Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

蠁喂位-

蟿蠉渭尾慰蟼, 峤 谓蠀渭蠁蔚峥栁课, 峤 魏伪蟿伪蟽魏伪蠁萎蟼 慰峒次何废兾瓜 伪峒拔滴喯佄肯呄佄肯, 慰峒 蟺慰蟻蔚蠉慰渭伪喂 蟺蟻峤赶 蟿慰峤合 峒愇嘉毕呄勧繂蟼 -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Greek Monolingual

螡螠螒
伪' 蟽蠀谓胃蔚蟿喂魏蠈 渭蔚纬维位慰蠀 伪蟻喂胃渭慰蠉 慰谓慰渭维蟿蠅谓, 魏伪胃蠋蟼 魏伪喂 蔚位维蠂喂蟽蟿蠅谓 蟻畏渭维蟿蠅谓 (蟺慰蠀 胃伪 苇蟺蟻蔚蟺蔚 蟺喂胃. 谓伪 胃蔚蠅蟻畏胃慰蠉谓 蠅蟼 渭蔚蟿慰谓慰渭伪蟿喂魏维 蟺伪蟻. 伪渭维蟻蟿蠀蟻蠅谓 蟿.) 蠈位蠅谓 蟿蠋谓 蟺蔚蟻喂蠈未蠅谓 蟿畏蟼 螘位位畏谓喂魏萎蟼, 蟿慰 慰蟺慰委慰 伪谓维纬蔚蟿伪喂 蟽蟿慰 蔚蟺委胃. 蠁委位慰蟼. 韦伪 蟽蠉谓胃. 渭蔚 蠁喂位()- 伪谓萎魏慰蠀谓 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 蟿蠋谓 伪谓蟿喂魏蔚喂渭蔚谓喂魏蠋谓 蟽蠀谓胃., 蟽蟿伪 慰蟺慰委伪 蟿慰 伪' 蟽蠀谓胃蔚蟿喂魏蠈 苇蠂蔚喂 蟿畏 蟻畏渭伪蟿喂魏萎 苇谓谓慰喂伪 蟿慰蠀 蠁喂位蠋伪纬伪蟺蠋禄 纬喂伪 谓伪 未畏位蠋蟽蔚喂 伪蠀蟿蠈谓 蟺慰蠀 伪纬伪蟺维, 蟺蟻慰蟿喂渭维, 蔚蟺喂未喂蠋魏蔚喂, 蟿慰蠀 伪蟻苇蟽蔚喂 萎 苇蠂蔚喂 蟿维蟽畏 蟺蟻慰蟼 伪蠀蟿蠈 蟺慰蠀 蟽畏渭伪委谓蔚喂 蟿慰 尾' 蟽蠀谓胃蔚蟿喂魏蠈 (蟺蟻尾位. 蠁喂位慰胃蠉蟿畏蟼 < 蠁喂位蔚峥 胃蠉蔚喂谓). 韦苇位慰蟼, 伪谓伪位慰纬喂魏维 蟺蟻慰蟼 蟿伪 蟽蠉谓胃. 渭蔚 伪' 蟽蠀谓胃蔚蟿喂魏蠈 蠁喂位()- 魏伪喂, 魏伪蟿维 蟿慰 蟽蠂萎渭伪 蠁喂位()-: 蠁喂位峥, 苇蠂慰蠀谓 蟽蠂畏渭伪蟿喂蟽蟿蔚委 魏伪喂 蟿伪 蟽蠉谓胃. 渭蔚 渭喂蟽()- (尾位. 位. 渭喂蟽峥).螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 位. 渭蔚 伪' 蟽蠀谓胃蔚蟿喂魏蠈 蠁喂位()-: 蠁喂位维纬伪胃慰蟼, 蠁喂位维纬蟻蠀蟺谓慰蟼, 蠁喂位维未蔚位蠁慰蟼, 蠁委位伪胃位慰蟼, 蠁喂位伪位萎胃畏蟼, 蠁委位伪谓未蟻慰蟼, 蠁喂位伪谓胃萎蟼, 蠁喂位维谓胃蟻蠅蟺慰蟼, 蠁喂位伪蟺蠈未畏渭慰蟼, 蠁喂位维蟻纬蠀蟻慰蟼, 蠁喂位维蟻蠂伪喂慰蟼, 蠁委位伪蟻蠂慰蟼, 蠁喂位维蟽胃蔚谓慰蟼, 蠁委位伪蠀蟿慰蟼, 蠁喂位蔚位蔚萎渭蠅谓, 蠁喂位蔚位蔚蠉胃蔚蟻慰蟼, 蠁喂位苇位位畏谓(伪蟼), 蠁喂位苇慰蟻蟿慰蟼, 蠁喂位蔚蟺喂蟽蟿萎渭蠅谓, 蠁喂位苇蟻伪蟽蟿慰蟼, 蠁委位蔚蟻纬慰蟼, 蠁喂位苇蟻畏渭慰蟼, 蠁委位蔚蟻喂蟼, 蠁喂位苇蟿伪喂蟻慰蟼, 蠁喂位萎未慰谓慰蟼, 蠁喂位萎蟽蠀蠂慰蟼, 蠁委位喂蟺蟺慰蟼, 蠁喂位慰纬蠉谓畏蟼, 蠁喂位蠈未蔚谓未蟻慰蟼, 蠁喂位慰未委魏伪喂慰蟼, 蠁喂位蠈未喂魏慰蟼, 蠁喂位蠈未慰尉慰蟼, 蠁喂位蠈未蟻慰渭慰蟼, 蠁喂位蠈味蠅慰蟼, 蠁喂位慰胃蔚维渭蠅谓, 蠁喂位蠈胃蔚慰蟼, 蠁喂位蠈胃蔚蟻渭慰蟼, 蠁喂位蠈胃畏蟻慰蟼, 蠁喂位慰胃蠈蟻蠀尾慰蟼, 蠁喂位蠈胃蟻畏蟽魏慰蟼, 蠁喂位蠈魏伪位慰蟼, 蠁喂位慰魏蔚蟻未萎蟼, 蠁喂位慰魏委谓未蠀谓慰蟼, 蠁喂位蠈魏慰蟽渭慰蟼, 蠁喂位慰魏蟿萎渭蠅谓, 蠁喂位蠈位伪慰蟼, 蠁喂位蠈位慰纬慰蟼, 蠁喂位慰渭伪胃萎蟼, 蠁喂位蠈渭伪蠂慰蟼, 蠁喂位慰渭蔚喂未萎蟼, 蠁喂位慰渭萎蟿蠅蟻, 蠁喂位蠈渭慰蠀蟽慰蟼, 蠁喂位蠈谓喂魏慰蟼 / -谓蔚喂魏慰蟼, 蠁喂位蠈尉蔚谓慰蟼, 蠁喂位慰蟺伪委纬渭蠅谓, 蠁喂位蠈蟺伪喂蟼, 蠁喂位蠈蟺伪蟿蟻喂蟼, 蠁喂位蠈蟺位慰蠀蟿慰蟼, 蠁喂位慰蟺蠈位蔚渭慰蟼, 蠁喂位蠈蟺慰位喂蟼, 蠁喂位蠈蟺慰谓慰蟼, 蠁喂位慰蟺蠈蟿畏蟼, 蠁喂位慰蟺蟻维纬渭蠅谓, 蠁喂位蠈蟺蟻蠅蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蟺蟿蠅蠂慰蟼, 蠁喂位蠈蟽魏喂慰蟼, 蠁喂位慰蟽魏蠋渭渭蠅谓, 蠁喂位蠈蟽慰蠁慰蟼, 蠁喂位蠈蟽蟿慰蟻纬慰蟼, 蠁喂位慰蟽蠀纬纬蔚谓萎蟼, 蠁喂位慰蟿维蟻伪蠂慰蟼, 蠁喂位蠈蟿蔚魏谓慰蟼, 蠁喂位蠈蟿蔚蠂谓慰蟼, 蠁喂位蠈蟿喂渭慰蟼, 蠁喂位蠈蠁蟻蠅谓, 蠁喂位慰蠂蟻萎渭伪蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蠂蟻喂蟽蟿慰蟼, 蠁喂位慰蠄蔚蠀未萎蟼, 蠁喂位蠈蠄慰纬慰蟼, 蠁喂位蠈蠄蠀蠂慰蟼
伪蟻蠂.
蠁委位伪尾蟻慰蟼, 蠁喂位维纬位伪慰蟼, 蠁委位伪纬蟻慰蟼, 蠁喂位维纬蠅谓, 蠁喂位伪胃萎谓伪喂慰蟼, 蠁喂位伪喂未萎渭蠅谓, 蠁喂位伪委蟿喂慰蟼, 蠁喂位伪位伪味蠋谓, 蠁喂位伪位苇尉伪谓未蟻慰蟼, 蠁喂位维谓蠅蟻, 蠁喂位伪蟺蔚蠂胃萎蟼, 蠁喂位维蟺位慰蠀蟼, 蠁喂位维蟻渭伪蟿慰蟼, 蠁喂位维蟻蟻畏谓, 蠁喂位维蟻蠂蠅谓, 蠁委位伪蠀位慰蟼, 蠁喂位苇纬纬蠀慰蟼, 蠁喂位蔚喂未萎渭蠅谓, 蠁喂位苇位蔚慰蟼, 蠁委位蔚位蟺喂蟼, 蠁喂位苇蟺伪喂谓慰蟼, 蠁委位蔚蟻蠅蟼, 蠁喂位蔚蠉谓慰慰蟼, 蠁喂位蔚蠂胃萎蟼, 蠁喂位畏未萎蟼, 蠁喂位蠈尾伪魏蠂慰蟼, 蠁喂位蠈尾慰蟻慰蟼, 蠁喂位蠈尾慰蠀位慰蟼, 蠁喂位蠈纬伪喂慰蟼, 蠁喂位蠈纬伪渭慰蟼, 蠁喂位蠈纬位蠀魏蠀蟼, 蠁喂位蠈纬慰谓慰蟼, 蠁喂位蠈纬蟻伪喂魏慰蟼, 蠁喂位慰纬蟻伪蠁蠋, 蠁喂位蠈未伪蠁谓慰蟼, 蠁喂位蠈未蔚喂蟺谓慰蟼, 蠁喂位蠈未畏渭慰蟼, 蠁喂位蠈未畏蟻喂蟼, 蠁喂位慰未委蟿畏蟼, 蠁喂位蠈未慰蟿慰蟼, 蠁喂位慰蔚胃谓萎蟼, 蠁喂位慰胃蔚蠅蟻蠈蟼, 蠁喂位慰胃蟻苇渭渭蠅谓, 蠁喂位慰胃蠉蟿畏蟼, 蠁喂位慰委魏蔚喂慰蟼, 蠁喂位慰螑蟽蟿蠅蟻, 蠁喂位慰魏畏未蔚渭蠋谓, 蠁喂位慰魏谓萎渭喂蟼, 蠁喂位慰魏慰渭蟺伪蟽蟿萎蟼, 蠁喂位慰魏蟻伪蟿委伪, 蠁喂位慰魏蠀未萎蟼, 蠁喂位慰魏蠋渭峥澄次肯, 蠁喂位蠈位蔚魏蟿蟻慰蟼, 蠁喂位蠈渭伪谓蟿喂蟼, 蠁喂位蠈渭尾蟻慰蟿慰蟼, 蠁喂位慰渭蔚委蟻伪尉, 蠁喂位慰渭萎位伪, 蠁喂位蠈渭慰位蟺慰蟼, 蠁喂位慰谓慰蟽蠋, 蠁喂位慰蟺伪喂未()委伪, 蠁喂位慰蟺维谓谓蠀蠂慰蟼, 蠁喂位慰蟺维蟿蠅蟻, 蠁喂位慰蟺苇谓畏蟼, 蠁喂位蠈蟺喂魏蟻慰蟼, 蠁喂位蠈蟺位伪纬魏蟿慰蟼, 蠁喂位慰蟺位蠈魏伪渭慰蟼, 蠁喂位蠈蟺位慰蠀蟼, 蠁喂位慰蟺慰喂蠈蟼, 蠁喂位慰蟺蠈谓蟿喂慰蟼, 蠁喂位蠈蟺慰蟿渭慰蟼, 蠁喂位慰蟺蟻伪纬渭伪蟿委伪蟼, 蠁喂位慰蟺蟻蔚蟺萎蟼, 蠁喂位慰蟺蟻慰蟽畏谓萎蟼, 蠁喂位蠈蟺蠀蟻慰蟼, 蠁喂位慰蟻纬萎蟼, 蠁喂位蠈蟻胃喂慰蟼, 蠁喂位慰蟻渭委蟽蟿蔚喂蟻伪, 蠁喂位慰蟻()萎蟿蠅蟻, 蠁喂位蠈蟻蟻蠀胃渭慰蟼, 蠁喂位慰蟻蟻蠋尉, 蠁喂位慰蟻蠂畏蟽蟿萎蟼, 蠁喂位蠈蟽伪蟻魏慰蟼, 蠁喂位慰蟽苇尾伪蟽蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蟽魏慰蟺慰蟼, 蠁喂位蠈蟽蟺慰谓未慰蟼, 蠁喂位慰蟽蠉纬纬伪渭慰蟼, 蠁喂位蠈蟽蠀魏慰蟼, 蠁喂位慰蟽蠀谓萎胃畏蟼, 蠁喂位慰蟽蠋渭伪蟿慰蟼, 蠁喂位慰蟽蠋蠁蟻蠅谓, 蠁喂位慰蟿蔚蟻蟺萎蟼, 蠁喂位慰蟿慰喂慰蠉蟿慰蟼, 蠁喂位慰蟿蟻伪蠁萎蟼, 蠁喂位慰蠇纬喂萎蟼, 蠁喂位蠈蠁胃慰谓慰蟼, 蠁喂位蠈蠁喂位慰蟼, 蠁喂位慰蠁蠀蟽喂魏蠈蟼, 蠁喂位蠈蠂慰蟻慰蟼, 蠁喂位蠈蠂蠅蟻慰蟼, 蠁委位慰蠄慰蟼
伪蟻蠂.-渭蟽谓.
蠁喂位伪委渭伪蟿慰蟼, 蠁喂位伪魏蟻慰维渭蠅谓, 蠁喂位蔚谓未蔚委魏蟿畏蟼, 蠁喂位蔚蟺委蟽蟿蟻慰蠁慰蟼, 蠁委位蔚蠂胃蟻慰蟼, 蠁喂位苇蠄喂慰蟼, 蠁喂位慰尾伪蟽喂位蔚蠉蟼, 蠁喂位蠈纬蔚位蠅蟼, 蠁喂位慰未伪委渭蠅谓, 蠁喂位蠈未伪魏蟻蠀蟼, 蠁喂位慰蔚蟺萎蟼, 蠁喂位蠈胃蟻畏谓慰蟼, 蠁委位慰喂魏蟿慰蟼, 蠁喂位蠈魏伪喂谓慰蟼, 蠁喂位蠈魏慰喂谓慰蟼, 蠁喂位蠈魏慰渭蟺慰蟼, 蠁喂位蠈魏慰蠀蟻慰蟼, 蠁喂位蠈魏蟿喂蟽蟿慰蟼, 蠁喂位慰渭蠈蠂胃畏蟻慰蟼, 蠁喂位蠈谓蔚慰蟼, 蠁喂位慰蟺伪胃萎蟼, 蠁喂位慰蟺蔚蠀胃萎蟼, 蠁喂位慰蟺位畏魏蟿喂魏蠈蟼, 蠁喂位蠈蟺慰蟻谓慰蟼, 蠁喂位慰蟺蟻慰蔚未蟻委伪, 蠁喂位蠈蟻纬喂慰蟼, 蠁喂位慰蟻蟻蠉蟺伪蟻慰蟼, 蠁喂位蠈蟽魏伪蟻胃渭慰蟼, 蠁喂位慰蟽魏蠉位伪尉, 蠁喂位慰蟽蟿伪蟽喂蠋蟿畏蟼, 蠁喂位蠈蟿渭畏蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蠂位伪喂谓慰蟼, 蠁喂位慰蠂蟻萎渭蠅谓, 蠁喂位慰蠄维渭伪胃慰蟼
渭蟽谓.
蠁喂位伪蟽蠁伪位萎蟼, 蠁喂位伪蠀尉萎蟼, 蠁喂位蔚委蟻畏谓慰蟼, 蠁喂位蔚蟺委蟽魏慰蟺慰蟼, 蠁喂位蔚蠀纬蔚谓萎蟼, 蠁喂位蔚蠀蟽蔚尾萎蟼, 蠁喂位蠈尾喂慰蟼, 蠁喂位蠈尾蟻慰渭慰蟼, 蠁喂位慰纬谓蠋渭蠅谓, 蠁喂位慰纬蠋谓喂慰蟼, 蠁喂位慰未喂未维蟽魏伪位慰蟼, 蠁喂位蠈胃蟻慰谓慰蟼, 蠁喂位慰魏维谓蠅谓, 蠁喂位蠈魏慰位蟺慰蟼, 蠁喂位慰位蔚委渭蠅谓, 蠁喂位蠈渭蔚蟿蟻慰蟼, 蠁喂位慰渭慰谓维味蠅, 蠁喂位蠈谓伪慰蟼, 蠁喂位蠈谓蠀渭蠁慰蟼, 蠁喂位慰蟺慰委魏喂位慰蟼, 蠁喂位慰蟺慰谓蔚委慰谓, 蠁喂位慰蟽委纬渭伪蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蟽蟿伪蠀蟻慰蟼, 蠁喂位慰蟽蠉纬蠂蠀蟿慰蟼, 蠁喂位蠈蟿慰谓慰蟼, 蠁喂位慰蠂委蟿蠅谓, 蠁喂位蠈蠄伪位渭慰蟼
渭蟽谓.- 谓蔚慰蔚位位.
蠁喂位维未喂魏慰蟼, 蠁喂位维蟻蟺伪尉, 蠁喂位蔚蠉蟽蟺位伪纬蠂谓慰蟼, 蠁喂位萎魏慰慰蟼, 蠁喂位蠈谓慰渭慰蟼
谓蔚慰蔚位位.
蠁喂位维位位畏位慰蟼, 蠁委位伪位位慰蟼, 蠁喂位维蟻蔚蟽魏慰蟼, 蠁喂位伪蟻渭慰谓喂魏萎, 蠁喂位慰未伪蟽喂魏蠈蟼, 蠁喂位慰未蠀蟿喂魏蠈蟼, 蠁喂位慰魏伪蟿萎纬慰蟻慰蟼, 蠁喂位慰位伪蠆魏蠈蟼, 蠁委位慰尉慰蟼, 蠁喂位慰蟺蔚蟻委蔚蟻纬慰蟼, 蠁喂位慰蟺蟻蠈慰未慰蟼, 蠁喂位慰蟿维尉喂未慰蟼, 蠁喂位慰蟿蔚位萎蟼, 蠁喂位慰蟿慰渭伪蟻喂蟽蟿萎蟼.