Open main menu

LSJ β

thus

Contents

English > Greek (Woodhouse)

Latin > English (Lewis & Short)

thūs: thūris, v. tus.

Latin > French (Gaffiot)

thūs, v. tus.

Latin > German (Georges)

thūs, Thusculum, s. tūs, 2. Tūsculum.

Latin > English

thus thuris N N :: frankincense