Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

consulto

Ὁ δ' ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ -> The unexamined life is not worth living
Plato, Apology of Socrates 38a

Latin > English (Lewis & Short)

consultō: adv., v. consulo,
I P. a. fin.
consulto: āvi, ātum, 1, v. freq. a. consulo.
I To reflect, consider maturely, to consult, take counsel, deliberate.
   A In gen. (class.).
   (a)    With acc.: quid illaec illic in consilio duae secreto consultant? Plaut. Bacch. 5, 2, 38: ad haec consultanda procurandaque, Liv. 1, 21, 1: ad eam rem consultandam, id. 1, 55, 6; 28, 26, 1; 5, 25, 8 al.: cum in senatu res major quaepiam consultata est, Gell. 1, 23, 5.—
   (b)    With a rel.-clause: anquirunt aut consultant, conducat id necne de quo deliberant, Cic. Off. 1, 3, 9; so with utrum, an, etc., id. Att. 16, 8, 2: quid in illis statuamus consultare, Sall. C. 52, 3: decemviri consultant quid opus facto sit, Liv. 3, 38, 4; 4, 31, 8; 6, 19, 4; 36, 8, 6 al.—
   (g)    With de or super, in, etc.: deliberare et consultare de officio, Cic. Off. 3, 2, 7; de summā rerum, Liv. 10, 25, 11; Suet. Ner. 2 al.: de exitu fortunarum suarum consultabant, Caes. B. G. 7, 77: de bello, id. ib. 5, 53; id. B. C. 1, 71: de rebus dubiis, Sall. C. 51, 1; Liv. 22, 53, 4; 23, 25, 4; 36, 14, 6; 44, 35, 6: consultandum super re magnā et atroci, Tac. A. 2, 28 fin.: in medium, Sall. H. 4, 12 Dietsch; Tac. H. 2, 37: in commune, Plin. Ep. 6, 16, 15: propter ipsam rem, de quā sententiae rogantur, consultabitur, Quint. 3, 8, 18.—
   (d)    Absol.: male corde consultare, to meditate evil in the heart, Plaut. Truc. 2, 1, 15: nimium consultas diu, id. Curc. 1, 3, 51: si ex re consultas tuā, for your own good, id. As. 3, 1, 35; Sall. H. 4, 12; Liv. 2, 4, 3; 2, 57, 2; 9, 3, 1; 24, 22, 10; Quint. 3, 8, 15; 3, 8, 37; Suet. Ner. 15 al.—
   2    Transf., of language used in counsel: pars deliberativa de tempore futuro consultat, quaerit etiam de praeterito, Quint. 3, 8, 6.—
   B Esp.: consultare alicui, to take care of one, have a care for (rare): delecti (sc. Patres) reipublicae consultabant, Sall. C. 6, 6; Aur. Vict. Caes. 15 fin.—
   2    Meton., to take a resolution, resolve: Phron. Abi, abi. Strab. Consultavi istuc mihi,. Plaut. Truc. 5, 50 Weise (loc. corrupt.; alii aliter).—
II Consultare aliquem, to consult one, to go to for counsel, to ask counsel of, etc. (rare): quid me consultas, quid agas? Plaut. Mil. 4, 3, 4; cf.: senes ab domo ad consultandum arcessunt, Liv. 9, 9, 12: me (amantes), Tib. 1, 4, 78: aves, Plin. Pan. 76, 7: astrologos, Tert. Apol. 35. In this sense also in the form consultor, āri, 1, v. dep. a., Tert. adv. Herm. 18, acc. to Isa. 40, 14 (in Heb. the Niph. ).—P. a. as subst.
   A consultātum, i, n., a resolution, decision, = consultum (poet. and late Lat.) senatus consultata, Sil. 6, 455: Christi, Tert. Pudic. 18.—
   B consultantes, ium, m., they who seek advice; of a lawyer, etc., clients, Liv. Epit. 54; of an oracle, Plin. 32, 2, 8, § 17.

Latin > French (Gaffiot)

(1) cōnsultō¹¹ (consultus), exprès, à dessein, de propos délibéré : Cic. Off. 1, 27 ; Cæs. G. 5, 16, 2.
(2) cōnsultō,¹⁰ āvī, ātum, āre, fréq. de consulo,
1 intr., délibérer mûrement [ou] souvent : de bello Cæs. G. 5, 53, 3, débattre la question de la guerre ; consultare utrum... an Cic. Att. 16, 8, 2, débattre la question de savoir si... ou si, cf. Off. 1, 9 ; Sall. C. 52, 3 || s’occuper sans cesse de [dat.] : rei publicæ Sall. C. 6, 6, veiller sans cesse au bien de l’État
2 tr. a) délibérer fréquemment (rem, sur qqch) : Pl. Bacch. 1154 ; Liv. 1, 55, 6 ; 28, 26, 1 ; Gell. 1, 23, 5 b) consulter, interroger : quid me consultas quid agas ? Pl. Mil. 1097, pourquoi me demander ce que tu dois faire ? consultare aves Plin. Min. Pan. 76, 7, consulter les augures.

Latin > German (Georges)

(1) cōnsultō1, Adv. (eig. Abl. v. consultum), nach Beratung = mit Absicht, absichtlich (Ggstz. casu, temere, fortuito), seu c. seu temere vulgata opinio, Liv.: c. lenius agere, Sall.: c. cedere (weichen), Caes.: c. fecisse alqd (Ggstz. inscitiā plane loquendi), Cic.: c. hoc factum est, mihi ut fierent insidiae, Plaut.: c. et cogitata fit iniuria (Ggstz. perturbatione aliquā animi), Cic.: non c., sed casu in eorum mentionem incidere, Cic.: bellum c. trahere (in die Länge ziehen), Sall.: c. vitare alqd, Tac.
(2) cōnsulto2, āvī, ātum, āre (Frequ. v. consulo), immer u. immer-, reiflich begutachten, d.i. I) mit reiflicher Überlegung zu Rate gehen, -Rat pflegen, -beratschlagen, -sich beraten, reiflich überlegen od. erwagen, a) im allg., bei Ang. mit wem? m. cum u. Abl., α) ganz absol. od. m. allg. od. homogen. Acc., c. nimium diu, Plaut.: si publice consultetur,... sin privatim, Tac.: adhibitis, cum quibus consultare erat solitus, Curt.: tempus ad consultandum petere, Suet.: spatium sumere ad consultandum ab alqo, Liv.: sumere consultandi spatium, Tac.: noctem unam aegre ad consultandum sumere, Liv.: triduum ad consultandum dare, Liv.: alci ad consultandum tempus dare, Liv.: stricto super capita consultantium gladio, Liv.: fuisse eum in consultando temerarium, in exsequendo virum, Vell. – m. allg. Acc., quid illaec illic in consilio duae secreto consultant, Plaut. – m. homog. Acc., deliberationes partim ipsae per se consultandae sunt,... partim etc., die Beratungen müssen teils um ihrer selbst willen vorgenommen werden, Cornif. rhet. 3, 2. – β) m. Ang. wie? durch Advv. u. dgl., male corde c. (Ggstz. bene linguā loqui), Plaut.: c. in longius, für die Zukunft sorgen, Tac.: in medium (zum allgemeinen Besten), Sall. fr. – m. allg. Acc., nihil in commune (zum allgem. Besten), Mela. – γ) m. Ang. worüber? od. weshalb? durch Praepp. (de, super, propter) od. durch folg. indir. Fragesatz, de bello, Caes.: ibi (Larissae) de summa belli, Liv.: de exitu suarum fortunarum, Caes.: verb. in tribus generibus (Fällen) deliberare et consultare de officio, Cic.: cum amicis ducibusque copiarum inter epulas de bello c., Curt.: u. (v. der beratenden Rede) pars deliberativa, quae de tempore futuro consultat, Quint. – u. Passiv unpers., consultandum super re magna et atroci, Tac.: propter ipsam rem... consultabitur, Quint. – m. folg. indir. Fragesatz, consultabat, utrum Romam proficisceretur, an Capuam teneret, Cic.: aut anquirunt aut consultant, conducat id necne, Cic.: in commune (vgl. no. β) consultant, intra tecta subsistant, an in aperto vagentur, Plin. ep.: omnes, quid opus facto sit, consultant, Liv.: consultans cum iisdem, quonam modo flumen transirent, Curt. – b) (prägn.) einen Beschluß fassen, dah. Partiz. subst., cōnsultāta, ōrum, n., die Beschlüsse, Christi, Tert. de pudic. 18: senatus, Sil. 6, 455. – c) (prägn.) für jmd. od. etw. Rat schaffen, Sorge tragen, m. Dat. (für), rei publicae, Sall. Cat. 6, 6: filiae viro (durch den Schwiegersohn) rei publicae, Aur. Vict. Caes. 15, 6: absol., ex re sua c., für sein Bestes Sorge tragen, Plaut. asin. 539.
II) jmd. um Rat fragen, jmd. zu Rate ziehen, jmd. befragen, bei jmd. sich befragen, sich Bescheid oder Rat holen, anfragen, a) übh., alqm, Tibull. 1, 4, 77. – m. folg. indir. Fragesatz, quid me consultas quid agas, Plaut. mil. 1097. – absol., senes ab domo ad consultandum accersunt, Liv. 9, 9, 12. – b) einen Rechtsgelehrten (Ggstz. respondere), Partiz. consultantes subst. = die um Bescheid od. um Rat Fragenden, Liv. epit. 54. – c) die Verkündiger des göttl. Willens, astrologos, Tert. apol. 35: aves, Plin. pan. 76, 7. – m. Ang. worüber? durch allg. Acc., ad haec consultanda procurandaque, Liv. 1, 21, 1 (vgl. c. 20 extr. deum consuluit auguriis, quae etc.): vates ad eam rem consultandam ex Etruria accire, Liv. 1, 55, 6. – absol., consultantes, Plin. 32, 17n

Latin > English

consulto ADV :: purposely, deliberately, on purpose, by design; of set purpose
consulto consulto consultare, consultavi, consultatus V :: consult, take counsel; form plans, provide; consult oracle/astrologer
consulto consulto consultare, consultavi, consultatus V :: deliberate, debate, discuss; consider carefully, weigh, ponder