Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

πόρρω

Μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον -> Not to be born is, past all prizing, best.
Sophocles, Oedipus Coloneus l. 1225
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: πόρρω Medium diacritics: πόρρω Low diacritics: πόρρω Capitals: ΠΟΡΡΩ
Transliteration A: pórrō Transliteration B: porrō Transliteration C: porro Beta Code: po/rrw

English (LSJ)

πόρρ-ωθεν, πορρ-ωτέρω, A v. πρόσω, πρόσωθεν, etc. πορσαίνω, v. πορσύνω.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

πόρρω: -ωθεν, -ωτέρω, πορρωτέρωθεν, ἴδε ἐν λέξ. πρόσω, πρόσωθεν.

French (Bailly abrégé)

adv.
I. en avant :
1 avec idée de lieu τὸ πόρρω ATT en avant ; avec un gén. : προβαίνειν πόρρω τῆς μοχθηρίας XÉN aller bien avant ou s’enfoncer dans la voie du vice;
2 avec idée de temps ἐκάθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας XÉN ils dormirent jusqu’à une heure avancée du jour ; πόρρω τῆς ἡλικίας PLUT dans un âge avancé ; τὸ ou τὰ πόρρω ATT ce qui est en avant, l’avenir;
II. loin, très loin de, gén. ; avec une prép. : πόρρω ἀπό τινος loin de, etc.
Cp. πορρωτέρω, Sp. πορρωτάτω.
Étymologie: par assimil. p. πόρσω, de πρόσω.

English (Thayer)

(allied with πρό, Curtius, § 380)), adverb (from Plato, Xenophon down), far, at a distance, a great way off: Winer s Grammar, § 54,2a.; Buttmann, § 129,11); comparitive πορρωτέρω, in L Tr WH πορρώτερον (Polybius, others)), further: Luke 24:28.

Greek Monolingual

ΜΑ επίρρ. βλ. πρόσω.

Greek Monotonic

πόρρω: -ωθεν, -ωτέρω, -ωθεν, βλ. πρόσω, πρόσωθεν.

Russian (Dvoretsky)

πόρρω:
I эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρσω adv. (compar. πορρωτέρω, προσωτέρω, πόρσιον и πορρώτερον, superl. πορρωτάτο, προσωτάτο, προσώτατα и πόρσιστα) (тж. τὸ, τοῦ и τὰ π.)
1) вперед, дальше (φέρειν τινά Hom.; ἰέναι τοῦ π. Xen.): ὄρμενος π. Hom. устремляющийся вперед; αἰεὶ τὸ π. Her. все дальше вперед;
2) больше: πορροτέρω τοῦ δέοντος Plat. больше, чем следует; μὴ π. φωνεῖν Soph. не говорить больше, замолчать;
3) далеко, вдали (ἐγγὺς καὶ π. Aesch.; π. ἀπέχειν ἀπό τινος NT): π. γενέσθαι Xen. удалиться; οἱ π. βάρβαροι Arst. дальние неэллинские племена; π. που εἶναι τοῦ οἴεσθαι Plat. быть далеким от мысли;
4) слишком далеко: π. ἀποτείνειν (sc. τὸν λόγον) Plat. слишком затянуть беседу;
5) впредь, в дальнейшем, в будущем: π. καὶ ὀπίσσω λεύσσειν Hom. глядеть в будущее и в прошлое; μέχρι π. διαμένειν Arst. оставаться и впредь, длиться, сохраняться; π. τῆς ἡμέρας οὔσης Aeschin. так как было уже поздно.
II эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρσω praep. cum gen.
1) вдали от, далеко от (οὐ π. τινός Plat., Plut.);
2) вдаль, вглубь, вперед: π. σοφίας ἐλαύνειν Plat. зайти далеко в философии;
3) поздно: μέχρι π. τῆς ἡμέρας Xen. до позднего часа; ἔδοξε μοι π. τῶν νυκτῶν εἶναι Plat. мне показалось, что (уже) поздний час ночи; π. τῆς ἡλικίας Plat., Plut. в пожилом возрасте.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

πόρρω, Ion. πρόσω, poët. ook πρόσσω en πόρσω [πρό, ~ ὀπίσω] comp. πορρωτέρω, προσωτέρω, later ook προσώτερον, zelden πόρσιον; superl. πορρωτάτω, προσωτάτω Ion. ook προσώτατα, zelden πόρσιστα, ver(der) adv. van plaats plaats waarheen naar voren, verder:; ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε trekt voorwaarts en moedigt elkaar aan Il. 12.274; met ἀεί steeds verder:; ἐπορεύετο αἰεὶ τὸ πρόσω hij rukte steeds verder op Hdt. 7.30.1; comp..; προσωτέρω Ἰσσηδόνων... ἀπικέσθαι verder dan het land van de Issedoniërs gekomen zijn Hdt. 4.16.1; overdr..; οὐκ ἔχω προσωτέρω εἰπεῖν τούτων meer dan dat kan ik er niet over zeggen Hdt. 6.124.2; προσωτέρω τοῦ δέοντος meer dan nodig Plat. Resp. 562d; subst. τὸ πρόσω het vervolg:; προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου ik zal overgaan naar het vervolg van mijn verhaal Hdt. 1.5.3; ἐς τὸ πρόσω οὐδὲν προεκόπτετο τῶν πρηγμάτων er werd geen enkele vooruitgang geboekt Hdt. 3.56.1; verder dan nodig, te veel:. πόρρω ἀποτενοῦμεν we zullen (de discussie) te veel rekken Plat. Grg. 458b; οὐ πόρρω ἐθελήσαιμ ’ ἂν πιεῖν ik zou niet te veel willen drinken Plat. Smp. 176d. van afstand ver weg, in de verte:. ὅπως... ὡς προσώτατ ’ ἐκφύγω zodat ik zo ver mogelijk kan wegvluchten Soph. El. 391; εἴτ ’ ἐγγύς, εἴτε πόρρω hetzij dichtbij, hetzij ver weg Plat. Prot. 356e; οἱ πόρρω βάρβαροι de vreemde volkeren ver weg Aristot. EN 1149a11. van tijd (ver) in de toekomst:. πρόσσω καὶ ὀπίσσω λεύσσει hij kijkt vooruit en terug Il. 3.109; πρόσω τιμὰς νέμειν onze voorrechten ook in de toekomst behouden Aeschl. Eum. 747. prep. met gen. van plaats plaats waarheen verder in:; πρόσω τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν verder de rivier ingaan Xen. An. 4.3.28; πρόσω... ἀπὸ τοῦ τείχους ver van de muur af Xen. Cyr. 5.4.49; overdr. ver in, verder in:; εἰ μὴ πρόσω ἀρετῆς ἀνήκοι als hij niet een hoge graad van deugd bereikt heeft Hdt. 7.237.2; met ἀεί steeds verder:. τοὺς πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας degenen die steeds verder gaan in filosofie Plat. Grg. 486a. van afstand ver af van:; οὐ πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου niet ver van de Hellespont. Hdt. 5.13.1; overdr.. πρόσω δικαίων ver van rechtvaardigheid afstaand Aeschl. Eum. 414; πόρρω που τῶν ἐμαυτῷ πεπολιτευμένων τίθεμαι ik reken (dit) ver buiten mijn politieke daden Dem. 18.299. van tijd ver in, laat in:. ὡς πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο omdat het al diep in de nacht was Hdt. 9.44.1; βίοτου... πόρσω gevorderd in jaren Eur. Alc. 910; διαλέγεσθαι πόρρω τῶν νυκτῶν tot diep in de nacht discussiëren Plat. Smp. 217d.
πόρρω, Ion. πρόσω, poët. ook πρόσσω en πόρσω [πρό, ~ ὀπίσω] comp. πορρωτέρω, προσωτέρω, later ook προσώτερον, zelden πόρσιον; superl. πορρωτάτω, προσωτάτω Ion. ook προσώτατα, zelden πόρσιστα, ver(der) adv. van plaats plaats waarheen naar voren, verder:; ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε trekt voorwaarts en moedigt elkaar aan Il. 12.274; met ἀεί steeds verder:; ἐπορεύετο αἰεὶ τὸ πρόσω hij rukte steeds verder op Hdt. 7.30.1; comp..; προσωτέρω Ἰσσηδόνων... ἀπικέσθαι verder dan het land van de Issedoniërs gekomen zijn Hdt. 4.16.1; overdr..; οὐκ ἔχω προσωτέρω εἰπεῖν τούτων meer dan dat kan ik er niet over zeggen Hdt. 6.124.2; προσωτέρω τοῦ δέοντος meer dan nodig Plat. Resp. 562d; subst. τὸ πρόσω het vervolg:; προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου ik zal overgaan naar het vervolg van mijn verhaal Hdt. 1.5.3; ἐς τὸ πρόσω οὐδὲν προεκόπτετο τῶν πρηγμάτων er werd geen enkele vooruitgang geboekt Hdt. 3.56.1; verder dan nodig, te veel:. πόρρω ἀποτενοῦμεν we zullen (de discussie) te veel rekken Plat. Grg. 458b; οὐ πόρρω ἐθελήσαιμ ’ ἂν πιεῖν ik zou niet te veel willen drinken Plat. Smp. 176d. van afstand ver weg, in de verte:. ὅπως... ὡς προσώτατ ’ ἐκφύγω zodat ik zo ver mogelijk kan wegvluchten Soph. El. 391; εἴτ ’ ἐγγύς, εἴτε πόρρω hetzij dichtbij, hetzij ver weg Plat. Prot. 356e; οἱ πόρρω βάρβαροι de vreemde volkeren ver weg Aristot. EN 1149a11. van tijd (ver) in de toekomst:. πρόσσω καὶ ὀπίσσω λεύσσει hij kijkt vooruit en terug Il. 3.109; πρόσω τιμὰς νέμειν onze voorrechten ook in de toekomst behouden Aeschl. Eum. 747. prep. met gen. van plaats plaats waarheen verder in:; πρόσω τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν verder de rivier ingaan Xen. An. 4.3.28; πρόσω... ἀπὸ τοῦ τείχους ver van de muur af Xen. Cyr. 5.4.49; overdr. ver in, verder in:; εἰ μὴ πρόσω ἀρετῆς ἀνήκοι als hij niet een hoge graad van deugd bereikt heeft Hdt. 7.237.2; met ἀεί steeds verder:. τοὺς πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας degenen die steeds verder gaan in filosofie Plat. Grg. 486a. van afstand ver af van:; οὐ πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου niet ver van de Hellespont. Hdt. 5.13.1; overdr.. πρόσω δικαίων ver van rechtvaardigheid afstaand Aeschl. Eum. 414; πόρρω που τῶν ἐμαυτῷ πεπολιτευμένων τίθεμαι ik reken (dit) ver buiten mijn politieke daden Dem. 18.299. van tijd ver in, laat in:. ὡς πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο omdat het al diep in de nacht was Hdt. 9.44.1; βίοτου... πόρσω gevorderd in jaren Eur. Alc. 910; διαλέγεσθαι πόρρω τῶν νυκτῶν tot diep in de nacht discussiëren Plat. Smp. 217d.

Chinese

原文音譯:pÒ¸?w 坡羅
詞類次數:副詞(3)
原文字根:以前 相當於: (רָחֹוק‎) (רָחַק‎)
字義溯源:向前,遠,還遠,久遠,遠非(絕非);源自(πρό)*=前)
出現次數:總共(3);太(1);可(1);路(1)
譯字彙編
1) 遠(2) 太15:8; 可7:6;
2) 還遠(1) 路14:32

English (Woodhouse)

πόρρω = (see also: πρόσω) away, forward, far off, onwards, straight on

⇢ Look up "πόρρω" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)