Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ego

Ὄττω τις ἔραται -> Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Latin > English (Lewis & Short)

ĕgō̆: (ŏ always in poets of the best age, as Cat., Verg., Hor., etc.; ō ante-class. and post-Aug., as Juv. 17, 357; Aus. Epigr. 54, 6, v. Corss. Ausspr. 2, 483;
I gen. mei; dat. mihi; acc. and abl. me; plur., nom., and acc. nos; gen., mostly poet., nostrum; gen. obj. nostri, rarely nostrum; for the gen. possess. the adj. noster was used, q. v.; cf. Roby, Gram. 1, § 388; dat. and abl. nobis; mi in dat. for mihi, part., Varr. R. R. 2, 5; Lucr. 3, 106; Verg. A. 6, 104; in prose, Cic. Fam. 7, 24, 2; id. Att. 1, 8, 3 et saep.; old form also MIHEI, C. I. L. 1, 1016 al.; v. Neue, Formenl. 2, 180; old form of the acc. MEHE, acc. to Quint. 1, 5, 21 med.; Plaut. Capt. 2, 3, 45; id. Am. 1, 1, 244; Inscr. Orell. 2497; gen. plur. nostrorum, Plaut. Mil. 2, 2, 110; id. Poen. 3, 1, 37; 4, 2, 39; id. Am. Fragm. ap. Non. 285, 26; dat. and abl. NIS = nobis, acc. to Fest. S. V. CALLIM, p. 47, 3 Müll.; acc. ENOS, Carm. Arval., Wordsworth, Fragm. and Spec. p. 160.—But as to me = mihi, cited in Fest. p. 181, 6 sq. Müll., me is there not dat., but acc., v. Vahl. ad Enn. p. 21), pron. pers. [Gr. ἐγώ; Sanscr. aham; Goth. ik; Germ. ich; Engl. I, etc.; plur. nos; Gr. νῶϊ, νῶϊν, from same stem with acc. sing. me, Curt. Gr. Etym. p. 533], I.
I Prop.: meruimus et ego et pater de vobis, Plaut. Am. prol. 40: tum te audes Sosiam esse dicere, Qui ego sum? id. ib. 1, 1, 218; cf.: ego tu sum, tu es ego: unanimi sumus, id. Sticn. 5, 4, 49; the combination alter ego v. under alter.—
II Emphasized.
   A By the suffixes met and pte: Am. Quis te verberavit? So. Egomet memet, Plaut. Am. 2, 1, 60: credebam primo mihimet Sosiae, id. ib. 2, 1, 50: quasi per nebulam nosmet scimus, id. Ps. 1, 5, 48: med erga, id. Capt. 2, 3, 56: cariorem esse patriam nobis quam nosmetipsos, Cic. Fin. 3, 19 fin. et saep.: mihipte, Cato ap. Fest. p. 103: mepte fieri servom, Plaut. Men. 5, 8, 10.—
   B By repetition: meme ad graviora reservat, Sil. 9, 651 (but Verg. A. 9, 427, is written me, me); cf.: met and pte.—
III Esp. to be noted are,
   1    Mihi and nobis as dativi ethici (Zumpt Gr. § 408; A. and S. Gr. § 228 N.): quid enim mihi L. Pauli nepos quaerit, Cic. Rep. 1, 19; cf. id. Par. 5, 2; Hor. Ep. 1, 3, 15; and in the plur.: quid ait tandem nobis Sannio? Ter. Ad. 2, 4, 12: sit mihi (orator) tinctus litteris, etc., Cic. de Or. 2, 20, 85; cf. Liv. praef. § 9; 2, 29 fin.; Quint. 1, 11, 14; 2, 4, 9; 12, 2, 31; Verg. G. 1, 45; Sil. 1, 46 Drak.; and in the plur.: nobis jam paulatim accrescere puer incipiat, Quint. 1, 2, 1: hic mihi Q. Fufius pacis commoda memorat, Cic. Phil. 8, 4; cf. Sall. C. 52, 11 Kritz; Cat. 24, 4: tu mihi seu magni superas jam saxa Timavi, etc., Verg. E. 8, 6 et saep.—
   2    Mecum, nobiscum (v. cum, II. fin.).—
   3    Ad me veni, i. e. ad meam domum, Cic. Att. 16, 10, v. ad, A. 2. a.
   (b)   . —
   4    Nos, etc., for ego, etc., in grave or official lang., etc.: nobis consulibus, Cic. Cat. 3, 8, 18; id. Fam. 1, 7, 4; cf. Verg. E. 1, 4; so with sing. constr.: nec merito nobis inimica merenti, Tib. 3, 6, 55; cf. Cat. 107, 5: absente nobis, Ter. Eun. 4, 3, 7; Plaut. Am. 2, 2, 204.

Latin > French (Gaffiot)

ĕgŏ² et ĕgō, mĕī, mĭhĭ et mĭhī, mē, mē, m., f. (ἐγώ), moi, je : consul ego quæsivi Cic. Rep. 3, 28, pendant mon consulat j’ai fait une enquête ; ego legem recitare Cic. Verr. 2, 4, 49, moi de lire la loi ; ego et tu præsumus... Cic. de Or. 1, 39, toi et moi, nous présidons... ; ego et frater meus amamus... Cic. Phil. 13, 18, mon frère et moi, nous aimons...; egone ? Cic. Nat. 3, 8, moi ? || [pour insister] egomet, mihimet, memet (abl.), moi-même : Cic. Inv. 1, 52 ; Quinct. 34 ; de Or. 3, 74 ; mihipte Cato Inc. lib. fr. 29 ; Fest. 154, 11 ; mepte (acc.) Pl. Men. 1059 || me consule Cic. Agr. 2, 55, sous mon consulat || mihi s’emploie qqf. de façon explétive [datif éthique] : sit mihi tinctus litteris Cic. de Or. 2, 85, qu’il nous ait quelque teinture des lettres, cf. Verr. 2, 1, 156 ; 2, 26 ; Mur. 13 ; Virg. G. 1, 45. arch. mis = mei Prisc. Gramm. 13, 4 ; dat. mi Cic. Att. 1, 8, 3, etc. || arch. acc. mehe Quint. 1, 5, 21 ; mēd Pl. Amph. 434, etc. || abl. mēd Pl. Amph. 663, etc.

Latin > German (Georges)

ego, Pron. pers. (εγώ, Genet. meī, Dat. mihi, Akk. mē, Abl. mē; Plur. Nom. nōs [[[νῶϊ]]], Genet. nostrûm [wahrsch. zsgzg. od. synkop. aus nostrorum od. nostrarum, die bei den Komik. auch noch für nostrum vorkommen, s. Brix Plaut. mil. 174. Wagner Ter. heaut. 386] u. nostrī [eig. Genet. neutr. v. noster = unseres Wesens, gegen unser Wesen], Dat. nōbīs, Akk. nōs, Abl. nōbīs), ich, im Plur. wir, I) eig.: 1) im allg.: ego tu sum, tu es ego; uni animi sumus, Plaut.: ego sum ille consul, qui etc., Cic.: inopis nunc te misereat mei, Ter.: nos, nos, dico aperte, consules desumus, Cic.: alter ego u. ego alter, mein zweites Ich, Cic. u. Plin. ep. (s. Beier Cic. Lael. 80. p. 125 sq.). – Genet. nostrum partitiv, qui, ut ipsi noti sunt, sic nostrum unumquemque norunt, Cic.; u. (bei omnium) possessiv, Roma communis patria omnium nostrum, Cic. – Genet. nostri objektiv, grata mihi vehementer est memoria nostri tua, Cic.; u. (bei Einteilung des menschlichen Wesens) partitiv, pars melior mei, mein besseres Ich, Ov.: nostri melior pars animus est, Sen. – 2) insbes.: a) mihi u. nobis als ethische Dative, sit mihi (orator) tinctus litteris, Cic.: quid ait tandem nobis Sannio? Ter. – b) nos für ego, wie wir für ich, wenn einer von sich in der Mehrzahl redet, nos patriam fugimus, Verg. ecl. 1, 4: u. so Cic. ep. 1, 7, 4 u.a.: u. so nobis consulibus, Cic. Cat. 3, 8, 18. – beim Singul., nobis merenti, Tibull. 3, 6, 55: insperanti nobis, Catull. 107, 5 sq.: absente nobis, Ter. eun. 649. – II) meton.: A) ad me, zu mir, d.i. in mein Haus, zu den Meinigen, Ter. u. Cic.: eamus ad me, Ter.: neque domum umquam ad me litteras mittam, Cic. – B) a me, d.i. 1) von dem Meinigen, aus meiner Tasche (Kasse), a me argentum dedi, Plaut.: se a me solvere, Cic. – 2) aus meinem Hause, Plaut.: so auch a nobis, Plaut. – / a) ego etc. durch enklitische Nachsilben verstärkt, u. zwar: α) durch die Enklitika met bei allen Kasus, außer im Genet. Plur., egomet (meimet, mihimet, memet etc.), ich selbst, ich für mein Teil, od. bloß ich (betont) usw., wozu auch des stärkern Nachdrucks und Gegensatzes wegen nicht selten noch ipse in gleichem Kasus hinzugefügt wird, wie mihimet ipsi, memet ipsum, nosmet ipsos, Komik., Cic. u.a.; vgl. Neue-Wagener Formenl.3 Bd. 2. S. 362 u. 363. – β) durch die Enklitika pte am Akk. Sing., mepte potius fieri servom, ich selbst, Plaut. Men. 1059: am Dat., mihipte, Cato nach Fest. 154, 11. – γ) im Akk. Sing. durch Verdoppelung, meme, Sil. 9, 652. – b) alter Genet. mis = mei, nach Prisc. 13, 4. Serv. Verg. Aen. 2, 595 u.a. Gramm.; vgl. Neue-Wagener Formenl.3 Bd. 2. S. 347 u. 348 u. Vahlen Rhein. Mus. 16, 574 (nach dem bei Enn. mis nicht mehr stehen kann). – c) der Dat. Sing. arch. mihei, Corp. inscr. Lat. 1, 1016 u.a., u. mihe, ibid. 1, 1049; mihi zsgzg. in mi, häufig bei Dichtern, selten bei Prosaikern (doch auch in Cic. epp.), s. Neue-Wagener Formenl.3 Bd. 2. S. 349 f.; für mi altertümlich mei (einsilbig). Plaut. most. 194 Schoell. Nov. com. 49. Catull. 77, 34 (vgl. Lachm. Lucr. 4, 602); u. ebenso me, Vet. form. bei Varro LL. 7, 8. Varro r. r. 3, 16, 2. – d) Akk. Sing. arch. mehe, Pac. tr. 143 R.2 (nach Quint. 1, 5, 21) u. med, Plaut. Amph. 434; asin. 20; capt. 405 u. ö. Caecil. com. 76. Corp. inscr. Lat. 1, 54; 14, 4112. 4123, 1. 4184 a. – e) Abl. Sing. med, Plaut. Amph. 663; Men. 492 u. ö. Vgl. Georges Lexik. d. lat. Wortf. S. 238 u. 239. – f) arch. Dat. Plur. nobeis, Corp. inscr. Lat. 2, 3871. Plaut. Poen. 664. – g) Akk. Plur. enos, Carm. arv. im Corp. inscr. Lat. 1, 28.

Latin > English

ego mei PRON PERS :: I, me