Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐκσῴζω

Ἀλλ’ ἐσθ’ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρός κακῶν -> But death is the ultimate healer of ills
Sophocles, Fragment 698
Full diacritics: ἐκσῴζω Medium diacritics: ἐκσῴζω Low diacritics: εκσώζω Capitals: ΕΚΣΩΖΩ
Transliteration A: eksṓizō Transliteration B: eksōzō Transliteration C: eksozo Beta Code: e)ksw/|zw

English (LSJ)

Ep. ἐκσαόω (q.v.) :—

   A preserve from danger, keep safe, Hdt. 9.107, S.Aj.1128, etc.; ἐ. Αἰγίσθου χερός E.El.28 ; ἐ. τινὰ ἐς φάος νεκρῶν πάρα to bring him safe.., Id.HF1222 ; τινὰ ἐκ κινδύνων Pl.Grg. 486b :—Med., save oneself, Hdt.2.107 ; also, save for oneself, ὡς.. βίοτον ἐκσωσοίατο A.Pers.360 ; κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται [δένδρα] S.Ant. 713 :—Pass., ὅταν..νῆσον ἐκσῳζοίατο when they fled for safety to the island, A.Pers.451 ; πῶς ἐξεσώθης E.Supp.751.

Greek (Liddell-Scott)

ἐκσῴζω: Ἐπ. ἐκσαόω (ὃ ἴδε): μέλλ. -σώσω: ―διασῴζω, διαφυλάττω ἐκ κινδύνου, διατηρῶ ἀσφαλῆ, Ἡρόδ. 9. 107, Σοφ. Αἴ. 1128, κτλ.· ἐκσ. τινά τινος, σῴζω τινὰ ἔκ τινος, Εὐρ. Ἠλ. 28· ὅτ’ ἐξέσωσάς μ’ εἰς φάος νεκρῶν πάρα ὁ αὐτ. Ἡρ. Μαιν. 1222· τινὰ ἐκ κινδύνων Πλάτ. Γοργ. 486Β: ― Μέσ., σῴζω ἐμαυτόν, Ἡρόδ. 2. 107· ἢ σῴζω δι’ ἐμαυτόν, ὡς... βίοτον ἐκσωσοίατο, Αἰσχύλ. Πέρσ. 360· κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται δένδρα Σοφ. Ἀντ. 713: ― Παθ., ὅταν... νεῶν φθαρέντες ἐχθροὶ νῆσον ἐκσῳζοίατο, ὅταν νικηθέντες ἐν τῇ ναυμαχίᾳ οἱ ἐχθροὶ προσπαθήσωσι νὰ εὕρωσι καταφύγιον ἐν τῇ νήσῳ κτλ., Αἰσχύλ. Πέρσ. 451· οὕτως, ἐξεσώθης Εὐρ. Ἱκ. 751.

French (Bailly abrégé)

sauver de : τινα ἔκ τινος sauver qqn d’un danger;
Moy. ἐκσῴζομαι;
1 intr. se tirer d’un danger : ἐκσ. νῆσον ESCHL gagner pour sa sûreté une île, se sauver ou se réfugier dans une île;
2 tr. sauver : βίοτον ESCHL sa vie.
Étymologie: ἐκ, σῴζω.

Spanish (DGE)

• Morfología: [med. pres. opt. 3a plu. ἐκσῳζοίατο A.Pers.451; aor. opt. 3 plu. ἐκσωσοίατο A.Pers.360] tr.
I 1salvar, poner a salvo θεὸς ... με S.Ai.1128, τὸν ἀδελφεόν Hdt.9.107, ναῦν Plb.16.4.6, τὸ πλοῖον Act.Ap.27.39, καλὰν δ' ἐκσώζων γενέτᾳ χάριν preservando esta hermosa muestra de gratitud hacia su padre, IEphesos 1628.9 (I d.C.)
c. gen. c. o sin prep. salvar de νιν ἐξέσωσεν Αἰγίσθου χερός lo salvó de la mano de Egisto E.El.28, cf. Lyc.613, ἐξέσωσάς μ' ἐς φάος νεκρῶν πάρα me salvaste del mundo de los muertos, sacándome a la luz E.HF 1222, ἐκσῶσαι ἐκ τῶν ... κινδύνων ... ἑαυτόν Pl.Grg.486b.
2 en v. med. salvar, conservar para sí βίοτον A.Pers.360, de un árbol κλῶνας ... ἐκσῴζεται mantiene a salvo sus ramas S.Ant.713, parodiado por Eup.260.24.
3 en v. med. arribar, llegar a salvo a ὅταν ... ἐχθροὶ νῆσον ἐκσῳζοίατο cuando ... los enemigos desembarcaran sanos y salvos en la isla A.Pers.451.
II intr. en v. med.-pas. salvarse πῶς ἐξεσώθης; ¿cómo te salvaste? E.Supp.751, οἱ δὲ πρεσβευταὶ παραδόξως ἐξεσώθησαν los embajadores se salvaron contra lo previsto Plb.15.2.15.

Greek Monotonic

ἐκσῴζω: μέλ. -σω, σώζω από τον κίνδυνο, κρατώ κάποιον ασφαλή, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· ἐκσ. τινά τινος, γλιτώνω κάποιον από κάποιον άλλο, σε Ευρ., ἐκσ. τινὰ ἐς φάος, οδηγώ, φέρνω με ασφάλεια κάποιον στο φως, στον ίδ. — Μέσ., σώζομαι, σώζω τον εαυτό μου, σε Ηρόδ.· ή σώζω για τον εαυτό μου, σε Αισχύλ. — Παθ., τρέπομαι σε φυγή για ασφάλεια, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

ἐκσῴζω: спасать, избавлять (τινά Soph., Her.; τινὰ χερός τινος Eur.; τινὰ ἐκ τῶν κινδύνων Plat.): ἐκοῶσαί τινα εἰς φάος νεκρῶν πάρα Eur. вывести кого-л. из страны мертвых на свет; med. спасать для себя или спасаться; ἔ. νῆσον (v. l. ἐκφέρεσθαι) Aesch. искать убежища на острове; βίοτον ἐ. Aesch. спасать свою жизнь; ὃσα δένδρων ὑπείκει κλῶνας ἐκσώζεται Soph. деревья, которые подаются (гнутся), сохраняют свои ветви.

Chinese

原文音譯:sèzw 所索
詞類次數:動詞(110)
原文字根:拯救 相當於: (יָשַׁע‎ / יׄשַׁע‎ / מֹושִׁיעַ‎) (יֵשַׁע‎) (פָּלַט‎) (פַּלֵּט‎)
字義溯源:救,得救,要救,能得,必得救,救出來,得救的人,必然得救,可以得救,蒙拯救,保全,拯救,好了,痊愈;源自(σωρεύω)X*=穩妥,安全)。救,這字包括:
1)身體得拯救( 太14:30)
2)從屬靈的死亡得拯救( 羅5:9)
3)從被鬼附中解救出來( 路8:36)
4)從疾病中得痊愈( 可5:34)參讀 (διασῴζω)同義字
同源字:1) (διασῴζω)全然拯救 2) (σωτήρ)拯救者 3) (σωτηρία)拯救 4) (σωτήριον / σωτήριος)保護者 5) (ἐκσῴζω / σῴζω)救,得救
出現次數:總共(108);太(16);可(15);路(18);約(6);徒(13);羅(8);林前(9);林後(1);弗(2);帖前(1);帖後(1);提前(4);提後(2);多(1);來(2);雅(5);彼前(2);猶(2)
譯字彙編
1) 得救(18) 太19:25; 可10:26; 路8:12; 路8:36; 路18:26; 約3:17; 約5:34; 徒4:12; 徒15:1; 徒27:31; 羅5:9; 羅5:10; 林前15:2; 弗2:5; 弗2:8; 帖後2:10; 提前2:4; 彼前4:18;
2) 救(14) 太8:25; 太14:30; 太16:25; 太27:42; 太27:49; 可3:4; 可8:35; 可15:31; 路9:24; 約12:27; 羅11:14; 來5:7; 雅1:21; 雅2:14;
3) 救了(9) 太9:22; 可5:34; 可10:52; 路7:50; 路8:48; 路17:19; 路18:42; 提後1:9; 猶1:5;
4) 拯救(7) 路6:9; 路19:10; 約12:47; 林前1:21; 來7:25; 雅4:12; 彼前3:21;
5) 可以救⋯罷(4) 太27:40; 路23:35; 路23:37; 路23:39;
6) 得救的(4) 可13:20; 徒27:20; 羅9:27; 林前1:18;
7) 就必得救(3) 可16:16; 徒2:21; 羅10:9;
8) 要救(3) 路9:56; 林前9:22; 雅5:15;
9) 必得救(3) 可13:13; 徒16:31; 羅10:13;
10) 得救的人(3) 路13:23; 徒2:47; 林後2:15;
11) 他救了(3) 太27:42; 可15:31; 路23:35;
12) 他們得救(2) 林前10:33; 帖前2:16;
13) 能得救(2) 林前7:16; 林前7:16;
14) 可以得救(2) 徒16:30; 林前5:5;
15) 要拯救(1) 提前1:15;
16) 能救(1) 提前4:16;
17) 我們得救(1) 羅8:24;
18) 都要得救(1) 羅11:26;
19) 要得救(1) 林前3:15;
20) 他便救了(1) 多3:5;
21) 可使⋯得救(1) 徒11:14;
22) 就必⋯得救(1) 提前2:15;
23) 你們要⋯救(1) 猶1:23;
24) 就必痊愈(1) 太9:21;
25) 要⋯救出來(1) 太1:21;
26) 蒙拯救(1) 徒15:11;
27) 便是拯救(1) 雅5:20;
28) 必救(1) 提後4:18;
29) 可得痊愈(1) 徒14:9;
30) 可以救(1) 可15:30;
31) 將要得救(1) 太24:13;
32) 為要拯救(1) 太18:11;
33) 一個得救的(1) 太24:22;
34) 將救了(1) 可8:35;
35) 我必痊愈(1) 可5:28;
36) 都好了(1) 可6:56;
37) 她必得救(1) 路8:50;
38) 必救了(1) 路9:24;
39) 你們當蒙拯救(1) 徒2:40;
40) 得了痊愈(1) 徒4:9;
41) 就必好了(1) 約11:12;
42) 必然得救(1) 約10:9;
43) 必蒙拯救(1) 太10:22;
44) 痊愈了(1) 太9:22;
45) 她痊愈(1) 可5:23