Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

religio

Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας -> Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft.
Τhucydides, 2.40.1

Latin > English (Lewis & Short)

rĕlĭgĭo: (in poetry also rellĭgĭo, to lengthen the first syllable), ōnis, f. Concerning the etymology of this word, various opinions were prevalent among the ancients. Cicero (N. D. 2, 28, 72) derives it from relĕgere, an etymology favored by the verse cited ap. Gell. 4, 9, 1, religentem esse oportet, religiosum nefas; whereas Servius (ad Verg. A. 8, 349), Lactantius (4, 28), Augustine (Retract. 1, 13), al., assume religare as the primitive, and for this derivation Lactantius cites the expression of Lucretius (1, 931; 4, 7): religionum nodis animos exsolvere. Modern etymologists mostly agree with this latter view, assuming as root lig, to bind, whence also lic-tor, lex, and ligare; hence, religio sometimes means the same as obligatio; v. Corss. Aussprache, 1, 444 sq.; cf. Munro ad Lucr. 1, 109.
I Reverence for God (the gods), the fear of God, connected with a careful pondering of divine things; piety, religion, both pure inward piety and that which is manifested in religious rites and ceremonies; hence the rites and ceremonies, as well as the entire system of religion and worship, the res divinae or sacrae, were frequently called religio or religiones (cf. our use of the word religion): qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo, ut elegantes ex elegendo, tamquam a diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes: his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem, quae in religioso, Cic. N. D. 2, 28, 72: religione id est cultu deorum, id. ib. 2, 3, 8: religio est, quae superioris cujusdam naturae (quam divinam vocant) curam caerimoniamque affert, id. Inv. 2, 53, 161: (Pompilius) animos ardentes consuetudine et cupiditate bellandi religionum caeremoniis mitigavit, etc., id. Rep. 2, 14, 26; with which cf.: illa diuturna pax Numae mater huic urbi juris et religionis fuit, id. ib. 5, 2, 3: de auguriis, responsis, religione denique omni, Quint. 12, 2, 21: unde enim pietas? aut a quibus religio? Cic. Rep. 1, 2, 2; cf. id. Leg. 2, 11, 26: aliquem a pietate, religione deducere, id. Verr. 2, 4, 6, § 12: horum sententiae omnium non modo superstitionem tollunt, in quā inest timor inanis deorum, sed etiam religionem, quae deorum cultu pio continetur, etc., id. N. D. 1, 42, 117: quis enim istas (Democriti) imagines ... aut cultu aut religione dignas judicare? id. ib. 1, 43, 121; cf.: cum animus cultum deorum et puram religionem susceperit, id. Leg. 1, 23, 60: sacra Cereris summa majores nostri religione confici caerimoniaque voluerunt, id. Balb. 24, 55; cf. id. Leg. 2, 22, 55: in quibus erant omnia, quae sceleri propiora sunt quam religioni, id. Verr. 2, 4, 50, § 112: nec vero superstitione tollenda religio tollitur, id. Div. 2, 72, 148; cf. id. Part. 23, 31: medemini religioni sociorum, judices, conservate vestram. Neque enim haec externa vobis est religio (sc. Cereris) neque aliena, etc., id. Verr. 2, 4, 51, § 114: istorum religio sacrorum, id. Fl. 28, 69; id. Verr. 2, 4, 6, § 12; cf. id. ib. 2, 4, 8, § 18: religio deorum immortalium, id. Lael. 25, 96; cf.: per deos immortales! eos ipsos, de quorum religione jam diu dicimus, id. Verr. 2, 4, 47, § 105: religio divum, Lucr. 6, 1276: mira quaedam totā Siciliā privatim ac publice religio est Cereris Hennensis… quantam esse religionem convenit eorum, apud quos eam (Cererem) natam esse constat? ... tanta erit enim auctoritas illius religionis, ut, etc., Cic. Verr. 2, 4, 49, § 107; cf. id. ib. 2, 4, 45, § 99: qui (Mercurius) apud eos summā religione coleretur, id. ib. 2, 4, 39, § 84; cf. id. ib. 2, 4, 39, § 85; 2, 4, 44, § 96: (simulacrum Dianae) translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat: religionem quidem pristinam conservabat, id. ib. 2, 4, 33, § 72; cf., of the same, id. ib. 2, 4, 35, § 78: fanum Junonis tantā religione semper fuit, ut ... semper inviolatum sanctumque fuit, enjoyed such honor, was held in such reverence, id. ib. 2, 4, 46, § 103; 2, 4, 58, § 129: hac (panacea) evulsā scrobem repleri vario genere frugum religio est, is a religious custom, Plin. 25, 4, 11, § 30; cf.: et obrui tales religio est, id. 30, 5, 14, § 42: hi (barbari) ignari totius negotii ac religionis, of religious belief, of religion, Cic. Verr. 2, 4, 35, § 77; cf.: venit mihi fani, loci, religionis illius in mentem, id. ib. 2, 4, 50, § 110: de religione queri, id. ib. 2, 4, 51, § 113.—In late and eccl. Lat., a religious ordinance, ceremony, rite: quae est ista religio? Vulg. Exod. 12, 26: ista est religio victimae, id. Num. 19, 2.—In plur.: expertes religionum omnium, Cic. N. D. 1, 42, 119: qui in bello religionum et consuetudinis jura continent, id. Verr. 2, 4, 55, § 122; cf.: a quibus (rebus) etiam oculos cohibere te religionum jura cogebant, id. ib. 2, 4, 45, § 101: religiones expiare, id. Mil. 27, 73: ceterae (nationes) pro religionibus suis bella suscipiunt, istae contra omnium religiones, id. Font. 9, 30: Druides religiones interpretantur, religious matters, religion, Caes. B. G. 6, 13: scientia morum ac religionum ejus rei publicae, Quint. 12, 3, 1: civitas religionibus dedita, Plin. Pan. 74, 5: liberum a religionibus matutinum, Col. 6, 2, 3.
II Transf.
   A Subject., conscientiousness, scrupulousness arising from religion, religious scruples, scruples of conscience, religious awe, etc. (cf. sanctimonia): refrenatus religione, Lucr. 5, 1114: oppressa gravi sub religione vita, id. 1, 64: sese cum summā religione, tum summo metu legum et judiciorum teneri, Cic. Verr. 2, 4, 34, § 75; cf.: ut eam non metus, non religio contineret, id. ib. 2, 4, 45, § 101: memini perturbari exercitum nostrum religione et metu, quod serenā nocte subito candens et plena luna defecisset, id. Rep. 1, 15, 23: tantā religione obstricta tota provincia est, tanta superstitio ex istius facto mentes omnium Siculorum occupavit, ut, etc., id. Verr. 2, 4, 51, § 113; cf.: obstrinxisti religione populum Romanum, id. Phil. 2, 33, 83: recitatis litteris oblata religio Cornuto est, etc., id. Fam. 10, 12, 3: ad oblatam aliquam religionem, id. Agr. 1, 2, 5: non recordabantur, quam parvulae saepe causae vel falsae suspicionis vel terroris repentini vel objectae religionis magna detrimenta intulissent, Caes. B. C. 3, 72: obicere religionem, Plaut. Merc. 5, 2, 40; cf.: inicere religionem alicui, Cic. Caecin. 33, 97: vide ne quid Catulus attulerit religionis, id. de Or. 2, 90, 367: Gracchus cum rem illam in religionem populo venisse sentiret, ad senatum retulit, id. N. D. 2, 4, 10: nec eam rem habuit religioni, id. Div. 1, 35, 77: ut quae religio C. Mario non fuerat, quo minus C. Glauciam praetorem occideret, eā nos religione in privato P. Lentulo puniendo liberaremur, id. Cat. 3, 6, 15: tunc quoque, ne confestim bellum indiceretur, religio obstitit, Liv. 4, 30: cum ibi quoque religio obstaret, ne, etc.… augures consulti eam religionem eximere, id. 4, 31: cum plenā religione civitas esset, id. 7, 28; 21, 62: nihil esse mihi, religio'st dicere, Ter. Heaut. 2, 1, 16; cf.: ut velut numine aliquo defensa castra oppugnare iterum, religio fuerit, Liv. 2, 62; 6, 27: rivos deducere nulla Religio vetuit (with fas et jura sinunt), Verg. G. 1, 270: nulla mihi Religio est, Hor. S. 1, 9, 71: nullā religione, ut scelus tegat, posse constrin gi, Curt. 6, 7, 7: quosdam religio ceperit ulterius quicquam eo die conandi, Liv. 28, 15; cf.: movendi inde thesauros incussa erat religio, id. 29, 18: religio fuit, denegare nolui, Plaut. Curc. 2, 3, 71.—In plur.: non demunt animis curas ac religiones Persarum montes, Varr. ap. Non. 379, 11: artis Religionum animum nodis exsolvere, Lucr. 1, 932; 4, 7: religionibus atque minis obsistere vatum, id. 1, 109: plerique novas sibi ex loco religiones fingunt, Caes. B. G. 6, 37: natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, id. ib. 6, 16: religionibus impediri, id. ib. 5, 6; Auct. B. Alex. 74; Phaedr. 4, 10, 4: plenis religionum animis, prodigia insuper nunciata, Liv. 41, 16: nullus locus non religionum deorumque est plenus, id. 5, 52, 2: pontifices flaminesque neglegentiores publicarum religionum esse, id. 5, 52, 5.—
   b Meton. (effect. pro causā), a religious offence, giving rise to scruples of conscience: ut si profectus non esset, nullā tamen mendacii religione obstrictus videretur, Caes. B. C. 1, 11: liberaret religione templum, Liv. 45, 5: se domumque religione exsolvere, id. 5, 23.—In plur.: inexpiabiles religiones in rem publicam inducere, Cic. Phil. 1, 6, 13.—
   c In partic.: religio jurisjurandi, or absol., scrupulousness in the fulfilment of an oath, the obligation of an oath, plighted faith: religione jurisjurandi ac metu deorum in testimoniis dicendis commoveri, Cic. Font. 9, 20; so, jurisjurandi, Caes. B. C. 1, 76 fin.; 3, 28; cf.: nec Achaeos religione obstringerent, Liv. 39, 37; Just. 1, 9, 18; 18, 6, 11. — Absol., Caes. B. C. 2, 32: nocturna proelia esse vitanda, quod perterritus miles in civili dissensione timori magis quam religioni consulere consuerit, id. ib. 1, 67: religionem servare, Nep. Ages. 2, 5.—
   2    In gen., a strict scrupulousness, anxiety, punctiliousness, conscientiousness, exactness, etc.: Atheniensium semper fuit prudens sincerumque judicium, nihil ut possent nisi incorruptum audire et elegans. Eorum religioni cum serviret orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat, Cic. Or. 8, 25; cf. id. ib. 11, 36; id. Brut. 82, 283: fide et religione vitae defendi, id. Deiot. 6, 16; cf.: propter fidem et religionem judicis, id. Rosc. Com. 15, 45; and: testimoniorum religionem et fidem, id. Fl. 4, 9: homo sine ullā religione ac fide, Nep. Chabr. 8, 2: sin est in me ratio rei publicae, religio privati officii, etc., Cic. Sull. 3, 10; so, officii, id. Verr. 2, 3, 1, § 2: religio in consilio dando, id. Fam. 11, 29, 1: alicujus facta ad antiquae religionis rationem exquirere, id. Verr. 2, 4, 5, § 10; so, antiqua, id. Caecin. 10, 28: nefas est religionem decipi judicantis, Amm. 30, 4, 10.—In plur.: judicum religiones, Cic. de Or. 1, 8, 31.—
   B Object.
   1    Abstr., the holiness, sacredness, sanctity inhering in any religious object (a deity, temple, utensils, etc.; cf. sanctitas): quae (fortissimorum civium mentes) mihi videntur ex hominum vitā ad deorum religionem et sanctimoniam demigrasse, Cic. Rab. Perd. 10, 30: propter singularem ejus fani religionem, id. Verr. 2, 4, 44, § 96: in sacerdotibus tanta offusa oculis animoque religio, Liv. 2, 40, 3; so, fani, Cic. Verr. 2, 4, 50, § 110; id. Inv. 2, 1, 1: sacrarii, id. Verr. 2, 4, 3, § 5: templorum, Tac. H. 1, 40: signi, Cic. Verr. 2, 4, 57, § 127: jam tum religio pavidos terrebat agrestes Dira loci, Verg. A. 8, 349.—
   2    Concr., an object of religious veneration, a sacred place or thing: uno tempore Agrigentini beneficium Africani (sc. signum Apollinis), religionem domesticam, ornamentum urbis, etc.… requirebant, Cic. Verr. 2, 4, 43, § 93; cf.: religionem restituere, id. ib. 2, 4, 36, § 80: sacrorum omnium et religionum hostis praedoque, id. ib.; cf.: praedo religionum, id. ib. 2, 4, 43, § 95: quem tibi deum tantis eorum religionibus violatis auxilio futurum putas? id. ib. 2, 4, 35, § 78; cf.: est sceleris, quod religiones maximas violavit, id. ib. 2, 4, 41, § 88.— Poet.: quae religio aut quae machina belli, of the Trojan horse, Verg. A. 2, 151.—
   (b)    A system of religious belief, a religion (late Lat.): Christiana, Christianity, Eutr. 10, 16 fin.; Leo M. Serm. 66, 2 init.: Christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione confundens, Amm. 21, 16, 18; Lact. 5, 2, 8.

Latin > French (Gaffiot)

rĕlĭgĭō,⁷ ōnis, f. (relegĕre Cic. Nat. 2, 72 ; Gell. 4, 9, 1),
1 attention scrupuleuse, scrupule, délicatesse, conscience : adest vir summa religione Cic. Arch. 8, est là pour témoigner un homme de la plus haute conscience ; hac ego religione non sum ab hoc conatu repulsus Cic. Or. 36, ces scrupules, pour ma part, ne m’ont pas détourné de mon entreprise ; Atheniensium religioni cum serviret orator Cic. Or. 26, l’orateur s’asservissant à la délicatesse de goût des Athéniens ; oratio nimia religione attenuata Cic. Br. 283, éloquence amincie par un excès de scrupule [recherche excessive de la simplicité] || non nullius officii religio Cic. Sest. 8, l’observation scrupuleuse d’un devoir important || vestra religio Cic. Inv. 1, 56, vos scrupules [de juges] ; judicum religiones Cic. de Or. 1, 31, les scrupules des juges ; religionem adhibere Cic. Br. 293, montrer du scrupule ; sanitatem et integritatem quasi religionem et verecundiam oratoris probare Cic. Br. 284, approuver le bon sens et le naturel [dans le style], comme un trait du caractère scrupuleux et réservé de l’orateur ; res in religionem alicui venit Cic. Nat. 2, 10, une chose inspire du scrupule à qqn ; religio C. Mario non fuerat, quominus Glauciam occideret Cic. Cat. 3, 15, C. Marius ne s’était point fait scrupule de tuer Glaucia ; nec tamen est habendum religioni nocentem aliquando defendere Cic. Off. 2, 51, il ne faut cependant pas se faire un scrupule (un cas de conscience) de défendre parfois un coupable
2 scrupule religieux, sentiment religieux, crainte pieuse : religio infixa animis Liv. 29, 18, 1, les sentiments religieux gravés au fond de l’âme ; se summa religione teneri (dicebant) Cic. Verr. 2, 4, 75, ils disaient qu’ils étaient retenus par les scrupules religieux les plus puissants ; pietate ac religione omnes gentes superavimus Cic. Har. 19, c’est par la piété et l’esprit religieux que nous avons eu le pas sur toutes les nations || tibi religionem nullam attulit Cic. Verr. 2, 4, 78, cette Diane] ne t’a inspiré aucune crainte religieuse ; consules religio tenebat Liv. 27, 23, 1, des scrupules religieux retenaient les consuls, cf. Liv. 26, 11, 9 ; 27, 37, 5 ; augures eam religionem exemere Liv. 4, 31, 4, les augures enlevèrent ce scrupule religieux || aliquid religioni habere Cic. Div. 1, 77, avoir un scrupule religieux à propos de qqch. ; in religionem ea res apud Pœnos versa est Liv. 26, 11, 4, ce fut l’objet d’une crainte religieuse pour les Carthaginois ; religioni fuit, quibus eam opem dei tulissent, vinciri Liv. 5, 13, 8, on se fit un scrupule religieux de mettre dans les fers ceux à qui les dieux avaient donné cette assistance ; collegium decrevit non habendum religioni quin... Ateius Capito d. Gell. 4, 6, 10, le collège des pontifes décida qu’il n’y avait pas à se faire un scrupule religieux de ; oblata religio Cornuto est non satis diligenter eum auspiciis operam dedisse Cic. Fam. 10, 12, 3, on inspira à Cornutus le scrupule de n’avoir pas veillé assez consciencieusement aux auspices
3 sentiment de respect, vénération, culte ; religio deorum immortalium Cic. Læl. 96, le respect à l’égard des dieux immortels ; religiones deorum immortalium retinere Cic. Verr. 2, 3, 6, maintenir le respect (culte) des dieux immortels ; aut undique religionem tolle aut... Cic. Phil. 2, 110, ou supprime de partout le culte de César ou...
4 croyance religieuse, religion : superstitione tollenda religio non tollitur Cic. Div. 2, 148, en supprimant la superstition, on ne supprime pas la religion ; ceteræ gentes pro religionibus suis bella suscipiunt Cic. Font. 30, les autres nations soutiennent des guerres pour leurs religions ; res religione omnium consecrata Cic. Tusc. 1, 32, chose consacrée par les croyances religieuses de tous les peuples || perversa atque impia religio Cic. Sulla 70, croyances extravagantes et impies ; prava religio Liv. 27, 23, 2, fausses croyances, superstition, cf. Liv. 4, 30, 9 ; religiones sibi fingere Cæs. G. 6, 37, 8, se forger des craintes superstitieuses
5 pratiques religieuses, culte : cum omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit Cic. Nat. 3, 5, comme le culte du peuple romain en général consiste dans les sacrifices et dans les auspices || natio dedita religionibus Cæs. G. 6, 16, 1, nation adonnée aux pratiques religieuses ; cærimonias religionesque publicas tueri Cic. Nat. 1, 61, observer les cérémonies et les pratiques religieuses officielles, cf. Cic. Nat. 3, 5, etc. ; religiones colere Cic. Rep. 2, 27, se livrer aux pratiques du culte, cf. Liv. 1, 32, 2 ; 3, 57, 7, etc. ; nihil legibus, nihil religionibus est actum Cic. Domo 69, rien n’a été fait selon les lois, rien selon les prescriptions religieuses ; in pace religiones instituere Liv. 1, 32, 5, établir un culte pour la vie en temps de paix ; templum et cælestes religiones decernuntur Tac. Ann. 1, 10, on lui décerne un temple et les honneurs divins
6 respect (vénération) dont est entouré qqch., sainteté, caractère sacré : Diana loco mutato religionem non amisit Cic. Verr. 2, 4, 78, la statue de Diane en changeant d’emplacement n’a pas perdu sa sainteté ; sacrarium Cereris est apud Catinenses eadem religione qua Romæ Cic. Verr. 2, 4, 99, le sanctuaire de Cérès est entouré chez les habitants de Catane de la même vénération qu’à Rome ; (barbari) ignari totius negotii ac religionis Cic. Verr. 2, 4, 77, (ces barbares) ignorant totalement l’affaire et le caractère sacré de la statue, cf. Cic. Verr. 2, 4, 72 ; 4, 50 ; 4, 111, etc.; in sacerdotibus tanta offusa oculis animoque religio Liv. 2, 40, 3, le caractère sacré des prêtres qui s’imposait aux regards et au cœur, cf. Liv. 3, 55, 7 || magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis Cic. Amer. 66, le sang paternel et maternel possède un grand caractère de sainteté ; jurisjurandi religio Cic. Font. 20, le caractère sacré du serment ; si nullam religionem sors habebit Cic. Verr. 2, 1, 38, si la décision du sort n’a aucun caractère sacré
7 engagement sacré : testem ipsum Jovem suæ voluntatis ac religionis adhibere Cic. Verr. 2, 4, 67, prendre Jupiter lui-même à témoin de son dessein et de son engagement solennel ; ut religione civitas solvatur Cic. Cæc. 98, pour délier la cité d’un engagement sacré [traité dont on refuse la ratification] ; religione obligari Cic. Balbo 34, être lié par un engagement sacré ; timori magis quam religioni consulere Cæs. C. 1, 67, 3, obéir à la crainte plutôt qu’au respect de ses engagements [serment militaire] ; publicæ religiones fœderum Cic. Verr. 2, 5, 49, engagements officiels à l’occasion des traités ; docti nullam scelere religionem exsolvi Liv. 2, 32, 2, sachant que le crime ne peut relever d’aucun engagement
8 ce qui est l’objet de la vénération, de l’adoration, du culte ; [d’où surtout au pl.] chose vénérée, chose sainte, objet sacré : religionem domesticam requirebant Cic. Verr. 2, 4, 93, ils réclamaient l’objet de leur culte [une statue d’Apollon] ; quæ religio aut quæ machina belli ? Virg. En. 2, 151, qu’était-ce ? une offrande religieuse ou une machine de guerre ? sacrorum omnium et religionum hostis prædoque Cic. Verr. 2, 4, 75, ennemi déclaré et pilleur de tout ce qui est sacré et vénéré religieusement, cf. Verr. 2, 1, 9 ; 5, 188 ; religiones ipsæ Cic. Mil. 85, les lieux sacrés eux-mêmes
9 scrupule de n’être pas en règle avec la divinité, conscience d’être en faute à l’égard de la religion ; par suite] état de faute, de culpabilité religieuse qui ne s’efface que par une expiation : peccatum suum confiteri maluit quam hærere in re publica religionem Cic. Nat. 2, 11, il aima mieux avouer sa faute que de laisser l’État entaché d’une impiété [d’un sacrilège] ; obstringere religione populum Romanum Cic. Phil. 2, 83, charger le peuple romain d’une impiété ; religione rem publicam exsolvere Liv. 29, 18, 1, débarrasser l’État d’une impiété, cf. Liv. 45, 5, 8 ; (cærimonias sepulcrorum) violatas inexpiabili religione sancire Cic. Tusc. 1, 27, interdire la violation des cérémonies funèbres sous peine d’un sacrilège inexpiable ; de Clodiana religione Cic. Att. 1, 14, 1, au sujet du sacrilège commis par Clodius ; particeps summæ religionis Cic. Inv. 2, 92, complice du pire sacrilège, cf. Verr. 2, 4, 78 || mendacii religione obstrictus Cæs. C. 1, 11, 2, souillé d’un mensonge ; religionem in se recipere Liv. 10, 40, 11, attirer sur soi la malédiction divine
10 consécration religieuse, qui fait qu’une chose appartient à la divinité et ne peut être d’un usage profane : domum religione omni liberare Cic. Har. 14, dégager une maison de toute consécration religieuse [de toute interdiction religieuse, partant de toute malédiction, de tout anathème] ; expiare religionem ædium suarum Cic. Har. 11, par une expiation [un apaisement des dieux] dégager sa maison d’une interdiction religieuse ; in meis ædibus aliquam religionem residere Cic. Domo 69, [il prétendait] que ma maison est encore frappée d’une consécration religieuse || interdiction frappant certains jours considérés comme malheureux [ Liv. 6, 1, 11 ] : Liv. 6, 1, 12 ; 6, 28, 6. chez les poètes rell- pour allongement de la première syllabe.

Latin > German (Georges)

religio, ōnis, f. (*religo, ere, wov. religens), die rücksichtliche Beachtung, I) im allg., die gewissenhafte Berücksichtigung, die auf einem inneren Gefühle beruhende gewissenhafte Sorgfalt, -Genauigkeit, die Gewissenhaftigkeit, nimia, Cic.: antiqua, Cic.: hāc ego religione (gewissenhafte Berücksichtigung jedes einzelnen) non sum ab hoc conatu repulsus, Cic.: nulla in iudiciis severitas, nulla religio... existimantur esse, Cic.: u. so nullus deûm metus, nullum iusiurandum, nulla religio, Gottlosigkeit, Meineidigkeit, Gewissenlosigkeit, Liv. – mit obj. Genet., non nullius officii, privati officii, eines bedeutenden, eines persönlichen Pflichtverhältnisses, Cic. – mit subj. Genet., fides et rel. iudicis, Cic.: testimoniorum rel. et fides, Cic.: fides et religio vitae (gewissenhafter Lebenswandel), Cic.: Atheriensium religioni (gewissenhafte Sorgf.) servire, Cic.: admirari fidem alcis et in consilio dando religionem, Cic.
II) insbes., die rücksichtliche Beachtung des Heiligen, A) der Gewissenszweifel, Religionszweifel, das Bedenken, die Scheu des Gewissens, cum summā religione, tum summo metu legum et iudiciorum teneri, Cic.: perturbari religione et metu, Cic.: offertur alci religio, Cic.: causa obiectae religionis, Caes.: inicere alci religionem, Cic.: eam religionem animis eximere, Liv.: res in religionem alci venit, Cic.: u. in religionem venit m. folg. Acc. u. Infin., Liv. 22, 33, 7: alci religio incessit m. folg. Acc. u. Infin., Liv.: tanta religio civitatem incessit, ut etc., Liv.: nova nunc religio in te istaec incessit, Ter.: rem religioni habere, Cic.: religio obstitit, ne etc. Liv.: religio est (alci) absol. od. m. Infin., Plaut., Ter. u. Liv.: u. religio est (es ist verboten) mit Acc. u. Infin., equo Dialem flaminem vehi religio est, Fab. Pict. fr. bei Gell. 10, 15, 4: ebenso religioni est (man macht sich ein Gewissen daraus) m. Acc. u. Infin., religioni deinde fuisse, quibus eam opem dei tulissent, (eos) vinciri, Liv. 5, 13, 8: u. religio alci non est, quo minus etc., Cic. Cat. 3, 15: collegium decrevit, non religioni habendum, quin etc., Atei. Capito bei Gell. 4, 6, 10: religio alqm capit, Liv.: alqd trahere od. vertere in religionem, Liv.: religio vetuit, Verg. – im Plur., quas religiones? was für religiöse Bedenken? Cic.: demere animo curas ac religiones, Varro: religionibus atque minis obsistere vatum, Lucr.
B) das religiöse Gefühl, die fromme Scheu, 1) eig.: a) im einzelnen Falle = die Andacht, sacra Cereris summā maiores nostri religione caerimoniāque confici voluerunt, Cic. Balb. 55. – b) als habituelle Eigenschaft, α) im guten Sinne, der fromme Sinn, die Frömmigkeit, Gottesfurcht, der Glaube, die religiöse Denkweise, die religiösen Gefühle od. Gesinnungen, die Religiosität, inclita iustitia religioque eā tempestate Numae Pompilii erat, Liv.: haud liber erat religione animus, Liv.: vir haud intacti religione animi, ein für religiöse Gefühle nicht unempfänglicher Mann, Liv. – im Plur., bald übh. = religiöse Gesinnungen, Religiosität, impurus atque impius hostis omnium religionum, Cic. – bald = die den Glauben, die Konfession ausmachenden relig. Gesinnungen, der Glaube, die Konfession, die Religion, quod ceterae gentes pro religionibus suis bella suscipiunt, istae contra omnium religiones, Cic. – β) im üblen Sinne, die abergläubische Scheu, der Aberglaube, animos multiplex religio et pleraque externa incessit, Liv.: terrebat eos portenti religio, die abergläubische Scheu, die das W. einflößte, Iustin. – Plur., abergläubische Gedanken od. Bedenken, Besorgnisse, pleni religionum animi, Liv.: novas religiones sibi fingere, Caes. – 2) meton., der Gegenstand frommer Scheu, das Heilige, sowohl an sich, als insofern es an anderen Dingen haftet, a) im allg.: α) im guten Sinne: in sacerdotibus tanta offusa oculis animoqae religio, das Heilige, Scheu vor den Göttern Gebietende, das in den Personen der Priester seinem Auge und Gemüte so majestätisch entgegentrat, Liv. 2, 40, 3. – β) im üblen Sinne, der Frevel gegen das Heilige, der Religionsfrevel, die Religionsverletzung, die begangene Sünde, der Fluch, rel. Clodiana, der von Klodius begangene R., Cic.: rel. inexpiabilis, Cic.: contactus religione dies Alliensis, auf dem ein Fluch ruht, Liv.: de religione queri, Cic.: templum religione liberare, Liv.: expiare religionem aedium suarum, Cic. – b) insbes.: α) aktiv, die religiöse, heilige Verpflichtung, das religiöse Band, der Gewissenszwang, nisi religione sacerdotii attineretur, durch die h. V. seiner Priesterwürde, Tac.: tantā religione obstricta tota provincia est, ut etc., Cic.: nullam scelere religionem exsolvi, Liv.: ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, Liv. – u. so des Eides, rel. iurisiurandi, Caes. u. Cic.: dah. prägn. = die Eidesverpflichtung, der verpflichtende Eid (s. Oudend. Caes. b. c. 1, 67, 3), vestra religio, Cic.: timori magis quam religioni consulere, Caes. – β) neutral, der Charakter der Heiligkeit, den etwas hat, die Heiligkeit, einer Pers., deorum religio et sanctimonia, Cic.: magistratus religione inviolati, Cic.: magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis, Cic. – eines Ortes, rel. fani, sacrarii, Cic.: templorum, Tac. – eines Verhältnisses, rel. sortis, Cic.: si nullam religionem sors habebit, Cic.: obstringere periurio sacramenti religionem, auf die H. des Soldateneides einen Meineid laden, Liv.
C) die religiöse Verehrung, die Gottesverehrung, der Kultus, die äußere Religion, 1) eig.: religio id est cultus deorum, Cic.: sua cuique civitati religio est, Cic. – rel. Cereris, Cic.: deorum immortalium, Cic.: Iuppiter sollicitatus pravā religione, durch solche verkehrte Zeremonien beunruhigt und gestört, gereizt od. versucht, Liv.: rel. Christiana, Eutr. u. Augustin. – im engeren Sinne = religiöser Brauch, obrui tales religio est, Plin. – Plur. religiones, religiöse (heilige) Handlungen, -Obliegenheiten, -Gebräuche (Zeremonien), und als Inbegriff dieser = die Gottesverehrung, die Religion, der Kultus, diligentissimus religionum cultor, Liv.: institutor ineptiarum religionum, Lact.: interpres religionum, Cic.: religiones nocturnae, nächtlicher Kultus, Nachtfeier (des Priapus), Petron.: religiones interpretari, Auskunft geben über usw., Cic. u. Caes.: de religionibus senatum consulere, Liv.: religiones instituere (einführen), Liv.: neglegere religiones aut prave colere, Liv.: religiones colere pie magis quam magnifice, Liv.: qui sunt sancti (fromm), qui religionum colentes (Verehrer der Religion), Cic.: conficere religiones, die heiligen Handlungen ausrichten (vollziehen), Cic.: sollemnes religiones od. omnes religiones expiare, die Vorgänge gegen die Religion sühnen, Cic. – 2) meton.: a) der Gegenstand frommer Verehrung, das Heiligtum, quae religio aut quae machina belli? v. trojan. Pferd, Verg.: rel. domestica, v. einer Bildsäule, Cic.: religiones ipsae... commovisse se videntur, Cic. – dah. die heilige Wohnung der Götter ad deorum religionem demigrare, Cic. Rab. perd. 30: omnes ad suas religiones (Tempel) convolaverunt, Capit. Maxim. 25, 5. – b) Plur. religiones, Götterzeichen, auspiciis et religionibus inductus, Auct. b. Alex. 74, 3. – / Bei Dichtern die erste Silbe wegen des Metrums lang, dah. relligio geschrieben, s. Kühner Ausführl. Gramm. der lat. Sprache2 1, 938, 6.

Latin > English

religio religionis N F :: supernatural constraint/taboo; obligation; sanction; worship; rite; sanctity
religio religio religionis N F :: reverence/respect/awe/conscience/scruples; religion; order of monks/nuns (Bee)