Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

μασάομαι

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν → Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: μᾰσάομαι Medium diacritics: μασάομαι Low diacritics: μασάομαι Capitals: ΜΑΣΑΟΜΑΙ
Transliteration A: masáomai Transliteration B: masaomai Transliteration C: masaomai Beta Code: masa/omai

English (LSJ)

aor. 1 A ἐμασησάμην Hp.Epid.7.11, Hsch. s.v. ἐμάσταζεν: —chew, ἀμυγδάλας μασᾶσθαι Eup. 253; κρέας Ar.Pl.321; σηπίας Id.Ec.554; τι Hp. l.c.; πάπυρον Thphr.HP4.8.4; τὰ δέρματα τῶν θυρεῶν J.BJ6.3.3: abs., Ar.Eq.717, V.780, Thphr.Char.20.5: μασώμενον, τό, of a toothache remedy, Cass. Fel. 32.—Not in Trag., or Att. Prose. II shoot out the lip, as a mark of contempt, Philostr. VA7.21.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

μᾰσάομαι: (οὐχὶ μασσ-), μέλλ. -ήσομαι· ἀποθ. - «μασῶ», τρώγω, μασᾶσθαι Ναξίας ἀμυγδάλας Εὔπολ. ἐν «Ταξιάρχοις» 2D· κρέας Ἀριστοφ. Πλ. 320· σηπίας ὁ αὐτ. ἐν Ἐκκλ. 554· ἀπολ., ὁ αὐτ. ἐν Ἱππ. 717, ἐν Σφ. 780· ὡσαύτως ἐν Ἱππ. 1213, Θεόφρ. π. Φυτ. Ἱστ. 4. 8, 4, κτλ.· ἀλλ’ οὐδαμοῦ παρὰ Τραγ., ἢ ἐν τῷ δοκίμῳ Ἀττ. λόγῳ, ΙΙ. κινῶ ὡς μασώμενος τὰ χείλη μου πρὸς χλευασμόν τινος, Φιλόστρ. 301.

French (Bailly abrégé)

-ῶμαι;
mâcher ; manger, acc..
Étymologie: DELG de μάθυιαι mâchoires ; cf. μάσταξ.

Greek Monotonic

μᾰσάομαι: (μάσσω), μέλ. -ήσομαι, αποθ., μασώ, σε Αριστοφ.

Russian (Dvoretsky)

μᾰσάομαι:
1) жевать, есть (κρέας Arph.);
2) кусать (τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου NT).

Frisk Etymological English

Grammatical information: v.
Meaning: chew, bite (Hp., com., Arist.).
Other forms: aor. μασήσασθαι.
Compounds: Also with prefix, e.g. δια-, κατα-.
Derivatives: (δια- )μάσημα bite (Hp., Antiph., Thphr.), (δια-)μάσησις chewing (Thphr., Dsc.), μασητήρ "chewer", muscle of the lower jaw (Hp.), παρα-μασήτης "help-chewer", παράσιτος, parasite' (midd. Com.). Besides παραμασύντης id. (midd. Com.; μασύντης H.), Μασυντίας PN (Ar.) from *μασύνω; cf. μοσσύνειν μασᾶσθαι βραδέως H. and Fraenkel Nom. ag. 2, 61 (Chantr. corrects to μασ-, which may be right or wrong; the variation might point to Pre-Greek.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: The meaning of μασάομαι suggests an iterative -intensive deverbativ, from a primary yot-present (cf. φυράω to φύρω from *φυρ-ι̯ω, Schwyzer 719). Besides *μασύνω as innovation (after ἁπαλύνω etc.; diff. interpretation s. ματτύη). From μάθυιαι γνάθοι H. (cf. αἴθυια : αἴθω) we get a stem μαθ-, which got a το-suffix in μάσταξ (< μαθ-τ-); s. v. -- A remarkable formal similarity is shown by synonymous Lat. mandō, -ere chew, which can represent a nasalized IE *madh- (= μαθ-), cf. Leumann Lat. Gr. 313). If Germ., e.g. OHG mindel, OWNo. mēl n. bit of the bridle (IE *ment-), Goth. munÞs 'mouth' (IE *mn̥t-) would belong here, μαθ- could be the zero grade of it (with aspiration of the tenuis); but they must rather be connected with Welsh mant jaw, mouth, Lat. mentum jaw. Doubtful is the rendering of Skt. math- (mostly beat up, stir, rub) with tear up, feed on in AV 5, 8, 4 etc. (Specht Ursprung 254 after Oertel), s. Narten IIJ 4, 121 f., where a math-'tear away, rob' is assumed. An IE *menth- chew, bit, mouth (WP. 2, 270, Pok. 732f.), then, is not at all ascertained. -- Quite diff. on μασάομαι Sommer IF 11. 266 (from IE *mad-si̯ā- to Goth. mats food etc.; morphologically doubtful). Albanian combinations in Mann Lang. 17, 20. - However, the form μοσσυνειν seems to prove Pre-Greek origin.

Middle Liddell

μάσσω
Dep. to chew, Ar.

Frisk Etymology German

μασάομαι: {masáomai}
Forms: Aor. μασήσασθαι,
Grammar: v.
Meaning: kauen, beißen (Hp., Kom., Arist. usw. ).
Composita : auch mit Präfix, z.B. δια-, κατα-,
Derivative: Davon (δια-)μάσημα Bissen (Hp., Antiph., Thphr. u. a.), (δια-)μάσησις das Kauen (Thphr., Dsk. u. a.), μασητήρ "Kauer", Muskel am Unterkiefer (Hp. u.a.), παραμασήτης "Mitkauer", ’παράσιτος, Parasit’ (mittl. Kom.). Daneben παραμασύντης ib. (mittl. Kom.; μασύντης H.), Μασυντίας PN (Ar.) von *μασύνω; vgl. μοσσύνειν· μασᾶσθαι βραδέως H. und Fraenkel Nom. ag. 2, 61 m. Lit.
Etymology : Schon die Bed. von μασάομαι läßt auf ein iterativ -intensives Deverbativum schließen, das zunächst von einem primären Jotpräsens ausging (vgl.φυράω zu φύ̄ρω aus *φυρι̯ω, Schwyzer 719). Daneben *μασύνω als Neubildung (nach ἁπαλύνω u.a.; andere Auffassung s. ματτύη). Aus μάθυιαι· γνάθοι H. (vgl. αἴθυια : αἴθω u. a.) ergibt sich ein Stamm μαθ-, zu dem ein το-Suffix trat in μάσταξ (< μαθτ-) u. a.; s. d. — Eine auffallende formale Ähnlichkeit zeigt das synonyme lat. mandō, -ere kauen, das ein nasaliertes idg. madh- (= μαθ-) repräsentieren kann (vgl. Leumann Lat. Gr. 313). Wenn germ., z.B. ahd. mindel, awno. mēl n. Gebiß am Zaum (idg. ment-), got. munþsMund’ (idg. mn̥t-) hierhergehörten, würde μαθ- die Schwundstufe davon (mit Aspiration der Tenuis) darstellen können; sie sind aber eher mit kymr. mant Kinnlade, Mund, lat. mentum Kinn zu verbinden. Fraglich ist die Wiedergabe von aind. math- (gew. quirlen, rühren, reiben) durch zerreißen, fressen in AV 5, 8, 4 u. a. (Specht Ursprung 254 nach Oertel), s.Narten Indoir. Journ. 4, 121 f., wo ein math-’entreißen, rauben’ angesetzt wird. Ein idg. menth- kauen, Gebiß, Mund (WP. 2, 270 m. Lit., Pok. 732f.) ist also keineswegs gesichert. — Ganz anders über μασάομαι Sommer IF 11. 266 (aus idg. *mad-si̯ā- zu got.mats Speise usw.; morphologisch bedenklich). Albanesische Kombinationen bei Mann Lang. 17, 20.
Page 2,179-180

Chinese

原文音譯:mass£omai 馬沙哦買
詞類次數:動詞(1)
原文字根:噬
字義溯源:咬,試作,咬下一口;昔時常用牙咬銀幣以試其真偽,源自(μασάομαι / μασσάομαι)X*=處理,擠)
出現次數:總共(1);啓(1)
譯字彙編
1) 咬(1) 啓16:10