλεια, θηλ. του θῆλυς. θήλεα: ἡ ион. =
  706 bytes (27 words) - 08:08, 31 December 2018
 • výti 'twist', 'wind', vytìs 'willow-twig', OE. wipig 'willow'.) ἰτέα: ἴδε ἴτυς ἐν τέλ., Ἰων. ἰτέη, ὡσαύτως ἰτείη (Ἀπολλ. Ρόδ. Δ΄. 1428), ἡ, ἡ ἰτέα,
  6 KB (530 words) - 15:05, 2 October 2019
 • ἀλλ’ ὡς ἀρσ. μεταφ. ἐπὶ ἀνδρῶν, Ἴων ἐν τοῖς Σχολ. εἰς Ἀριστοφ. Ὄρν. 1680, ἴδε Ἠρῳδιαν. π. μον. λέξ. 9)· - κλητ. χελιδὸν Ἀνακρεόντ. 9. 2, Ἀνθ. Παλατ. 9.
  20 KB (1,897 words) - 15:50, 2 October 2019
 • 147· στρόμβον δ’ ὡς ἔσσευε βαλὼν Ξ. 413· ὡσαύτως, αἷμα ἔσσευα (ἴδε ἐν λέξ. ἀτρεκής) Ε. 208· ἴδε κατωτ. ΙΙ. 1. ΙΙ. Παθ. καὶ μέσ., τίθεμαι εἰς ταχεῖαν κίνησιν
  30 KB (2,751 words) - 01:00, 10 January 2019
 • πρβλ. Ξ. 179, Σ. 482, πρβλ. Πίνδ. Π. 5. 48· ὡσαύτως καθ’ ἑνικ., Ὀδ. Τ. 227· ἴδε περὶ τὸ τέλος. ΙΙ. ὡς κύρ. ὄνομα, Δαίδαλος, ὁ, ὁ εὐφυὴς τεχνίτης, ἐκ Κνωσοῦ
  9 KB (719 words) - 11:10, 26 February 2019
 • παρὰ μεταγενεστ. μετὰ ῥημάτων κινήσεως σημαντικῶν, ἀντὶ τοῦ ὁμόσε ἢ ὁμόθεν, ἴδε Cobet V. LL. σ. 85. 2) ἄνευ διακεκριμένης τινὸς ἐννοίας τόπου, ὡς τὸ Λατ.
  22 KB (2,097 words) - 14:35, 3 October 2019
 • «Ἀποδιδούσῃ» 1 (ἴδε Meineke). ― ὡς καὶ νῦν, ἔδεσμα ἐκ φακῶν (φακοί), Ἀριστοφ. Ἱππ. 1007, Σφ. 811, κ. ἀλλ., πρβλ. Ἀθήν. 156-8, καὶ ἴδε φακός. ― Ἴδε Κόντου Φιλολογικὰ
  4 KB (332 words) - 02:19, 10 January 2019
 • 68 ἤμβλακον), μετοχ. ἀμπαλακών: ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης ἔχομεν πρκμ. ἠμπλάκηκα (ἴδε ἐμπολάω ἐν τέλ.)· παθ. ἠμπλάκημαι Αἰσχύλ. Ἱκ. 916: - ὁ μόνος ἐν χρήσει ἐνεστ
  7 KB (539 words) - 15:55, 9 January 2019
 • πεδά: Αἰολ. ἀντὶ μετά, Σαπφώ, Ἀλκαῖ., κλ., ἴδε Ahrens D. Aeol. 151· ὡσαύτως Δωρικ., ὁ αὐτ. ἐν D. Dor. 360. Ἴδε τὰ ἑπόμενα σύνθετα. πεδά (= μετά)    a
  5 KB (483 words) - 15:35, 2 October 2019
 • τρῦπαι, κοινῶς τρυπάνι, ἀρίδα, Λατ. terebra, ἐκίνουν δὲ αὐτὸ δι’ ἱμάντος, (ἰδὲ ἐν λ. τρυπάω), Ὀδ. Ι. 385, πρβλ. Πρατίν. 1. 16, Εὐρ. Κύκλ. 461, Πλάτ. Κρατ
  6 KB (478 words) - 01:58, 10 January 2019
 • 34. 7, πρβλ. Ἀππ. Μιθρ. 23· ἕτεροι γράφουσιν ἑστία, βωμός τις, ἴδε ἀνωτ. 1. 4. - Ἴδε ἐν λέξει ἄστυ ῑ ἐν Ὀδ. ἐπί τοῦ προσηγορικοῦ, ῐ ἐν Ὁμ. ὕμν. ἐπί τοῦ
  37 KB (3,549 words) - 14:50, 2 October 2019
 • δεσπότης (ἴδε Εὐρ. Ἱππ. ἔνθ’ ἀνωτ.), ἀλλὰ διαφέρουσα κἄπως τῆς λέξ. βασιλεύς, ἥτις κυρίως δηλοῖ τὸν πολιτικὸν ἄρχοντα τόπου τινὸς ἢ φυλῆς· ἴδε Γροτ. Ἱστορ
  37 KB (3,466 words) - 14:01, 2 October 2019
 • σῐδηρουργός: ὁ, ὁ κατεργαζόμενος τὸν σίδηρον, Θεοφρ. περὶ Φυτ. Ἱστ. 4. 8. 5, ἴδε Franz εἰς Συλλ. Ἐπιγρ. 3. σ. 297. οῦ (ὁ) : qui travaille le fer, serrurier
  2 KB (123 words) - 12:28, 29 September 2017
 • ἔφᾰγον: ἴδε ἐσθίω. v. ἐσθίω. see φαγεῖν. ἔφᾰγον: αόρ. βʹ του ἐσθίω. ἔφᾰγον: aor. 2 к ἐσθίω.
  289 bytes (17 words) - 21:19, 31 December 2018
 • παίζων ἢ ὀρχούμενος, Ἀνθολ. Π. 7. 422· θηλ. παίκτειρα, Ὀρφ. Ὕμν. 2. 9. - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 195, 270. και παίχτης, ο, θηλ. παίκτρια και παίχτρια
  2 KB (125 words) - 07:28, 1 January 2019
 • ἀναπαύειν, καταλύεσθαι, φέρειν εἰς πέρας τὸν πόλεμον, εἰρηνεύειν, ἴδε τὰς λέξ.· ἴδε ὡσαύτως ἀκήρυκτος, ἄσπονδος· ― μεταφορ., οὐ πόλεμον ἐπαγγέλλεις, δηλ
  49 KB (4,367 words) - 14:30, 3 October 2019
 • Ὀδ. Η. 88· θύραι αὐλῆς ἢ αὔλειαι, ἴδε ἐν λέξ. αὔλειος, ἕρκειος· θ. ἡ εἰς τὸν κῆπον φέρουσα Δημ. 1155. 13· ἡ κηπαία, ἴδε κηπαῖος ΙΙ· - αἱ θύραι ἰδιωτικῶν
  51 KB (5,018 words) - 13:52, 3 October 2019
 • Polygonum aviculare, π. θῆλυ, ἴσως Hippuris vulgaris, Διοσκ. 4. 4 κἑξ., ἔνθα ἴδε Sprengel.
  1 KB (58 words) - 10:50, 5 August 2017
 • πολύ, ὡς καὶ νῦν, ἴδε πρόθεσιν παρὰ Γ. 1. 5. 6) περὶ πολλοῦ, ἴδε ἀνωτ. Ι. 3. 7) πρὸ πολλοῦ, πολὺ πρό..., τῆς πόλεως Διον. Ἁλ. 9. 35· ἴδε ἀνωτ. Ι. 4. V. περὶ
  150 KB (16,582 words) - 14:15, 3 October 2019
 • - ἐν τοῖς χειρογρ. πολλάκις γράφεται ἀστυκός διὰ τοῦ υ, ἴδε Bremi Λυσ. περὶ δημ. ἀδικ. 3˙ - ἴδε καὶ Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 171 κἑξ. ή, όν : de la ville :
  8 KB (731 words) - 11:15, 14 January 2019
 • 517 (ἔνθα ἴδε Ἑρμηνευτ.), Πλ. 150, 1067, Λυσίας 92. 40, Ξεν. Κύρ. 5. 2, 28, κτλ. - Παθ., πειραθεὶς ὁ Ἁρμόδιος ὑπὸ Ἱππάρχου Θουκ. 6. 54· ἴδε κατωτ. Β. IV
  56 KB (5,757 words) - 14:15, 3 October 2019
 • διωρθώθησαν ὡσαύτως ὑπὸ τοῦ Δινδ. (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε πέσσω). Βράζω, ἐπὶ κρέατος κτλ. (οὐδαμοῦ παρ’ Ὁμ., ἴδε ἐν λ. ὀπτάω), χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας ὁμοῦ
  16 KB (1,493 words) - 14:45, 2 October 2019
 • Luc. D. Mort. 22. ἄνευ: παρὰ Μεγαρεῦσι καί τισι μεταγεν. ποιητ. ἄνις, ὃ ἴδε (ἴδε ἐν ἄρθρ. ἀν-, ἀρνητ. προθεματ. ἀχώριστον μόριον): ― Πρόθεσις (οὐδέποτε
  21 KB (2,249 words) - 13:10, 3 October 2019
 • πυκνοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους συνημμένους, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ καρχαρόδους (ὃ ἴδε), τὰ συνόδοντα, ζῷα ἔχοντα τοιούτους ὀδόντας, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 8. 6, 1
  4 KB (277 words) - 08:44, 31 December 2018
 • μέγας. [Seite 108] adv. zu μέγας, w. m. s. μεγάλως: Ἐπίρρ. τοῦ μέγας· ἴδε μέγας Β. adv. grandement. Étymologie: μέγας. see μέγας. adverb from
  2 KB (135 words) - 14:00, 3 October 2019
 • τούτῳ (δηλ. τῷ Αἰσχύλῳ) λαμπάδας ἱερὰς αὐτόθι 1524, πρβλ. Θεσμ. 102, καὶ ἴδε δίπυρος ΙΙ· -δᾴς, «δᾳδί», Πολύβ. 3. 93, 4· πᾶν εἶδος φωτός, λύχνος, λαμπάδες
  15 KB (1,315 words) - 14:00, 3 October 2019
 • Ἄλεξ. ἐν «Ταραντίνοις» 4. 9, πρβλ. Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 1. 10. 5) τὰ λευκά, ἴδε ἐν λέξ. λευκά. λευκόν: τό, 1. το λευκό σαν χρώμα, τὸ λευκὸν οἶδεν, ξέρει
  4 KB (295 words) - 14:10, 9 January 2019
 • [Seite 37] ὁ, att. = λαός, w. m. s. λεώς: -ώ, ὁ, Ἀττ. αντὶ τοῦ λαός, ὃ ἴδε. ὁ; ion. c. λαός. λεώς, ὁ (Α) βλ. λαός. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη
  766 bytes (55 words) - 23:30, 31 December 2018
 • Παθ., ἐνεστ. καὶ παρατ., ἴδε κατωτ.· ὁ πρκμ. παραλαμβάνεται ἐκ τοῦ τρύω καὶ τρυχόομαι· πρβλ. κατατρύχω. - (Περὶ τῆς ῥίζης ἴδε τρύω). Φθείρω, καταναλίσκω
  12 KB (1,171 words) - 16:05, 2 October 2019
 • v. σεαυτοῦ. σαυτοῦ: ῆς, ἴδε σεαυτοῦ. contr. de σεαυτοῦ. Α βλ. σεαυτοῦ. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό | slang
  588 bytes (29 words) - 13:05, 15 February 2019
 • ἡ,    A v. ναῦς. νηῦς: ἡ, ἵδε ἐν λ. ναῦς. ion. et épq. c. ναῦς. (νέ Od. 24.1), gen. νηός and νεός, dat. νηί, acc. νῆα and νέα, pl. νῆες, νέες, gen
  2 KB (164 words) - 07:20, 31 December 2018
 • ἢ κέρας (ἴδε κέρας), αὐτόθι 3· ἐν μετώπῳ καθιστάναι, παρατάξασθαι αὐτόθι 4, Ἑλλ. 2. 1, 23. 2) τὸ περιθώριον βιβλίου, Γαλην. τ. 12, σ. 90, ἴδε μετώπιον
  14 KB (1,399 words) - 13:50, 3 October 2019
 • πόνον, Pind. Ol. 2, 74; vgl. Ruhnk, ep. crit. 126. ὀκχέω: ἴδε ἐν λέξ. ὀχέω· ― ὄκχη, ὄκχος, ἴδε ἐν λ. ὄχη, ὄχος. ὀκχέω (Α) (δωρ. τ.) βλ. οχώ. Αναζήτηση
  931 bytes (60 words) - 00:48, 1 January 2019
 • Ἰων. ἀντὶ πέραν. - Περὶ τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τοῦ πέραν καὶ πέρα, ἴδε πέραν ἐν τέλ. - Ἴδε Κόντου Γλωσσ. Παρατηρ. σ. 244, 246, 250. 1adv. et prép. au delà :
  32 KB (3,051 words) - 15:40, 2 October 2019
 • προηγούμενον ὡρισμένον, ἀκριβῶς ὡς τὸ ὅς ἢ ὄστε (ἴδε ἐν λέξει ὅστις)· ὅσπερ εἶναι ἐπιτεταμένος τύπος τοῦ ὃς (ἴδε ἐν λ. ὅσπερ), ὅς γε παρέχει εἰς τὸ ὃς δύναμιν
  97 KB (12,710 words) - 14:35, 3 October 2019
 • χελύσσομαι: Ἐπικ. χελλύσσομαι, ὡς τὸ χρέμπτομαι, βήττω, «βήχω», (ἴδε χέλυς ΙΙ), Νικ. Ἀλεξιφ. 81, ἴδε Μοῖριν 102· πρβλ. ἀναχελύσσομαι· - ὁ Ἡσύχ. μνημονεύει χελούειν
  1 KB (85 words) - 11:08, 5 August 2017
 • hatten. σίγμα: ἢ σῖγμα, τὸ γράμμα, ἴδε ὑπὸ τὸ στοιχεῖον Σσ. IV. στοὰ ἔχουσα τὸ σχῆμα Ϲ, Βυζ.· ἴδε Δουκάγγ. - Ἴδε Κόντον ἐν Ἀθηνᾶς τ. Ι΄, σ. 529 κἑξ. καὶ
  7 KB (639 words) - 15:50, 2 October 2019
 • ἀρετὴ: [ᾰ], ἡ, (ἴδε Ἄρης ἐν τέλ., *ἄρω): - ὑπεροχή, τελειότης, ἱκανότης παντὸς εἴδους, ἀλλὰ παρ’ Ὁμ. κυρίως ἐπὶ ἀνδρικῶν ἀρετῶν (ὡς τὸ Λατ. vir-tus, ἀνδρεία
  5 KB (427 words) - 11:20, 5 August 2017
 • [Seite 1193] u. θέμεναι, int. aor. II. act. zu τίθημι. θέμεν: θέμεναι, ἴδε ἐν λ. τίθημι. inf. ao.2 épq. de τίθημι. θέμεν: θέμεναι, Επικ. αντί θεῖναι
  894 bytes (47 words) - 21:44, 31 December 2018
 • εἵνεκεν,    A v. ἕνεκα. [Seite 733] u. εἵνεκεν, s. ἕνεκα. εἵνεκα: εἵνεκεν, ἴδε ἕνεκα. poét. et ion. c. ἕνεκα. on account of, for the sake of, because
  1,010 bytes (62 words) - 20:04, 30 December 2018
 • ion. u. poet. = ἥλιος, w. m. s. ἠέλιος: ὁ, Ἐπ. καὶ Ἰων. ἀντὶ ἥλιος, ὃ ἴδε. épq. c. ἥλιος. the sun; of rising, ἀνιέναι, ἀνορούειν, Od. 3.1; ἀνανεῖσθαι
  2 KB (212 words) - 21:32, 31 December 2018
 • μέλλ. Ἀττ. -ιῶ· - Παθητ., πρκμ. ἐσχημάτισμαι Ἀριστ., ἴδε κατωτ. ΙΙ. 1· ἀλλ’ ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ μέσ., ἴδε κατωτ. Ι. 2. Ι. ἀμεταβ., λαμβάνω μορφήν τινα ἢ σχῆμα
  27 KB (2,247 words) - 15:30, 9 January 2019
 • θᾶττον,    A v. ταχύς. θάσσουσα· σπεύδουσα, Hsch. θᾶσσον: Ἀττ. θᾶττον, ἴδε ἐν λ. ταχύς. θᾱσσον    a swiftly θᾶσσον ἔντυεν (P. 4.181)    b comp. adv
  1 KB (88 words) - 21:40, 31 December 2018
 •    A v. συηνία. συᾱνία: ἡ, Δωρ. ἀντὶ συηνία, ὃ ἴδε. - Καθ’ Ἡσύχ.: «λοιδορία καὶ ἡ διὰ χειρὸς μάχη». ἡ, Α (δωρ. τ.) βλ. συηνία. Αναζήτηση σε: Google
  679 bytes (48 words) - 12:35, 29 September 2017
 • τῆς κιθάρας εἰς τὸν Ἑρμῆν, ἀλλ’ ἡ διάκρισις τῶν δύο δὲν ἐτηρεῖτο αὐστηρῶς, ἴδε ἐν λεξ. κιθάρα καὶ πρβλ. λυριστής· ἐπειδὴ δὲ ἔπεμπεν ᾖχον ἰσχυρὸν καὶ πλήρη
  13 KB (1,179 words) - 13:55, 2 October 2019
 • Accentuation Wolf Anal. II p. 431. τἆλλα: ἢ τἄλλα, κατ’ Ἀττ. κρᾶσιν ἀντὶ τὰ ἄλλα, (ἴδε Κόντον ἐν Λογίῳ Ἑρμῇ τεύχ. Ε΄, σ. 24), - τἀμά. ἀντὶ τὰ ἐμά. crase att. p
  863 bytes (88 words) - 02:00, 31 December 2018
 • 444; s. Koen Gregor. p. 140 Piers. Moer. p. 294. πλεῖν: Ἀττ. ἀντὶ πλέον, ἴδε πλείων ἐν τέλει. inf. prés. de πλέω; c. πλέον. Α αττ. συνηρ. τ. του πλέον
  1 KB (95 words) - 14:05, 31 January 2019
 • shorter form of οἴομαι (q. v.). οἶμαι: συνηρ. ἐκ τοῦ οἴομαι, ὃ ἴδε. contr. att. p. οἴομαι. (οἴομαι) contracted οἶμαι; (from Homer down); to suppose
  2 KB (167 words) - 14:20, 3 October 2019
 • āmás 'raw, uncooked'.) ὠμός: ή, όν· (Ἴδε ἐν τέλει)· - ὡς καὶ νῦν, ὠμός, ἄψητος, ἀμαγείρευτος, Λατ. crudus (ἴδε Ἀριστ. Μετεωρ. 4. 3, 4. κἑξ.)· 1) κυρίως
  21 KB (1,722 words) - 18:52, 10 November 2019
 • εἰς τιμὴν τοῦ Κριοῦ Αἰγινήτου, Ἀριστοφ. Νεφ. 1356, πρβλ. Ἡρόδ. 6. 50, καὶ ἴδε τὸ ῥῆμα πέκω. 2) κριὸς πολιορκητικός, Λατ. aries, Ξεν. Κύρ. 7. 4, 1, Ἰώσηπ
  2 KB (168 words) - 11:32, 5 August 2017
 • αὐτῆς ἐννοίας ἐφ’ ἧς καὶ τὸ ῥῆμα συστρογγύλλω (ὃ ἴδε), Ἄλεξις ἐν «Φαίδρῳ» 2. 3. - Περὶ τῆς παιδιᾶς ἴδε Meineke εἰς Ἀντιφ. ἐν Ἀδήλ. 7. 2) πᾶν εἶδος σφαίρας
  26 KB (2,212 words) - 15:57, 2 October 2019
 • κόμμιδι Κρώβυλ. ἐν Ἀδήλ. 3, διάφ. γραφ. ἐν Ἡροδ. 2. 86· ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύνιχ. 288. Περὶ τῆς καταλήξεως ἴδε πέπερι. (τὸ) indécl. ou gén. κόμμεως; dat. κόμμει
  5 KB (487 words) - 15:10, 2 October 2019
 • Κρατῖνος ἐν «Βουκόλοις» 1, (παρ’ Ἡσυχ. πυρπερέγχει ὃ ἴδε), Ἀριστοφ. Ἀποσπ. 389, Ἀριστ. Προβλ. 4. 28, κτλ., ἴδε Wytt. εἰς Πλούτ. 2. 61Α, Παροιμιογρ., Φώτ., κλπ
  46 KB (4,748 words) - 14:20, 3 October 2019
 • νεωστὶ πεῖραν, τῶν κακῶν λαμβανόντων, Theocr. 11. 51. πίσσᾰ: Ἀττ. πίττᾰ, ἡ, (ἴδε ἐν λ. πεύκη), ὡς καὶ νῦν, πίσσα Λατ. pix, Ἰλ. Δ. 277, Ἡρόδ. 4. 195, κτλ.˙
  11 KB (1,020 words) - 15:35, 2 October 2019
 • φάραγξ, Schlund, Schlucht, Kluft, Sp. öfters. φάρυγξ: [ᾰ], ἡ, σπανιώτερον ὁ (ἴδε ἐν τέλει), γεν. φάρῠγος (ὡς ἀείποτε παρ’ Ὁμήρ. καὶ τοῖς δοκίμοις τῶν Ἀττ.
  10 KB (904 words) - 16:00, 2 October 2019
 • [Seite 502] aor. zu γοάω. γόον: ἴδε ἐν λ. γοάω. acc. de γόος; ao.2 épq. de γοάω. see γοάω. v. γοάω. Source: γόον γόον: Επικ. αόρ. βʹ ή παρατ
  567 bytes (43 words) - 13:55, 31 January 2019
 • (Συγγενὲς τῷ πέργαμος ὃ ἴδε, ὡσαύτως δὲ τῷ Γερμ. Burg, τῷ Ἄγγλ. burgh, ἅπερ πάλιν εἶναι πιθανῶς συγγενῆ τῷ Γερμ. Berg, ὅρος· ἴδε πλείονα παρὰ τῷ Pott Et
  33 KB (2,683 words) - 14:25, 3 October 2019
 • εἶχε χρυσίου πόντον. πόντος: -ου, ὁ, Ἐπικ. γεν. ἐκ ποντόφιν Ὀδ. Ω. 83· (ἴδε ἐν τέλ.)· ― ἡ θάλασσα, μάλιστα ἡ ἀναπεπταμένη θάλασσα, τὸ πέλαγος, κοινὸν
  28 KB (2,570 words) - 15:40, 2 October 2019
 • 353 c u. a. Sp. μετέπειτα: ἐπίρρ., μετὰ ταῦτα, κατόπιν, Ἰλ. Ξ. 310 (ἔνθα ἴδε τὸν Spitzn.), Ὀδ. Κ. 519, κ. ἀλλ.· - παρ’ Ἡροδ. (1. 25., 3. 36., 7. 7, 197)
  4 KB (318 words) - 14:00, 3 October 2019
 • Αἰσχίν. 51, 19, πρβλ. Ἀριστοφάν. Ἀχ. 54, 711, Ἱππ. 665, Πλάτ. Πρωτ. 319C, καὶ ἴδε τόξαρχος ΙΙ. 2. - Κατὰ Σουΐδ. «τοξόται, οἱ δημόσιοι ὑπηρέται, φύλακες τοῦ
  9 KB (726 words) - 14:35, 14 January 2019
 • φαίνεται ὅτι ἐπεκράτησεν ὁ τύπος παιών, ἴδε Elmsl. εἰς Ἀριστοφ. Ἀχ. 1212· πρβλ. παιανίζω -ανισμός, παιωνίζω, -ωνισμός. ― Ἴδε Κόντου Γλωσ. Παρατηρ. σ. 217. ᾶνος
  20 KB (1,703 words) - 11:20, 26 February 2019
 • πλήθο υς ist = der Kern, 10, 12, 7. στόμα: τό, Δωρικ. στύμα Θεόκρ. 29. 25· (ἴδε ἐν τέλ.)· - τὸ στόμα, Λατ. os, Ἰλ. Ξ. 467, κτλ.· σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι Ὀδ.
  68 KB (6,799 words) - 14:40, 3 October 2019
 • κάλυμμα, ὃ ἐφόρουν μάλιστα ἐν ἐπισήμοις περιστάσεσιν, Ἡρόδ. 1, 132., 3. 12 (ἴδε ἐν λέξ. πῖλος), 7. 61., 8. 120· ἔφερε δὲ αὐτὴν ὁ μέγας βασιλεύς, Αἰσχυλ. Πέρσ
  5 KB (468 words) - 16:00, 2 October 2019
 • 105· - ὡσαύτως ἐπὶ ἠθικῆς ἐννοίας, ὡς τὸ τλήμων ἐν Σοφ. Ο. Τ. 1175, ἔνθα ἴδε Erf. - Συγκρ. -έστερος Λουκ. Λεξιφ. 25· - Ἐπίρρ. -μόνως Λουκ. Βίων Πρᾶσις
  5 KB (381 words) - 14:20, 14 January 2019
 • Luc. de salt. 33. 37. Vgl. πολυμαθία. πολυμάθεια: ἡ, = πολυμαθία, (ὃ ἴδε), ἴδε ἐν λ. Πολύμνια. ας (ἡ) : grand savoir. Étymologie: πολυμαθής. η / πολυμάθεια
  2 KB (107 words) - 02:40, 1 January 2019
 • bes. für Schaafe u. Ziegen; Hom. vrbdt σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς, Il. 18, 589; στείνοντο δὲ σηκοὶ ἀρνῶν ἠδ' ἐρίφων, Od. 9, 219, u. öfter;
  16 KB (1,451 words) - 15:50, 2 October 2019
 • ἀρείων, ἄριστος, ἴδε Βουττμ. Λεξίλ. ἐν λ. ἕκηλος 9: κατὰ τὸ πλεῖστον παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις Ἐπ. καὶ Λυρικ. (ἴδε ἐν λ. *ἄρω). ΙΙ. ἴδε ἐν. λ. Ἀριμασποί.
  3 KB (279 words) - 14:10, 2 October 2019
 • «Σεριφίοις» 13, ἔνθα ἴδε Meineke. ΙΙ. παρ’ Ἐμπεδ. 222, ἔχομεν ἀνέμων λαμπτῆρας ἀμοργούς, λαμπτῆρας προφυλάττοντας [τὸ φῶς] ἀπὸ τῶν ἀνέμων· ἴδε Μουλλάχιον ἐν τόπῳ
  3 KB (207 words) - 16:12, 31 December 2018
 • ἀναλόγιον: ἴδε ἀναλογεῖον.
  78 bytes (3 words) - 11:32, 5 August 2017
 • die gute Jahreszeit, Frühling u. Sommer. vgl. ὡραῖος, B. A. 73. ὡραία: ἡ, ἴδε ὡραῖος Ι. 3. ας (ἡ) : v. ὡραῖος. ὡραία: ион. ὡραίη ἡ (sc. ὥρα) надлежащее
  1 KB (76 words) - 08:24, 31 December 2018
 • τύπος ἀπαντῶν παρὰ τοῖς Ἀντιγράφοις τοῦ Θουκ. 4. 118· ἴδε Λοβέκ. εἰς Φρύν. 136· ὡσαύτως καλώτερος, ἴδε Ἡρῳδιαν. Ἐπιμ. 69· Ὑπερθ. καλλιστότατος, Ψελλ. εἰς
  115 KB (11,444 words) - 14:05, 3 October 2019
 • (ὅπερ οὐδέποτε γίνεται δοῦρυ), ὁ Ὅμηρ. μεταχειρίζεται μόνον τοὺς Ἰων. τύπους (ἴδε ἐν. λ. δρῦς): Ι. στέλεχος, δένδρον, Ὀδ. Ζ. 167, οὔπω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ
  36 KB (3,324 words) - 14:35, 2 October 2019
 • Friedlaend. Aristonic. (Schematol.) p. 20. γῠνή: Δωρ. γυνά, Αἰολ. βανὰ (ἴδε ἐν λέξει), ἡ· γεν. γυναικός, αἰτ. γυναῖκα, κλητ. γύναι·― δυϊκ. γυναῖκε Σοφ
  47 KB (5,813 words) - 13:23, 3 October 2019
 • 2) καλύπτομαι, ἴδε ἀνωτ. Α. ΙΙ. 4. 3) περιέχω, περιλαμβάνω, Πολύβ. 9. 21, 7. ΙΙ. κατασχόμενος Πινδ. ΙΙ. 1. 18, πρβλ. Εὐρ. Ἱππ. 27· ἴδε ἀνωτ. Α. ΙΙ. 9.
  79 KB (7,294 words) - 13:55, 3 October 2019
 • ἐκκλησία, Λυσ. 132. 35, Ἀθήν. 213D, Κ. Δ.· ἴδε Schömann de Comit. σ. 56· - περὶ τοῦ σχήματος καὶ τῆς διατάξεως αὐτοῦ ἴδε Müller. Archäol. § 289 καὶ Dörpfeld-Reisch
  8 KB (719 words) - 13:42, 3 October 2019
 • ἰσχύος καὶ εὐφυΐας ἐν ταῖς τέχναις τοῦ βίου, συχνάκις καλεῖται Παλλὰς Ἀθήνη, (ἴδε Παλλάς): - καλεῖται δὲ καὶ Ἀθηναίη ἢ Παλλὰς Ἀθηναίη. - Τὸ τελευταῖον ὄνομα
  10 KB (986 words) - 13:45, 2 October 2019
 • = πλέος, w. m. s. πλέως: πλέᾱ, πλέων, πλ. πλέῳ, πλέαι (ἢ πλέᾳ), πλέᾱ, ἴδε Elm. εἰς Εὐρ. Μήδ. 259· Ἰων. πλέος, -έη, -έον· Ἐπικ. πλεῖος, -η, -ον, (ὁ Ὅμ
  10 KB (833 words) - 15:40, 2 October 2019
 • Sauerteig. – Eine Fettgeschwulst, = στεάτωμα, Medic. στέᾰρ: τό, γεν. στέατος [ἴδε ἐν τέλ.]· συνῃρ. στῆρ (Ἀρχιγέν. παρὰ Γαλην. 13. 476· γενικ. στηρὸς Afr. Cest
  12 KB (1,093 words) - 16:15, 2 October 2019
 • συχνοὶ παρ’ Εὐρ.· - ὁ Ἀττ. τύπος τῆς δοτ. χρῷ ἀπαντᾷ ἐν τῇ φράσει ἐν χρῷ, ἴδε κατωτ. Ι. 2, ἡ δὲ Σαπφὼ 2. 10 ἔχει συνῃρ. αἰτ. χρῶ (ἀνθ’ ἧς ὁ Ahrens προτιμᾷ
  31 KB (2,893 words) - 14:40, 3 October 2019
 • 120, 128· ― κατὰ Σουΐδ.: «καλπάζειν, τὸ ἁβρῶς βαδίζειν»· Ἀκύλ. Παλ. Διαθ., ἴδε Field Ἑξαπλ. (Ἰερ. Η΄, 6)· ― καλπασμός, οῦ, ὁ, τὸ τρέχειν πηδητικῶς, ὁ ἐν
  2 KB (134 words) - 11:20, 14 January 2019
 •    A v. κήδω. κήδομαι: ἴδε κήδω. v. κήδω. (ΑΜ κήδομαι) βλ. κήδω. Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη | Βικιπαίδεια | Βικιλεξικό | slang.gr |
  510 bytes (21 words) - 07:23, 29 September 2017
 • καὶ Διφίλου, ἴδε Ἀθήν. 235-240· καὶ ὁ Λουκ. ἔγραψε περὶ Παρασίτου· μετὰ γεν. κενῆς π. τραπέζης Ἀνθ. Π. 11. 346· - μεταφορ., ἰχθὺς ἦν π. (ἴδε ὄψον) Λουκ.
  9 KB (731 words) - 12:20, 14 January 2019
 • -- Ὁμαλὸν συγκρ. καὶ ϋπερθ. προσωτέρω, πορρωτέρω, προσωτάτω, πορρωτάτω, ἴδε ἐν λέξ. προσωτέρω· - ποιητ. συγκρ. πόρσιον, Πίνδ. Ο. 1. 183· ὑπερθ. πόρσιστα
  32 KB (2,757 words) - 13:35, 2 October 2019
 • θαλάσσης Νηρηίδες (ἰδὲ Ναϊάς, Νηρηίς, ἔτι δὲ καὶ Ν. ἅλιαι Σοφ. Φιλ. 1470)· αἱ τῶν ὀρέων Νύμφαι ὀρεστιάδες Ἰλ. Ζ. 420 (παρὰ μεταγεν. ὀρεάδες, ὃ ἴδε)· αἱ τῶν ἀγρῶν
  31 KB (3,075 words) - 14:05, 3 October 2019
 • Θουκ. 2. 8· ἐν ὀρρωδίᾳ τι ἔχ. αὐτόθι 89· ἴδε ἐν λ. διὰ Α. ΙΙΙ. 1. b· ἀνὰ στόμα, ἐν στόματι, ἢ διὰ στόματος ἔχ., ἴδε στόμα Ι. 3. - Ἀλλ’ αὗται αἱ φράσεις συχνάκις
  248 KB (26,118 words) - 13:55, 3 October 2019
 • ἐσιτοῦντο δημοσίᾳ δαπάνῃ ἐν τῷ πρυτανείῳ, ἴδε Hermann. Pol. Ant. § 127. - Περὶ τῶν πρυτάνεων τῶν ναυκράρων ἴδε ἐν λέξ. ναύκραρος. 2) ἐκαλεῖτο οὕτω καὶ ὁ
  20 KB (1,919 words) - 15:40, 2 October 2019
 • ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ (ἴδε τὴν λ. λίπα) Ἰλ. Κ. 577, πρβλ. Ξ. 171., Σ. 350, κτλ.· ἢ πρὸ τῆς πάλης καὶ ἄλλων γυμναστικῶν ἀσκήσεων (ἴδε ἀλειπτής)· ἐλ. θεῖναι
  13 KB (1,474 words) - 08:44, 5 October 2019
 •    II = μάξεινος, Epich.69. μαζός: -οῦ, ὁ, «βυζί»· ἴδε ἐν λέξ. μαστός. ΙΙ. εἶδος ἰχθύος, μαζίνης, ὃ ἴδε. οῦ (ὁ) : sein : 1 sein de l’homme; 2 sein de femme;
  3 KB (294 words) - 14:16, 3 October 2019
 • ἀποκατεστάθη ὑπὸ τοῦ Πόρσωνος· ἴδε ἐν λ. ἰαχέω: - ἐν Εὐρ. Μηδ. 149 κ. ἀλλ. τὸ ἰαχὰ εἶναι σφάλμα ἀντὶ ἀχά, Δωρ. τύπ. τοῦ ἠχή, ὃ ἴδε. ῆς (ἡ) : 1 cri de guerre
  6 KB (530 words) - 23:40, 9 January 2019
 • καθόλου, συκῆ, Ἀριστοφ. Εἰρ. 627, ἔνθα ἴδε Σχόλ. ΙΙ. εἶδος ἐρυσίβης τῶν δένδρων, Θεοφρ. π. Φυτ. Ἱστ. 1. 8, 5· ἴδε κράδος. ΙΙΙ. σκηνικόν τι μηχάνημα δι’
  6 KB (427 words) - 11:40, 26 February 2019
 • κρουνὸς (ὃ ἴδε), πηγή, βρύσις, Λατ. fons, μελάνυδρος, καλλιρέεθρος Ἰλ. Π. 3, Ὀδ. Κ. 107, κτλ.· οὕτω παρὰ Πινδ. καὶ Ἀττ.· ἐν ἀντιθ. πρὸς τὸ φρέαρ (ὃ ἴδε), Ἡρόδ
  12 KB (1,097 words) - 15:05, 2 October 2019
 • περιφερομένων κύκλῳ βοῶν, Καλλ. Ἀποσπ. 51. -Λεσβιακ. τύπος δίννω παρὰ Χοιροβ., ἴδε Ahrens π. Αἰολ. σ. 53· γ΄ πληθ. ἀποδίνωντι, Πίν. Ἡρακλ. ἐν Συλλ. Ἐπιγρ. 5774
  16 KB (1,185 words) - 11:15, 26 February 2019
 • μεσοειδής, ές, Ἀριστείδ. Κοϊντ. 28. 29. ΙΙ. ἐν τῇ Γεωμετρ. ἡ μέση ἀνάλογος, ἴδε μέσος ΙΙΙ. 5. ης (ἡ) : v. μέσος. η (ΑM μέση, Α δωρ. τ. μέσσα) (σχετικά
  9 KB (691 words) - 19:55, 4 January 2019
 • ἱδρῶτος τοῦ προσώπου αὐτοῦ, Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 750 (ἴδε ἐν λ. ἶδος)· ῑ παρ’ Ὁμ.· ῐ παρ’ Ἀττ., Εὐρ. ἔνθ’ ἀνωτ., ἴδε Meineke ἐν Κωμ. Ἀποσπ 3. 251, ἂν καὶ μακρὸν
  14 KB (1,383 words) - 13:45, 3 October 2019
 • Plut. Sol. 24; Meier und Schömann Att. Proceß S. 475 ff. βλάβη: [ᾰ], ἡ, (ἴδε βλάπτω), βλάβη, ζημία, φθορά· κυρίως κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ἑκούσιον κακὸν
  15 KB (1,365 words) - 14:25, 2 October 2019
 • προσεποιήσω Aesch. 2, 166. φήμη: ἡ, Δωρ. φάμα, ἐντεῦθεν τὸ Λατιν. fama· (φημί, ἴδε ἐν λέξει φάω)· ― κυρίως φωνὴ ἢ λόγος ἀγνώστου πηγῆς, ὅθεν (κατὰ τὰς Ἑλληνικὰς
  28 KB (2,480 words) - 13:50, 3 October 2019
 •    A v. μέγας. [Seite 107] s. μέγας). μεγάλος: ἴδε μέγας. -η, -ο και μέγας, μεγάλη, μέγα (ΑM μέγας, μεγάλη, μέγα, Μ και μεγάλος, -η, -ο[ν], ουδ.
  10 KB (727 words) - 00:12, 31 December 2018

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)