Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ᾄδω

Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει → Everything flows and nothing stands still
Heraclitus
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ᾄδω Medium diacritics: ᾄδω Low diacritics: άδω Capitals: ΑΔΩ
Transliteration A: ā́idō Transliteration B: adō Transliteration C: ado Beta Code: a|/dw

English (LSJ)

Att. contr. for ἀείδω, q.v. ἀδῶ· ἀρέσκω, Hsch.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 38] s. ἀείδω.

Greek (Liddell-Scott)

ᾄδω: Ἀττ. συνῃρ. ἐκ τοῦ ἀείδω, ὃ ἴδε.

French (Bailly abrégé)

contr. att. de ἀείδω;
impf. ᾖδον, f. ᾄσομαι, rar. ᾄσω ; ao. ᾖσα ; pf. inus.
Pass. ao. ᾔσθην, pf. réc. ᾖσμαι;
1 chanter ; p. ext. en parl. de divers bruits (arc que l’on tend, sifflement du vent, pierre lancée avec force) ; ἀείδειν τινί chanter pour qqn, ou contre qqn (càd disputer à qqn le prix du chant), ou en l’honneur de qqn ; ἀείδειν ἀμφί τινος OD chanter, célébrer qch ; avec un acc. ἀ. παιήονα IL chanter un péan;
2 célébrer, acc.;
3 avoir toujours à la bouche.
Étymologie: DELG αὐδή.

Spanish (DGE)

• Morfología: [jón. ép. y a veces dram. ἀείδω c. ᾱ por necesidad métr. en Ar.Lys.1243, A.R.4.249, Nonn.D.43.127]
• Morfología: pres. inf. ἀειδέμεναι Od.8.73, ἀείδην Alcm.171, part. ἀίδων Corinn.22.4 (cj. en ap. crít.); fut. ᾀσῶ Theoc.1.145; lacon. aor. subj. ἀείὡ Ar.Lys.1243; v. med. fut. 1a sg. ᾀσεῦμαι Theoc.3.38, 3a sg. ἀείσεται Archil.191.7, ἀει σεῖτ' Col.Memn.83.4, part. αἰσομέναν Corinn.2.1.2
I cantar
1 de pers. y asim. Μοῦσαι Il.1.604, ἀοιδός Od.1.325, cf. Hes.Th.1, A.R.4.249, Theoc.3.52, ὑπ' αὐλητῆρος al son del flautista Thgn.825, πρὸς αὐλὸν ἢ λύραν Arist.Pr.918a23, ὑπ' αὐλόν Plu.2.41c
c. dat. comitativo cantar rivalizando con otro Theoc.8.6
c. ἀμφί y gen. cantar sobre un tema ἀμφ' Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ' Ἀφροδίτης Od.8.266, c. ἀμφί y ac. ἀμφὶ Ποσειδάονα h.Hom.22.1, cf. Terp.2
c. complet. ὡς ἄστυ διέπραθον Od.8.514, c. ὅτι Pl.R.390e, c. inf. ἄλλον δ' ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν cantó cómo cada uno asoló por un lado la ciudad, Od.8.516
c. dat. cantar, celebrar con cantos θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι Od.22.346, tb. c. ac. μῆνιν Il.1.1, κλέα ἀνδρῶν Il.9.189, νόστον Od.1.326, Δήμητρα h.Cer.1, Διόνυσον Hdt.2.48, cf. B.6.6 σόν ... κρέτος Col.Memn.l.c., c. pred. Διὸς γὰρ υἱὸν καὶ ἐκεῖνοι ᾄδουσι τὸν Περσέα Ael.NA 3.28
en v. pas. ser cantado, ser celebrado de una diosa, Archil.191.7, de una ciudad, Pi.P.8.25, del jardín de Afrodita, Pi.P.5.24, de Pitágoras, Theaet.1759P., ὄφρα ... ἄμπελος ἀείδοιτο φερέπτολις para que la vid fuera celebrada como mantenedora de la ciudad Nonn.l.c.
c. ac. int. παιήονα Il.1.473, ἐπί με ... καλὰ Ϝεροῖ' ἀϊσομέναν Corinn.2.1.2, ἵν' ἐγὼν ... ἀείὡ καλὸν ἐς τὼς Ἀσαναίως para que yo cante una hermosa canción en honor de los atenienses Ar.Lys.1243, μέλος Pl.Io 536b, ᾆσμα καλῶς ἀσθέν un canto bien cantado X.Cyr.3.3.55, ὕμνον A.R.2.161, ᾖσαν τὴν αἴνησιν αὐτοῦ cantaron su alabanza LXX Ps.105.12, θρῆνον ICr.3.4.37.4 (Itano II/I a.C.), tb. c. dos ac. τήνελλα καλλίνικον ᾄδόντες σὲ καὶ τὸν ἀσκόν cantándote a ti y al odre «viva el glorioso vencedor» Ar.Ach.1233; sc. μέλος: ἄ. Φρυνίχου cantar un tema de Frínico Ar.V.269, Ἁρμοδίου Ar.V.1225, Τελαμῶνος Ar.Lys.1237, φρουρᾶς ἄ. una canción de vela, de centinela Ar.Nu.721.
2 de anim. τέττιξ ... θέρος ἀνθρώποισιν ἀείδειν ἄρχεται Hes.Sc.394, cf. Stesich. en Arist.Rh.1412a23, Ar.Au.40, de gallos, Pl.Smp.223c, γλαύξ Arat.1000
de ranas croar Arist.Mir.835b3, Thphr.Sign.42
prov. πρὶν νενικηκέναι ἄδειν cantar victoria antes de tiempo como hacen los gallos de mala raza, Pl.Tht.164c
de cosas inanimadas cantar, sonar de la cuerda del arco Od.21.411, de una piedra golpeada, Theoc.7.26
del viento silbar Mosch.5.8, en v. pas. ἀείδετο πὰν τέμενος ... θαλίαις resonó todo el recinto con el canto de las fiestas Pi.O.10.76.
II cantar como sinón. hablar por hablar, hablar en vano de modo insistente Ἀθηναῖοι δ' ἐπὶ τῶν δικῶν ᾄδουσι πάντα τὸν βίον Ar.Au.41, cf. Fr.101.1, 5, ὅμοιον ᾄδειν Eup.39
como sinón. decir con insistencia, repetir Pl.Ly.205d
como sinón. de recitar o decir de modo artístico op. φράζειν Str.1.2.6
simpl. decir, ISmyrna 521.10 (II/I a.C.), mismo sent. en v. pas. τὸ ᾀδόμενον τοῦτο como dice el refrán Ael.NA 5.11, ᾄδεται λόγος cuentan Ph.1.189.
• Etimología: Rel. c. ἀοιδός, αὐδή, ἀηδών y varias formas sin ἀ- como chipr. Ϝοδᾶν, ὑδέω, cf. ai. vádati ‘hablar’. Proceden de una raíz *°Hu̯ed-/Hud-; c. grado C/C da αὐδή (< *°Hud-) y ὑδέω (<*Hud-), c. grado C/P Ϝοδᾶν, ai. vádati (< *Hu̯ed-/Hu̯od-); c. grado largo ἀηδών (<*°Hu̯ēd-). Ἀείδω y ἀοιδός presentan cierta dificultad, prob. son formas reduplicadas c. disim.: *°Hu̯e-Hud-/°Hu̯o-Hud- > *ἀϝεύδ-, ἀϝουδ- > ἀϝειδ-, ἀϝοιδ-.

English (Abbott-Smith)

ᾄδω (Attic form of Ion. and poët. ἀείδω), [in LXX chiefly for שִׁיר;]
to sing,
(a)intrans., c. dat. (MM, VGT, s.v.), of praise to God: Eph 5:19, Col 3:16;
(b)trans., c. cogn. acc.: ᾠδὴν, Re 5:9 14:3 15:3. †

English (Strong)

a primary verb; to sing: sing.

English (Thayer)

(ἀείδω); common in Greek of every period; in the Sept. for שׁוּר; to sing, chant;
1. intransitive: τίνι, to the praise of anyone (ᾠδήν, Revelation 15:3.

Greek Monotonic

ᾄδω: Αττ. συνηρ. αντί ἀείδω.

Russian (Dvoretsky)

ᾄδω: стяж. к ἀείδω.

Chinese

原文音譯:°dw 阿多
詞類次數:動詞(5)
原文字根:唱 相當於: (שִׁיר‎)
字義溯源:唱*,唱歌,歌頌,歌唱。這字是一字根,五次使用的對象都是主神,書信中二次說口唱心和讚美主,歌頌神( 弗5:19; 西3:16);啓示錄中說到四活物和二十四位長老唱新歌( 啓5:9),十四萬四千人唱新歌(於 啓14:3),還有勝了獸的人唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌( 啓15:3)
同源字:1) (ᾄδω)唱 2) (κιθαρῳδός)彈琴 3) (ᾠδή)唱歌
同義字:1) (ᾄδω)唱 2) (ὑμνέω)唱詩,頌揚 3) (ψάλλω)彈琴,歌頌
出現次數:總共(5);弗(1);西(1);啓(3)
譯字彙編
1) 他們⋯唱(2) 啓5:9; 啓15:3;
2) 他們⋯唱歌(1) 啓14:3;
3) 歌頌(1) 西3:16;
4) 歌唱(1) 弗5:19