Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

καταφέρω

Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα –> I know only one thing, that I know nothing | all I know is that I know nothing.
Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, Book 2 sec. 32.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: καταφέρω Medium diacritics: καταφέρω Low diacritics: καταφέρω Capitals: ΚΑΤΑΦΕΡΩ
Transliteration A: kataphérō Transliteration B: katapherō Transliteration C: katafero Beta Code: katafe/rw

English (LSJ)

fut. A κατοίσω Plu.Per.28, -οίσομαι Il.22.425: aor. 1 κατήνεγκα LXX Ge.37.2, inf. -ενεγκεῖν Plb.1.62.9; Dor. κατέφειρα GDI 2317.8 (Delph.):—bring down, once in Hom., οὗ μ' ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω will bring me down to the grave, Il.l.c.; βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀκμάν A.Eu.370 (lyr.); of rivers, κ. χρυσίον, γῆν, Arist.Mir.833b17, Pr.935a16: Com., ὁ Κρᾶθις ἡμῖν κ. μάζας Metag. 6.1; especially of cutting instruments, κ. τὴν σμινύην Ael.NA11.32; τὴν δίκελλαν, τὴν σφῦραν, Luc. Tim.7, Prom.2: c. dat. obj., κ. τὸ ξίφος τῷ πολεμίῳ let it fall upon him, Plu.2.236e: c. gen., τὴν ἅρπην τῆς ἰξύος Ach.Tat.1.3; τῶν γνάθων τὸ ξυρόν Alciphr.3.66: metaph., ψόγον τινός LXX Ge.37.2: abs., hew downwards, deal a blow, Luc.DDeor. 8, Somn.3; κ. πληγήν Id.Tim.40, cf. D.S.11.69 (but also κατήνεγκε πληγαῖς τὴν κεφαλήν PTeb.138 (ii B.C.)). b pull down, demolish, πύργους Plb.4.64.11; ἥλους (warts) Philum.Ven.10.4. c pay down, discharge, Arist.Oec.1348a2, Plb.1.62.9, 33.13.6, GDI1754 (Delph.), Plu.Per.28. d pass, evacuate, τὰ σπλάγχνα μετὰ τῶν σιτίων J.BJ5.9.4. e refer a thing, ἀπό τινος ἐφ' ἕτερον, v.l. for μεταφέρειν, Lexap.D.21.94. f carry down, in reckoning, etc., πλῆθος ἀμήχανον ἐτῶν Plu.Num.18; τὸ τῆς εὐδαιμονίας εἰς τὰ ζῷα Plot. 1.4.1. 2 Pass., to be brought down by a river, of gold dust, Hdt. 1.93; from an upper story, D.47.63; to move downwards with violence, to be discharged, of humours, Hp.Epid.6.8.18; to be couched, of a cataract, -ενεχθέντος τοῦ ὑποχύματος Gal.7.89. b descend, sink, Arist.HA590b8; κ. ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, ἡ ἡμέρα, ib.552b21, Plu.Nic.21, Tim.12; κ. ὁ λύχνος is near going out, Id.Caes.69; κ. [ἡ ἄμπελος] is perishing, Thphr.HP4.13.5; of dancers, κ. ἐπὶ γῆν Critias 36 D., cf. Democr.228; of a sick person, κ. καθάπερ νεκρόν Gal.7.591; but ἐπὶ πόδας, of a patient in bed, Id.18(2).60. c fall, flow down, of rain or rivers, Gp.5.2.16, Hsch.s.v. Πεντέλεια. d tumble down, αἱ οἰκίαι κ. ἐπί τιναPlu. Dio 44; ἀφ' ὕψους -ενεχθεῖσα γυνή Sor.2.84. e to be weighed down, ἐν τοῖσιν ὕπνοισι v.l. in Hp.Epid.4.45, cf. 5.50; κ. καὶ νυστάζειν Arist.Somn.Vig.456b31; ἐς ὕπνον Luc.DMeretr.2.4; ὕπνῳ βαθεῖ Act.Ap.20.9, cf. Philostr. Gym.54; ὑπὸ μέθης Ath.11.461c: abs., drop asleep, opp. ἐγείρεσθαι, Arist. GA779a9, Insomn.462a10; to be semi-comatose, ἀγρυπνεῖν τε ἅμα καὶ -εσθαι Gal.16.497. II carry back, carry home, Ar.Ach.955. 2 of a storm, drive to land, ὁ χειμὼν κατήνεγκε τὰς ναῦς ἐς τὴν Πύλον Th.4.3, cf. Plb.3.24.11:— Pass., καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον Th.1.137, cf. 3.69: generally, in Pass., to be landed, discharged, of cargoes, PFlor. 278ii 13 (iii A.D.), etc. III Pass., metaph., to be brought to a point, ἐπὶ γνώμην, ἐλπίδα, etc., Plb.30.19.13, 6.9.3, Plot.2.6.1; ἐπὶ τὰς αὐτὰς διανοίας D.H.Lys.17, cf. Phld.Mort.29, al.: abs. (cf. καταφορά 11.3), ib.30:—also Act., have recourse, ἐπ' οὐθὲν ψεῦδος Id.Rh.1.159 S. 2 tend, ἡ [σύνταξις] ἐπὶ τὸ προστακτικὸν φύσει κ. A.D.Synt.232.8; τῶν ῥημάτων -φερομένων εἰς τὴν ἐπὶ τέλους βαρεῖαν ib. 134.25. 3 enter the lists, like Lat. descendere in arenam, Lib.Or.59.67. IV bring against, τὴν διαβολὴν κ. τινός Arist.Rh.Al.1437a19. V intr. in Act., to be prone, inclined, κ. εἰς τὰς γυναῖκας POxy.465.146.

French (Bailly abrégé)

f. κατοίσω, ao. κατήνεγκα, etc.
I. tr. porter en bas :
1 faire descendre, porter ou diriger en bas : ποδὸς ἀκμάν ESCHL la pointe du pied;
2 précipiter : τινα Ἄϊδος εἴσω IL qqn dans les enfers;
3 pousser dans un port, faire aborder, rég. ind. avec ἐς et l'acc. ; Pass. être porté à un port, à une côte;
II. enfoncer, ou simpl. diriger de haut en bas (un instrument, hoyau, épée, etc.) acc. : τὸ ξίφος τῷ πολεμίῳ PLUT abattre son épée sur l'ennemi ; abs. asséner un coup, frapper;
III. précipiter, renverser, abattre ; Pass. s'écrouler;
IV. déposer, verser de l'argent;
V. porter en arrière, ramener dans son pays ; Pass. être ramené, revenir;
Pass.-Moy. καταφέρομαι (f. κατενεχθήσομαι, ao. κατηνέχθην);
1 baisser en parl. du jour, du soleil, de la lune;
2 fig. se laisser aller à, se livrer à (un dessein, une espérance, etc.).
Étymologie: κατά, φέρω.

German (Pape)

(φέρω),
1 act., herab-, heruntertragen, -führen, -bringen; Hom. Il. 22.415, ἄχος με κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω, Gram wird mich hinabführen in die Unterwelt; βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀκμάν Aesch. Eum. 348; – ξίφος τῷ πολεμίῳ, mit dem Schwert einen Schlag auf den Feind herunterführen, tun, Plut. Apophth. Lac. extr. p. 246; ähnl. ἐρρωμένως τὴν σφύραν κατάφερε Luc. Prom. 2, vgl. Tim. 40; absol., D. D. 8.1; τὴν σμινύην καταφέρων διέκοψε Ael. N.A. 11.32; – abtragen, zerstören, πύργους Pol. 4.64.11; – abtragen, bezahlen, bes. Tribut, Pol. 1.62.9, 33.11.6; – ἔγκλημα ἐπὶ δικαστήριον, die Klage anbringen, Dem. 21.94, wo Bekker μεταφέρειν aufgenommen hat.
2 pass., herabgetragen, geschafft werden, Dem. 47.63; sich herabbewegen, herabgerissen werden, herabfallen, -sinken, -fließen, vom Fluß, Hesych.; vom Regen, Geop.; von einstürzenden Häusern, Plut. Dion. 44; πόλεις σεισμῷ κατενεχθεῖσαι, Sp.; sich senken, sinken, Arist. H.A. 8.2; – von der Sonne, dem Monde, untergehen, Sp., wie Plut. Pomp. 32; τῆς ἡμέρας ἤδη καταφερομένης, da der Tag sich neigte, Timol. 12; Dion. 42; λύχνος, brennt herunter, Caes. 69; – schlechter werden, herunter kommen, Theophr., Sp. – Von Schiffenden, in den Hafen laufen, verschlagen werden, καταφέρεται τῷ χειμῶνι εἰς τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον Thuc. 1.137; vgl. Pol. 3.22.6, der auch act. sagt ὁ χειμὼν κατήνεγκεν αὐτὸν εἰς Σαρδόνα, 3.24.11; Sp., wie Hdn. 3.9.14. – übertragen, καταφέρεσθαι ἐπί τι, auf Etwas gebracht werden, auf Etwas fallen, Pol. 10.40.6, ἐπὶ γνώμην 30.17.13; ἐπὶ ταύτην τὴν ἐλπίδα καταφέρονται 6.9.3; ἐπὶ τὰς αὐτὰς διανοίας κατενήνεκται Dion.Hal. Lys. 17. Bes. auch εἰς κάρον, εἰς ὕπνον, in tiefen Schlaf versinken, Arist., Medic., auch ohne Zusatz.

Russian (Dvoretsky)

καταφέρω: (fut. κατοίσοι - эп. κατοίσομαι; aor. 1 κατήνεγκα)
1 (с)носить вниз (μέτρημα πυρῶν τοῖς ὤμοις Plut.);
2 сводить вниз (Ἄϊδος εἴσω τινά Hom.): κ. ποδὸς ἀκμάν Aesch. спускаться, сходить, т. е. приближаться;
3 нести по течению (καταφέρουσιν οἱ ποταμοὶ χρυσίον Arst.);
4 относить (ветром или течением) (τὰς ναῦς ἐς τὴν Πύλον, πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατενηνέχθαι Thuc.; εἰς τὴν θάλατταν Arst.);
5 опускать (τὴν δίκελλαν, τὴν σφῦραν Luc.; τὸ ξίφος τῷ πολεμίῳ Plut.); pass. опускаться, склоняться к закату (καταφερομένου τοῦ ἡλίου Arst.; καταφερομένης σελήνης Plut.) или близиться к концу (τῆς ἡμέρας ἤδη καταφερομένης Plut.): τὸ τοῦ λύχνου φῶς καταφερομένου Plut. свет гаснущего светильника;
6 pass. (тж. κ. εἰς ὕπνον Luc., Plut.) хотеть спать, быть сонным: καταφερόμενος καὶ νυστάζων Arst. качающийся от дремоты; κ. ὕπνῳ βαθεῖ NT быть погруженным в глубокий сон;
7 сносить, разрушать (τοὺς πύργους Polyb.); med.-pass. обрушиваться (ῥοίζῳ καὶ τάχει ἀπίστῳ Plut.; πολλῶν τῶν οἰκιῶν καταφερομένων ἐπὶ τοὺς διαθέοντας Plut.);
8 (тж. κ. πληγήν Luc.) наносить удар: κατένεγκε θαρρῶν Luc. бей смело; κ. τινὸς πολλά Plut. обрушиться с упреками на кого-л.;
9 вносить, представлять (ἔγκλημα ἐπὶ δικαστήριον Dem.; ψῆφον NT);
10 pass. впадать, попадать (εἰς κάρον Arst.): κ. ἐπὶ γνώμην Polyb. приходить к мысли; ἐπὶ ἐλπίδα τινὰ κ. Polyb. возыметь какую-л. надежду;
11 вносить, уплачивать (τοὺς τόκους τοῖς δεδανεικόσι Arst.; ἀργυρίου εἴκοσι τάλαντα Polyb.; ἐν χρόνῳ ῥητῷ, sc. τὰ χρήματα Plut.);
12 возводить (τὴν διαβολήν τινος Arst.).

Greek (Liddell-Scott)

καταφέρω: μέλλ. κατοίσω, παρ’ Ὁμ., -οίσομαι·- φέρω κάτω (ἀντίθ. τῷ ἀναφέρω, φέρω ἄνω), ἄχος με κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω, ἡ θλῖψις θά με φέρῃ κάτω εἰς τὸν τάφον, Ἰλ. Χ. 425 (τὸ μόνον παράδειγμα παρ’ Ὁμ.)· βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀκμὰν Αἰσχύλ. Εὐμ.. 370· ἐπὶ ποταμῶν, κ. χρυσίον, γῆν, κτλ. Ἀριστ. π. Θαυμασ. 46, κ. ἀλλ.·- ἰδίως ἐπὶ κοπτερῶν ἐργαλείων, κ. τὴν σμινύην Αἰλ. π. Ζ. 11. 35· τὴν δίκελλαν, τὴν σφῦραν Λουκ. Τίμ. 7, Προμ. 2· δίελε τὴν κεφαλὴν εἰς δύο κατενεγκὼν (δηλ. τὸν πέλεκυν) Λουκ. Θεῶν Διάλ. 8. 1· καὶ μετὰ δοτ., κ. ξίφος τῷ πολεμίῳ Πλουτ. Λακ. Ἀποφθ. 236Ε· ἀλλὰ καὶ μετὰ γεν. ἀντικειμ., κ. τὸ ξίφος τοῦ πολεμίου, «καταιβάζω» κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, Πλούτ. 2. 236Ε· τὴν ἅρπην τῆς ἰξύος Ἀχιλλ. Τάτ. 1. 3· κ. τὴν δίκελλαν βαθείας τῆς γῆς, εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς, Γεωπ. 2. 2, 3· σκάπτε βαθείας καταφέρων (δηλ. πληγὰς γῆς), κατὰ τῆς γῆς, Λουκ. Τίμ. 40· καὶ μεταφ., τῶν γνάθων τὸ ξυρὸν Ἀλκίφρων 3. 66· τὴν διαβολὴν κατ. τινὸς Ἀριστ. Ρητ. π. Ἀλεξ. 30, 11· ψόγον κατά τινος Ἑβδ. (Γέν. ΛΖ΄, 2)·- ἀπολ., κόπτω καταβιβάζων πρὸς τὰ κάτω, καταβιβάζω κτύπημω, Λουκ. Θεῶν Διάλ. 8. 1., 2, Ἐνύπν. 3. β) καταστρέφω, καθαιρῶ, καταρρίπτω, κρημνίζω, πύργους Πολύβ. 4. 64, 11. γ) πληρώνω, ὡς τὰ καταβάλλω, τελῶ, κατατίθημι, ὁ αὐτ. 1. 62, 9., 33. 11, 6, Πλουτ. Περικλ. 28, καὶ ἐν Ἐπιγρ. Δελφῶν πολλάκις ἐπὶ τῆς σημασίας ταύτης, κατενεγκάντω δὲ τὸν ἔρανον, καὶ κατενεγκάσας = κατενεγκούσας (ἐν τῇ αὐτῇ σημασίᾳ καὶ τὸ ῥῆμ. καθιστάναι ἐν τοῖς νόμοις τῶν Γορτυνίων) κατενεγκάτω τὸν ἔρανον, καὶ ὁ ἔρανος ἂν κατενεχθῇ, Dittenb. δ) ἀναφέρω εἰς τὸ δικαστήριον, ἀπό τινος ἐφ’ ἕτερον Δημ. 545. 9 (Βεκκῆρος μεταφέρειν)· καὶ ἀμεταβ., κρέμαμαι, «αἱ τρίχες αἱ καταφέρουσαι εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς» Ἡσύχ. 2) Παθ. ἢ μέσ., φέρομαι πρὸς τὰ κάτω, ἐπὶ ποταμοῦ, ποταμὸς ἐκ τοῦ ὄρους καταφέρεται Ἡσύχ.· ἐπὶ χρυσῆς κόνεως, ψήγματος καταφερομένου ἐκ τοῦ… Ἡρόδ. 1. 93· ὄμβρων καταφερομένων Γεωπ. 5. 2, 16· τὰ σκεύη κατηνέχθη, δηλ. ἐκ τόπου ὑψηλοτέρου εἰς κατώτερον, ἐκ τοῦ ἀνωγείου, Δημ. 1158. 15·- κινοῦμαι ὁρμητικῶς πρὸς τὰ κάτω, ἀποφέρομαι, ἐκκρίνομαι, ἐπὶ ὑγρῶν, τὰ καταφερόμενα ἐκ τῶν φυημάτων καὶ ἐμπυημάτων Ἱππ. 1200Η· ἡ κοιλία ἐν τῷ πυρέσσειν κ. (δηλ. εἰς διάρροιαν) Ὀρειβ. 43· ὠῷν τὸ μὲν ἀποδέον ἐπιπολάζει, τὸ δὲ πλῆρες καταφέρεται κάτω Γεωπ. 14. 7, 27. β) καταβαίνω, βυθίζομαι (πρβλ. καταφερής), Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 8. 2, 17· κ. ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, ἡ ἡμέρα αὐτόθι 5. 19, 26, Πλούτ. κτλ.· κ. ὁ λύχνος, πλησιάζει νὰ σβεσθῇ, Πλουτ. Καῖσ. 69· κ. ἡ ἄμπελος, καταστρέφεται, Θεοφρ. π. Φυτ. Ἱστ. 4. 13, 5. γ) καταπίπτω, αἱ οἰκίαι κ. ἐπί τινα…, Πλουτ. Δίων 44· οἰκίαν κατενεχθεῖσαν ἀναστῆσαι Χρυσοστ. εἰς Α΄ Ἐπιστ. π. Κορινθ. δ) καταβαρύνομαι, καταβυθίζομαι, ἐν τοῖσιν ὕπνοισι Ἱππ. 1137C· κ. καὶ νυστάζειν Ἐριστ. π. Ὕπν. καὶ Ἐγρ. 456. 31b, πρβλ. π. Ἐνυπνίων 3. 13· εἰς κάρον, εἰς ὕπνον Λουκ. Ἑταιρ. Διάλ. 2· ὕπνῳ βαθεῖ Πράξ. Άποστ. κ΄, 9· ὑπὸ μέθης Ἀθην. 461C· καὶ ἀπολ., πίπτω εἰς ὕπνον, ἀντίθ. τῷ ἐγείρεσθαι, Ἀριστ. π. Ζ. Γεν. 5. 1, 12, π. Ἐνυπνίων 3· διεγείρειν δὲ αὐτοὺς μὴ ἐῶντας καταφέρεσθαι Διοσκ. ΙΙ. φέρω ὀπίσω, φέρω εἰς τὸ οἶκον ἢ τὴν πατρίδα, Ἀριστοφ. Ἀχ. 955·- Παθ., κατηνέχθησαν πρὸς τὴν Πελοπόννησον, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Πελοπόννησον, κατέπλευσαν, Θουκ. 3. 69. 2) ἐπὶ τρικυμίας, ὠθῶ εἰς τὴν ξηράν, ὁ χειμὼν κατήνεγκε τὰς ναῦς ἐς τὴν Πύλον ὁ αὐτ. 4. 3, πρβλ. Πολύβ. 3. 24, 11.- Παθ., καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον Θουκ. 1. 137. 3) μεταφ., φέρομαι εἴς τι σημεῖον, ὡς εἰ κατὰ τύχην συναντῶ τι, ἐπὶ γνώμην, ἐλπίδα κτλ., Πολύβ. 30. 17, 13., 6. 9, 3· ἐπὶ τὰς αὐτὰς διανοίας κατενήνεκται Διον. Ἁλ. π. Λυσ. 17· παρ’ Ἡσύχ. ὁ πρκμ., κατήνοχα καὶ κατενήνοχα. ΙΙΙ. καταφέρομαί τινος, καθάπτομαι, κατηγορῶ, Σχολ. Cod. Bav. Λιβαν. τ. Α. σ. 182.

English (Autenrieth)

only fut., κατοίσεται, will bring me down to the grave, Il. 22.425†.

English (Strong)

from κατά and φέρω (including its alternate); to bear down, i.e. (figuratively) overcome (with drowsiness); specially, to cast a vote: fall, give, sink down.

English (Thayer)

1st aorist κατήνεγκα; passive, present καταφέρομαι; 1st aorist κατηνεχθην; (from Homer down); to bear down, bring down, cast down: ψῆφον, properly, to cast a pebble or calculus namely, into the urn, i. e. to give one's vote, to approve, αἰτιώματα κατά τίνος (see κατά, I:2b. (but the critical editions reject κατά κτλ.)), L T Tr WH. Passive, to be borne down, to sink (from the window to the pavement), ἀπό τοῦ ὕπνου, from sleep (from the effect of his deep sleep (cf. Buttmann, 322 (277); Winer's Grammar, 371 (348))), to be weighed down by, overcome, carried away, καταφερόμενος ὕπνῳ βάθει, sunk in a deep sleep, Winer's Grammar, 431 (401)) is the expression in secular authors, καταφέρομαι εἰς ὕπνον, to sink into sleep, drop asleep, Josephus, Antiquities 2,5, 5; Herodian, 2,1, 3 (2); 9,6 (5); τοισιν ὑπνοισιν, Hipp., p. 1137c. (Kühn iii., p. 539)), and in the same sense simply καταφέρομαι; cf. (Liddell and Scott, under the word, I:2d.); Stephanus' Thesaurus 4col. 1286 (where the passage from Acts is fully discussed).

Greek Monolingual

(AM καταφέρω)
1. φέρω κάτι με ορμή εναντίον κάποιου, χτυπώ κάποιον
(«η αεροπορία κατέφερε ισχυρά πλήγματα στον εχθρό»)
2. μέσ. καταφέρομαι
εκφράζομαι δυσμενώς εναντίον κάποιου, κατηγορώ με δριμύτητα κάποιον
μσν.
φέρνω κάποιον σε άσχημη κατάσταση, καταντώ
μσν.-αρχ.
προκαλώ σε κάποιον κένωση του εντέρου
αρχ.
1. φέρω κάτω ή προς τα κάτω, κατεβάζω
2. καταστρέφω, καταρρίπτω, γκρεμίζω
3. πληρώνω, καταβάλλω
4. αναφέρω στο δικαστήριο κάποιο πράγμα
5. φέρνω σε λογαριασμό
6. φέρνω πίσω, φέρνω στο σπίτι, στην πατρίδα
7. (για τρικυμίες) ωθώ στην ξηρά
8. ανατρέχω
9. τείνω
10. μετέχω σε αγώνα
11. φέρω, προσάπτω κάτι εναντίον κάποιου
12. (αμτβ.) είμαι επιρρεπής, κλίνω, ρέπω προς κάτι
13. παθ. καταφέρομαι
α) (για χρυσό κ.λπ.) φέρομαι προς τα κάτω από τα νερά ενός ποταμού
β) φθάνω, προσορμίζομαι, φέρομαι από κάποιον τόπο ψηλότερο σε χαμηλότερο
γ) (για υγρά) εκκρίνομαι, κινούμαι ορμητικά προς τα κάτω
δ) (για οφθαλμό που πάσχει από καταρράκτη) καλύπτομαι από στρώμα
ε) βυθίζομαι
στ) καταστρέφομαι, χαλώ
ζ) σβήνομαι
η) (για χορευτές) πέφτω κάτω
θ) (για βροχή) πέφτω στη γη, χύνομαι
ι) (για ασθενή)
i. καταπέφτω, εξασθενώ, εξαντλούμαι, είμαι σαν νεκρός
ii. κατεβαίνω από το κρεβάτι
ια) καταπίπτω πάνω σε κάποιον ή σε κάτι
ιβ) βρίσκομαι σε ημικωματώδη κατάσταση
ιγ) πέφτω σε ύπνο
ιδ) (για φορτία) ξεφορτώνομαι, εξάγομαι στην ξηρά
ιε) (για τον ήλιο, τη σελήνη κ.λπ.) δύω, βασιλεύω, κατεβαίνω προς τα κάτω
ιστ) πέφτω, φέρομαι, οδηγούμαι σε κάποιο σημείο
ιζ) τείνω
ιη) κατέρχομαι στον στίβο, μετέχω σ' έναν αγώνα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. καταφέρνω].

Greek Monotonic

καταφέρω: μέλ. κατ-οίσω, Επικ. -οίσομαι·
I. 1. φέρνω προς τα κάτω, ἄχος με κατοίσετι Ἄϊδος εἴσω, η λύπη θα με οδηγήσει στον τάφο, σε Ομήρ. Ιλ.· καταφέρω ποδὸςἀκμάν, κατεβάζω το πόδι μου, σε Αισχύλ. — Παθ., μεταφέρομαι προς τα κάτω στο ποτάμι, λέγεται για τη χρυσόσκονη, σε Ηρόδ.
2. λέγεται για καταιγίδα, οδηγώ πλοία στη στεριά, σε Θουκ.
3. πληρώνω κάτι τοις μετρητοίς, σε Πλούτ.
4. Παθ., βαραίνω από τον ύπνο, σε Καινή Διαθήκη
II. μεταφέρω σπίτι, σε Αριστοφ. — Παθ., επιστρέφω, στον ίδ.

Middle Liddell

fut. κατ-οίσω epic -οίσομαι
I. to bring down, ἄχος με κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω grief will bring me down to the grave, Il.; καταφέρω ποδὸς ἀκμάν I bring down my foot, Aesch.:—Pass. to be brought down by a river, of gold dust, Hdt.
2. of a storm, to drive ships to land, Thuc.
3. to pay down, Plut.
4. Pass. to be weighed down by sleep, NTest.
II. to carry home, Ar.:—Pass. to return, Ar.

Chinese

原文音譯:katafšrw 卡他-費羅
詞類次數:動詞(3)
原文字根:向下-攜帶 相當於: (יָרַד‎) (נָגַר‎ / נִגֶּרֶת‎)
字義溯源:壓下,沉睡,疲累,困倦,出名,提出,定罪;由(κατά / καθεῖς / καθημέραν / κατακύπτω)*=下,按照)與(φέρω)*=負擔,攜帶)組成
出現次數:總共(4);徒(4)
譯字彙編
1) 他⋯所困住(1) 徒20:9;
2) 我出名(1) 徒26:10;
3) 提出(1) 徒25:7;
4) 困倦(1) 徒20:9