Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀλλοιόω

Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν -> I was not born to hate, but to love.
Sophocles, Antigone 523
Full diacritics: ἀλλοιόω Medium diacritics: ἀλλοιόω Low diacritics: αλλοιόω Capitals: ΑΛΛΟΙΟΩ
Transliteration A: alloióō Transliteration B: alloioō Transliteration C: alloioo Beta Code: a)lloio/w

English (LSJ)

(ἀλλοῖος)

   A change, alter, φύσιν Hp.Praec.9 ; τροφὴν ἐς τὸ γάλα Id.Gland.16, Pl.R.381a, etc.    2 represent as ἀλλοῖος (q. v.), Plot.3.6.3.    II Pass., fut. -ωθήσομαι Gal.UP8.6, etc., but -ώσομαι ib.10.1:—become different, be changed, Hp.Vict.1.4, etc.; ἀλλοιοῦσθαι τὴν γνώμην Th.2.59; τῇ ὄψει X.Cyn.9.4; ἀλλοίωσιν ἀλλοιοῦσθαι undergo an alteration, Pl.Tht.181d; rare in Poetry, ὄλοιντ' ἰδοῦσαι τούσδ' ἂν ἠλλοιωμένους E.Supp.944.    2 to be estranged, D.C.37.11.    3 to be changed for the worse, X.Cyr.3.3.9, Euphro 10, LXX La.4.1.    4 to be confused in mind, ὑπὸ τῆς μέθης Plb. 8.27.5.    5 disguise oneself, LXX 3 Ki.14.2.

German (Pape)

[Seite 104] verändern, z. B. Plat. neben μεταβάλλειν Rep. II, 381 b; Polyb. öfter; viel häufiger pass., verändert werden, ἄλλην τινὰ ἀλλοίωσιν ἀλλοιοῦσθαι Plat. Theaet. 181 d, eine andere Veränderung erleiden; ἠλλοίωντο τὰς γνώμας Thuc. 2, 59; vgl. Pol. 3, 103, 6; mit dem gen., ἀλλοιοῦσθαι ἑαυτοῦ Parm. 139 a; vgl. ἀλλοῖος; Xen. ἀλλοιοῦταί τι τῆς καλῆς παρασκευῆς, es ändert sich etwas an der schönen Rüstung, zum schlechten, Cyr. 3, 3, 9; ἠλλοιωμένης Eur. Suppl. 968, verwandelt; Plat. Rep. II. 381 d; ὑπὸ μέθης, berauscht, Pol. 8, 29, 5; Sp., wie Dio C., = alienare.

Greek (Liddell-Scott)

ἀλλοιόω: μέλλ, -ώσω, (ἀλλοῖος) καθιστῶ τι διάφορον, μεταβάλλω, τροποποιῶ, Ἱππ. Προγν. 37, Πλάτ. Πολ. 381Α, κτλ. ΙΙ. παθ. μέλλ. -ωθήσομαι, Γαλην. 3. 641, κτλ., ἀλλ’ -ώσομαι, ὁ αὐτ. 3, 761: ― καθίσταμαι διάφορος, μεταβάλλομαι, Ἱππ. 342, 24, κτλ., καὶ συχν. ἐν τῷ Ἀττ. πεζῷ λόγῳ· ἀλλοιοῦσθαι τὴν γνώμην, Θουκ. 2. 59· τῇ ὄψει, Ξεν. Κυνηγ. 9. 4· ἀλλοίωσιν ἀλλοιοῦσθαι, τὸ νὰ ὑποστῇ τις ἀλλοίωσιν, μεταβολήν, Πλάτ. Θεαίτ, 181D· σπάνιον παρὰ ποιητ., ὄλοιντ’ ἰδοῦσαι τούσδ’ ἂν ἠλλοιωμένους, Εὐρ. Ἱκ. 944. 2) ἀποξενοῦμαι, Δίων Κ. 37. 11. 3) μεταβάλλομαι ἐπὶ τὸ χεῖρον, Ξεν. Κύρ. 3. 3, 9. 4) ἀλλοφρονῶ, παραφρονῶ, Λατ. mente alienari, Πολύβ. 8. 29, 5.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
pf. Pass. ἠλλοίωμαι;
rendre différent, changer;
Pass.
1 devenir différent, être changé ; ἀλλοιοῦσθαι τὰς γνώμας THC changer de sentiment;
2 s’altérer, se gâter, se détériorer.
Étymologie: ἀλλοῖος.

Spanish (DGE)

I act.
1 cambiar, alterar, mudar ψυχήν Pl.R.381a, ὅτι προστιθέντες γράμματα καὶ ἐξαιροῦντες ... ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομάτων διανοίας que poniendo y quitando letras varían los significados de los nombres Pl.Cra.418a, cf. τὰ τοῦ λόγου ἀλλοιῶσαι sustituyendo un anafórico por otro término, A.D.Synt.99.16, πρόσωπον LXX 1Re.21.14, βίον Moschio Trag.6.19
pas. ἢ τὸ χρῶμα προσώπου ἠλλοιωμένον o (si) el color del rostro está cambiado Hp.Prog.2
transformar, convertir (τροφήν) εἰς τὸ γάλα Hp.Gland.16
en lit. crist. ὁ θεὸς ... ὁ ... ἀλλοιῶν ... τὰ κτίσματα σου Serap.Euch.30.1, πρὸς τὸ κρεῖττον ἀ. Gr.Nyss.Eun.3.3.52, ἡ ὕλη ... ἀλλοιοῦσα γὰρ αὑτήν Alex.Lyc.Man.7.
2 c. ac. de pers. enajenar, hacer cambiar de bando o partido ἠλλοίωσέ τινας αὐτῶν ὥστε καὶ τὰ τοῦ Καίσαρος φρονῆσαι D.C.41.21.4.
3 en sent. neg., según cont. modificar, alterar la norma dicha o escrita καιροὺς καὶ ἑορτάς LXX Si.33.8, ἠλλοίωσεν τὸ ῥηθέν 1Ep.Clem.6.3, μηδὲ ἀλλοιοῦσά τι τῶν δεδογματισμένων ὑπ' αὐτοῦ 1Ep.Clem.20.4, ἵνα μὴ ἀλλοιωθῇ para que (el contrato) no sea falseado, PEnteux.51.6 (III a.C.), καρδίας ἀ. del demonio pervertir los corazones, T.Sal.18.30
de cadáveres desfigurar ὄλοιντ' ἰδοῦσαι τούσδ' ἂν ἠλλοιωμένους E.Supp.944.
II en v. med.
1 cambiar, variar, modificarse ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ <πῦρ> y cambia (el dios) igual que el fuego Heraclit.B 67, cf. Hp.Vict.1.4, οὔτ' ἐν τῷ αὐτῷ περιφερόμενον οὔτε ἀλλοιούμενον ni moviéndose en el mismo lugar ni sufriendo alteración (el Uno), Pl.Prm.139a, οὐκ ἀλλοιούμεθα κατὰ τὰς διαφοράς Arist.Top.145a11
como impropio de la divinidad y propio de las criaturas σῶμα ... ἀλλοιούμενον Iust.Phil.Dial.5.2
c. ac. int. ὅταν ... τινα ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται cuando sufra cualquier otra alteración Pl.Tht.181d, ἠλλοίωντο τὰς γνώμας cambiaron de opinión Th.2.59, εἶδος ἠλλοιωμένην γραῖαν Lyc.195
c. dat. ἀ. τῇ ὄψει X.Cyn.9.4
otras constr. Ἥραν ἠλλοιωμένην, ὡς ἱέρειαν ἀγείρουσαν Hera bajo la apariencia de sacerdotisa mendicante Pl.R.381d.
2 usos esp. en sent. neg. cambiar para mal, alterarse, deteriorarse φθείρεσθαι· λεγέσθω δὲ τοῦτο σημαντικῶς τοῦ ἀλλοιοῦσθαι M.Ant.10.7, τῆς καλῆς παρασκευῆς ἀλλοιοῦταί τι fracasa algo de un buen plan X.Cyr.3.3.9, ἀ. ὑπὸ τῆς μέθης trastornarse por la embriaguez Plb.8.27.5.
3 cambiar de bando, hacer defección οἱ συνόντες αὐτῷ ... ἠλλοιοῶντο D.C.37.11.4, οἱ στρατιῶται D.C.46.38.4, cf. 58.8.1.

Greek Monotonic

ἀλλοιόω: μέλ. -ώσω (ἀλλοῖος),
I. καθιστώ διαφορετικό, αλλάζω, μετατρέπω, τροποποιώ, μεταλλάσσω, σε Πλάτ. κ.λπ.
II. 1. Παθ. με Μέσ. μέλ. -ώσομαι, και Παθ. -ωθήσομαι· καθίσταμαι διαφορετικός, αλλάζω, σε Θουκ., Ξεν.
2. διαφοροποιούμαι προς το χειρότερο, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

ἀλλοιόω:
1) (из)менять (τι Plat., Plut.); pass. (из)меняться Eur., Sext.: ἀλλοίωσίν τινα ἀλλοιοῦσθαι Plat. претерпевать какое-л. изменение; ἠλλοίωντο τὰς γνώμας Thuc. у них переменилось настроение; ἀλλοιοῦσθαι τῇ ὄψει Xen. принимать другой вид;
2) pass. меняться к худшему, ухудшаться, портиться Xen.: τῷ προσώπῳ ἠλλοιωμένος Plut. похудевший лицом, осунувшийся; οὐδὲν ἠλλοιωμένος ὑπὸ τῶν συμβεβεκότων Polyb. нисколько не изменившийся от (всего) происшедшего; ἠλλοιωμένος ὡπὸ τῆς μέθης Polyb. опьяневший, пьяный.

Middle Liddell

ἀλλοῖος
I. to make different, to change, alter, Plat., etc.
II. Pass. with fut. mid. ἀλλοιώσομαι and pass. ἀλλοιωθήσομαι:—to become different, be changed, Thuc., Xen.
2. to be changed for the worse, Xen. Hence

Chinese

原文音譯:›teroj 赫帖羅士
詞類次數:形容詞(99)
原文字根:不同
字義溯源:別的*,別人,別的話,其他,次日,第二天,另,另有,另外的,另一個,另一的,另一不同的,一種樣式,其他的事,還有人,逆性的,不同,改變。參讀 (ἄλλος)的比較,和同義字
同源字:1) (ἑτερόγλωσσος)說另一種話的 2) (ἑτεροδιδασκαλέω)異樣的教導 3) (ἑτεροζυγέω)不同的負軛 4) (ἀλλοιόω / ἕτερος)別的 5) (ἑτέρως)不同地
出現次數:總共(98);太(9);可(1);路(33);約(1);徒(17);羅(9);林前(11);林後(3);加(3);弗(1);腓(1);提前(1);提後(1);來(5);雅(1);猶(1)
譯字彙編
1) 另一個(16) 太6:24; 太6:24; 太10:23; 路6:6; 路7:41; 路14:19; 路16:13; 路16:13; 路17:34; 路17:35; 路17:36; 路18:10; 路19:20; 路20:11; 路23:40; 林前4:6;
2) 別的(14) 太11:16; 路4:43; 路8:3; 路8:6; 路8:7; 路8:8; 路9:56; 徒2:4; 徒4:12; 徒27:1; 羅8:39; 羅13:9; 林前14:21; 加1:6;
3) 別人(12) 太11:3; 徒1:20; 徒17:34; 羅2:1; 羅2:21; 羅7:4; 羅13:8; 林前10:24; 林前10:29; 林前14:17; 加6:4; 提後2:2;
4) 另外(6) 太12:45; 路10:1; 路11:16; 路11:26; 來7:11; 來7:15;
5) 別(5) 徒8:34; 徒12:17; 羅7:3; 羅7:3; 腓2:4;
6) 另一人(5) 路9:59; 路9:61; 林前3:4; 林前6:1; 林前12:10;
7) 其他(3) 徒2:40; 加1:19; 提前1:10;
8) 另(3) 路16:18; 路23:32; 徒17:7;
9) 另一處(2) 約19:37; 來5:6;
10) 一種樣式(2) 林前15:40; 林前15:40;
11) 另一不同的(2) 林後11:4; 林後11:4;
12) 次日(2) 徒20:15; 徒27:3;
13) 別的話(2) 路3:18; 路22:65;
14) 逆性的(1) 猶1:7;
15) 從別的(1) 雅2:25;
16) 其他的(1) 徒23:6;
17) 又一人(1) 林前12:9;
18) 在其他的(1) 弗3:5;
19) 不同(1) 來7:13;
20) 其他的事(1) 徒17:21;
21) 別人的(1) 林後8:8;
22) 又有人(1) 來11:36;
23) 另有(1) 羅7:23;
24) 還有人(1) 徒2:13;
25) 另一種(1) 可16:12;
26) 另一隻(1) 路5:7;
27) 又些(1) 太16:14;
28) 別的病人(1) 太15:30;
29) 有一個(1) 太8:21;
30) 改變(1) 路9:29;
31) 再一個(1) 路14:20;
32) 另一位(1) 徒7:18;
33) 另一篇(1) 徒13:35;
34) 另一個人(1) 路22:58;
35) 對另一個(1) 路16:7;
36) 和別的(1) 路14:31;
37) 別的人(1) 徒15:35