Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διασημαίνω

Μολὼν λαβέ -> Come and take them
Plutarch, Apophthegmata Laconica 225C12
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διασημαίνω Medium diacritics: διασημαίνω Low diacritics: διασημαίνω Capitals: ΔΙΑΣΗΜΑΙΝΩ
Transliteration A: diasēmaínō Transliteration B: diasēmainō Transliteration C: diasimaino Beta Code: diashmai/nw

English (LSJ)

A mark out, point out clearly, τι Hdt.5.86, X.An.2.1.23; τινί τι Id.Oec.12.11. 2 indicate by a signal, σάλπιγγι τὸν καιρὸν τῆς προσβολῆς Plb.10.12.4. II Med., note the bearings of, τόπους Arist.HA549b17. 2 approve, D.S.19.15. 3 signify, Str.17.1.6, Plu.Dem.19. III intr., show its symptoms, appear, Hp.Aph.6.41.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 601] deutlich bezeichnen, angeben; ἀτρεκέως διασημῆναι Her. 5, 86; ὅ, τι ποιήσοι οὐ διεσήμανε Xen. An. 2, 1, 23; ταῖς σάλπιγξι τὸν καιρὸν τῆς ἐπιβολῆς Pol. 10, 12, 4; Folgde; τῇ χειρί Plut. Tib. Gr. 18; τινὶ ἀτραπόν Luc. Necyom. 10. Bei Hippocr. intr., sich zeigen. – Med., für sich bezeichnen, an Kennzeichen unterscheiden, Arist. H. A. 5, 17; Strab. XVII p. 792; billigen, loben, D. Sic. 19, 15.

Greek (Liddell-Scott)

διασημαίνω: μέλλ. -ᾰνῶ, σημειώνω, φανερῶς δεικνύω, τι Ἡρόδ. 5. 86, Ξεν. Ἀν. 2. 1, 23· τινί τι ὁ αὐτ. Οἰκ. 12, 11. 2) ἀπολ., κάμνω σημεῖον, χειρί, σάλπιγγι Ἀριστ. Ρητ. 3. 16, 10, Πολύβ. 10. 12, 4, κτλ. ΙΙ. Μέσ., παρατηρῶ διὰ σημείων, παρατηρῶ μετὰ προσοχῆς, Ἀριστ. Ἱ. Ζ. 5. 17, 9. 2) ἐπιδοκιμάζω, Διόδ. 19. 15. ΙΙΙ. ἀμεταβ., δεικνύω συμπτώματα, ἀναφαίνομαι, ἐμφανίζομαι, Ἱππ. Ἀφ. 1257.

French (Bailly abrégé)

f. διασημανῶ, ao. διεσήμηνα;
1 donner un signal à distance (avec la main, avec la trompette, etc.);
2 indiquer clairement, faire comprendre ; τινί τι qch à qqn.
Étymologie: διά, σημαίνω.

Spanish (DGE)

1 mostrar, revelar, manifestar τοῦτο ... ἀτρεκέως Hdt.5.86, ὅ τι δὲ ποιήσοι X.An.2.1.23, μοι σαφῶς τούτους X.Oec.12.11, ἄλλας μορφὰς ἑκάστων Thphr.HP 1.1.12, ἀναβοήσεις ... διασημαίνουσαι τὸ βουλόμενον D.H.4.84, cf. Arist.APr.50a40, D.Chr.3.50, c. pred. del ac. διασημαίνει ... τὴν ἕξιν κινουμένην revela que la posición cambia Arist.HA 634a37
en v. med. mismo sent., c. complet. ἀνδριαντίσκον ... ὑπὸ γραμμάτων τινῶν διασημαινόμενον ὡς εἴη Θερμώδων una estatuilla que manifestaba mediante una inscripción que era Termodonte Duris 38, τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον D.S.19.15
señalar, indicar ταῖς σάλπιγξι ... τὸν καιρὸν τῆς προσβολῆς Plb.10.12.4, cf. Plu.Demetr.8, λίθοι οἱ τὰ μίλια διασημαίνοντες Str.5.3.2, ὅσα καθόλου προαιρῇ BGU 1874.6 (I a.C.), τὴν ἀτραπόν Luc.Nec.10, cf. Plu.2.592a, τάς τε αὐξήσεις τοῦ Νείλου Hld.9.22.3, c. inf. τοῖς τε περιεστῶσι δ. ἡσυχίαν παρασχεῖν D.H.11.32, en v. med. mismo sent. γῇ λευκῇ ... τὴν τοῦ περιβόλου γραμμήν Str.17.1.6
abs. dar una señal o un signo ref. a síntomas τινὰ δὲ τούτων διὰ πάχος πύου οὐ διασημαίνει algunos de éstos (abscesos) no dan signos debido al espesor del pus Hp.Coac.275, ὅπῃ καὶ διασημαίνει τὸ ἅλμα Hp.Cord.5, ἔχοντος ... βακτηρίαν ἕνεκα τοῦ διασημῆναι Ph.1.20.
2 significar, designar καὶ μάλιστα διασημαίνει τοῦτο, ὅταν ... y significa eso, especialmente, siempre que ... Hp.Morb.1.18, τῷ χρόνῳ διασημήναντες τὰς δοθείσας δωρεάς D.S.5.4, ἐπίκλησιν ... τὴν τὸ κράτος διασημαίνουσαν D.C.52.41.4, τὸ Η προγράφουσιν, τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῆς διασημαίνοντες Seleuc.70, c. complet. πάντα δὲ ταῦτα διασημαίνει ... ὅτι Thphr.CP 4.13.7.
3 describir signo por signo τὸ τοῦ Θησέως ὄνομα Ath.454e.
4 en v. med. reconocer, identificar τοὺς τόπους οἱ ἁλιεῖς Arist.HA 549b17.

Greek Monolingual

διασημαίνω)
αναγγέλλω ή φανερώνω κάτι με σήματα
αρχ.
εγκρίνω, επιδοκιμάζω.

Greek Monotonic

διασημαίνω: μέλ. -ᾰνῶ,
1. επισημαίνω, ξεκαθαρίζω απερίφραστα, σε Ηρόδ., Ξεν.
2. απόλ., κάνω σινιάλο, κάνω νεύμα, τῇ χειρί, σε Αριστ.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

δια-σημαίνω (helemaal) duidelijk maken; met indir. vraagzin:. ὅ τι … ποιήσοι οὐ διεσήμηνε hij maakte totaal niet duidelijk wat hij zou doen Xen. An. 2.1.23. intrans., geneesk. zich duidelijk tonen.

Russian (Dvoretsky)

διασημαίνω:
1) указывать, показывать (ἀτραπόν τινι Luc.): οὐκ ἔχω τοῦτο διασημῆναι ἀτρεκέως Her. этого я не могу определить с достоверностью; ὅ τι ποιήσοι οὐ διεσήμηνε Xen. он не указал, что (именно) собирается сделать;
2) обозначать, отмечать (οἱ τὰ δίκτυα διασημαίνοντες φελλοί Plut.; δ. τοὺς τὸν ὄλεθρον περιποιοῦντας τόπους Diod.; med. τοὺς τόπους τοιούτοις σημείοις Arst.);
3) давать знак (ταῖς σάλπιγξι τὸν καιρὸν τῆς προσβολῆς Polyb.; τῇ χειρί Plut.);
4) med. высказывать одобрение, встречать аплодисментами (τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον Diod.).

Middle Liddell

fut. ᾰνῶ
1. to mark out, point out clearly, Hdt., Xen.
2. absol. to beckon, τῇ χειρί Arist.