Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

δεκάτη

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels
Full diacritics: δεκάτη Medium diacritics: δεκάτη Low diacritics: δεκάτη Capitals: ΔΕΚΑΤΗ
Transliteration A: dekátē Transliteration B: dekatē Transliteration C: dekati Beta Code: deka/th

English (LSJ)

ἡ,

   A v. δέκατος.

German (Pape)

[Seite 543] ἡ, 1) der zehnte Theil, der Zehend, Her. 4, 152; Xen. Hell. 4, 8, 27; von Seezöllen Dem. 20, 60. – 2) das Fest der Namengebung am zehnten Tage nach der Geburt, δεκάτην θύειν Ar. Av. 922; τὴν δεκάτην ὁ πατὴρ ἐμοὶ ποιῶν τοὔνομα τοῦτο ἔθετο Dem. 39, 20; δεκάτην ὑπέρ τινος ἑστιᾶσαι 40, 28; vgl. Is. 3, 30.

Greek (Liddell-Scott)

δεκάτη: ἡ, ἴδε ἐν λ. δέκατος.

French (Bailly abrégé)

ης (ἡ) :
v. δέκατος.

English (Strong)

feminine of δέκατος; a tenth, i.e. as a percentage or (technically) tithe: tenth (part), tithe.

Greek Monolingual

η
βλ. δέκατος.

Greek Monotonic

δεκάτη: ἡ, βλ. δέκατος II.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

δεκάτη -ης, ἡ zie δέκατος.

Russian (Dvoretsky)

δεκάτη: (ᾰ) ἡ1) (sc. μερίς или μοῖρα) десятая часть (τῶν χρημάτων Her.);
2) налог или пошлина в 10% стоимости (τὴν δεκάτην ἀποδόσθαι Xen., Dem.; ἐκφόριον ἢ δ. Arst.);
3) культ. десятина (τῇ θεῷ τὰς δεκάτας ἐξαιρεῖσθαι Lys.);
4) (sc. ἡμέρα) деката, день наречения имени (10-й день после рождения ребенка, когда ему давалось имя) (τὴν δεκάτην θύειν Arph. и ποιεῖν Dem.): τὴν δεκάτην ἑστιᾶσαι ὑπέρ τινος Dem. справлять день чьих-л. именин.

Middle Liddell

v. δέκατος II.