Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γωνία

Φοβοῦ τὸ γῆρας, οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον -> Fear old age, for it never comes alone
Menander
Full diacritics: γωνία Medium diacritics: γωνία Low diacritics: γωνία Capitals: ΓΩΝΙΑ
Transliteration A: gōnía Transliteration B: gōnia Transliteration C: gonia Beta Code: gwni/a

English (LSJ)

ἡ,

   A corner, angle, Hdt.1.51, Pl.Men.84d, etc.; γ. ἐπίπεδος, στερεά, plane, solid angle, Euc.1 Def.8,11Def.11; αἱ πρὸς τῇ βάσει γ. the angles at the base, Id.1.5; ἡ ὑπὸ ΒΑΓ or ὑπὸ τῶν ΒΑΓ γ. the angle ΒΑΓ, Id.1.9,al.    2 metaph., corner, secluded spot, ἐν γωνίᾳ ψιθυρίζειν Pl.Grg.485d; ἐν γ. πεπραγμένον Act.Ap.26.26.    3 of the four quarters of the compass, Ptol.Tetr.29.    4 joint, Arist.PA 690a13.    II joiner's square, Pl.Phlb.51c, Plu.Marc.19.    III cutwater of a bridge, D.S.2.8.    IV of persons, leader, chief, LXX 1 Ki.14.38. (Akin to γόνυ.)

German (Pape)

[Seite 512] ἡ, Winkel, Ecke, Her. 1, 51. 8, 122 u. sonst; bes. in der Geometrie, Plat. Men. 84 u. öfter Euclid.; – Plat. Phil. 51 c Winkelmaaß, wie Plut. Marcell. 19; – ein eckiger Pfeiler, D. Sic. 2, 8.

Greek (Liddell-Scott)

γωνία: ἡ, ὡς παρ’ ἡμῖν, Ἡρόδ. 1. 51, κτλ. τὸ ἐργαλεῖον τοῦ ξυλουργοῦ «γωνιά», Πλάτ. Φιλ. 51C, Πλούτ. Μαρκέλλ. 19. ΙΙ. ΙΙΙ. ὁ ἀγκὼν ἢ τὸ ὑποστήριγμα γεφύρας, ὢν γωνιώδης, ὅπως σχίζῃ τὸ μεθ’ ὀρμῆς ἐπερχόμενον ὕδωρ, Δίοδ. 2. 8. (Ἴσως ἐκ τοῦ γόνυ, τὸ κεκλιμένον, κεκαμμένον γόνυ.)

French (Bailly abrégé)

ας (ἡ) :
1 angle, coin;
2 p. anal. équerre.
Étymologie: apparenté avec γόνυ.

Spanish (DGE)

-ας, ἡ
I 1rincón Hdt.1.51, Pl.Men.84d, Numen.27.52
fig. rincón, lugar apartado ἐν γωνίᾳ ... ψιθυρίζειν Pl.Grg.485d, ἐν γωνίᾳ ... ποιεῖν Arr.Epict.2.12.17, ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον Act.Ap.26.26, τοῦ κόσμου M.Ant.6.36, ἐν γωνίᾳ που σκοτεινῇ D.C.60.1.2
esquina Hierocl.Facet.16.
2 geom. ángulo de un triángulo, Plb.1.42.3, de una figura, Aristid.Quint.119.2, γ. ἐπίπεδος ángulo plano Euc.1 Def.8, ὀρθὴ γ. ángulo recto Hp.Fract.8, Euc.2 Def.1, αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι los ángulos en la base Euc.1.5, ὀξεῖα γ. ángulo agudo Euc.1 Def.12, Plb.4.43.9, ἀμβλεῖα γ. ángulo obtuso Euc.1 Def.11, Plb.34.6.3, en gener., Hp.Prorrh.2.20.
3 punto cardinal en la rosa de los vientos, Ptol.Tetr.1.11.1, αἱ τέσσαρες γωνίαι τῆς γῆς los cuatro puntos cardinales de la tierra, Apoc.7.1
cuadrante Ὑδροχόου Cat.Cod.Astr.9(1).155.
II usos concr.
1 escuadra de ebanista, Pl.Phlb.51c, Plu.Marc.19.
2 articulación Arist.PA 690a13.
3 tajamar de un puente, D.S.2.8.
4 punta ξίφους Eust.563.18
arista, barba στάχυος Sch.Hes.Sc.398
plu. los nudillos, Vit.Aesop.G 3.
5 pequeño pilar como monumento funerario SEG 7.1047 (Arabia).
III fig., de pers. jefe LXX 1Re.14.38.

• Etimología: Gener. se admite la rel. c. γόνυ aunque la ω presenta dificultades.

English (Strong)

probably akin to γόνυ; an angle: corner, quarter.

English (Thayer)

γωνίας, ἡ (from Herodotus down), an angle, i. e.
a. an external angle, corner (German Ecke): τῶν πλατειῶν, κεφαλή γωνίας, פִּנָּה רֹאשׁ, ἀκρογωνιαῖος, which see); αἱ τέσσαρες γωνίαι τῆς γῆς, the four extreme limits of the earth, Winkel, Latin angulus, English (internal) corner, equivalent to a secret place: Plato, Gorgias, p. 485d. βίον βιωναι ἐν γωνία, Epictetus diss. 2,12, 17; (for other examples see Wetstein on Acts , the passage cited; Stallbaum on Plato, the passage cited)).

Greek Monolingual

η
βλ. γωνία.

Greek Monotonic

γωνία: ἡ (γόνυ),
I. προεξοχή, κόγχη, καμπή, γωνία, σε Ηρόδ.
II. το τρίγωνο (εργαλείο) του ξυλουργού, η «γωνία», το γωνιόμετρο, σε Πλάτ.

Russian (Dvoretsky)

γωνία: ион. γωνίη ἡ
1) угол (τοῦ προνηΐου Her.; ἡ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τείνουσα γραμμή Plat.): κατ᾽ ὀξείας γωνίας Arst. под острым углом; πρὸς ὁμοίας γωνίας Arst. под равными углами; κεφαλὴ γωνίας NT краеугольный камень; αἱ τέσσαραι γωνίαι τῆς γῆς NT четыре страны света; ἐν γωνίᾳ NT в углу, т. е. келейно, тайком;
2) углообразный выступ (τελευτῶντος τοῦ λαβυρίνθου Her.);
3) угольник (κανόνες καὶ γωνίαι Plat.; σφαῖραι καὶ γωνίαι Plut.);
4) угол мостового устоя (для разрезания волн) (τοῖς κίοσι πρὸ τῶν τὸ ῥεῦμα δεχομένων πλευρῶν γωνίας προκατασκευάζειν Diod.).

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γωνία -ας, ἡ [~ γόνυ] hoek; ook overdr.. ἐν γωνίᾳ ψιθυρίζειν in een hoekje zitten fluisteren Plat. Grg. 485d; οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο want dit is niet in het geniep gedaan NT Act. Ap. 26.26. winkelhaak.

Etymological

Grammatical information: f.
Meaning: corner (Hdt.), also leader(LXX). In geometry Mugler, Terminologie géométr.
Compounds: Sec. member -γωνος in τρί-γωνος etc. (as -βιβλος to βιβλίον etc.) s. Debrunner IF 60, 40ff. συγγωνίος (RPh 73 (1999) 84).
Derivatives: γωνίδιον (Luk.). γωνιαῖος (Pl. Kom.), γωνιήϊος (Delphi), γωνιώδης (Hp.), γωνιακός (Procl.); γώνιος (pap. VIp); - γωνιάζω (Porph.) with γωνιασμός (Ar.); γωνιόομαι (Dsc.) with γωνίωμα (Eust.) and γωνίωσις (Archig. Med.). παραγωνίζω RPh. 71 (1997) 155f.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: Generally connected with γόνυ (s. v.). The long vowel is problematic. Perhaps from *γονϜ-ία with Doric development (geometricians were Pythagoreans). Skt. jā́nu arose from *ǵonu (Brugmanns law) and is irrelevent.

Middle Liddell

γόνυ
I. a corner, angle, Hdt.
II. a joiner's square, Plat.