Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

amplector

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander

Latin > English (Lewis & Short)

am-plector: (old form amploctor, Prisc. p. 552, 39 P.), exus, 3, v. dep. (
I act. form amplecto, Liv. And. Od. ap. Diom. p. 379 P.; cf. Prisc. p. 797 P.; Struve, 114.—In pass., Plaut. Mil. 2, 6, 27; Lucil. ap. Prisc. p. 791 P.).
Lit., to wind or twine round a person or thing (aliquem, πλέκεσθαι ἀμφίτινα; hence with reference to the other object; cf. adimo), to surround, encompass, encircle; of living beings, to embrace (class. in prose and poetry): genua amplectens, Liv. And. Od. ap. Diom. p. 379 P. (as transl. of Hom. Od. 6, 142: γούνων λαβών): amplectimur tibi genua, Plaut. Rud. 1, 5, 16; so id. Cist. 2, 3, 25: exsanguem (patrem) amplexus, Tac. H. 3, 25: effigiem Augusti amplecti, id. A. 4, 67: magnam Herculis aram, id. ib. 12, 24: serpens arboris amplectens stirpem, Lucr. 5, 34: quorum tellus amplectitur ossa, id. 1, 135: manibus saxa, to grasp, Liv. 5, 47: munimento amplecti, id. 35, 28; so id. 41, 5 et saep.: amplectitur intra se insulam, Plin. 5, 1, 1, § 3: amplexa jugerum soli quercus, id. 16, 31, 56, § 130: et molli circum est ansas amplexus acantho, Verg. E. 3, 45: urbes amplecti muro, Hor. A. P. 209 et saep.: visne ego te ac tute me amplectare? Plaut. Most. 1, 4, 9; * Ter. And. 2, 5, 19: ille me amplexus atque osculans flere prohibebat, Cic. Somn. Scip. 3 (id. Rep. 6, 14, where Orell. reads complexus).—
   B Of space, to embrace: spatium amplexus ad vim remigii, Tac. A. 12, 56: quattuor milia passuum ambitu amplexus est, id. ib. 4, 49: domus naturae amplectens pontum terrasque jacentes, Manil. 1, 536.—
II Trop.
   A To embrace in mind or knowledge, i. e. to comprehend, to understand: animo rei magnitudinem amplecti, Cic. de Or. 1, 5, 19: Quas (artes) si quis unus complexus omnes, id. ib. 1, 17, 76: quae si judex non amplectetur omnia consilio, non animo ac mente circumspiciet, id. Font. 7; also simply to reflect upon, to consider: cogitationem toto pectore amplecti, id. Att. 12, 35.—
   B In discourse, to comprehend, i.e. to discuss, to handle, treat: quod ego argumentum pluribus verbis amplecterer, Cic. Rosc. Com. 12: actio verbis causam et rationem juris amplectitur, id. Caecin. 14, 40: omnes res per scripturam amplecti, id. Inv. 2, 50: non ego cuncta meis amplecti versibus opto, Verg. G. 2, 42: totius Ponti forma breviter amplectenda est, ut facilius partes noscantur, Plin. 4, 12, 24, § 75.—Also of a name, to comprehend under: quod idem interdum virtutis nomine amplectimur, Cic. Tusc. 2, 13, 30; cf.: si quis universam et propriam oratoris vim definire complectique vult, to define the peculiar function of the orator and include the whole of it, id. de Or. 1, 15, 64; so of a law, to include: sed neque haec (verba) in principem aut principis parentem, quos lex majestatis amplectitur, Tac. A. 4, 34.—
   C Of study, learning, to include, embrace: neque eam tamen scientiam, quam adjungis oratori, complexus es, but yet have notincluded in your attainments that knowledge which, etc., Cic. de Or. 1, 17, 77: Quod si tantam rerum maximarum arte suā rhetorici illi doctores complecterentur, id. ib. 1, 19, 86.—
   D To embrace in heart, i.e. to love, favor, cherish: quem mihi videtur amplecti res publica, Cic. Cat. 4, 3: nimis amplecti plebem videbatur, id. Mil. 72: aliquem amicissime, id. Fam. 6, 6 fin.; Sall. J. 7, 6: hoc se amplectitur uno, i. e. se amat, esteems himself, Hor. S. 1, 2, 53: qui tanto amore possessiones suas amplexi tenebant, Cic. Sull. 20; opp. repudiare, id. de Or. 1, 24; opp. removere, id. Cat. 4, 7: amplecti virtutem, id. Phil. 10, 4: nobilitatem et dignitates hominum amplecti, id. Fam. 4, 8: mens hominis amplectitur maxime cognitionem, delights in understanding, id. Ac. pr. 2, 10, 31: (episcopum) amplectentem eum fidelem sermonem, * Vulg. Tit. 1, 9: amplexus civitates (sc. animo), having fixed his mind on, i. e. intending to attack, seize, Tac. Agr. 25: causam rei publicae amplecti, Cic. Sest. 93; and so playfully of one who robs the State treasury: rem publicam nimium amplecti, id. Fl. 18.—
   E In circumlocution: magnam Brigantium partem aut victoriā amplexus est aut bello, embraced in conquest, i. e. conquered, Tac. Agr. 17.

Latin > French (Gaffiot)

amplector,⁹ plexus sum, plectī (am, plecto), tr.,
1 embrasser, entourer : corpore serpens arboris amplexus stirpem Lucr. 5, 34, le serpent entourant de son corps le tronc de l’arbre ; germanam amplexa Virg. En. 4, 686, tenant sa sœur embrassée ; vir virum amplexus Liv. 22, 47, 3, se saisissant l’un l’autre à bras le corps ; saxa manibus Liv. 5, 47, 5, embrasser des mains les rochers (se cramponner aux rochers) ; genua, dextram, Liv. 30, 12, 17, embrasser (saisir) les genoux, la main de qqn [pour le supplier] || quindecim milia passuum circuitu amplexus Cæs. C. 3, 44, 3, ayant encerclé un espace de quinze mille pas ; aëra amplectitur immensus æther Cic. Nat. 2, 91, l’éther sans fin enveloppe l’air ; ignis proxima quæque amplexus Liv. 30, 5, 7, la flamme enveloppant de proche en proche les objets
2 [fig.] embrasser, enfermer par la pensée, par la parole], [d’où] traiter, développer : quæ si judex non amplectetur omnia consilio Cic. Font. 25, si ces considérations le juge ne les embrasse pas toutes par la réflexion ; argumentum pluribus verbis amplecti Cic. Com. 37, développer un argument plus longuement ; oratores amplecti Cic. de Or. 3, 34, embrasser (passer en revue) tous les orateurs ; communiter omnia amplector Liv. 29, 17, 17, j’embrasserai tous les faits en bloc || embrasser, comprendre : quod idem interdum virtutis nomine amplectimur Cic. Tusc. 2, 30, ce qu’aussi parfois nous comprenons sous le nom de vertu, cf. Fin. 5, 22 ; Ac. 2, 21, etc.; quos lex majestatis amplectitur Tac. Ann. 4, 34, ceux qu’embrasse la loi de lèse-majesté || embrasser, étendre sa possession sur : ambiguam victoriam Volscorum pro sua amplexi fuerant Liv. 4, 42, 10, ils avaient revendiqué, comme leur appartenant, la douteuse victoire des Volsques ; aviditas plura amplectendi Liv. 36, 32, 8, l’avidité d’embrasser plus de territoire ; Græciam omnem amplexa (Macedonum gens) Liv. 45, 9, 4, (la Macédoine) ayant absorbé toute la Grèce dans sa domination
3 entourer de son affection, choyer : aliquem Cic. Att. 1, 13, 4, entourer qqn de prévenances ; nimis amplecti plebem Cic. Mil. 73, s’attacher trop à la plèbe (avoir trop de prévenances pour...); omne animal, simul est ortum, duas (partes) in primis amplectitur, animum et corpus Cic. Fin. 2, 33, tout animal, dès sa naissance, affectionne en premier lieu les deux parties dont il est composé, l’âme et le corps
4 s’attacher à qqch. que l’on aime, que l’on approuve], s’y tenir fermement : suas possessiones amplexi Cic. Sulla 59, s’attachant à leurs propriétés ; artem Cic. de Or. 1, 110, s’attacher à l’art (être un tenant de l’art) ; jus civile vehementer amplecti Cic. de Or. 1, 234, s’attacher vivement à la défense du droit civil, cf. Sest. 93 ; Fl. 43 ; Sejani amicitiam amplecti Tac. Ann. 6, 8, s’attacher à l’amitié de Séjan (ne pas la renier) ; inclementiam Tac. Ann. 4, 42, s’attacher à la rigueur
5 accueillir qqch. avec empressement [en quelque sorte lui ouvrir ses bras] : libenter amplector talem animum Cic. Fam. 5, 19, 2, j’accueille avec joie de tels sentiments ; nobilitatem et dignitates hominum amplectitur Cic. Fam. 4, 8, 2, il a tous les égards pour la noblesse et le rang, cf. Phil. 10, 18 ; Fam. 16, 21, 3.
     arch. amploctor Andr. d. Diom. 384, 9 || forme active, amplecto : impér. amplectitote Pl. Rud. 816 || le part. pf. sens passif Mil. 507 est une correction inutile || inf. amplectier Lucr. 5, 728.

Latin > German (Georges)

am-plector, plexus sum, plectī (amb u. plecto, πλέκω), I) eig., sich um etw. od jmd. flechten, schlingen; dah. A) mit den Armen od. Händen etw. od. jmd. umschlingen, umfassen, umfangen, umfaßt od. umschlungen halten, a) übh.: genua, Plaut.: aram, Tac.: saxa manibus, Liv.: manum alcis, Plin. ep.: dextram, Verg.: non possunt amplexae adire, einander anfassend, Hand in Hand, Vitr.: amplexus teneo alqd, eig., postes, Verg. Aen. 2, 490, u. bildl., imperium, Liv. 3, 52, 6. – b) insbes., jmd. freundlich od. liebend umarmen, Komik., Ov. u.a. (b. Cic. de rep. 6, 14 jetzt complexus). – B) wie mit Armen od. Händen umschlingen, umschließen, umgeben, compedes amplectuntur crura, Plaut.: arboris stirpem (v. einer Schlange), Lucr.: tellurem alis (v. der Nacht), umhüllen, Verg.: ansas circum acantho, einfassen, Verg.: hostium aciem, umzingeln, umringen, Liv.: scherzh., crura amplectitote fustibus, Plaut. – u. Örtl., locum exedrā et porticibus, Plin. ep.: locum munimento, Liv. – v. Feuer, ergreifen, ignis proxima quaeque et deinceps continua amplexus totis se passim dissipavit castris, Liv. – II) übtr.: A) im allg., etw. wie mit Armen umfassen od. mit Händen festhalten, d.i. etw. ergreifen, annehmen, willkommen-, gutheißen, benutzen, ampl. perverse prima viai, gleich anfänglich verkehrt die Straße nehmen, d.i. die Elemente falsch fassen, Lucr.: alqm tamquam obsidem consulatus mei, Cic.: libenter talem animum, Cic.: victoriam pro sua, Liv.: occasiones obligandi me avidissime, Plin. ep.: mortis poenam removere (verwerfen), ceterorum suppliciorum omnes acerbitates amplecti (gutheißen), Cic.: m. dopp. Akk., hunc (Lysiam) amplectuntur amatores huius nominis modum (als Muster, Kanon, Ideal), Quint. 12, 10, 21. – B) insbes.: 1) jmd. mit Liebe umfassen, lieben, hochhalten, ins Herz schließen, mit ihm zärtlich od. schön tun, alqm amore, alqm amicissime, Cic.: Octaviam, Tac.: dah. hoc se amplectitur uno, darauf tut er sich etwas zugute, Hor. sat. 1, 2, 53. – 2) etw. mit Liebe umfassen, etw. mit Vorliebe festhalten, d.i. etw. hochhalten, auf etw. viel od. großen Wert legen, -viel halten, sich einer Sache annehmen, etw. hegen und pflegen, etw. anerkennen, tanto amore suas possessiones, Cic.: rem publicam nimium, Cic.: artem, Cic.: ius civile vehementissime, Cic.: nobilitatem et dignitates hominum, Cic.: illud quod amplexi sumus, den Beruf, den wir mit Vorliebe gewählt haben, Cic. – 3) mit dem Geiste umfassen u. festhalten, durchdenken, erwägen, si iudex non omnia amplectetur consilio, Cic.: cogitationem toto pectore, Cic. – 4) etw. umfassen, mit unter etw. aufnehmen, -begreifen, mit in etw. einschließen, quod idem (honestum) interdum virtutis nomine amplectimur, Cic.: qui (Caesar) ceterorum suppliciorum omnes acerbitates amplectitur (sc. sententiā suā), Cic. – dah. übtr. v. Dingen, umfassen = in sich fassen, -begreifen, enthalten, illae (tabulae) perpetuae existimationis fidem et religionem amplectuntur, Cic.: cum (grammatice) prope omnium maximarum artium scientiam amplexa sit, Quint. – 5) in der Darstellung umfassen, d.i. a) ausführen, abhandeln, besprechen, argumentum pluribus verbis, Cic.: omnes res per scripturam, Cic.: non ego cuncta meis amplecti versibus opto, zwar nicht alles begehr ich mit meinem Gesang zu umfassen, Verg. – b) zusammenfassen, summarisch behandeln, omnes oratores, qui ubique sunt aut fuerunt, Cic.: omnia communiter, Liv.: omnia genera breviter, Plin. ep. – / Archaist. amploctor, Liv. Andr. fr. b. Diom. 384, 9 (vgl. Prisc. 1, 32). – Aktive Form amplecto, vorklass., wov. Imperat. amplectitote, Plaut. rud. 816: arch. amplocto, Cassiod. (VII) 149, 17. – u. Part. Perf. Pass. b. Plaut. mil. 507. Petron. b. Prisc. 8, 16. – u. parag. Infin. amplectier, Lucil. fr. inc. 173 (b. Prisc. 8, 16). Lucr. 5, 728.

Latin > English

amplector amplecti, amplexus sum V DEP :: surround, encircle, embrace, clasp; esteem; cherish; surround, include, grasp