Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

κεφάλαιον

Φοβοῦ τὸ γῆρας, οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον -> Fear old age, for it never comes alone
Menander

German (Pape)

[Seite 1427] τό, die Hauptsache, der Hauptpunkt, das Höchste u. Wichtigste in einer Sache; ὅτι περ κεφάλαιον τῶν κάτωθεν ἤγαγες, den bedeutendsten der Todten, mit Anspielung auf Perikles' Kopf, Eubul. bei Plut. Pericl. 3; so von Personen bes. Sp., wie Luc. Hermot. 14; τῶν λόγων Pind. P. 4, 116; ἐν αἷς ἐπιστολαῖς πολλῶν ἄλλων γεγραμμένων, κεφάλαιον ἦν πρὸς Λακεδαιμονίους Thuc. 4, 50, neben anderen war der Hauptpunkt; ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ, die Hauptsache kommt darauf hinaus, besteht darin, Plat. Gorg. 453 a; τὸ κεφ. ὧν ζητεῖς Phaedr. 95 b; κεφ. παιδείας λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν Legg. I, 643 c; oft bei den Rednern, κεφάλαιον δὲ τῶν εἰρημένων· ἐκεῖνοι γάρ –, die Hauptsumme, das Resultat ist, daß –, Isocr. 4, 149; Is. 1, 48 Lys. 19, 40 u. sonst oft für kurze Uebersicht, in der die Hauptpunkte zusammengefaßt sind, das letzte Ergebniß, auch bei Rechnungen, die Hauptsumme; bei den Rhetoren die allgemeinen Sätze, aus denen man die Beweise hernimmt, D. Hal. rhet. 10 u. A. – Κεφάλαιον ἐπιτιθέναι τινί, einer Sache den Kopf, die Krone aufsetzen, sie vollenden; προδιαφθείρας τοὺς κριτάς, δύο ταῦτα ὥςπερ κεφάλαια ἐφ' ἅπασι τοῖς ἑαυτῷ νενεανιευμένοις ἐπέθηκεν Dem. 21, 18. – Dah. adverbial ἐν κεφαλαίῳ, im Allgemeinen, im Ganzen, überhaupt; ὡς ἐν κεφ. εἰπεῖν Plat. Conv. 186 c; vgl. Soph. 232 e Phaedr. 267 d, öfter; auch ἐν κεφαλαίοις, 288 d Tim. 19 a; τὸ πλῆθος ἡμῖν πρῶτον εἰπὲ ἐν κεφ. Xen. Cyr. 6, 3, 18; ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν Lys. 13, 33; ἐν κεφαλαίοις περιλαβεῖν τὴν δύναμιν Isocr. 2, 9; ὡς ἐν κεφ. τις ἂν εἴποι Dem. 24, 5, dem Luc. Nigr. 1 ἀκριβῶς entgegensetzt; auch βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ μαθεῖν, Thuc. 1, 36. – Eben so ἐπὶ κεφαλαίου καὶ διὰ βραχέων ποιήσασθαι τὴν ἐξήγησιν, summarisch, Polyb. 1, 65, 5, vgl. 3, 5, 9; Dem. ταῦτα ἐπὶ κεφαλαίων εἰπεῖν πειράσομαι, 60, 6; Arist. eth. 2, 7 setzt dem τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίῳ λέγειν das ἀκριβέστερον διορίζειν entgegen. – Das Kapital, ἐξὸν ἀποδιδόναι τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κεφάλαιον Plat. Legg. V, 742 c; Aesch. 3, 104; Plut. Fab. 4. – Bei Sp. auch das Kapitel. – Uebh. = κεφαλή; τῆς ῥαφανῖδος, das Kopfende des Rettigs, der Rettigkopf, Ar. Nubb. 987; so γλαύκου, eines Fisches, Sotad. Ath. VII, 293 b. – Eigtl. neutr. von

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
I. tête;
II. fig. 1 le haut, le sommet d’une chose, le point capital, la partie la plus importante;
2 le couronnement ou l’achèvement d’une entreprise;
3 principe, fondement;
4 le principal d’une somme, le capital;
5 le point principal d’une discussion ; le résumé (ce qu’on met en relief comme étant le point capital) ; adv. • ἐν κεφαλαίῳ XÉN, • ἐν κεφαλαίοις THC, βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ THC en résumé, en somme, bref.
Étymologie: neutre de κεφαλαῖος.

English (Strong)

neuter of a derivative of κεφαλή; a principal thing, i.e. main point; specially, an amount (of money): sum.

English (Thayer)

κεφαλαίου, τό (neuter of the adjective κεφάλαιος, belonging to the entry);
1. the chief or main point, the principal thing (Vulg. capitulum): Buttmann, 154 (134)); (frequent so in Greek writings from Pindar, Thucydides and Plato down).
2. "the pecuniary sum total of a reckoning, amount (Plutarch, Fab. 4); the principal, capital," as distinguished from the interest (Plato, legg. 5,742c.); universally, a sum of money, sum (Vulg. summa): Josephus, Antiquities 12,2, 3; Artemidorus Daldianus, oneir. 1,17; see other examples in Kypke, Observations, ii., p. 116; (Liddell and Scott, under the word, 5b.).

Russian (Dvoretsky)

κεφάλαιον: (φᾰ) τό тж. pl.
1) главное, основное, сущность (κ. παιδείας Plat.; κεφάλαιά τινος λέγειν Arst.; ἐπὶ τοῖς λεγομένοις NT): ἔστι δὲ τὸ κ. ὦν ζητεῖς Plat. сущность того, что ты ищешь, такова; τὸ κ. εἰς τοῦτο τελευτᾷ Plat. суть дела сводится к следующему; πολλῶν γεγραμμένων κ. ἦν Thuc. основное в пространном письме (персидского царя) гласило;
2) общая сумма, итог, общее, целое: ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν Plat. вообще говоря; τὸ πλῆθος ἐν κεφαλαίῳ Xen. общее количество; ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν Lys. показать в общих чертах; βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ Thuc. в самом сжатом виде;
3) итог, завершение (κ. ἐπιτιθέναι ἐπί τινι Dem.);
4) глава, главное лицо: τὸ κ. τῶν κάτωθεν Plut. важнейшее лицо среди умерших (о Перикле); τὰ κεφάλαια τῶν μαθημάτων Luc. главные философы;
5) капитал (ἀποδιδόναι τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κ. Plat.): πολλοῦ κεφαλαίου NT за большие деньги;
6) утолщенный конец, головка (τῆς ῥαφανῖδος Arph.).

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

κεφάλαιον -ου, τό [κεφάλαιος] hoofddeel hoofd, top:. ῥαφανῖδος knol van radijs Aristoph. Nub. 981. hoofdzaak, kern:; κ. τῶν εἰρημένων de hoofdzaak van wat er gezegd is Isocr. 3.62; κ. δὴ παιδείας λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν de kern van de opvoeding zit, naar wij zeggen, in de juiste vorming Plat. Lg. 643c; vaste uitdr.: ἐν κεφαλαίῳ in het kort; ἐν κεφαλαίοις op hoofdpunten;. βραχυτάτῳ δ ’... κεφαλαίῳ zeer kort samengevat Thuc. 1.36; τὸ δ ’ οὖν κεφάλαιον kort en goed Dem. 18.213; ἐπὶ κεφαλαίου in het kort Aristot. EN 1107b14. bekroning, toppunt, kopstuk:. ὡσπερεὶ κεφάλαια als het ware als bekroning Dem. 21.18; τὸ κεφάλαιον ἀρετῆς ἁπάσης het toppunt van alle voortreffelijkheid Luc. 66.3; τὰ κεφάλαια τῶν μαθημάτων de kopstukken van mijn discipline Luc. 28.14. hoofdsom:; ἀποδιδόναι τό... κεφάλαιον de hoofdsom teruggeven Plat. Lg. 742c; alg. som gelds:. πολλοῦ κεφαλαίου voor een grote som NT Act. Ap. 22.28.

Chinese

原文音譯:kef£laion 咳法來按
詞類次數:形容詞 名詞(2)
原文字根:頭 相當於: (רֹאשׁ‎)
字義溯源:首要的,重點,要點,第一要緊的,重金,銀子,總計,資金;源自(κεφαλή)*=頭)
出現次數:總共(2);徒(1);來(1)
譯字彙編
1) 要點(1) 來8:1;
2) 銀子(1) 徒22:28