Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

malo

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβείην, κράτισται -> For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.
Corpus Hippocraticum, Aphorisms 1.6.2

Latin > English (Lewis & Short)

mālo: mālui, malle (old forms, mavolo for malo, Plaut. As. 5, 1, 18; id. Curc. 2, 3, 41; id. Poen. 1, 2, 88; 90; id. Rud. 5, 3, 57; Ter. Hec. 4, 1, 25:
I mavolunt for malunt, Naev. ap. Fest. s. v. stuprum, p. 317 Müll.: mavoluit for maluit, Petr. S. p. 77: mavelim for malim, Plaut. As. 5, 2, 27; id. Aul. 4, 5, 1; id. Capt. 3, 3, 1; id. Bacch. 4, 8, 18; id. Men. 5, 1, 20; id. Mil. 4, 8, 46; id. Merc. 4, 3, 21; 5, 4, 48; id. Poen. 1, 1, 23; 4, 2, 5; 5, 2, 31; id. Pers. 1, 1, 4; id. Rud. 2, 7, 12; id. Truc. 2, 2, 22; 2, 4, 68; 4, 2, 29; 30; 33: mavelis for malis, id. Capt. 2, 2, 20; id. Ps. 1, 2, 8: mavelit for malit, id. Trin. 2, 2, 25: mavellem for mallem, id. Am. 1, 3, 14; id. Curc. 4, 2, 26; id. Bacch. 2, 2, 21; 3, 3, 48; 4, 9, 125; id. Mil. 2, 2, 16; id. Ps. 1, 1, 128; 4, 5, 6; id. Poen. 3, 3, 37: mavolet for malet, id. As. 1, 1, 108), v. a. magis - volo, to choose rather, to prefer.
I In gen., constr. with acc. of the person or thing, with an object-clause, or with subj. (class.).
   (a)    With acc. of the person or thing (rare): bonos et senatum malet, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 4, 2: ambigua, ancipitia malebat, Tac. H. 2, 86: quin omnia malit, Hor. S. 2, 4, 61: quod mallem, which I would prefer, Ov. Tr. 2, 239; id. H. 21, 35: malo, Malo Venusinam quam te, Juv. 6, 167: ridenda poëmata malo, quam te, id. 10, 124; 14, 153.—In late Lat. also with acc. and dat.: ut me aliis omnibus mallet, App. Mag. 73, p. 321, 10.—
   (b)    With object-clause (usu. class. constr.): seseque ii perire mavolunt ibidem, quam, etc., Naev. ap. Fest. p. 317 Müll.; Enn. ap. Varr. L. L. 6, § 81 Müll.; Cic. Off. 1, 19, 65: Cato jam servire quam pugnare mavult, id. Att. 7, 15, 2: maluit illum esse deum, Hor. S. 1, 8, 3; Cic. Att. 13, 22, 3; id. Div. 2, 57, 118: judicium prius de probro quam de re maluit fieri, id. Quint. 2, 9: praetextam sumere mavis, an esse, etc., Juv. 10, 99.—
   (g)    With nom. and inf.: esse quam videri bonus malebat, Sall. C. 54, 5: unde fit ut malim fraterculus esse gigantis, Juv. 4, 98.—
   (d)    With subj. (mostly poet.): mallem ... cognoscerem, Cic. Fam. 7, 14: mallem divitias mihi dedisses, Quam, etc., Cat. 24, 4: fabula sit mavult, quam sine amore deus, Tib. 2, 3, 32: malo pater tibi sit Thersites, Juv. 8, 269.—Sometimes with comp. abl. instead of quam (poet. and in post-Aug. prose): nullos his mallem ludos spectasse, rather than these, Hor. S. 2, 8, 79: ne dubitaret armis incruentas conditiones malle, to choose rather than arms, prefer to arms, Tac. A. 12, 46.—Sometimes followed pleonastically by potius: se ab omnibus desertos potius quam abs to defensos esse malunt, Cic. Div. in Caecil. 6, 21: an ille Uticae potius, quam Romae, cum alienis esse quam cum suis maluisset? id. Lig. 2, 5; id. Cat. ap. Fam. 15, 5, 2; Anton. ap. Cic. Att. 14, 13, A, 3.—Also by quam: qui magis vere vincere, quam diu imperare malit, Liv. 22, 34 fin.—Strengthened by multo or haud paulo: meo judicio multo stare malo, quam aliorum, much rather, Cic. Att. 12, 21, 5: haud paulo hunc animum malim quam, etc., id. Tusc. 1, 42, 99.—
II In partic., to be more favorable to one: in hac re malo universae Asiae et negotiatoribus, Cic. Att. 2, 16, 4: quamquam illi omnia malo, quam mihi, i. e. would rather he had them, id. Planc. 24, 59.—Hence, mālens, entis, P. a., preferring (late Lat.), Hier. in Matt. 2, ad 14, 4; Aug. c. Jul. 4, 14, 68.

Latin > French (Gaffiot)

mālō,⁷ māvīs, mālŭī, mālle, (= magis volo Cic. Or. 154 ), tr.,
1 aimer mieux, préférer : bonos Cæl. d. Cic. Fam. 8, 4, 2, préférer le parti des bons citoyens ; incerta pro certis Sall. C. 17, 8, préférer l’incertain au certain, cf. Tac. H. 2, 86 ; multo malo Cic. Att. 15, 18, 2, j’aime beaucoup mieux ; nihil malle quam pacem Cic. Fam. 2, 16, 3, ne rien préférer à la paix || [avec inf.] : servire quam pugnare Cic. Att. 7, 15, 2, aimer mieux être esclave que combattre ; statuite utrum colonis vestris consulere malitis an iis... Cic. Font. 15, examinez si vous aimez mieux vous intéresser à vos colons qu’à ceux... || [avec prop. inf.] : scripta nostra nusquam malo esse quam apud te Cic. Att. 13, 22, 3, mes écrits, il n’y a pas d’endroit où j’aime mieux les voir que chez toi ; principem se esse mavult quam videri Cic. Off. 1, 65, il aime mieux être que paraître le premier ; esse quam videri bonus malebat Sall. C. 54, 5, il aimait mieux être que paraître bon, cf. Cic. Phil. 8, 27 ; 10, 7 ; [inf. pass.] Cæcil. 21 || [avec subj.] : malo non roges Cic. Tusc. 1, 17, j’aime mieux que tu ne poses pas de question ; mallem... cognoscerem Cic. Fam. 7, 14, 2, j’aurais mieux aimé apprendre... || [av. potius ] : se ab omnibus desertos potius quam abs te defensos esse malunt Cic. Cæcil. 21, ils aiment mieux être abandonnés par tout le monde plutôt que d’être défendus par toi ; [avec magis ] Liv. 22, 34, 11 || [compl. à l’abl., poét.] : nullos his mallem ludos spectasse Hor. S. 2, 8, 79, il n’y a pas de spectacle que j’eusse mieux aimé voir que celui-là, cf. Tac. Ann. 12, 46 || [avec attribut] utrum malles te semel ut Lælium consulem an ut Cinnam quater ? Cic. Tusc. 5, 54, qu’aurais-tu préféré ? être une fois un consul comme Lælius ou quatre fois un consul comme Cinna, cf. Br. 148
2 aimer mieux qqch. pour qqn : illi omnia malo quam mihi Cic. Planc. 59, j’aime mieux tous les avantages pour lui que pour moi || abst] être plutôt favorable à : in hac re malo universæ Asiæ Cic. Att. 2, 16, 4, en cette affaire je suis plutôt pour l’ensemble de l’Asie. mavolo Pl. Curc. 320 ; mavelim, etc. Pl. Capt. 270 ; Trin. 306, etc. ; mavellem Pl. Amph. 512 ; mavoluit Petr. 77, 5 || part. malens Tert. Pud. 2 et 18 ; Hier. Ep. 100, 2.

Latin > German (Georges)

mālo, māluī, mālle (st. mavolo aus magis volo), lieber wollen, I) im allg.: α) m. folg. Acc. der Sache od. Person, leges, Tac.: ambigua, Tac.: crucem, Lact.: bonos malet, lieber zu Freunden haben wollen, Cael. in Cic. ep.: haud paulo hunc animum malim, Cic.: quod mallem (als Parenthese), was od. wie ich lieber wollte od. sähe, Ov.: m. folg. quam (als), homines malunt exempla quam verba, Lact.: m. komparat. Abl., armis incruentas condiciones malle, l. w. als die Waffen, Tac.: ut me aliis omnibus mallet, mich lieber (heiraten) wollte als alle anderen, Apul. apol. 73 extr. – β) m. Infin.: multo stare malo, Cic.: servire quam pugnare mavult, Cic.: quibus (civibus) salvis atque incolumibus rem obtinere malebat, Caes.: capi ergo mavultis ab avarissimo et crudelissimo hoste, Liv.: mit komparat. Abl., nullos his mallem ludos spectasse, als diese, Hor. – γ) mit Acc. u. Infin.: malo me vinci quam vincere, Cic.: qui se bene mori quam turpiter vivere maluit, Liv. – u. malo mit potius verb., Uticae potius quam Romae esse maluisset, Cic.: u. mit magis, s. 1. magisno. II, B, a. – δ) m. Nom. u. Infin.: esse quam videri bonus malebat, Sall. Cat. 54, 6 (vgl. ου γὰρ δοκειν δίκαιος, ἀλλ᾽ εὶναι θέλω, Aesch. Sept. adv. Theb. 592). – ε) m. folg. Coniunctiv: mallem... cognoscerem, Cic.: mallem dedisses, Catull.: malo populus Romanus mortuum Ciceronem quam vivum desideret, Sen. rhet. – II) insbes., jmdm. etw. lieber gönnen, ihm günstiger sein, in hac re malo universae Asiae, Cic. ad Att. 2, 16, 4: ego vero quamquam illi omnia malo quam mihi, Cic. Planc. 59. – / Nicht zsgz. mavolo, Plaut. asin. 835; Curc. 320 u.a. Ter. Hec. 540: mavolunt, Naev. bell. Punic. lib. 3. fr. 4 V. (bei Fest. 317 [a], 27): mavelim, Plaut. asin. 877 u. merc. 889: mavelis, Plaut. capt. 270 u.a.: mavelit, Plaut. trin. 306: mavellem, Plaut. Amph. 512 u.a.: mavolet, Plaut. asin. 121: mavoluit, Petron. 77, 5. Vgl. Neue-Wagener Formenl.3 3, 620 f. u. Georges Lexik. d. lat. Wortf. S. 404 u. 405. – Fut. malebit, Iul. Val. 3, 58 (34). – Partiz. malēns, Tert. de pudic. 2 u. 18: malentes, Hieron. epist. 100, 2.

Spanish > Greek

ἀμβλωθρίδιος, ἄθλιος, ἀλυσιτελής, αἰσχρός, δύσωρος, ἄμοιος, ἔλλερος, ἀτριβής, ἄλλος

Latin > English

malo malle, malui, - V :: prefer; incline toward, wish rather