Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἔλαιον

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες -> The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἔλαιον Medium diacritics: ἔλαιον Low diacritics: έλαιον Capitals: ΕΛΑΙΟΝ
Transliteration A: élaion Transliteration B: elaion Transliteration C: elaion Beta Code: e)/laion

English (LSJ)

τό, (ἐλαία) A olive-oil, in Hom. mostly anointing-oil, used after the bath, λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ' ἐλαίῳ Il.10.577, cf. 14.171, 18.350, etc.; before wrestling and other gymnastic exercises, πωλησεῦντι τὸ ἔ. εἰς τὸ γυμνάσιον IG12(1).3 (Rhodes); ἔ. θεῖναι to provide oil at the baths, ib.4.597,606 (Argos): prov., πῦρ ἐλαίῳ κοιμίσαι Lyr.Alex.Adesp.8 (a); ἐλαίῳ πῦρ κατας βεννύναι Luc.Tim.44; εὐῶδες ἔ. Od.2.339; ῥοδόεν (rose-scented) Il.23.186; ἔ. ῥόδινον Hp. Mul.2.135; ἔ. λευκον ib.136; τοῦ λευκοτάτου πάντων ἐ. Σαμιακοῦ Antiph.331. II any oily substance, ἔ. χήνειον Hp.Mul.2.194; κίκινον, ἀμυγδάλινον ἔ., etc., Dsc.1.32,33, etc.; ῥαφάνινον ἔλαιον PAmh.2.93 (ii A.D.), etc.; ἔ. ἀπὸ σελαχῶν, like our 'cod-liver oil', Arist.HA520a18; ἔ. ἀπὸ γάλακτος butter, Hecat.154 J. III at Athens, oil-market, ἀναμενῶ σε . . πρὸς τοὔλαιον Men.896.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 788] τό, 1) Oliven-, Baumöl, von Hom. an überall; bes. das Salböl, im Bade u. beim Ringen, dah. ἐλαίου ὄζειν, von häufig Ringenden; durch mancherlei Zuthat wohlriechend gemacht, εὐῶδες Od. 2, 339, ῥοδόεν Il. 23, 186. – 2) übh. Fettigkeit, bes. flüssige, ὑός, Schweinefett, Schmalz, Hippocr. – 3) der Ort, wo Oel verkauft wird, Men. bei Eust. 1595 Poll. 9, 47.

Greek (Liddell-Scott)

ἔλαιον: τό, (ἐλαία) ἐλαιόλαδον, Λατ. oleum, olivum, παρ’ Ὁμ. κα ὰ τὸ πλεῖστον ἔλαιον δι’ οὗ ἐχρίοντο μετὰ τὸ λουτρόν, λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ (ἴδε τὴν λ. λίπα) Ἰλ. Κ. 577, πρβλ. Ξ. 171., Σ. 350, κτλ.· ἢ πρὸ τῆς πάλης καὶ ἄλλων γυμναστικῶν ἀσκήσεων (ἴδε ἀλειπτής)· ἐλ. θεῖναι (ἐν γυμνασίῳ καὶ Βαλανείῳ) παρασχεῖν, Συλλ. Ἐπιγρ. 1122, 1123· ἐλαίου ὄζειν, παροιμ. ἐπὶ τῶν συχναζόντων εἰς τὴν παλαίστραν· οὐδέποτε παρ’ Ὁμ. ὡς τροφή· ― τὰ Ὁμηρ. ἐπίθετα εἶναι εὐῶδες Ὀδ. Β. 339· ῥοδόεν (ἔχων τὴν εὐωδίαν τῶν ῥόδων) Ἰλ. Ψ. 186, πρβλ. Ἱκέσιον παρ’ Ἀθην. 689Β· ἔλ. ῥόδινον, ἀπαντᾷ συχνάκις παρ’ Ἱππ. 653. 42, κτλ.· ὡσαύτως ἔλ. λευκὸν αὐτόθι 55, κτλ.· τοῦ λευκοτάτου πάντων ἐλ. Σαμιακοῦ Ἀντιφάν. ἐν Ἀδήλ. 19. ΙΙ. πᾶσα ἐλαιώδης οὐσία, ἔλ. χήνειον Ἱππ. 668. 30, κτλ.· ἔλ. ἀπὸ σελαχῶν, ὡς τὸ νεώτερον ἔλαιον τοῦ ὀνίσκου, «μουρουνόλαδο», ἔλ. ἀπὸ γάλακτος, βούτυρον Ἑκαταῖος σ. 62. ΙΙΙ. ἐν Ἀθήναις, ἡ ἀγορὰ ἔνθα ἐγίνετο ἡ πώλησις τοῦ ἐλαίου, «τὰ λαδάδικα», ἀναμενῶ σε..., πρὸς τοὔλαιον Μένανδ. ἐν Ἀδήλ. 338· πρβλ. μύρον, ἰχθύς.

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
huile d’olive, huile en gén.
Étymologie: ἐλαία.

English (Autenrieth)

olive-oil; εὐῶδες, Od. 2.339; οδόεν, Il. 23.186. See λίπα.

English (Slater)

ἔλαιον
   1 olive oil σὺν δ' ἐλαίῳ φαρμακώσαισ ἀντίτομα (P. 4.221)

Spanish (DGE)

-ου, τό

• Alolema(s): chipr. e-la-i-wo, Test.Salaminia 1 (VII/VI a.C.)

• Grafía: frec. graf. ἔλε-
I de oliva
1 aceite
a) para ungir, frec. perfumado ἔ. ἀμβρόσιον ἑδανόν, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν aceite divino y perfumado, que estaba ya aromatizado para ella, Il.14.171, ῥοδόεν ἔ. aceite de rosas, Il.23.186, cf. Hp.Mul.2.202, εὐῶδες ἔ. aceite perfumado, Od.2.339, αἱ δὲ κόμαι θυόεντα πέδῳ λείβουσιν ἔλαια sus cabellos derraman por tierra aceites perfumados Call.Ap.38, cf. Eu.Luc.7.46, en usos funerarios Test.Salaminia l.c.
para uso en el gimnasio y los baños, B.10.23, καταγοράζεσθαι ... ἔ. εἰς τὸ γυμνάσιον IG 12(9).236.21 (Eretria II/I a.C.), ἔ. βαλανευ(τικόν) PTeb.117.61 (I a.C.), ἔ. θεῖναι proveer de aceite, IG 4.597.13, 606.8 (Argos), cf. IStratonikeia 527.7 (Lagina II d.C.), Hierocl.Facet.111
para uso en fiestas y celebraciones ἐν μὲν ταῖς ... πατρίοις ἑορταῖς ἠρωματισμένον [τιθε] ὶς ἔ. IPr.112.63 (I a.C.)
de dif. clases ἔ. λευκόν aceite refinado, fino τοῦ λευκοτάτου πάντων ἐλαίου Σαμιακοῦ ... μετρητής Antiph.212.2, cf. ID 372A.79 (III/II a.C.), PCustoms 473.3 (III d.C.), αἰγύπτιον ἔ. λευκὸν ἢ ῥόδινον aceite egipcio refinado o de rosas Hp.Mul.2.136, ἀλίφο[ν] τες ἐλαίῳ μὲν ἐφθῷ πεπληρωμένῳ τῆς τῶν ἀρωμάτων ἀφθονίας ungiendo de aceite cocido mezclado con una cantidad abundante de aromas, SEG 15.330.62 (Acrefia I d.C.), ἔ. ὀμφάκινον aceite de olivas verdes, PHolm.35
como tratamiento ἀλείφειν δὲ ἐλαίῳ Mnesith.Ath.20.10, cf. Thphr.HP 9.11.1, LXX Is.1.6, Eu.Luc.10.34, Gal.6.196, Steph.in Gal.Glauc.26, 201;
b) como alimento οἴνῳ ... μᾶλλον ἐνάρθμιον, αὐτὰρ ἐλαίῳ οὐκ ἐθέλει con el vino es más afín, pero con el aceite no quiere serlo dicho del agua, Emp.B 91, τοῦτ' ἐρίῳ σοι ἐνστάζουσιν κατὰ μικρὸν ... ὥσπερ ἔ. te lo destilan de una brizna de lana gota a gota como si fuera aceite del sueldo por ser escaso tras la guerra con Esparta, Ar.V.702, σῖτος ἢ ἔ. Aen.Tact.10.12, cf. LXX 3Re.17.12, De.7.13, 11.14, Herm.Mand.11.15, μετ' ἐλαίου ... ἑψεῖν Dieuch.15.96, cf. 81, 87, Orib.4.9.2, 3, 5, en listas de alimentos τὰ δι' ἐλαίου καὶ γάρου ῥοφήματα gachas hechas a base de aceite de oliva y garo Steph.in Gal.Glauc.140, distribuido a la población PMich.795A.6 (V/VI d.C.);
c) para alumbrado, Thphr.Ign.27, Eu.Matt.25.3, PMag.2.146;
d) hirviendo para rechazar asedios ἔ. τεθερμασμένον Apollod.Poliorc.183.8, cf. 10;
e) en compar. y fig. ἡ δὲ (λέξις) ... ὥσπερ ἔ. ... ῥέουσα la (expresión) que fluye como aceite ref. a la de Demóstenes, D.H.Dem.20.5, cf. LXX Ps.44.8
gener. ἔ. ξενικόν aceite de importación, PTeb.121.100 (I a.C.).
2 jud. crist. aceite como óleos en sacrificios y purificaciones, LXX Ge.28.18, LXX Ex.30.25, ἄρτον ... ἐξ ἐλαίου pan de aceite como ofrenda, LXX Ex.29.23
en la unción de enfermos y en exorcismos Const.App.8.29.3, Serap.Euch.5, 6, 17, en la iniciación gnóstica, mezclado con agua, Iren.Lugd.Haer.1.21.4, en el bautismo Const.App.3.16.4, PMag.Christ.12.7, τὸ μυστικὸν ἔ. óleo de los catecúmenos, aceite bautismal Gr.Nyss.Bapt.Chr.225.23, en sent. alegór. τὸ ἔ. αὐτός ἐστιν ὁ κύριος el aceite (en un texto bíblico) es una alegoría del propio Señor Clem.Al.Paed.2.8.62.
3 colect. la aceituna, la cosecha de aceituna (τὸ) ἔ. δέδωκεν χοῦς ς la aceituna ha producido 6 coes de aceite PPetr.1.29.7 (III a.C.), cf. Apoc.6.6.
II de otros líquidos grasos
1 líquido oleoso, aceite obtenido de otros frutos o semillas ἔ. κνήκινον aceite de azafrán, PRev.Laws.49.18 (III a.C.), ἔ. σησάμινον aceite de sésamo, PRev.Laws 51.13 (III a.C.), ἀμυγδάλινον ἔ. aceite de almendra Dsc.1.33.1, ῥαφάνινον ἔ. aceite de rábano Dsc.1.37, Gal.11.750, PFay.96.16 (II d.C.), σμύρνινον ἔ. aceite de mirra usado en cosmética, LXX Es.2.12, κίκινον ἔ. aceite de ricino Dsc.1.32.1, ἔ. δικτάμνινον aceite de díctamo, Alch.Fr.Pap.3.57, στυράκινον ἔ. aceite de estoraque, PMag.4.1340.
2 de animales grasa, aceite ἔ. ἀπὸ γάλακτος mantequilla Hecat.154, χήνειον ἔ. grasa de oca Hp.Mul.2.194, de pescado, Arist.HA 520a18, τῶν δελφίνων A.Matt.18.
3 extraído de la tierra aceite, petróleo τὸ δὲ ἔ. ... οἱ Πέρσαι καλέουσι ... ῥαδινάκην· ἔστι δὲ μέλαν καὶ ὀδμὴν παρεχόμενον βαρέαν Hdt.6.119. • DMic.: e-ra3-wo.

English (Strong)

neuter of the same as ἐλαία; olive oil: oil.

English (Thayer)

ἐλαίου, τό (from Homer down), the Sept. chiefly for שֶׁמֶן, also for יִצְהָר; olive-oil: used for feeding lamps, Athen. 15, c. 11) (cf. under the word μύρον), ἀγαλλίασις); mentioned among articles of commerce, Winer s RWB, under the word Oel; Furrer in Schenkel 4:354; Schnedermann, Die Biblical Symbolik des Oelbaumes u. d. Oeles, in the Zeitschr. f. d. luth. Theol. for 1874, p. 4ff; (B. D., under the word Smith's Bible Dictionary, Oil, II:4; and Meyer edition Weiss on Mark 6:13).

Greek Monotonic

ἔλαιον: τό (ἐλαία), ελαιόλαδο, λάδι από ελιά, Λατ. oleum, olivum, σε Όμηρ.

Russian (Dvoretsky)

ἔλαιον: τό
1) оливковое масло, елей Hom.;
2) маслянистое вещество (τινὰ φυτὰ ποιοῦσιν ἔ. Arst.): ἔ. ἀπὸ σελαχῶν Arst. рыбий жир;
3) масличный рынок Men.

Middle Liddell

ἔλαιον, ου, τό, ἐλαία
olive-oil, Lat. oleum, olivum, Hom.

Chinese

原文音譯:œlaion 誒來按
詞類次數:名詞(11)
原文字根:橄欖(油) 相當於: (שֶׁמֶן‎)
字義溯源:橄欖油,油;源自(ἐλαία)*=橄欖)
出現次數:總共(11);太(3);可(1);路(3);來(1);雅(1);啓(2)
譯字彙編
1) 油(7) 太25:3; 太25:4; 太25:8; 路16:6; 來1:9; 啓6:6; 啓18:13;
2) 用油(4) 可6:13; 路7:46; 路10:34; 雅5:14

English (Woodhouse)

ἔλαιον = oil

⇢ Look up "ἔλαιον" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)