Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

pars

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν → Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.

Latin > English

pars partis N F :: part, region; share; direction; portion, piece; party, faction, side
pars pars partis N F :: role (of actor); office/function/duty (usu. pl.); [centesima ~ => 1% monthly]

Latin > English (Lewis & Short)

pars: partis (
I gen. sing. PARTVS, Inscr. Corp. Lat. 197, 12; acc. partim, Cic. de Or. 2, 22, 94; Liv. 26, 46, 8; 31, 36, 9; 23, 11, 11; Sall. J. 89, 1; id. H. 2, 41, 1;
v. infra fin.; abl. parti, Plaut. Men. 3, 2, 14; Varr. R. R. 1, 13, 5; Lucr. 1, 1113; 4, 515; nom. plur. parteis, Varr. L. L. 5, 4, 21; gen. plur. partum, Caes. ap. Charis. p. 114 P.), f. root por; Gr. ἔπορον, gave; πέπρωται, is given, destined; Lat. portio; cf. parare, a part, piece, portion, share, etc.
I In gen.: ne expers partis esset de nostris bonis, Ter. Heaut. 4, 1, 39: urbis, imperil, Cic. Verr. 2, 5, 32, § 84: duae partes frumenti, id. ib. 2, 3, 19, § 48: magnas partes habuit publicorum, id. Rab. Post. 2, 4: dare partes amicis, id. ib.: Belgae pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, Caes. B. G. 1, 1: copias in quattuor partes distribuerat, Sall. J. 101, 3: locare agrum partibus, Plin. Ep. 9, 37, 3: pars occidentalis Jordanis, the west side, Vulg. Jos. 23, 4.—
   2    Magna, bona, multa, major, maxima pars, many, a good many, the majority: magna pars in iis civitatibus, Cic. Balb. 8, 21: major pars populi, id. Agr. 2, 9, 22: maxima pars hominum, Hor. S. 2, 3, 121; cf.: minor pars populi, Cic. Agr. 2, 7, 18: multa pars mei, Hor. C. 3, 30, 6.—
   3    Pars, some, partitively (= partim): faciunt pars hominum, Plaut. Trin. 1, 1, 13; id. Most. 1, 2, 33; id. Capt. 2, 1, 36: pars levem ducere equitum jacturam; pars, etc., Liv. 22, 8; cf. id. 21, 7; 23; 20: pars triumphos suos ostentantes, Sall. J. 31, 10: poscebantque pericula, pars virtute, multi ferocia et cupidine praemiorum, Tac. H. 5, 11: tergora deripiunt costis et viscera nudant: Pars in frusta secant, Verg. A. 1, 212.—Rarely of a single person: cum pars Niliacae plebis, cum verna Canopi, Crispinus ventilet, etc., Juv. 1, 26.—
   4    Parte, in part, partly: (poma) quae candida parte, Parte rubent, Ov. M. 3, 483: melichloros est geminus, parte flavus, parte melleus, Plin. 37, 11, 73, § 191.—Esp., with magnā, maximā, etc.: ab semisomnis ac maximā parte inermibus refringi, Liv. 9, 24, 12 Weissenb. ad loc.: invalido exercitu et magnā parte pestilentiā absumpto, id. 24, 34, 14: quod saxum magnā parte ita proclive est, id. ib.; 41, 6, 6.—
   5    Pro parte, for one's share or quota, Cic. Verr. 2, 2, 59, § 145.—
   6    Ex parte, in part, partly: ex parte gaudeo, Cic. Q. Fr. 3, 1, 3, § 9: de decem viris sacrorum ex parte de plebe creandis, Liv. 6, 42, 2.—Esp.,
   b Ex ullā, ex aliquā, ex magnā, ex maximā parte, in any, etc., degree, measure, etc.: si ullā ex parte sententia hujus interdicti infirmata sit, Cic. Caecin. 13, 38; id. Rosc. Com. 12, 33: ex magnā parte tibi assentior, id. Att. 7, 3, 3: aut omnino, aut magnā ex parte, id. Tusc. 1, 1, 1: saucii ex magnā parte milites, Liv. 21, 56, 8: ne minimā quidem ex parte, not in the slightest degree, Cic. Off. 1, 22, 76.—
   7    Multis partibus, by a great deal, much: omnibus partibus, in all respects, altogether: non multis partibus malit, Cic. Fin. 3, 11, 36: quoniam numero multis partibus esset inferior, Caes. B. C. 3, 84; 3, 80: in Hortensii sententiam multis partibus plures ituros, Cic. Fam. 1, 2, 2; Cael. ap. Cic. Fam. 8, 9, 3: omnium virorum bonorum vitam omnibus partibus plus habere semper boni quam mali, in all respects, every way, Cic. Fin. 5, 31, 91.—
   8    In parte, in part, partly (cf. ex parte, supra): in parte expeditior, in parte difficilior, Quint. 5, 7, 22; 11, 2, 34: in parte verum videtur, id. 2, 8, 6; 4, 5, 13; 10, 7, 25.—
   9    Pro meā, tuā, suā parte, or simply pro parte (for the stronger pro virili parte, v. virilis, II. 2.), for my, your, or his share, to the best of my, your, his, etc., ability: quibus aliquid opis fortasse ego pro meā, tu pro tuā, pro suā quisque parte ferre potuisset, Cic. Fam. 15, 15, 3: pro meā parte adjuvi, ut, etc., id. ib. 5, 2, 9: sciunt ii, qui me norunt, me pro illā tenui infirmāque parte id maxime defendisse, ut, etc., id. Rosc. Am. 47, 136: quisquis adest operi, plus quam pro parte laborat, Ov. F. 4, 301.—Likewise,
   10    In partem, i. q. pro parte, ἐν μέρει, for one's share, to the best of one's ability: quodsi pudica mulier in partem juvet Domum (i. e. quae ad eam proprie pertinet), Hor. Epod. 2, 39 (for which: age sis tuam partem nunc iam hunc delude, Plaut. As. 3, 3, 89 Fleck., where others read tu in partem).—
   11    Acc. absol.: magnam, maximam partem, in great part, for the most part: magnam partem ex iambis nostra constat oratio, Cic. Or. 56, 189; Liv. 5, 14: maximam partem ad arma trepidantes caedes oppressit, id. 9, 37, 9: maximam partem lacte atque pecore vivunt, Caes. B. G. 4, 1.—So, bonam partem, Lucr. 6, 1249.—
   12    In eam partem.
   a On that side: in eam partem accipio, i. e. in that sense, Ter. Eun. 5, 2, 37: in eam partem peccant, quae cautior est, Cic. Rosc. Am. 20, 56.—
   b On that account, with that intent, to the end that: moveor his rebus omnibus, sed in eam partem, ut salvi sint vobiscum omnes, Cic. Cat. 4, 2, 3: has litteras scripsi in eam partem, ne me motum putares, id. Att. 16, 1, 6.—
   13    In aliam partem, in the opposite direction: antehac est habitus parcus ... is nunc in aliam partem palmam possidet, for the opposite quality Plaut. Most. 1, 1, 32.—
   14    In utramque partem, on both sides, for and against, pro and con: nullam in partem, on neither side: in mitiorem, in optimam partem, in the most mild or most favorable manner, Cic. Att. 15, 23 init.: magna vis est fortunae in utramque partem, vel secundas ad res, vel adversas, id. Off. 2, 6, 19: neutram in partem, id. ib.: neque ego ullam in partem disputo, id. Verr. 2, 5, 3, § 6: mitiorem in partem interpretari, id. Mur. 31, 64: in optimam partem aliquid accipere, id. Att. 10, 3, 2; id. Fam. 14, 2, 3: in partem aliquem vocare, to call upon one to take his share, to summon to a division of any thing, id. Caecin. 4, 12.—
   15    Nullā parte, by no means, not at all, Ov. H. 7, 110; Quint. 2, 16, 18.—
   b Omni parte, and omni a and ex parte, in every respect, entirely: gens omni parte pacata, Liv. 41, 34; Hor. S. 1, 2, 38: quod sit omni ex parte ... perfectum, Cic. Lael. 21, 79: omnique a parte placebam, Ov. H. 15, 45.—
   16    Per partes, partly, partially: quod etsi per partes nonnumquam damnosum est, in summā tamen fit compendiosum, Col. 1, 4, 5: per partes emendare aliquid, Plin. Ep. 2, 5, 10; Dig. 12, 1, 13.—
   17    In omnes partes, in every respect, altogether: Brundusii jacere in omnes partes est molestum, Cic. Att. 11, 6, 2; id. Fam. 4, 10, 2; 13, 1, 2.
II In partic.
   A A party, faction, side, etc. (usu. in plur.; syn. factio).
   (a)    Sing.: timeo huic nostrae parti, quid hic respondeat, Ter. And. 2, 5, 8: cum non liceret mihi nullius partis esse, Cic. Fam. 10, 31, 1: a parte heredum intraverant duo, Plin. Ep. 6, 31, 10: nec ex advocatis partis adversae judex eligendus, of the opposite party, Quint. 5, 6, 6; 7, 9, 14; 12, 9, 19 et saep.: ut alius in aliam partem mente atque animo traheretur, Caes. B. C. 1, 21.—Hence, esp.: ex alterā parte, on the other hand: omnia ex alterā parte collocata, Cic. Off. 3, 3, 11: si videatis catenas, non minus profecto vos ea species moveat, quam si ex alterā parte cernatis, etc., Liv. 22, 59, 15: idem ex alterā parte et ancilla fecit, Petr. 18 fin.: parvuli amplexi patrem tenebant. Ex alterā parte uxor maritum osculis fatigabat, Just. 23, 2, 9; cf. Cic. Or. 32, 114.—
   (b)    Plur. (class.; esp. freq. in Tac.), Cic. Phil. 13, 20, 47: erat, inquit, illarum partium, id. Quint. 21, 69: in duas partes discedunt Numidae, Sall. J. 13, 1: ita omnia in duas partes abstracta sunt, id. ib. 41, 5: mihi a spe, metu, partibus rei publicae animus liber erat, id. C. 4, 2: ducere aliquem in partes, Tac. A. 15, 51: trahere, id. ib. 4, 60: transire in partes, id. H. 1, 70. —
   B In plur., a part, character, on the stage: primas partes qui aget, is erit Phormio, the first part, the principal character, Ter. Phorm. prol. 27: cur partes seni Poëta dederit, quae sunt adulescentium, a youthful part, id. Heaut. prol. 1; 10: esse primarum, secundarum, aut tertiarum partium, Cic. Div. in Caecil. 15, 51: servus primarum partium, id. Fl. 27, 65.—
   2    Transf. beyond the lang. of the theatre, a part, function, office, duty, etc.—In plur. (class.): sine illum priores partes hosce aliquot dies Apud me habere, Ter. Eun. 1, 2, 71: in scribendo priores partes alicui tribuere, Cic. Q. Fr. 3, 4, 4: puero me hic sermo inducitur, ut nullae esse possent partes meae, so that I could not take a part in it, id. Att. 13, 19, 4: constantiae, moderationis, temperantiae, verecundiae partes, id. Off. 1, 28, 98: has partes lenitatis et misericordiae, quas me natura ipsa docuit semper egi libenter, id. Mur. 3, 6: partes accusatoris obtinere, id. Quint. 2, 8; id. Rosc. Am. 34, 95: tuum est hoc munus, tuae partes, etc., id. Fam. 11, 5, 3: promitto atque confirmo, me ... imperatoris suscepturum officia atque partes, id. ib. 3, 10, 8: Antonii audio esse partes, ut de totā eloquentiā disserat, id. de Or. 2, 7, 26: transactis jam meis partibus ad Antonium audiendum venistis, id. ib. 2, 4, 15; id. Att. 7, 26, 2: ut ad partes paratus veniat, qs. prepared to act his part, Varr. R. R. 2, 5; so, ad partes parati, Ov. Am. 1, 8, 87; cf. Liv. 3, 10; Gai. Inst. 4, 160; Mos. et Rom. Leg. Coll. 14, 3, 2.—In sing. (mostly post-Aug.): haec igitur tibi reliqua pars est, ... ut rem publicam constituas, etc., Cic. Marc. 9, 27: pars consilii pacisque, Tac. H. 3, 46: videri alia quoque hujus partis atque officii, Quint. 11, 3, 174: pars defensoris tota est posita in refutatione, id. 5, 13, 1: neglegentiae, humilitatis, id. 9, 4, 35 et saep. (v. Bonnell, Lex. Quint. p. 627).—
   C A lot, portion, fate: hancine ego partem capio ob pietatem praecipuam? Plaut. Rud. 1, 3, 4.—
   D A portion, share, of food, Petr. 33: equiti Romano avidius vescenti partes suas misit, Suet. Calig. 18.—Also, the remains of a meal, App. M. 2, p. 125 med. —
   E A task, lesson: puer frugi est, decem partes dicit, Petr. 75, 4; 46, 3; 58, 7; Inscr. Grut. 625, 8; Inscr. Orell. 2872.—
   F A part, place, region, of the earth.—In plur., Cic. Fam. 12, 7, 2: Orientis partes, id. Mur. 41, 89: in extremis ignoti partibus orbis, Ov. Tr. 3, 3, 3; cf. Ruhnk. on Ov. H. 18, 197.—
In counting or calculating, a part, fraction; one half, one third, etc., as the context indicates: tres jam copiarum partes, fourths, Caes. B. G. 1, 12: agri partes duae, thirds, Liv. 8, 1: duabus partibus peditum amissis, id. 21, 40: mulctae novem partes, tenths, Nep. Timol. 4.—
A part of the body, member: nam lingua mali pars pessima servi, Juv. 9, 121.—Esp., the private parts, Ov. F. 1, 437; id. A. A. 2, 584; Auct. Priap. 30; 38; Phaedr. 4, 7.—Of a testicle, Col. 7, 11.—Hence, adv.: partim (old acc. sing.), partly, in part, a part, some of, some.
   A Lit.
   (a)    With gen.: cum partim illorum saepe ad eundem morem erat, Cato ap. Gell. 10, 13, 2: atque haud scio an partim eorum fuerint, qui, etc., id. ib. 7, 3, 16: utrum neglegentia partim magistratuum, an, etc., nescio, Quadrig. ap. Gell. 10, 13, 4: Bruttios Apulosque, partim Samnitium ac Lucanorum defecisse ad Poenos, Liv. 23, 11.—So, repeated: corpora partim Multa virum terrae infodiunt avectaque partim Finitimos tollunt in agros, Verg. A. 11, 204: partim ... partim: cum partim ejus praedae profundae libidines devorassent, partim nova quaedam et inaudita luxuries, partim etiam, etc., Cic. Pis. 21, 48: eorum autem ipsorum partim ejus modi sunt, ut, etc., id. Off. 2, 21, 9; 72; id. de Or. 2, 22, 94; 1, 31, 141: partim copiarum ad tumulum expugnandum mittit, partim ipse ad arcem ducit, Liv. 26, 46: eorum autem, quae objecta sunt mihi, partim ea sunt, etc., id. 42, 41, 2; Nep. Att. 7, 2.—
   (b)    With ex: ex quibus partim tecum fuerunt, partim, etc., Cic. Vatin. 7, 16: partim ex illis distracti ac dissipati jacent, id. Leg. 2, 17, 42: cum partim e nobis ita timidi sint, ut, etc.,... partim, etc., id. Phil. 8, 11, 32: ex dubiis partim nobis ipsis ad electionem sunt libera, partim aliorum sententiae commissa, Quint. 3, 4, 8.—
   (g)    Absol. (so most freq.): animus partim uxoris misericordiā Devinctus, partim victus hujus injuriis, partly,... partly; in part,... in part, Ter. Hec. 1, 2, 92 sq.: partim quae perspexi his oculis, partim quae accepi auribus, id. ib. 3, 3, 3: amici partim deseruerint me, partim etiam prodiderint, Cic. Q. Fr. 1, 3, 5: diuturni silentii ... non timore aliquo, sed partim dolore, partim verecundiā, finem hodiernus dies attulit, id. Marc. 1, 1; Quint. 7, 1, 3: partim quod ... partim quod, etc., Caes. B. G. 5, 6, 3: partim ductu, partim auspiciis suis, Suet. Aug. 21: partim cupiditate ... partim ambitione ... partim etiam inscientiā, Quint. 12, 11, 14: Scipio dux partim factis fortibus partim suāpte fortunā quādam ingentis ad incrementa gloriae celebratus converterat animos, Liv. 29, 26, 5: postea renuntiavit foro partim pudore, partim metu, Suet. Rhet. 6.—Sometimes partim is placed only in the second member of a partitive proposition: Caesar a nobilissimis civibus, partim etiam a se omnibus rebus ornatis, trucidatus, Cic. Div. 2, 9, 23; id. Verr. 2, 2, 65, § 158.—Sometimes it corresponds to alius, quidam, etc.: bestiarum terrenae sunt aliae, partim aquatiles, aliae quasi ancipites, Cic. N. D. 1, 37, 103: multa inusitata partim e caelo, alia ex terrā oriebantur, quaedam etiam, etc., id. Div. 1, 42, 93: quibusdam placuisse mirabilia quaedam, partim fugiendas esse nimias amicitias, Cic. Am. 13, 45: castra hostium invadunt, semisomnos partim, alios arma sumentes fugant, Sall. J. 21, 2: Gaetulos accepimus, partim in tuguriis, alios incultius vagos agitare, etc., id. ib. 19, 5; 38, 3; 40, 2; cf. id. ib. 13, 2; Gell. 2, 22, 1.—
   B Transf.
   1    For the most part, chiefly, principally (ante-class.): mirum quin tibi ego crederem, ut ipse idem mihi faceres, quod partim faciunt argentarii, Plaut. Pers. 3, 3, 28: bubulcis obsequitor, partim quo libentius boves curent, Cato, R. R. 5, 6; 6, 3. —
   2    Of time, sometimes (late Lat.), Scrib. Comp. Med. 53.

Latin > French (Gaffiot 2016)

pars,⁴ partis, f.
    I
1 partie, part, portion : pars inferior fluminis Cæs. G. 1, 1, la partie inférieure du fleuve ; illa pars urbis Cic. Verr. 2, 5, 98, cette partie de la ville, ce quartier ; nulla vitæ pars Cic. Off. 1, 4, aucun moment de la vie ; in omnibus vitæ partibus Cic. Font. 40, dans tous les moments de l’existence ; in ceteris vitæ partibus Cic. Clu. 41, dans le reste de la vie ; cum intellegi volumus aliquid aut ex parte totum... aut ex toto partem Cic. de Or. 3, 168, quand nous voulons faire comprendre le tout par la partie... ou la partie par le tout (synecdoque) ; in partem aliquem vocare Cic. Cæc. 12, appeler qqn à un partage, cf. Liv. 5, 21, 5 ; 7, 22, 9 ; ex laude alicujus partem habere Cic. Br. 149, avoir une partie des mérites de qqn || duæ partes frumenti Cic. Verr. 2, 3, 49, ⅔ de blé ; tres partes Cæs. G. 1, 12, 2, 3/4 ; tertia pars Cæs. G. 1, 31, 10, etc., 1/3 ; quarta pars Cæs. G. 3, 26, 6, 1/4 ; magna pars, major pars, minor pars, une grande partie, une plus grande, une plus petite : Cic. Balbo 21 ; Agr. 2, 22 ; 2, 18
2 [expressions diverses] : a) pars... ducere ; pars... Liv. 22, 8, 2, les uns d’estimer..., les autres... : pars... auctores erant... pars... Liv. 23, 20, 7, une partie poussait à.... une autre... ; b) parte... parte Plin. 37, 191 ; Ov. M. 3, 483, en partie... en partie ; magna parte Liv. 24, 34, 14, en grande partie ; maxima parte Liv. 9, 24, 12, pour la plus grande partie ; nulla parte Quint. 2, 16, 18, aucunement ; c) pro parte... contulerunt Cic. Verr. 2, 2, 145, ils ont contribué pour leur part... ; pro mea, tua, sua parte Cic. Fam. 15, 15, 3, pour ma, ta, sa part, cf. Cic. Amer. 136 ; d) ex parte Cic. Q. 3, 1, 9, en partie, pour une part, cf. Liv. 6, 42, 2 ; aliqua ex parte Cic. Br. 12, quelque peu ; ex parte magna Cic. Att. 7, 3, 3 ; magna ex parte Cic. Tusc. 4, 64, pour une grande part ; maxima ex parte Cic. Har. 11, pour la plus grande part ; ne minima quidem ex parte Cic. Off. 1, 76, pas même pour la plus faible part, à aucun degré ; omni ex parte Cic. Læl. 79, de tout point (omni a parte Ov. H. 12, 45, à tous égards) ; ex omnibus partibus Cic. Fam. 5, 15, 1, de toute façon ; e) multis partibus major Cic. Nat. 2, 92, de beaucoup plus grand, cf. 2, 102 ; Ac. 2, 116 ; Fam. 1, 2, 2 ; omnibus partibus Cic. Fin. 5, 93, à tous égards ; f) in parte... in parte Quint. 5, 7, 22, en partie... en partie, ou in parte seul Quint. 10, 7, 25, etc. ; g) acc. adverbial : maximam partem... vivunt Cæs. G. 4, 1, 8, ils vivent pour la plus grande partie..., cf. Cic. Off. 1, 24 ; magnam partem... nostra constat oratio Cic. Or. 189, notre langue est composée en grande partie... ; bonam partem Lucr. 6, 1259, (ou 1284, ) pour une bonne part ; h) in partem Hor. Epo. 2, 39, pour une part ; i) in aliquam partem, dans tel ou tel sens : in eam partem peccant quæ est cautior Cic. Amer. 56, ils [les chiens] se trompent dans le sens qui est celui de la plus grande précaution ; nullam in partem disputo Cic. Verr. 2, 5, 7, je ne discute dans aucun sens, je ne prends pas parti ; in utramque partem disputare Cic. Off. 3, 89, discuter dans les deux sens, examiner le pour et le contre ; sæpe etiam in eam partem ferebatur oratione ut... disputaret Cic. de Or. 1, 90, souvent même il se laissait entraîner dans ses propos jusqu’à soutenir... ; [mais in eam partem, ut Cic. Cat. 4, 3 ; in eam partem, ne Cic. Att. 16, 1, 6, dans ce sens que = en désirant que, en désirant que ne... pas] || in bonam partem aliquid accipere Cic. Amer. 45, prendre qqch. en bonne part, cf. Cic. Arch. 32 ; Att. 10, 3, 2 ; Fam. 14, 2, 3 ; in optimam partem cognoscuntur adulescentes, qui Cic. Off. 2, 46, ils se font connaître dans le meilleur sens, les jeunes gens qui || in omnes partes Cic. Att. 11, 6, 2, à tous égards, de toute manière, cf. Cic. Fam. 4, 10, 2 ; 13, 1, 2 ; j) per partes Plin. Min. Ep. 2, 5, 10, partiellement, morceau par morceau.
    II en part.
1 pl. partes, parts, parts bénéficiaires (tantièmes) : dare partes Cic. Rab. Post. 4, donner des parts [à ses amis], les intéresser dans des entreprises, cf. Cic. Vat. 29
2 espèce par rapport au genre] : Cic. Inv. 1, 32 ; de Or. 2, 168 ; 2, 358
3 partie, point de l’espace : una in parte confectis turmis Cæs. G. 7, 80, 6, les escadrons étant massés sur un seul point ; orientis partes Cic. Mur. 89, les régions de l’Orient, cf. Cæs. G. 6, 11, 2 ; qua ex parte ? Cic. Verr. 2, 5, 5, de quel côté ? sur quel point ? || [pr. et fig.] ex altera parte, de l’autre côté, d’autre part (faisant pendant) : Cic. Verr. 2, 1, 76 ; Or. 114 ; Cæs. G. 7, 64, 6, etc.; ex altera parte... ex altera autem Cic. Fin. 2, 63, d’un côté... de l’autre (en regard)
4 parti, cause : nostræ timeo parti, quid hic respondeat Ter. Andr. 419, j’appréhende pour nous (pour notre cause) sa réponse ; advocati partis adversæ Quint. 5, 6, 6, etc., les avocats de la partie adverse ; a parte heredum Plin. Min. Ep. 6, 31, 10, du côté des héritiers, au nom des héritiers ; a parte accusatoris Sen. Rhet. Contr. 10, 3, 12, du côté de l’accusation ; in altera parte esse Cic. Dej. 35, être du parti opposé [dans la guerre civile], cf. Cic. Sulla 9 ; in seditione non alterius utrius partis esse Cic. Att. 10, 1, 2, dans une discussion ne prendre parti ni pour l’un ni pour l’autre, cf. Cic. Fam. 10, 31, 1
5 parti politique ; sing., Cic. Att. 2, 21, 5 ; Fam. 13, 29, 7 || surtout pl. : civis bonarum partium Cic. Cæl. 77, un citoyen du bon parti ; cf. Cic. Quinct. 69 ; Phil. 13, 47 ; pro nostra partium conjunctione Cic. Fam. 6, 6, 1, en raison de notre communauté de vues politiques
6 rôle d’un acteur, partes : primas partes agere Ter. Phorm. 27, jouer le premier rôle, cf. Ter. Haut. 1 ; 10, etc. ; actor secundarum, tertiarum partium Cic. Cæcil. 48, acteur tenant le second, le troisième rôle || [fig.] has partes lenitatis et misericordiæ, quas me natura ipsa docuit, semper egi libenter Cic. Mur. 6, ce rôle de douceur et de pitié, que la nature m’a enseigné elle-même, je l’ai toujours rempli volontiers, cf. Cic. Off. 1, 98 ; partes accusatoris Cic. Quinct. 8, rôle d’accusateur, cf. Cic. Fam. 3, 10, 8 ; transactis meis partibus Cic. de Or. 2, 15, mon rôle étant achevé ; ejus audio esse partes, ut... disserat Cic. de Or. 2, 26, j’entends dire que son rôle est de disserter... || sing., Tac. H. 3, 46 ; Quint. 5, 13, 1 ; 9, 4, 35, etc. formes rares : acc. partim Liv. 26, 46, 8 ; gén. partus CIL 1, 582, 12 ; abl. parti Pl. Men. 479 ; Pers. 72 ; Cato Agr. 136 ; Varro R. 1, 13, 5 ; Lucr. 1, 111 ; 4, 515 ; partei CIL 1, 593, 27 || gén. pl. partum Cæs. et Nep. d. Char. 141, 24.

Latin > German (Georges)

pars, partis, Akk. partim u. partem, f. (vgl. portio, επορον), der Teil, das Stück, die Abteilung, die Portion, I) im allg. (Ggstz. totum, integritas, universitas): fluminis, Caes.: urbis, Cic.: alqd populi ad partes dare, es den Komitien des Volkes überlassen, das Volk daran teilnehmen lassen, Cic.: partes facere, Teile machen, abteilen, einteilen, Cic.: partem facere, teilnehmen, einen Teil bekommen, ICt.: alqd partem sui facere, etw. in Fleisch u. Blut übergehen lassen, sich ganz zu eigen machen, Sen. de ben. 7, 2, 1: partem habere in alqa re, teilhaben, Anteil nehmen, Cic.: dare partes (amicis), teilnehmen lassen od. Verrichtungen (zu ihrem Vorteile) dabei auftragen, Cic.: locare agrum partibus, so verpachten, daß der Pächter mit dem Verpachter zuteile geht, einen Teil od. die Hälfte bekommt, Plin. ep.: aequā parte, mit gleichem Risiko, Plaut.: magna pars, Cic.: pars hominum, einige, Hor.: maxima pars hominium, Cic.: in parte laboris esse, mit teil daran nehmen, Liv. – Besondere Verbindungen: a) pars partitiv, ein Teil = einige, pars... pars, Liv.: pars... alii... plerique, Sall.: alii... pars, Liv. – pauci... pars... pars fugiunt, Liv. – als Kollektiv mit dem Plur. des Verbums, pars explorent, Liv.: pars in crucem acti, Sall.: magna pars caesi sunt, Liv. – b) parte... parte, zum Teil... zum Teil, teilweise... teilweise, Ov. – pro parte od. pro sua, mea, tua etc. parte, für seinen, ihren usw. Teil, Cic. – c) ex aliqua parte, einesteils, Cic. – ex ulla parte, von irgend einer Seite, Cic. – nullā parte, ganz und gar nicht, Ov. u. Quint. – quā parte, in welcher Beziehung, Hinsicht, Sen – omni ex parte, Cic., od. omni a parte, Ov., od. bl. omni parte, Liv., in jeder Hinsicht, gänzlich, völlig, durchaus (s. Fabri Liv. 22, 15, 9). – magna ex parte, großenteils, Cic.: maiore ex parte od. maxima ex parte, größtenteils, Cic.: in parte, teilweise (Ggstz. totus), Lact. (s. Bünem. Lact. de ira 5, 8). – d) magnam partem, großenteils, Cic.: maximam partem, größtenteils, Caes. – e) Akk. partim, partitiv = zum Teil, teils, partim me amici deseruerint, partim prodiderint, Cic.: partim a se ornatis, Cic. – partim... alii, Sall.: so auch aliae... partim... aliae, Cic. – mit Plur. des Verbums usw., cum partim e nobis ita timidi sint, Cic.: eorum partim ea sunt, Liv.: quorum partim invitissimi castra sunt secuti, Nep.: partim illorum, Cato fr. – f) multis partibus = um vieles vielmal, weitaus, plures, weitaus die Mehrzahl, Cic.: numero m. p. erat inferior, Caes.: m. p. augere, Caes., superari, Cic. – omnibus partibus, durchgängig, in allen Stücken, unendlich, Caes. u. Cic.; s. C. F. W. Müller Cic. Lael. 47. p. 326. – decem partibus (zehnmal lieber) tuas litteras legere malim quam omnes Marsicos palmites, Fronto ad M. Caes. 4, 4. p. 67, 16 N. – g) in eam partem = auf der Seite, von der Seite, Ter. u. Cic.; od. = dergestalt, Cic.; od. = in der Absicht, deswegen, Cic. – in utramque partem = pro und contra, dafür und dagegen, disputare, Cic. (neque ullam in partem disputo, Cic.); od. = auf beide Fälle, Cic.: accipere in partem optimam, von der guten, besten Seite aufnehmen, -erklären, Cic.: in partem mitiorem interpretari, nach der gelindesten Seite, Cic.: nullam in partem, auf keinen Fall, ganz und gar nicht, Cic.: vehemens in utramque partem, zu gütig und zu zornig, Ter. – h) per partes, teilweise, stückweise, Plin. ep. u. Quint. – i) in omnes partes, in jeder Beziehung, völlig, valet, Cic.: hingegen nullam ad partem valet, gilt, taugt schlechterdings nichts, Cic.: in omnem partem, überallhin, auf alle od. allen Seiten, Verg.: in partes muneris sui, auf seinen Anteil usw., Liv. – k) in partem venire alcis rei, an etwas teilnehmen, Cic.: in partem vocare, Cic. u. Liv., od. revocare, Liv., teilnehmen lassen, teilhaftig machen, in partem praedae od. curarum vocare, an der B. usw. teilnehmen lassen, zur Teilnahme an der B. usw. auffordern, Liv. u. Tac.; vgl. Weißenb. Liv. 5, 21, 5. – l) in parte, zum Teil, Liv.: in partem, du für deinen Teil, Plaut. – m) pro parte, pro sua parte, für seinen Teil = nach seinen Kräften, Liv. (s. M. Müller Liv. praef. § 3): so auch pro virili parte, s. virilis.
II) insbes.: A) die Portion Essen, Petron. u. Suet. – B) der Anteil, a) an einer Erbschaft, ne expers partis esset de bonis nostris, Ter. heaut. 652. – b) an einem Aktienunternehmen, der Anteilschein, die Aktie, magnas partes habuit publicorum, Cic.: dare partes, Cic.: partes illo tempore carissimae, Cic.; vgl. Orelli u. Halm Cic. Vatin. 12, 29 (p. 94 sqq. ed. Halm). – C) ein Stück zum Vortragen (griech. ῥησις), iam quattuor partes dicit (sagt auf, trägt vor), Petron. 46, 3: u. so decem partes dicit, Petron. 75, 4: partes centum dico, Petron. 58, 7. – D) Geschlechtsteil, Glied, Ov. u. Auct. Priap.; vollst. pars genitalis, Porphyr.: von der Hode, Colum. – E) die Art (species) einer Gattung (genus), Cic.: so auch eā parte belli, Liv. – F) pars u. partes, die Partei, pars regis, Eutr.: pars Mariana, Eutr.: partes Sullanae, Nep.: partes Marianae, Eutr.: partes Bruti Cassiique, Eutr.: nullius partis esse, neutral sein, Asin. Poll. in Cic. ep.: erat illarum partium, Cic.: aut in diversis aut in neutris partibus esse, Sen. – vor Gericht, pars adversa, die Gegenpartei, Quint.: a parte heredum intraverant duo, Plin. ep.: utrique parti actionem dare, Sen. – G) partes, die Rolle eines Schauspielers, a) eig., Ter.: primas partes agere, die Hauptrolle, Cic.: ebenso secundae, tertiae, Cic. – b) übtr., die Rolle = die Verrichtung, Obliegenheit, das Amt, die Pflicht, puero me hic sermo inducitur, ut nullae esse possent partes meae, so daß ich darin (in den Büchern de oratore) keine Rolle haben kann, Cic.: priores partes, der Vorrang, Cic.: tuum est hoc munus, tuae partes, Cic.: Antonii audio esse partes, ut de tota eloquentia disserat, Cic.: partes implere, Ov. – H) die Gegend, Seite, nullā parte, nirgends, Ov. met. 14, 398: Alpes adhuc eā parte inviae, Eutr. 3, 8: gew. Plur., partes orientis, Cic.: Eoae, Hor.: omnes quae in istis partibus essent opes copiaeque tuas esse, Cic. Vgl. Ruhnken Ov. her. 18, 197. – / Acc. partim für partem, Cic. u.a. (s. Halm Cic. de imp. Pomp. 26. p. 144. Kühnast Liv. Synt. S. 27): Abl. parti, Plaut. Men. 478; Pers. 72. Cato r. r. 136. Varro r. r. 1, 13, 5. Lucr. 1, 1113 u.a.: u. partei, Corp. inscr. Lat. 1, 206. – Nom. Plur. parteis, Varro LL. 5, 21 u. 56. – Genet. Sing. partus, Corp. inscr. Lat. 1, 197. lin. 12. – Genet. Plur. partum, Caes. u. Nep. nach Charis. 141. 24. Vgl. Georges Lexik. der lat. Wortf. S. 495.