Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

εἴπερ

Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet → May he love tomorrow who has never loved before; And may he who has loved, love tomorrow as well
Pervigilium Veneris
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: εἴπερ Medium diacritics: εἴπερ Low diacritics: είπερ Capitals: ΕΙΠΕΡ
Transliteration A: eíper Transliteration B: eiper Transliteration C: eiper Beta Code: ei)/per

English (LSJ)

or εἴ περ, strengthened for εἰ, A if really, if indeed, Il.3.25, etc.; esp. even if, even though, Il.7.117, Od.1.167, etc.; εἴ. καί 9.35; εἴ. τε Il.10.225; εἴ. γε A.Ch.198, Pl.Prt.312a, etc.; εἴ. γε δή Id.Tht.182c; with words between, εἴ. γάρ τε χόλον γεIl.1.81; εἴπερ ἔσται γε A.Ag.1249, cf. Pl.Plt.275e; καλῶς, εἴπερ ποτέ, ἔχει Th.4.20; εἴπερ ἄρα Jul.Or.7.216b. II in Att. and Trag. to imply that the supposition agrees with the fact, if as is the fact, since, Th.6.14, etc.; but with impf. it implies that it is contrary to the fact, εἴπερ ἦν πέλας if I had been (but I was not), S.El.312, cf. 604; also εἴ. ἐκτελεῖς ἅπερ λέγεις if only you will keep your word, Id.Ichn.48. III with an ellipse, if you must, Ar.Nu.227; ἀλλ' εἴ. but if so, Pl.Prm.150b, Arist.EN1101a12; cf. εἰ B. VII.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 733] 1) wenn anders, wenn sonst, wenn ja, siquidem, Hom. u. Folgde; εἴπερ – κε, Il. 2, 123. 8, 205, falls wirklich; – εἴπερ γε, Plat. Prot. 312 a u. oft, wenigstens wenn anders; vgl. Her. 7, 16; Xen. An. 1, 7, 9; – εἴπερ τις ἄλλος, wenn ja ein anderer, wie ein anderer, nachdrücklich, fast = wie keiner, Soph. O. R. 1118; ἐξέφυν πατρός, εἴπερ τινός, σθένοντος ἐν πλούτῳ Ai. 483; εἴπερ τινὶ καὶ ἄλλῳ καὶ ἐμοί Dem. 24, 4. 51; so auch εἴπερ ποτέ, Eur. Andr. 553 Thuc. 4, 20; εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν, Ar. Equ. 594. – 2) wenn gleich, wenn auch, Od. 1, 167; so auch εἴπερ καί, 9, 35; εἴ. περ τε, Il. 10, 225, wo Spitzner zu vgl. – 3) bei den Attikern bildet es zuweilen elliptisch einen Satz für sich, wenn dem also ist; ἔπειτ' ἀπὸ ταῤῥοῦ τοὺς θεοὺς ὑπερφρονεῖς, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ Ar. Nubb. 224; ἀλλ' εἴπερ, τὸ μὴ δύνασθαι κωλύσει Plat. Rep. VI, 497 e; vgl. Parmen. 150 a u. Heindorf daselbst.

Greek (Liddell-Scott)

εἴπερ: ἐπιτεταμένον ἀντὶ τοῦ εἰ τὴν αὐτὴν ἔχον χρῆσιν, δύναται δὲ νὰ μεταφρασθῇ, τῷ ὄντι, ἂν ἄλλως, εἴπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ Ἰλ. Α. 81· ὡσαύτως ὡς τὸ καὶ εἰ, καὶ ἂν ἀκόμη, ἂν καί, Ἰλ. Η. 117, Ὀδ. Α. 167, κτλ.· οὕτως εἴπερ καὶ Ι. 35· εἴπερ τε Ἰλ. Κ. 225· εἴπερ γε Αἰσχύλ. Χο. 198, Σοφ. Αἴ. 746, Πλάτ., κτλ.· εἴπερ γε δή Πλάτ. Θεαίτ. 182C· ὡσαύτως ἐάν περ Σοφ. Ο. Κ. 1210, κτλ.· παρ’ Ὁμήρῳ συχνάκις μετὰ παρεμπιπτούσης λέξεως, Ὀδ. Ι. 35, κτλ.· οὕτω καί, εἴπερ ἔσται γε Αἰσχύλ. Ἀγ. 1249, πρβλ. 29. ΙΙ. παρ’ Ἀττ. κατὰ τὸ πλεῖστον ὑποδεικνύει ὅτι ἡ ὑπόθεσις συμφωνεῖ πρὸς τὸ πρᾶγμα, ἐὰν δηλαδή· μετὰ δὲ παρατατ. ὑποδεικνύει ὅτι ἡ ὑπόθεσις εἶναι ἐναντία εἰς τὴν πραγματικότητα, εἴπερ ἦν πέλας, ἐὰν ἦτο (ἀλλὰ δὲν ἦτο), Σοφ. Ἠλ. 312, πρβλ. 604. ΙΙΙ. Περὶ τῆς ἐλλειπτικῆς χρήσεως τοῦ εἴπερ, ἴδε ἐν λ. εἰ Α. VI 4. ε.

French (Bailly abrégé)

conj.
1 si toutefois, s’il est vrai que ; ellipt. si toutefois (cela est vrai, nécessaire, etc.), si toutefois (cela a jamais été) : ἡμῖν δὲ καλῶς, εἴπερ ποτέ, ἔχει THC l’occasion est favorable, si toutefois (elle le fut) jamais (pour une réconciliation);
2 quand même, quoique, avec l’ind., le sbj. ou l’opt.
Étymologie: εἰ, περ.

English (Autenrieth)

if really, if; mostly in a concessive sense.

English (Slater)

εἴπερ
   1 if in fact c. ind. εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν δαπάναις (P. 1.90) ὀφείλει δ' ἔτι, πατρίαν εἴπερ καθ' ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον Ἀθάναις, θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον (N. 2.7) εἴπερ τριῶν Ἰσθμ[οῖ fr. 6a. h. concessive, ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντι ὰσἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (Christ: καίπερ codd.) (N. 4.36)

Spanish (DGE)

• Alolema(s): εἶπερ Gal.3.500, Iul.Or.7.217a
conj., frec. Hom. diuissim
I cond. si de hecho, si en verdad
1 en prótasis reales εἴ πέρ με νύμ[φα] ... σοὶ τέκεν, νῦν πρόπεμπ' ... si es verdad que la ninfa me parió para ti, envía ahora ... B.17.53, εὐανθεῖ δ' ἐν ὀργᾷ παρμένων, εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν Pi.P.1.90, δεῖξον, εἴπερ οἶσθα muéstralo si es que lo sabes A.Pr.607, ἀλλ' εἴπερ τι τοιοῦτον οἷον σὺ εἴρηκας πρήσσει ... ἴσθι ... mas, si actúa tal y como has dicho, ten por seguro ... Hdt.5.106, ἀλλ' εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ' ὄντως φιλεῖς, ... πιθοῦ Ar.Nu.86, ταῦτα, εἴπερ ἡγεῖ σοι προσήκειν κήδεσθαι τῆς πόλεως ... ἐπιψήφιζε si de verdad consideras tu deber preocuparte de la ciudad ... somete esto a votación Th.6.14, τούσδε γὰρ φιλεῖς οὐχ ἧσσον ἢ 'γὼ παῖδας, εἴπερ εὖ φρονεῖς pues a estos niños no los amas menos que yo, si realmente estás en tu sano juicio E.Alc.303, εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευθερῶν τὴν Ἑλλάδα φέρεται incluso si en verdad tiene fama de valiente como liberador de Grecia Th.1.69, μεγάλην δεικτέον τὴν μεταβολήν, ... εἴπερ τις ὑμῖν προσέξει τὸν νοῦν grande es el cambio que hay que mostrar, si de hecho se os ha de hacer caso D.2.13, ἐγὼ μὲν οἶμαι δικαίως, εἴπερ ἐμέλλετε καὶ τοὺς ἄλλους σῴζεῖν Lycurg.67, μαντεύομαι δὲ καὶ περὶ ἐκείνων οἷα καὶ περὶ τῶν ἡμετέρων, εἴπερ οὖν εἰσὶν οἵους ἀκούομεν D.H.3.15
c. el verb. elidido δεῖ μ' ὑπὲρ τῶνδ', εἴπερ οἵδ' ὑπὲρ πατρός, θνῄσκειν ἀμύνοντ' debo morir en defensa de ellos si en verdad ellos lo hacen por su padre E.HF 577
c. opt. obl. εἴπέρ τι νεώτερον ἀθρήσειαν ἴχνος, ἐπειγόμενοι θόρον Opp.C.4.362
en respuestas afirmativas c. elisión de la apód. εἴπερ τί γ' ἔστι τῆς ἀληθείας σθένος sí, al menos si la verdad tiene algo de fuerza S.OT 369
frases abreviadas εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι si es que hay alguien más, nosotros tanto como el que más Th.1.70
εἴπερ ποτε si es que alguna vez ἡμῖν δὲ καλῶς, εἴπερ ποτέ, ἔχει ἀμφοτέροις ἡ ξυναλλαγή la reconciliación es deseable ahora para ambos si en verdad (lo es) alguna vez Th.4.20, cf. E.Andr.553, εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν Ar.Eq.594
εἴπερ ἄρα si realmente eso es así Plu.Num.4, Iul.Or.7.216b
ἀλλ' εἴπερ sino en todo caso ἐν μὲν ὅλῳ ἄρα τῷ ἑνὶ οὐκ ἂν εἴη σμικρότης, ἀλλ' εἴπερ, ἐν μέρει así pues la pequeñez no estaría en la totalidad del uno, sino en todo caso, en una parte Pl.Prm.150b, cf. R.497e, Arist.EN 1101a12, 1174a28
ἀλλά ... εἴπερ pero ..., si es así, si es eso ἔπειτ' ἀπὸ ταρροῦ τοὺς θεοὺς ὑπερφρονεῖς ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ luego entonces estudias a los dioses altivamente desde un zarzo, pero no desde la tierra, si es que es así Ar.Nu.227, cf. Pl.Lg.667a.
2 en prótasis eventuales, c. fut. εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς ὥσπερ κρατεῖς, ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν S.OT 54, ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου φρονιμώτερος εἴη, εἴπερ ἃ ἂν ἑκάστῳ δοκῇ ἑκάστῳ ἀληθῆ ἔσται Pl.Cra.386c, c. pres. c. valor de fut. εἴπερ ἐκτε[λ] εῖς ἅπε[ρ] λέγεις S.Fr.314.54.
3 en prótasis potenciales πῶς γάρ; εἰ μή πέρ γ' ἅμα αὑτὴ γένοιτ' ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή ¿entonces cómo? a menos que una misma mujer de verdad pueda ser a la vez vieja y joven Ar.Nu.1183, οἶμαι γὰρ ἂν αὐτὸν πάντων γενέσθαι ... δικαστήν, εἴπερ αἴσθοιτο ... Isoc.19.44, ἦ τ' ἂν ὀίω γηθήσειν ὅσον εἴ περ ὑπότροπος οἴκαδ' ἱκοίμην de verdad, creo que me alegraría tanto como si de hecho volviera de regreso a mi casa A.R.2.442, οὑτωσὶ γὰρ ἐπακολουθήσαιμεν ἂν καὶ ταῖς κατ' εἶδος τέχναις, εἴπερ ἄρα ὀρθῶς μετέχοιεν αὐτῆς Luc.Par.3.
4 en prótasis irreales de presente μὴ δόκει μ' ἄν, εἴπερ ἦν πέλας, θυραῖον οἰχνεῖν no creas que yo franquearía la puerta si él se encontrara cerca S.El.312, cf. 604, ὥστ' εἴπερ καὶ ἐβούλετο ... συκοφαντεῖν, δῆλον ὅτι ... de forma que, si en verdad quisiera acusar injustamente, evidentemente ... Isoc.21.19, πῶς γὰρ ἂν παρορᾶν ... συνέβαινεν, εἴπερ ἐν τούτοις πάγιαι ἦσαν αἱ ἀντιλήψεις ἑκάστου Ph.1.342, εἴπερ οὖν ἐξ ἀτόμων τινῶν ἦμεν ... οὐκ ἂν ἠλγοῦμεν Gal.1.420, οὓς <σ>' ἐχρῆν, εἴπερ ἐβούλου μιμούμενος, ... μεταλαμβάνειν Iul.l.c.
5 en prótasis irreales de pasado οἷόν τε δ' οὐκ ἦν, εἴπερ ἐγὼ μηνυτὴς ἐγενόμην περὶ τοῦ πατρός no hubiera sido posible, si en verdad yo hubiera sido informador acerca de mi padre And.Myst.20, cf. Gal.l.c., τί δ' ἂν καὶ βουλόμενος, εἴπερ ταὐτὰ Φιλοκράτει προειλόμην Aeschin.2.66, ἀλλ' εἴπερ ἐβουλήθη ποιεῖν τὰ παρακαλούμενα πρὸ τῆς μάχης, ἑτοίμως ἂν διαλελύσθαι πρὸς αὐτόν Plb.18.37.4.
II equiv. a concesiva
1 en Hom. gener. separado εἴ περ o εἰ ... περ incluso si, aunque en or. eventual εἴ περ ἂν αὐτὸν σεύωνται ταχέες τε κύνες aunque lo arrastren veloces perros, Il.3.25, οὐδέ τις ἡμῖν θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων φῇσιν ἐλεύσεσθαι y no tenemos consuelo, incluso si uno de los hombres que pisa la tierra nos dice que habría de volver, Od.1.167, cf. 13.138, en or. potencial εὐχόμενος νικησέμεν, εἴ περ ἂν αὐταὶ Μοῦσαι ἀείδοιεν Il.2.597.
2 καὶ ... εἴπερ aunque, aun cuando καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς 1Ep.Cor.8.5.
III equiv. a causal en or. reales si de verdad, puesto que de hecho εἴπερ Ἰλίου πόλις ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυκτὸς ἀγγέλ<λ>ων πρέπει A.A.29, αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχεῖ; ¿cómo es que él está ausente, puesto que precisamente tiene buena suerte? S.Tr.192, οὐκ εἴπερ τι διαφέρονται, δι' αὐτὰ ταῦτα διαφέροιντ' ἄν; Pl.Euthphr.7d, ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κινητικόν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὴν λίθον ἔφη ψυχὴν ἔχειν Arist.de An.405a20, καὶ τοῦτο μὴ μυθῶδες ὑπάρχειν ... εἴπερ οὗτοι πρὸς ἀλήθειάν εἰσιν οἱ πάντα γεννῶντες D.S.1.12.

Greek Monolingual

εἴπερ και εἰ περ (Α)
1. αν πράγματιεἴπερ γάρ τε χόλον και αὐτῆμαρ καταπέψῃ» — αν πράγματι πάψει την οργή του)
2. και αν ακόμη («εἴ περ ἀδείης τ' ἐστι» — και αν ακόμη είναι άπειρος, κι αν ακόμη δεν έχει ιδέα)
3. εάν δηλαδή (ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβη κάτι τέτοιο) («εἴπερ ἦν πέλας...» — αν δηλαδή ήταν κοντά)
4. φρ. α) «εἴπερ τις...», «εἴπερ τις καὶ ἄλλος» — αν κάποιος άλλος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο
β) «εἴπερ ποτὲ», «εἴπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτε» — περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Greek Monotonic

εἴπερ: επιτετ. αντί εἰ,
I. αν όντως, αν πράγματι, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, ακόμη κι αν, ωστόσο, στο ίδ.
II. στην Αττ., αν το πούμε έτσι, υποδηλώνοντας αμφιβολία για ένα γεγονός, εἴπερ ἦν πέλας, εάν ήμουν (αλλά δεν ήμουν), σε Σοφ.

Russian (Dvoretsky)

εἴπερ: дор. αἴπερ conj. (усил. εἰ)
1) если только, если действительно: εἴ. ἔσται γε Aesch. если это действительно случится; εἴ. ποτέ Thuc. если когда-л. (вообще случалось), т. е. больше, чем когда-л., как никогда; εἴ. ποτὲ καὶ νῦν Arph. сегодня больше, чем когда-л.; εἴ. τις καὶ ἄλλος Soph. если только кто-л. другой, т. е. больше, чем кто-л. другой, как никто другой;
2) если (бы) даже, хотя бы даже: εἴ. καί τις γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίεις Hom. даже тогда, когда живешь в чужой стране;
3) разве только: οὐκ ἐν ὅλῳ, ἀλλ᾽ εἴ. ἐν μέρει Plat. не в целом, а разве лишь в части.

Middle Liddell


I. strengthened for εἰ, if really, if indeed, Hom., etc.; also, even if, even though, Hom.
II. in attic if that is to say, implying doubt of the fact, εἴπερ ἦν πέλας if I had been (but I was not), Soph.

Chinese

原文音譯:e‡ per 誒 胚而
詞類次數:連詞(6)
原文字根:若 ? 似的
字義溯源:若可能,果若,倘使,由於,如果,雖,既,若,況;由(εἰ)*=若)與(περ)=多,果然)組成;而 (περ)出自(πέραν)=那邊), (πέραν)出自(πειράω)X*=刺)
出現次數:總共(6);羅(2);林前(2);帖後(1);彼前(1)
譯字彙編
1) 如果(2) 羅8:9; 羅8:17;
2) 況(1) 彼前2:3;
3) 既是(1) 帖後1:6;
4) 若(1) 林前15:15;
5) 雖(1) 林前8:5