Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ζῶ

Ἀλλ’ ἐσθ’ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρός κακῶν -> But death is the ultimate healer of ills
Sophocles, Fragment 698
Full diacritics: ζῶ Medium diacritics: ζῶ Low diacritics: ζώ Capitals: ΖΩ
Transliteration A: zō̂ Transliteration B: Transliteration C: zo Beta Code: zw=

English (LSJ)

(contr. fr. ζώω: ζάω only in Gramm., EM410.38), ζῇς (Choerob. in Theod.2.28), ζῇ, ζῆτε (but ζῆς, ζῆ acc. to Anon. ap. EM410.48, Sophronius ap.Choerob.in Theod.2.416); imper.

   A ζῆ S.Fr.167, E.IT 699, ζῆθι (as if from ζῆμι, cf. EM l.c.) Pherecr.11 D., Men.Mon. 191, AP10.43, σύ-ζηθι Philem. ap. Et.Gen. s.v. ζῆ; opt. ζῴην; inf. ζῆν: impf. ἔζων S.El.323, Ar.Ra.1072; ἔζην in most codd. of D.24.7 is a form suggested by ἔζης, ἔζη; 3pl. ἔζων Ar.V.709, Pl.Lg.679c: fut. ζήσω Ar.Pl.263, Pl.R.465d, Men.Mon.186, [Epich.]267, ζήσομαι Hp.Nat.Puer.30, D.25.82, Arist.Pol.1327b5: aor. 1 ἔζησα Hp. Prog.1, AP7.470 (Mel.), Plu.2.786a, etc.: pf. ἔζηκα Arist.Metaph. 1048b25, D.H.5.68, etc.: but in Att. aor. and pf. are mostly supplied from βιόω.- Exc. part. ζῶντος, Il.1.88, Hom. always uses the Ep. Ion. Lyr. pres. ζώω (also in Pi.O.2.25, Hdt.7.46, al., Diog.Apoll.4, Herod.2.29, IG12(8).600.9 (Thasos), and Trag. (in lyr.), S.El.157, OC1213, cf. BCH47.95 (Cavalla), Bull.Soc.Arch.Bulg.7.13 (Macedonia); subj. ζώῃ IG12(8).262.12 (Thasos, v B.C.), cf. Schwyzer 339, al. (Delph.), contr. ζῷ Berl.Sitzb.1927.161 (Cyrene); Cret. δώω Leg.Gort.4.21, al.); inf. ζωέμεναι, -έμεν, Od.7.140,24.436: impf. ἔζωον 22.245, Hes.Op.112, Hdt.4.112; Ion. ζώεσκον Hes.Op.90, Bion 1.30: aor. 1 ἔζωσα (ἐπ-) Hdt.1.120; inf. ζῶσαι IG11(4).1299 (Delos): pf. part. ἐζωκότα BMus.Inscr.1009 (Cyzicus); inf. ζόειν Semon.1.17: impf. ζόεν AP13.21 (Theodorid.). (Root gu̯iē-, gu̯iō- also in βίος and ὑγιής (q.v.).)    I prop. of animal life, live, Hom. (v. infr.), etc.; also of plants, τὸ ζῆν κοινὸν εἶναι φαίνεται καὶ τοῖς φυτοῖς Arist.EN1097b33; ἐλέγχιστε ζωόντων vilest of living men, Od.10.72; ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο Il. 24.558; ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο 1.88, cf. Od.16.439; ζῶν καὶ βλέπων A.Ag.677; ζώει τε καὶ ἔστιν Od.24.263; ζώντων καὶ ὄντων D. 18.72; τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα Pl.R.369d; ζῶσα πόλις καὶ ἐγρηγορυῖα Id.Lg.809d; ζῶν καὶ ἔμψυχος Id.Phdr.276a; ῥεῖα ζώοντες living at ease, of the gods, Il.6.138, al.; ζῶν κατακαυθῆναι to be burnt alive, Hdt.1.86: c. acc. temp., ζ. ἤματα πάντα h.Ven.221, etc.; ὀλίγα ἔτεα Hdt.3.22: c. dat. modi, δμῶες… ἄλλα τε πολλὰ οἷσίν τ' εὖ ζώουσι whereby men live in comfort, Od.17.423, cf. D.60.5; κοράκων πονηρίᾳ Ar.Th.868; ἐπὶ τοῖς αἰσχίστοις ἔργοις, ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀγαθοῖς, And.1.100, Isoc.10.18; also ζῆν ἀπό τινος to live on a thing, Thgn. 1156, Hdt.1.216, 2.36,4.22, Ar.Pax850, etc.; ἔκ τινος Id.Ec.591, D. 57.36, 1 Ep.Cor.9.14: c. part., ζῆν συκοφαντῶν And.1.99; ἐργαζόμενοι Arist.Pol.1292b27: c. dat. commodi, ζῆν ἑαυτῷ for oneself, dub. l. in E.Ion646, cf. Ar.Pl.470, Men.507; τὸ ζῆν,= ζωή, A.Pr.681, Pl. Phd.77d (without Art. εἰς ἕτερον ζ. Id.Ax.365d); διὰ παντὸς τοῦ ζῆν Ep.Hebr.2.15; also, a living, τὸ ζ. οὐκ ἔχομεν OGI515.57 (Mylasa, iii A.D.); ζήτω ὁ βασιλεύς long live the king, LXX 1 Ki.10.24; βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι ib.Da.3.9; asseverations, ζῶ ἐγώ, καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου, καί… ib.Nu.14.21; ζῇ κύριος, εἰ... ὅτι…, ib.1 Ki.19.6, 29.6; ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ οἶδα ib.17.55.    2 = βιόω, live, pass one's life, c. acc. cogn., ζώεις δ' ἀγαθὸν βίον Od.15.491; ζ. βίον μοχθηρόν S.El.599, cf. E.Med.249, Ar.V.506, etc.; ζόην τὴν αὐτήν Hdt.4.112, cf. Pl.R.344e; τὸν βίον ἀσφαλῶς Philem.213.5; ἥδιστον ἀνθρώπων βίον S.Fr.583.4; νυμφίων βίον Ar.Av.161; also ζ. ἀβλαβεῖ βίῳ S.El.650, cf.Tr.168; εὖ ζῆν Id.Ph.505; κακῶς Id.OC799; ζ. δοῦλος Id.OT410; ἐκ τῶν ἄλλων ὧν ἔζης from the other acts of your life, D.21.134; ποιεῖσθαι φθόνον ἐξ ὧν ζῇς ib.196.    3 aor. 1 ἔζησα, causal, quicken, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με LXXPs.118(119).37, al.    II live in the fullest sense, δι' ὧν ζῆν ἐπιστάμεθα X.Mem.3.3.11, etc.; βιοὺς μὲν ἔτη τόσα, ζήσας δὲ ἔτη ἑπτά D.C.69.19; in religious or mystical sense, Ep.Rom.7.9, al., cf. Ramsay Cilies and Bishoprics 2p.565 (Phryg.); θεὸς ζῶν LXXDe.5.26(23), etc.: freq. metaph. of things, to be in full vigour, ὄλβος ζώει μάσσων Pi.I.3.5; ἄτης θύελλαι ζῶσι A.Ag.819; ζῶντι χρώμενος ποδί S.Fr.790; [μαντεῖα] αἰεὶ ζῶντα περιποτᾶται Id.OT482; ἀεὶ ζῇ ταῦτα [νόμιμα] Id.Ant.457; τὰς ξυμφορὰς τῶν βουλευμάτων ζώσας μάλιστα have most living power, Id.OT45; λόγια ζῶντα Act.Ap.7.38; χρόνῳ τῷ ζῶντι καὶ παρόντι S.Tr.1169; ζῶσα φλόξ living fire, E.Ba.8; ὕδωρ ζῶν spring water, LXXNu.5.17 (and metaph., Ev.Jo.4.10); ζώσης φωνῆς Cic.Att.2.12.2.

French (Bailly abrégé)

contract. de ζάω.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

ζῶ zie ζήω

Russian (Dvoretsky)

ζῶ: стяж. к ζάω.