Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Index:Abbreviations/Q

Q.S.
Quintus Smyrnaeus
q.v., qq.v.
quod vide, quae vide
qn.
question
Quint.
Quintilianus or Quinta Versio (v. Vetus Testamentum)
quot(s).
quotation(s).