Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

μυῖα

Ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος → He whom the gods love dies young
Menander, fr. 125
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: μυῖα Medium diacritics: μυῖα Low diacritics: μυία Capitals: ΜΥΙΑ
Transliteration A: myîa Transliteration B: muia Transliteration C: myia Beta Code: mui=a

English (LSJ)

Att. μῦα Thphr.HP3.7.5, Phot.: ἡ:—
A fly, Il.2.469, 4.131, Simon.32, etc.; carrion-fly, bluebottle, Il.19.25,31; gall-insect, Thphr. l.c.: prov., μυίης θάρσος, of excessive boldness, Il.17.570; ἐάν τις… ὥσπερ μυῖα πρόσπτηται X.Mem.3.11.5; δειπνεῖν ἄκλητος μυῖα = a fly for coming to dinner uninvited, Antiph.195.7; ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν 'to make a mountain out of a molehill', Luc.Musc.Enc.12; μυῖα στρατιῶτις, μυῖα κύων, ibid.; δραίνω μυῖ' ὅσον Herod.1.15.
II χαλκῆ μυῖα a game like blind man's buff, Id.9a, Poll.9.123; cf. μυΐνδα.
III used by peasants of bees, Eust.257.6. (Cf. Lith. musià 'fly', Lat. musca, etc.)

A fly (insect)

German (Pape)

[Seite 215] ἡ (nach den Alten von μύω; auch μύα. vgl. musca, Mücke), die Fliege; ἠΰτε μυιάων ἀδινάων ἔθνεα πολλά, Il. 2, 469, wo die Stechfliege gemeint ist, wie 16, 641; ὡς ὅτε μήτηρ παιδὸς ἐέργει μυῖαν, ὅθ' ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ, 4, 131, die Stubenfliege, als Bild der dreisten Unverschämtheit u. Keckheit, die sich nicht zurückscheuchen läßt; καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ένῆκεν, 17, 570. Die Aas- oder Schmeißfliege, 19, 25. 31; die sonst gew. μυῖα στρατιῶτις heißt, Luc. enc. musc. 12; ἀπαμύνειν τὰς μυίας, Ar. Vesp. 597. – Sprichwörtlich ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν, Luc. enc. musc. extr. u. A.; – μυῖα χαλκῆ, ein Kinderspiel, wie unser Blindekuh, Hesych. (vgl. μυΐνδα).

French (Bailly abrégé)

ας (ἡ) :
mouche, insecte.
Étymologie: cf. lat. musca.

Russian (Dvoretsky)

μυῖα: ион. μυίη ἡ муха: μυίης θάρσος Hom. мушиная отвага; ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν погов. Luc. делать из мухи слона.

Greek (Liddell-Scott)

μυῖα: Ἀττ. μῦα (Φώτ.), ἡ, «μῦγα», musca domestica, Ἰλ. Δ. 131, κτλ.· περὶ τῶν μυιῶν κατὰ σμήνη γίνεται λόγος ἐν Β. 469, Π. 641· - ἡ τῶν πτωμάτων μυῖα, σκωληκόμυια, Τ. 25, 31, πρβλ. εὐλή· - παροιμ., μυίης θάρσος, ἐπὶ ὑπερβολικῆς τόλμης, καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν, ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο ἰσχανάᾳ δακέειν Ρ. 570· ἐάν τις... ὥσπερ μ. προσπτῆται Ξεν. Ἀπομν. 3. 11, 5· δειπνεῖν ἄκλητος μυῖα (ἐξυπ. εἰμί), νὰ πηγαίνω ἀπρόσκλητος εἰς δεῖπνον εἶμαι ὡς μυῖα, Ἀντιφάνης ἐν «Προγόνοις» 1. 7· ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν, μεγαλοποιεῖν τὰ πράγματα, Λουκ. Μυίας Ἐγκώμ. ἐν τέλ.· μυῖα στρατιῶτις, μ. κύων, γίνονται δὲ καὶ μέγισταί τινες μυῖαι, ἃς στρατιώτιδας οἱ πολλοὶ καλοῦσιν, οἱ δὲ κύνας αὐτόθι 12. II. χαλκῆ μυῖα, παιδιά τις, ὡς καὶ νῦν, «τυφλομῦγα», Ἰταλ. mosca seca, Πολυδ. Θ΄, 122· μυΐνδα παίζειν αὐτόθι 110, 113, Ἡσύχ. III. ἐν Λέοντ. Τακτ. 19, ἐπὶ ἐλαφρῶν βελῶν, ὡς ἐκ τῆς κεντητικῆς προσβολῆς· πρβλ. musket ἐκ τοῦ muschetta. Ὁ πρῶτος Ἑλλην. τύπος φαίνεται ὅτι ἦτο μυσία, ἢ μυσκία· πρβλ. Σανσκρ. maksh-as, maksh-ikas, Ζενδ. makhsh-i, Λατ. musc-a, mucc-a, (mücke, midge)· Σλαυ. much-a· κτλ.

English (Autenrieth)

fly, house-fly or horse-fly; as symbol of audacity, Il. 17.570. (Il.)

Spanish

mosca

Greek Monotonic

μυῖα: ἡ, μύγα, Λατ. musca, σε Ομήρ. Ιλ.· παροιμ., μυίης θάρσος, λόγω της υπερβολικής θρασύτητάς της, στο ίδ.

Frisk Etymological English

Grammatical information: f.
Meaning: fly (Il.).
Other forms: also μῦα
Compounds: Some compp., e.g. μυ(ι)ο-σόβη f. fan against flies, fly-flap (Delos IIIa, Men.), μύωψ m. horse-fly; goad, spur (s. v.), κυνά-μυια f. dog-fly (s. v.).
Derivatives: 1. μυϊ̃τις, -ιδος f. = θλάσπι, Capsella bursa pastoris (Ps.-Dsc.; Redard 71), also μυιό-πτερον (ibd.), as the separating wall of the fruit was compared with the wing of a fly (Strömberg Pflanzennamen 55). -- 2. μυιϊκός belonging to a fly (gloss.), μυιώδης name of a god in Elis, who was also called μυί-αγρος "fly-catcher" (Plin.). -- 3. μυΐνδα παίζειν play the game μυῖα χαλκῆ (Poll., H.).
Origin: IE [Indo-European] [752]
Etymology: Formation with ι̯α-suffix like νῆσσα, κίσσα and other animals' names (Chantraine Form. 98). Old word for fly, mosquito, found in several languages, but because of its popular character subject to all kinds of transformations. PGr. *μύσ-ι̯α, from where μυῖα, agrees best with Lith. mus-ià, mus-ė̃ fly and with Slav., e.g. OCS mьš-i-ca mosquito. Beside it with k-suffix Lat. mus-ca fly, with n-suffix Arm. mun, gen. mn-oy mosquito, if from *mus-no-. Also an s-less basis *mu-no- is possible as a.o. in OWNo. my n. from PNord. *mū-i̯a- n. There are also forms with (secondarily developped ?) velar: Germ., e.g. OHG mucka Mücke, with ou-diphthong: Slav., e.g. OCS and Russ. múcha fly (IE *mousā) etc., s. WP. 2, 311, Pok. 752, W.-Hofmann s. musca, Fraenkel s. musė̃, Vasmer s. móška; everywhere more forms; on the morphology also Specht Ursprung 43, 203 a. 235. -- Onomatop. origin (from the humming) is quite possible, s. e.g. W.-Hofmann.

Middle Liddell

μυῖα, ἡ,
a fly, Lat. musca, Il.:—proverb., μυίης θάρσος, of excessive boldness, Il.

Frisk Etymology German

μυῖα: {muĩa}
Forms: (auch μῦα)
Grammar: f.
Meaning: Fliege (seit Il.).
Composita: Einzelne Kompp., z.B. μυ(ι)οσόβη f. ‘Fliegenwedel, -klappe’ (Delos seit IIIa, Men. usw.), μύωψ m. Bremse, Sporn (s. bes.), κυνάμυια f. Hundsfliege (s. bes.).
Derivative: Wenige und seltene Ableitungen: 1. μυϊ̃τις, -ιδος f. = θλάσπι, Capsella bursa pastoris (Ps.-Dsk.; Redard 71), auch μυιόπτερον (ebd.), weil die Scheidewand der Frucht mit einem Fliegenflügel verglichen wurde (Strömberg Pflanzennamen 55). — 2. μυιϊκός zur Fliege gehörig (Gloss.), μυιώδης N. eines Gottes in Elis, der auch μυίαγρος "Fliegenfänger" benannt wurde (Plin.). — 3. μυΐνδα παίζειν [[das Spiel μυῖα χαλκῆ spielen]] (Poll., H.).
Etymology: Bildung mit ι̯α-Suffix wie νῆσσα, κίσσα und andere Tiernamen (Chantraine Form. 98). Altes Wort für Fliege, Mücke, das in mehreren Sprachen begegnet, aber wegen seines volkstümlichen Charakters mannigfachen Umbildungen ausgesetzt war. Urgr. *μύσι̯α, woraus μυῖα, stimmt am nächsten zu lit. mus-, mus-ė̃ Fliege und zu slav., z.B. aksl. mьš-i-ca Mücke. Daneben mit k-Suffix lat. mus-ca Fliege, mit n-Suffix arm. mun, Gen. mn-oy Stechmücke, wenn aus *mus-no-. Auch eine slose Grundform *mu-no- ist indessen möglich wie u.a. in awno. my n. aus urnord. *-i̯a- n. Es finden sich auch Formen mit (sekundär entwickeltem ?) Guttural: germ., z.B. ahd. muckaMücke’, mit ou- Diphthong: slav., z.B. aksl. und russ. múcha Fliege (idg. *mousā) u.a.m., s. WP. 2, 311, Pok. 752, W.-Hofmann s. musca, Fraenkel s. musė̃, Vasmer s. móška; überall mit weiteren Formen und reicher Lit.; zur Morphologie noch Specht Ursprung 43, 203 u. 235. — Lautnachahmender Ursprung (wegen des Summens) ist sehr wohl möglich, s. z.B. W.-Hofmann m. Lit.
Page 2,265-266

Mantoulidis Etymological

καί ἀττ. μῦα (=μύγα). Λέξη ἠχοποιημένη ἀπό τό βόμβο τῶν μυγῶν.

Léxico de magia

mosca λαβὼν μυῖαν καὶ στίμιν Kοπτικὸν τρῖψον, ἔγχριε τοὺς ὀφθαλμούς σου toma una mosca y antimonio cóptico, tritúralos y úngete los ojos (en una práctica de visión directa) P VII 335

Translations

Bashkir: себен; Bikol Central: langaw; Bulgarian: муха́; Catalan: mosca; Chinese Cantonese: 雙翅目, 双翅目; Mandarin: 雙翅目, 双翅目; Chukchi: гыръоӈавыт; Eastern Esperanto: muŝo; Faroese: fluga; Finnish: kaksisiipinen; French: mouche; Galician: mosca; Georgian: ბუზი; German: Fliege; Alemannic German: Flüüge; Greek: μύγα; Haitian Creole: mouch; Ido: musho; Japanese: ハエ目, 双翅目; Ladin: moscia; Low German: Fleeg; Macedonian: мува; Maltese: dubbiena; Maori: rango, rangorango; Norwegian Bokmål: toving, tovinge; Nynorsk: toveng; Ojibwe: oojiins; Persian: دوبالان‎; Pitjantjatjara: punpunpa; Plautdietsch: Flieej; Quechua: ch'uspi; Russian: му́ха, двукры́лое; Serbo-Croatian Cyrillic: мува, муха, мушица; Roman: muva, muha, mušica; Skou: lúng; Slovak: mucha; Sorbian Lower Sorbian: mucha; Spanish: mosco, mosca; Swahili: nzi; Swedish: tvåvinge; Telugu: ఈగ; Tocharian B: tanaulyko; Torres Strait Turkish: sinek; Ukrainian: му́ха; Volapük: musak; Welsh: pryf, pryfed; Western Zazaki: mês

af: tweevlerkiges; am: ዝንብ; ang: flēoge; an: diptera; ar: ذوات الجناحين; ast: diptera; atj: mantcocak; ay: chhichhillanka; azb: ایکیقانادلیلار; az: İkiqanadlılar; ban: buyung; be: двухкрылыя; bg: двукрили; bjn: biranga; bn: মাছি; bs: dvokrilci; bxr: хоёр далитан; ca: dípters; ceb: langaw; cs: dvoukřídlí; da: tovinger; de: Zweiflügler; el: δίπτερα; en: fly; eo: dipteroj; es: diptera; et: kahetiivalised; eu: diptera; ext: diptera; fa: مگس; fi: kaksisiipiset; frr: twiijügeten; fr: diptera; ga: cuileog; gl: dípteros; gn: mberu; he: זבובאים; hi: डिप्टेरा; hr: dvokrilci; ht: mouch; hu: kétszárnyúak; hy: երկթևանիներ; id: lalat; ik: nuviivak; io: diptero; is: fluga; it: diptera; ja: ハエ目; jv: laler; kab: tasenfriwin; ka: ორფრთიანები; kk: қосқанаттылар; koi: гут; ko: 파리목; ku: mêş; kv: гут; ky: кош канаттуулар; la: diptera; li: twièvleugelige; ln: nzinzi; lt: dvisparniai; lv: divspārņi; mg: lalitra; mhr: карме; ml: ഡിപ്‌റ്റെറ; mrj: кок шылдыран шӹнгӓвлӓ; ms: lalat; my: ယင်ကောင်; mzn: مقز; nds: tweeflunken; ne: झिँगा; nl: tweevleugeligen; nn: tovengjer; no: tovinger; nv: tsʼíʼii dóó tséʼédǫ́ʼii; or: ମାଛି; os: дыбазыронтæ; pl: muchówki; pt: diptera; qu: iskaylla rapra; ro: diptere; ru: двукрылые; sat: ᱨᱚᱸ; sco: flee; sd: مک; sh: dvokrilci; simple: fly; sk: dvojkrídlovce; sl: dvokrilci; sr: двокрилци; su: laleur; sv: tvåvingar; ta: இருசிறகிப் பூச்சிகள்; te: ఈగ; th: แมลงวัน; tl: diptera; tr: sinek; uk: двокрилі; uz: ikki qanotlilar; vi: ruồi; vls: twêevleuglign; war: langaw; wa: inseke ås deus aiyes; wuu: 双翅目; xmf: ჭანდეფი; yi: פליג; yo: eṣinṣin; zh_yue: 雙翅目; zh: 雙翅目