Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

螒委伪蟼

峤屜勏勏 蟿喂蟼 峒斚佄毕勎蔽 -> Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Greek Monolingual

(-伪谓蟿慰蟼), 慰 (螒 螒峒次毕)
蠈谓慰渭伪 未蠉慰 纬谓蠅蟽蟿蠋谓 慰渭畏蟻喂魏蠋谓 畏蟻蠋蠅谓, 蟿慰蠀 螒委伪谓蟿慰蟼 蟿慰蠀 韦蔚位伪渭蠋谓喂慰蠀, 尾伪蟽喂位喂维 蟿畏蟼 危伪位伪渭委谓伪蟼, 魏伪喂 蟿慰蠀 螒委伪谓蟿慰蟼 蟿慰蠀 螣蠆位萎慰蟼, 畏纬蔚渭蠈谓伪 蟿蠅谓 螞慰魏蟻蠋谓.
[螘韦违螠螣螞. 螝伪蟿维 蟿畏谓 蔚蟺喂魏蟻伪蟿苇蟽蟿蔚蟻畏 维蟺慰蠄畏, 蟺蟻蠈魏蔚喂蟿伪喂 纬喂伪 蠈谓慰渭伪 蠂胃蠈谓喂慰蠀 胃蔚慰蠉, 蟺慰蠀 蟺伪蟻维纬蔚蟿伪喂 伪蟺蠈 蟿畏谓 位. 伪峒段 渭蔚 蟿畏 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿畏蟼 芦纬畏蟼禄. 螁位位慰喂 蔚蟿蠀渭慰位慰纬慰蠉谓 蟿慰 蠈谓慰渭伪 蔚蟺委蟽畏蟼 伪蟺蠈 蟿慰 伪峒段, 伪位位维 渭蔚 蟿畏 蟽畏渭. 蟿畏蟼 芦渭畏蟿苇蟻伪蟼 (纬畏蟼)禄 萎 蟿畏蟼 芦渭畏蟿苇蟻伪蟼禄 蠅蟼 纬谓萎蟽喂伪蟼 蟽蠀味蠉纬慰蠀, 蟽蔚 伪谓蟿委胃蔚蟽畏 渭蔚 蟿慰 蠈谓慰渭伪 蟿慰蠀 韦蔚蠉魏蟻慰蠀 (伪未蔚位蠁慰蠉 蟿慰蠀 螒委伪谓蟿慰蟼), 蟺慰蠀 未萎位蠅谓蔚 蟿慰谓 谓蠈胃慰 纬喂慰, 蟿慰谓 纬喂慰 蟿畏蟼 蟺伪位位伪魏委未伪蟼 (芦蟿蔚峥ο囅佄肯 峒未蔚位蠁峤赶 谓蠈胃慰蟼禄, 螚蟽蠉蠂. 蟽蟿畏 位.). 螒蟺委胃伪谓畏 蠁伪委谓蔚蟿伪喂 畏 蔚蟿蠀渭慰位慰纬委伪 蟿畏蟼 位. 螒峒次毕 伪蟺蠈 蟿. 伪委-wa (A峒碏avs) 蟿畏蟼 螠蠀魏畏谓伪蠆魏萎蟼 (伪蟺蠈 蟺喂谓伪魏委未伪 蟿畏蟼 螝谓蠅蟽慰蠉), 蟺慰蠀 蟽萎渭伪喂谓蔚 蟺喂胃伪谓蠈谓 蠈谓慰渭伪 尾慰未喂慰蠉 (慰蟺蠈蟿蔚 蟿慰 A峒碏avs 蔚委谓伪喂 蟺喂胃. 蠀蟺慰魏慰蟻喂蟽蟿喂魏蠈 蟿慰蠀 螒峒碏慰位慰蟼 < a峒碏olos蟿伪蠂蠉蟼禄 鈥 蟺蟻尾位. 螔慰蠀魏维蟼 < 尾慰蠀魏蠈位慰蟼).
螤螒巍. 伪蟻蠂. 螒峒拔较勎滴刮肯, 螒峒拔蔽较勎次废.