Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

σελίς

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883
Full diacritics: σελίς Medium diacritics: σελίς Low diacritics: σελίς Capitals: ΣΕΛΙΣ
Transliteration A: selís Transliteration B: selis Transliteration C: selis Beta Code: seli/s

English (LSJ)

ίδος, ἡ,

   A cross-beam of stone in ceiling-construction, IG12.374.58, al., 42(1).103.163, al. (Epid., iv B.C.), SIG244i39 (Delph., iv B.C.).    2 junction, cross-piece left unexcavated in excavationworks, διαλείπων σελίδας δι' ὅλου τοῦ πλάτους PPetr.3p.124 (iii B.C.).    3 block or sector of seats in a theatre, BMus.Inscr.481*. 157,440 (Ephesus, i A.D.), Phryn.PS p.108 B.: pl., theatre seats, JHS22.123 (Pisidia).    4 rowing-bench, Poll.1.88, Hsch., Eust. 1041.27.    II column of writing in a papyrus-roll, σελίσων κανόνισμα φιλόρθιον AP6.295 (Phan.); σελίδων σημάντορα πλευρῆς, of a lead pencil, ib 62 (Jul.); κολλήματα σε, σελίδες ρλζ PHerc.1414 (Riv.Fil.37.361); ἀρχόμενος πρώτης σελίδος Batr.1, cf. LXX Je.43 (36).23, Plb.5.33.3, AP6.227 (Crin.), 7.117 (Phil.), 594 (Jul.), al., Sammelb. 5217.10 (ii A.D.), PFlor.297.438, al. (vi A.D.): more generally, writing, page, freq. in pl., Σαπφῷαι . . σελίδες Posidipp. ap. Ath.13.596d; σελίδες Μουσῶν CIG2237 (Chios): sg., σ. Ἰλιάδος AP7.138 (Acerat.); Ὁμηρείη σ. App.Anth.3.186.    2 = πτυχίον, καταβατὸν βιβλίου, Hsch.    b ἐν τοῖς βιβλίοις,= τὰ μεταξὺ τῶν παραγραφῶν, Id. s.v. σελίδες; the unwritten space between two καταβατά, Suid.

German (Pape)

[Seite 870] ίδος, ἡ, gew. im plur., der leere Raum, die Gänge zwischen den Ruderbänken, τὰ διαφράγματα μεταξὺ τῶν διαστημάτων τῆς νηός, Hesych. Auch der Raum zwischen den Sitzen im Theater, Phryn. in B. A. 62; u. nach Hesych. eigtl. der leere Raum zwischen den παραγραφαῖς, d. i. zwischen den zwei Columnen, die eine geschriebene Seite füllten u. durch eine senkrechte Linie getrennt zu werden pflegten; dah. übh. beschriebene Seite eines Buches, Pol. 5, 33, 3, v. l. σελίδιον; δισσὰς ἡμιθέων γραψάμενος σελίδας, Ep. in Plut. vit. Hom., von der Ilias u. der Odyssee; Ἰλιάδος, Acerat. (VII, 138). Das Lineal, wonach die Räume zwischen den Columnen mit geraden Linien bezeichnet werden, heißt σελίδων κανόνισμα φιλόρθιον, Phani. 3 (VI, 295); wie der Bleistift σελίδων σημάντωρ πλευρῆς, Philp. 17 (VI, 62). Es scheint mit σέλμα verwandt zu sein.

Greek (Liddell-Scott)

σελίς: -ίδος, ἡ, σανίς· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πληθ., αἱ σανίδες ἢ τὰ τῶν ἐρετῶν καθίσματα ἐν πλοίῳ, πρβλ. σέλμα, Εὐστ. 1041. 27, Πολυδ. Α΄, 88, Ἡσύχ.· ὡσαύτως, τὰ ἐν θεάτρῳ καθίσματα, Α. Β. 62. ΙΙ. μεταφορ., φύλλον (ἢ «κόλλα») παπύρου ὧν πολλὰ ὁμοῦ συνεκολλῶντο ὅπως ἀποτελέσωσι μίαν σελίδα, ἥτις διῃρεῖτο εἰς κανονικὰς γραμμὰς (ἴδε Ritschl.) Ἀλεξ. Βιβλ. σ. 128), σελίδων κανόνισμα φιλόρθιον Ἀνθ. Π. 6. 295· σελίδων σημάντωρ πλευρῆς, ἐπὶ γραφίδος μολυβδίνης ἢ μολυβδίδος, αὐτόθι 62· - καθόλου, ἡ σελὶς βιβλίου, Πολύβ. 5. 33, 3, Ἀνθ. Π. 6. 227·, 7. 117, 594, κ. ἀλλ.· Σαπφῷαι.. σελίδες Ποσείδιππ. παρ’ Ἀθην. 596D· καὶ ἔτι γενικώτερον, βιβλίον, σελ. Ἰλιάδος Ἀνθ. Π. 7. 138, πρβλ. παράρτ. 109, 134, 148. - Καθ’ Ἡσύχ.: «σελὶς· πτυχίον, (ἢ) καταβατὸν βιβλίου».

French (Bailly abrégé)

ίδος (ἡ) :
litt. ligne, rangée ; αἱ σελίδες, lignes d’un écrit, d’où page, feuille ; livre.
Étymologie: DELG terme techn. sans étym. établie.

Greek Monolingual

-ίδος, ἡ, ΜΑ
βλ. σελίδα.

Greek Monotonic

σελίς: -ίδος, ἡ, σανίδα, μαδέρι, πατερό, δοκάρι· μεταφ., φύλλο από πάπυρο· γενικά, σελίδα βιβλίου, σε Ανθ.

Russian (Dvoretsky)

σελίς: ίδος (ῐδ), v. l. ῖδος ἡ
1) линия, ряд: σελίδων κανόνισμα Anth. писчая линейка;
2) полоса папируса, страница (σ. γραπτά, βιβλιακαὶ σελίδες Anth.);
3) книга (σ. Ἰλιάδος Anth.).

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

σελίς -ίδος, ἡ kolom, bladzijde (van papyrusrol).

Frisk Etymological English

-ίδος
Grammatical information: f.
Meaning: crossbeam of a building, of a ship, cross-piece, transverse wall, transverse row of benches or seats in the theatre, cross stripe or column in a papyrus-roll (Att. inscr., hell. a. late inscr. a. pap., LXX, Plb., AP a. o.).
Other forms: often im plur. -ίδες.
Compounds: As 2. member (with transition in the ο-decl.) ἐΰ-(σ)σελμος (εὔ-) with beautiful σέλματα (ep. poet. Il.).
Derivatives: Dimin. σελίδ-ιον n. papyrus column (Ptol., Vett. Val. a.o.); enlarged -ωμα n. broad plank (sch.). -- Besides σέλμα, often in plur. -ατα n. deck-, rowing plank, rowing bench, deck, scaffolds (h. Bacch., Archil., trag., Str.), metaph. of the seat of the gods (A. Ag. 183 [lyr.]); -- From H.: σελμίς ... καὶ τὰ ἴκρια and σελμῶν σανίδων.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: For σελίς, formed like σανίς, δοκίς etc., both nominal and verbal basis can be considered; σέλμα belongs to the frequent primary nouns in -μα (δέρμα, βῆμα etc.). If correctly handed down, σελμίς H. is a cross; σελμῶν as if from *σελμός. -- Without convincing etymology. Since J. Schmidt Voc. 2, 78 compared with a Germ. word for beam, esp. girder, a. o. OHG swelli n. (also = Schwelle), PGm.. *su̯ali̯a-, ONord. OE syll f., PGm. prob. *suli̯ō-; we find there the same phonetic problem as in σέλας (s. v.). Beside it, in suffix agreeing with σέλμα, OE selma, sealma, OS selmo m. basis of a bed, which can phonetically be combined with ἕλματα ... σανιδώματα H.. -- Farreaching, partly quite doubtful or rejectable combinations (esp. after Person Beitr. 1, 379ff.) in Bq and WP. 2, 503f., Pok. 898 f. -- In judging the etymology of σελίς it seems that the idea of transverse is essential (σέλμα is in this respect unclear), while for the Germ. words the idea of a girder is most important. It is doubtful, then, whether for the Greek a. Germ. words a common notion beam may be assumed. ̊̊ Does σέλμα\/ἕλμα point toa Pre-Greek word?

Middle Liddell

σελίς, ίδος, ἡ,
a plank: metaph. a leaf of papyrus: — generally, the page of a book, Anth.

Frisk Etymology German

σελίς: -ίδος,
{selís}
Forms: oft im Plur. -ίδες
Grammar: f.
Meaning: ‘Querbalken eines Gebäudes, eines Schiffs, Querstück, Querwand, in die Quere laufende Bank- od. Sitzreihe im. Theater, Querstreifen od. Kolumne einer Papyrusrolle’ (att. Inschr., hell. u. sp. Inschr. u. Pap., LXX, Plb., AP u. a.).
Composita : als Hinterglied (mit Übergang in die ο-Dekl.) ἐΰ-(σ)σελμος (εὔ-) mit schönen σέλματα (ep. poet. seit Il.).
Derivative: Demin. σελίδιον n. Papyruskolumne (Ptol., Vett. Val. u.a.); erweitert -ωμα n. breite Planke (Sch.). — Daneben σέλμα, oft im Plur. -ατα n. ‘Deck-, Ruderplanke, Ruderbank, Verdeck, Gerüst’ (h. Bacch., Archil., Trag., Str.), übertr. vom Sitz der Götter (A. Ag. 183 [lyr.]); — Aus H.: σελμίς· ... καὶ τὰ ἴκρια und σελμῶν· σανίδων.
Etymology : Für σελίς mit Bildung wie σανίς, δοκίς usw. kommt sowohl nominales wie verbales Grundwort in Frage; σέλμα reiht sich an die zahlreichen primären Nomina auf -μα (δέρμα, βῆμα usw.). Wenn richtig überliefert, ist σελμίς H. eine Kreuzung; σελμῶν wie von *σελμός. — Ohne überzeugende Etymologie. Seit J. Schmidt Voc. 2, 78 mit einem germ. Wort für Balken, bes. Grundbalken verglichen, u. a. ahd. swelli n. (auch = Schwelle), urg. *su̯ali̯a-, anord. ags. syll f., urg. wahrsch. *suli̯ō-; dabei entsteht dasselbe lautliche Problem wie in σέλας (s. d.). Daneben, im Suffix zu σέλμα stimmend, ags. selma, sealma, asächs. selmo m. ‘Bett(gestell)’, das lautlich mit ἕλματα· ... σανιδώματα H. vereinbar ist. — Weitgehende, z. T. ganz fragliche od. abzulehnende Kombinationen (bes. nach Person Beitr. 1, 379ff.) bei Bq und WP. 2, 503f., Pok. 898 f. — Bei der etymologischen Beurteilung von σελίς sollte allem Anschein nach der Begriff des Queren maßgehend sein (σέλμα ist in dieser Hinsicht unklar), während sich die germ. Wörter vielmehr um eine gemeinsame Bed. Grundbalken sammeln. Es bleibt mithin etwas zweifelhaft, ob man für die griech. u. germ. Wörter eine gemeinsame Bed. Balken anzusetzen Anlaß hat. Sollte in σελίς (und σέλμα) ein idg. *tu̯elneben *tu̯er- in ahd. dwerah, nhd. zwerch-, quer vorliegen ?? Zum vielbesprochenen und sehr problematischen idg. Wechsel l ~ r s. bes. Specht Ursprung 318ff. m. Lit.
Page 2,691-692