Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

talis

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Latin > English (Lewis & Short)

tālis: e, adj. demonstr. stem to-, cf. Gr. τηλίκος,
I such, of such a kind, nature, or quality, such like; with a corresp. qualis, atque, ut, qui, or absol.
I Ingen.
   A With correlatives.
   1    With qualis: talis est quaeque res publica, qualis ejus aut natura aut voluntas, qui illam regit, Cic. Rep. 1, 31, 47: ut facillime, quales simus, tales esse videamur, id. Off. 2, 13, 44: cum esset talis, qualem te esse video, id. Mur. 14, 32; id. Rep. 1, 26, 41: quale solet viscum virere ... Talis erat species, Verg. A. 6, 208; cf. Cic. Rep. 1, 31, 47.—
   2    With atque: faxo tali eum mactatum, atque hic est, infortunio, Ter. Phorm. 5, 8 (9), 39: honos tali populi Romani voluntate paucis est delatus ac mihi, Cic. Vatin. 4, 10.—
   3    With ut: tales nos esse putamus, ut jure laudemur, Cic. Off. 1, 26, 91: nunc rationem videtis esse talem, ut, etc., id. Rep. 2, 22, 39: talia esse scio, ut, etc., Liv. 42, 42, 7.—
   4    With qui: talem te esse oportet, qui primum te ab impiorum civium societate sejungas, Cic. Fam. 10, 6, 3: ultima talis erit, quae mea prima fides, Prop. 2, 20 (3, 13), 34; Stat. Th. 2, 170.—
   B Absol.
   1    In gen., such, the like: sin est probus (Cresphontes maritus meus), Cur talem invitam invitum cogis linquere? Enn. ap. Auct. Her. 2, 24, 38 (Trag. v. 158 Vahl.): quoi in re tali jam subvenisti antidhac, Plaut. Aul. 2, 8, 26: aliquid tale putavi fore, Cic. Att. 16, 8, 2: tantum abest, ut et ipsi tale quicquam facturi fueritis, Liv. 26, 31, 5: a quo tale quid dictum referretur, id. 5, 1, 7: quod erit ejusmodi, nihil ut tale ullā in re publicā reperiatur, Cic. Rep. 2, 23, 42: omnem legem esse laudabilem, quibusdam talibus argumentis docent, id. Leg. 2, 5, 11; cf. id. Univ. 7: haec taliaque vociferantes, Liv. 5, 2, 13; cf. Tac. A. 11, 24: nil metuens tale, Ov. Tr. 5, 12, 67.—
   2    Esp., in discourse, etc., referring to something that follows, the following, as follows, such as this, etc.: talia commemorat lacrimans, exterrita somno: Eurydica, etc., Enn. ap. Cic. Div. 1, 20, 40 (Ann. v. 37 Vahl.): talia fatur: Salve, etc., Verg. A. 5, 79; 1, 559; 6, 372: talia tum placido Saturnius edidit ore: dicite, etc., Ov. M. 8, 703: id tale est: occidisti hominem, etc., Quint. 7, 1, 6; cf. id. 5, 10, 82; 9, 2, 41: quae talia, Verg. A. 7, 21; 10, 298: tali modo liberatus est, as follows, Nep. Cim. 2, 1.—
II In partic., pregn., like the Gr. τοιόσδε or τοιοῦτος,> of such an especial kind or nature (both in a good and a bad sense), so distinguished, great, excellent, good, beautiful, fine, etc., so great, extreme, bad, etc., such emphatically, = tantus: ubi tu, talis vir, falsum autumas, Plaut. Capt. 5, 2, 2: oculos corrumpis talis, id. Merc. 3, 1, 3: talem, tali genere atque animo natum ex tantā familiā, Ter. Ad. 3, 1, 10: istam times, ne illum talem praeripiat tibi, id. Eun. 1, 2, 81; cf.: quibus rebus tantis, talibus gestis, quid fuit causae, cur, etc.? Cic. Phil. 2, 29, 71: quae tuā sponte faceres in hominem tantum et talem, calamitosum, id. Fam. 13, 66, 1: urbes tantas atque tales, id. N. D. 3, 38, 92; id. Fam. 15, 4, 14: quid negotii geritur, in quo ille tot et tales viros defatigat? id. Quint. 13, 42: judices tali dignitate praediti, id. Clu. 53, 147; Caes. B. C. 1, 53: pro tali facinore, id. B. G. 6, 34 fin.; Sall. J. 10, 8: tamen is ad id locorum talis vir consulatum petere non audebat, id. ib. 63, 6: tali tempore, at so critical a time, Balb. ap. Cic. Att. 8, 15, A, 1; Liv. 22, 35, 7; 30, 37, 8; Verg. A. 11, 303 al.—Hence, adv.: tālĭter, in such wise, in such sort, so (post-Aug.): qualiter ... taliter, Mart. 5, 7, 3; Plin. 35, 11, 40, § 124; Pall. 9, 8, 1.

Latin > French (Gaffiot)

tālis,⁶ e, démonstr. de qualité :
1 tel = de cette qualité, de cette nature, de ce genre : quod erit ejus modi, nihil ut tale ulla in re publica reperiatur Cic. Rep. 2, 43, ce caractère particulier sera de telle nature qu’on ne peut rien trouver de pareil dans aucun gouvernement ; quibus rebus tantis, talibus gestis Cic. Phil. 2, 71, or, après avoir accompli ces actes si grands, si beaux ; urbes tantæ atque tales Cic. Nat. 3, 92, des villes de cette grandeur et de cette qualité, cf. Cic. Fam. 13, 66, 1 ; 15, 4, 14 ; tot et tales viri Cic. Quinct. 42, tant de personnes si éminentes ; pro tali facinore Cæs. G. 6, 34, en punition d’un crime de cette nature, d’un tel crime ; hæc taliaque vociferantes Liv. 5, 2, 13, vociférant ces paroles et des paroles de ce genre, cf. Cic. Off. 1, 59 ; qui dicuntur iracundi aut misericordes aut invidi aut tale quid Cic. Tusc. 4, 80, ceux dont on dit qu’ils sont emportés ou pitoyables ou jaloux ou qqch. de ce genre || [annonçant ce qui suit] : omnem legem esse laudabilem quibusdam talibus argumentis docent Cic. Leg. 2, 11, le caractère louable de toute loi, on le montre par certains arguments du genre que voici, cf. Enn. d. Cic. Div. 1, 40 ; Virg. En. 1, 559 ; 5, 79 ; 6, 372 ; Quint. 7, 1, 6, etc.
2 [en corrélation] a) avec qualis, tel que : cum esset talis, qualem te esse video Cic. Mur. 32, alors qu’il était tel que je te vois ; qualis... talis Cic. Off. 2, 44 ; licet videre, qualescumque summi civitatis viri fuerint, talem civitatem fuisse Cic. Leg. 3, 31, on peut voir que quels qu’aient été les premiers de la cité, la cité a été pareille, leur a ressemblé ; b) avec ac, atque : honos tali voluntate paucis est delatus ac mihi Cic. Vat. 10, les charges ont été déférées à bien peu avec le même empressement qu’à moi, cf. Ter. Phorm. 1028 ; c) avec ut ou qui et subj. conséc. : tales esse, ut jure laudemur Cic. Off. 1, 91, être tels, que nous méritions des louanges, cf. Cic. Rep. 2, 39 ; Fin. 4, 31 ; Ac. 2, 49 ; Phil. 13, 30 ; talem esse, qui te sejungas... Cic. Fam. 10, 6, 3, être tel, que tu te sépares... ; cf. Cic. Verr. 2, 1, 82.

Latin > German (Georges)

tālis, e (vom Pronominalstamm *to, mit ālis gebildet, wie qu-ālis vom Relativstamm), solcher, solche, solches, so beschaffen, so, I) im allg.: a) übh.: tali consilio probato, Nep.: aliquid tale, Cic., od. tale quid, Liv., so etwas: haec taliaque, Liv. – mit folg. ut (daß), qualis, ac oder at que (als, wie), tales esse, ut laudemur, Cic.: talis, qualem te esse video, Cic.: honos talis paucis est delatus ac mihi, Cic.: tali mactatum, atque hic est, infortunio, Ter.: mit folg. qui, zB. talem te esse oportet, qui seiungas etc., Cic. – b) in bezug auf etwas Folgendes, folgend, talia fatur, Verg.: id tale est, Quint.: tale consilium sui recipiendi ceperunt, Hirt. b.G. – II) prägn., wie τοιοῦτος, ein solcher, a) = ein so großer, so vorzüglicher, so verdienstvoller, Ter., Cic. u.a.; vgl. Westerh. u. Ruhnken Ter. eun. 1, 2, 81. Korte Sall. Iug. 63, 6. Bremi Nep. Att. 5, 4. – b) = ein so verwerflicher, facinus, Nep. Dion 10, 1: condicio, Nep. Cim. 1, 4.

Latin > English

talis talis, tale ADJ :: such; so great; so excellent; of such kind