Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

维位蠅蟼

蟿蠉渭尾慰蟼, 峤 谓蠀渭蠁蔚峥栁课, 峤 魏伪蟿伪蟽魏伪蠁萎蟼 慰峒次何废兾瓜 伪峒拔滴喯佄肯呄佄肯, 慰峒 蟺慰蟻蔚蠉慰渭伪喂 蟺蟻峤赶 蟿慰峤合 峒愇嘉毕呄勧繂蟼 -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Greek Monolingual

畏 (螒 峒呂幌壪) (螡 魏伪喂 维位蠅蟼, 慰)
伪蟻蠂.-谓蔚慰蔚位位.
1.蠁蠅蟿蔚喂谓蠈蟼 未伪魏蟿蠉位喂慰蟼 蟺慰蠀 蟽蠂畏渭伪蟿委味蔚蟿伪喂 纬蠉蟻蠅 伪蟺蠈 蟿慰 蠁蔚纬纬维蟻喂 魏伪喂 魏伪渭喂维 蠁慰蟻维 魏伪喂 纬蠉蟻蠅 伪蟺蠈 蟿慰谓 萎位喂慰
(蟽蟿伪 伪蟻蠂. 魏伪喂 慰 委未喂慰蟼未委蟽魏慰蟼 蟿畏蟼 蟽蔚位萎谓畏蟼 萎 蟿慰蠀 萎位喂慰蠀, 伪魏蠈渭畏 魏伪喂 蟿畏蟼 伪蟽蟺委未伪蟼)
2. (纬喂伪 蟿伪 渭维蟿喂伪) 慰 蔚尉蠅蟿蔚蟻喂魏蠈蟼 魏蠉魏位慰蟼 蟿慰蠀 尾慰位尾慰蠉
谓蔚慰蔚位位.
1. 蟿慰 蠁蠅蟿慰蟽蟿苇蠁伪谓慰 蟺慰蠀 蟺蔚蟻喂尾维位位蔚喂 蟿喂蟼 魏蔚蠁伪位苇蟼 蟿蠋谓 伪纬委蠅谓
2.蟻蠈未喂谓慰蟼 魏蠉魏位慰蟼 纬蠉蟻蠅 伪蟺蠈 蟿畏 胃畏位萎 蟿慰蠀 渭伪蟽蟿慰蠉
伪蟻蠂.
1. 伪位蠋谓喂
2. 魏慰蠀位慰蠀蟻喂伪蟽渭苇谓慰 蠁委未喂
3. 蠁蠅位喂维 蟺蟿畏谓慰蠉 蟽蔚 蟽蠂萎渭伪 魏蠉魏位慰蠀.
[螘韦违螠螣螞. 螒蟿蟿喂魏蠈蟼 蟿. 蟿畏蟼 位. 伪位蠅萎.
螤螒巍. 伪位蠅谓蔚蠉慰渭伪喂
伪蟻蠂.
伪位蠅伪委慰蟼, 螒位蠅维蟼, 伪位蠋喂慰蟼, 维位蠅谓 伪蟻蠂.-渭蟽谓. 伪位蠅谓委伪
渭蟽谓.- 谓蔚慰蔚位位.
维位蠅谓伪, 伪位蠅谓委味蠅].