Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

αἰεί

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ → The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: αἰεί Medium diacritics: αἰεί Low diacritics: αιεί Capitals: ΑΙΕΙ
Transliteration A: aieí Transliteration B: aiei Transliteration C: aiei Beta Code: ai)ei/

English (LSJ)

Ion. and poet. for ἀεί, q.v. (For compds. omitted here v. sub ἀει-).

French (Bailly abrégé)

poét. c. ἀεί.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

αἰεί Ion. en poët. voor ἀεί.

German (Pape)

ion. und ep. = ἀεί.

Russian (Dvoretsky)

αἰεί: ион.-поэт. = ἀεί.

Frisk Etymological English

Grammatical information: adv.
Meaning: always (Il.)
Other forms: αἰῶ (s. below)
Dialectal forms: αἰϜεί (Kypros, Lokris, Phokis), ἀεί (Att.); Dor. αἰες; Tarent. αἰη.
Derivatives: ἀΐδιος eternal (Hes.)
Origin: IE [Indo-European] [17] *h₂ei-u- lifetime
Etymology: From *αἰϜέσ-ι, loc. of an s-stem, which without -i gave αἰές (Dor.) and in the acc. αἰῶ < *αἰϜοσ-α. Beside the s-stem there was an n-stem in αἰών (s. s.v.), from which comes αἰέν. The Tarentine form is unclear. - The s- and n-stems are derived from an u-stem, which may be found in Aeol. αἶι(ν), ἄϊ(ν) < *αἰϜ-ι(ν). - Not here Cypr. ὑ-Ϝ-αΐς for ever, s. Schwyzer 619 m. A. 6). Not in δηναῖος.

English (Autenrieth)

always, ever; joined with ἀσκελέως, ἀσφαλές, διαμπερές, ἐμμενές, μάλα, νωλεμές, συνεχές. Also αἰεὶ ἤματα πάντα.;;: see ἀεί.

English (Slater)

αἰεί, αἰέν, ᾰεί (ἀέ coni. Hermann, (P. 9.88) )
1 always, ever
a αἰεὶ μενοινῶν (O. 1.58) φιλεῖ δέ μιν Παλλὰς αἰεί (O. 2.27) ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις (O. 2.61) αἰεὶ δ' ἀμφ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται (O. 5.15) μέγα τοι κλέος αἰεί (O. 8.10) ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί (O. 9.56) θέλοντι δὲ Παμφύλου καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοιαἰεὶ μένεινΔωριεῖς (P. 1.64) Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ (P. 1.67) εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν (P. 1.90) χρὴ δὲ κατ' αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον (P. 2.34) καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός (P. 2.72) τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο (P. 4.256) ἀρεταὶ δ' αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι (P. 9.76) Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται (coni. Hermann: αἰεὶ, ἀεὶ codd.; ἅμα Bergk.) (P. 9.88) ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός (Hermann: αἰεὶ codd.) (N. 6.3) ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας (N. 7.39) παιδῶν δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν (N. 7.100) ἅπτεται δ' ἐσλῶν ἀεί (Tricl.: αἰεὶ codd.) (N. 8.22) θάλλοντες αἰεὶ σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλος (I. 4.4) διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί (I. 4.42) τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν (I. 8.13) ἀεὶ θάλλει (Pae. 2.52)
b at any time τὸ δ' αἰεὶ παρά- μερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν (O. 1.99) οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ' αἰεὶ βροτῷ (P. 2.75) τὸν δ' ἀμφέποντ αἰεὶ φρασὶν δαίμον ἀσκήσω (P. 3.108) τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων (Byz.: ἀεὶ codd.) (N. 6.55)
c frag. ]τιν ἀεὶ πρ[ Πα. 13a. 19. ὀδμὰ δ' ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται αἰεὶ<—>† (locum cruce notavit Snell.) Θρ. 7. 9.

Greek Monotonic

αἰεί: Ιων. και ποιητ. αντί ἀεί.

Greek (Liddell-Scott)

αἰεί: Ἰων. καὶ ποιητ. ἀντὶ τοῦ ἀεί, ὃ ἴδε.

Frisk Etymology German

αἰεί: (ion. poet.),
{aieí}
Forms: αἰϝεί (Kypros, Lokris, Phokis), ἀεί (att., auch dreimal bei Hom., s. Wackernagel Unt. 146; über αἰεί bei Hom. noch Marg Charakter 51ff.) .
Meaning: immer
Derivative: Ableitung ἀ̄ΐδιος ewig (ion. att.), wovon ἀϊδιότης Ewigkeit (Arist., hell.).
Etymology: Aus *αἰϝέσι, Lok. eines s-Stamms, der in derselben Funktion ohne Endung in αἰές (dor.) und im Akk. αἰῶ erscheint. Neben dem s-Stamm steht der n-Stamm in αἰέν immer (ep. poet.) und αἰών (s. d.). Zu αἰεί, -έν s. auch Björck Alpha impurum 91 u. ö. — Die s- und n-Stämme sind Erweiterungen eines u-Stamms, der dial. vorliegen kann, z. B. äol. αἶι(ν), ἄϊ(ν) aus *αἰϝι(ν), kypr. ὑϝ-αΐς für immer, s. Schwyzer 619 m. A. 6, Fraenkel IF 60, 142ff. Der u-Stamm ist als solcher auch im Indoiranischen bewahrt, z. B. aind. ā́yu- n. Lebensdauer; daneben 1. ein n-Stamm, Lok. ā́yun-i, der mit αἰέν, αἰών vielleicht direkt zu verbinden ist (Meillet MSL 9, 368); 2. ein s-Stamm ā́yuṣ- n., vgl. αἰές usw. Hypothesen über die Verteilung der n- und s-Stämme bei Specht Ursprung 539; vgl. auch s. αἰγίλωψ. Neben idg. *āi̯u-n- (ā̆i̯u̯-en-), āi̯u-s- (ā̆i̯u̯-es-) stehen *ai̯u̯-o- und ai̯u̯-i- in lat. aevum, bzw. got. aiwi-ns (Akk. Pl.). Der o-Stamm ist auch in tarent. αἰή immer (Instr.) vermutet worden; außerdem noch, aber schwerlich mit Recht, in δηναιός, s. d. — Über den vermuteten Zusammenhang mit der Sippe von lat. iuvenis s. Danielsson Gramm. u. etymol. Studien 1, 49 A. 1, Johansson Beitr. zur griech. Sprachkunde 139, Benveniste BSL 38, 107.
Page 1,35-36