Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διάφορος

Μολὼν λαβέ -> Come and take them
Plutarch, Apophthegmata Laconica 225C12
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διάφορος Medium diacritics: διάφορος Low diacritics: διάφορος Capitals: ΔΙΑΦΟΡΟΣ
Transliteration A: diáphoros Transliteration B: diaphoros Transliteration C: diaforos Beta Code: dia/foros

English (LSJ)

ον, A different, unlike, Hdt.2.83, 4.81, Pl.Lg.964a, etc.; παρά τι Iamb. Myst.3.30: c. gen., differing from, Pl.Phlb.61d, etc. b several, various, κατὰ τὰς δ. ὕλας Phld.Sign.24; δ. πρόσωπα POxy.1033.88 (iv A.D.), cf. Ep.Hebr.9.13. c ambiguous, Hsch. 2 differing or disagreeing with another, πολλοῖς δ. εἰμι E.Med.579; esp. in hostile sense, at variance with, Κλεομένεϊ Hdt.5.75; τοῖς οἰκείοις Lys.14.44; ἀλλήλοις, ἑαυτοῖς, Pl.Prt.337b, Lg.679b; ἀνώμαλος καὶ δ. πρὸς ἑαυτόν Plu.Sull.6: c. gen., δ. τινος one's adversary, D.29.15, cf. Antiph.209.1, Philem.162. 3 excellent, distinguished, remarkable, Antiph.175.3; δ. γλυκύτητι D.S.2.57; πρὸς ἀρετήν Plu.Cleom.16: Comp., ὄνομα Ep.Hebr.1.4. 4 making a difference to one, a in good sense, advantageous, profitable, important, δ. ἑτέρου μᾶλλον Th.4.3; πρὸς σωτηρίαν Pl.Lg.779b. b rarely in bad sense, disagreeable, γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν δ. ib. 843c. II as Subst., διάφορον, τό, 1 difference, σμικρόν τι τὸ δ. εὕροι τις ἄν Hdt.2.7; διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ I see many differences between gods and men, E.Supp.612 (lyr.); μέγα τὸ δ. ἐστι (v.l. διαφέρον) Hp.Art.14; ἆρα μικρὰ τὰ δ. ἑκατέροις τῆς οὑσίας; Is.11.47; ἡλίκα γ' ἐστὶν τὰ διάφορ' ἐνθάδ' ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν D.1.27. 2 what concerns one, τῶν ἡμῖν ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων matters of the greatest concern to us, Th.4.87; τηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν δ. D.19.68, cf. Arist.Oec.1352b2. 3 difference, disagreement, ἕνεκα τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ δ. on account of their private differences, Th.1.68, cf. 2.37; τὸ Ἀθηναίων δ. difference with the A., Id.2.27. 4 in reference to money-matters, difference, balance, Hyp.Eux.17, cf. Epict.Ench.25.4; expenditure, Arist.VV1251b10; ἡμικρολογία ἐστὶ φειδωλία τοῦ δ. Thphr.Char.10.1: in pl., expenses, D.32.18, IG5(1).1390.45 (Andania, i B.C.); losses, OGI90.30 (ii B.C.), WilckenChr.11 B8 (ii B.C.). b ready money, cash, χρείας γενομένης ἀναγκαίας τῷ δήμῳ διαφόρου IG12(7).388.7 (Amorgos); sum of money, PSI4.330.8 (iii B.C.), UPZ3.7 (ii B.C.), Plb.4.18.8, IG12(5).653.56 (Syros, i B.C.), etc.: pl., Plb.31.27.13, CIG2695 (Iasus); interest, ἐπὶ διαφόρῳ ἡμιολίας POxy.1040.8 (iii A.D.); price, Luc.Herm.81, D.L.6.9. 5 expenses of carriage, PAmh.2.69.12 (ii A.D.), PFay.86a11 (ii A.D.). III Adv. -ρως with a difference, τοῖς παροῦσιν ἤθεσι δ. πολιτεύειν Th.6.18, cf. Pl.Ion531b: c. gen., δ. τῶν λοιπῶν δένδρων Gp.10.37.1; in a variety of ways, Phld.D.3.9: Comp. -ώτερον Id.Mus.p.109K. 2 δ. ἔχειν differ, Pl.Phlb.25e, etc.; δ. ἔχειν τινί to differ with .., D.33.18. 3 pre-eminently, πρᾶος καὶ φιλάνθρωπος τῶν ἄλλων δ. ὤν Id.24.196, cf. J.BJ2.8.9 (Sup.); δ. συναρέσκει Men.Epit.333, cf. Pk.72; excellently, with distinction, ἀγωνίσασθαι Sosyl.p.30B.; δ. ἀπειργασμένος Plb.13.7.2: Comp. -ώτερον Hsch.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

διάφορος: -ον, (διαφέρω) ὁ διαφέρων τινός, ἀνόμοιος, Ἡρόδ. 2. 83., 4. 81, Πλάτ. Νόμ. 964Α, κλτ.· μετὰ γεν., διάφορος ἀπὸ…, ὁ αὐτ. Φιλ. 61D, κτλ. 2) ὑπέροχος, ἐξαίρετος, πάντων διάφορος Ἀντιφάν. Ὁμοπατρ. 1· δ. γλυκύτητι Διόδωρ. 2, 57· δ. πρὸς ἀρετὴν Πλούτ. Κλεομ. 16. 3) ἐπωφελής, ὠφέλιμος, δ. ἑτέρου μᾶλλον Θουκ. 4. 3· πρός τι Πλάτ. Νόμ. 779Β. ΙΙ. ὡς οὐσιαστ., διάφορον, τό. 4) διαφορά, σμικρόν τι τὸ δ. εὕροι τις ἂν Ἡρόδ. 2. 7· διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ, βλέπω πολλὰς διαφορὰς μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, Εὐρ. Ἱκέτ. 612· μέγα τὸ δ. ἐστὶ Ἱππ.792Ε· ἆρα μικρὰ τὰ δ. τῆς οὐσίας Ἰσαῖ. 89.1· ἡλίκα γ᾽ ἐστὶ τὰ διάφορα ἐνθάδ΄ ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν Δημ. 16. 26. 2) ὅπερ «ένδιαφέρει» τινά, τῶν ἡμῖν ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων, περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ μέγιστα «ἐνδιαφερόμεθα», Θουκ. 4. 86· τηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν δ. Δημ. 362. 25, πρβλ. Ἀριστ. Οἰκ. 2. 34, 4. 3) ἐν σχέσει πρὸς χρήματα, ἡ διαφορά, τὸ ὑπόλοιπον, Ὑπερείδ. Εὐξεν. 30, πρβλ. Ἐπικτ. Ἐγχειρ. 25. 4· δαπάνη, ἀνάλωμα, Ἀριστ. π. Ἀρ. καὶ Κακ. 7, 1. καὶ 3· ἡ μικρολογία ἐστὶ φειδωλία τοῦ δ. Θεόφρ. Χαρ. 10· καὶ ἐν τῷ πληθ., Δημ. 887. 8· - ἀργύριον, χρηματικὸν ποσόν, Πολύβ. 4. 18, 8, Συλλ. Ἐπιγρ. 2335. 33., 2695· τιμή, Λουκ. Ἑρμοτ. 81, Συλλ. Ἐπιγρ. 2647c. 56. Β. (ἐκ τοῦ διαφέρεσθαι) ὁ διαφερόμενος πρός τινα, ἐναντίος, ἐχθρός, πολλοῖς διάφορός εἰμι Εὐριπ. Μηδ. 579· Κλεομένει Ἡρόδ. 5, 75· τοῖς οἰκείοις Λυσ. 144. 2· ἀλλήλοις, ἑαυτοῖς Πλάτ. Πρωτ. 337Β, Νόμ. 679Β· καὶ μετὰ γεν., διάφορός τινος, ἐχθρός, ἐναντίος, Δημ. 849. 10, πρβλ. Ἀντιφάν. Τριταγ. 1, Φιλήμ. Ἀδήλ. 67. 2) ἐπιβλαβής, ἐπιζήμιος, γείτονι μηδὲν ποιεῖν δ. Πλάτ. Νόμ. 843C. ΙΙ. οὐσ. διάφορον, τό, ἀσυμφωνία, ἐναντιότης, ἔχθρα, Θουκ. 1. 68, πρβλ. 2. 27 καὶ 37, κτλ.

French (Bailly abrégé)

ος, ον :
1 différent : τινος, τινι de qch ; τὸ διάφορον la différence ; τὰ διάφορα les différences ; en b. part qui se distingue, supérieur, remarquable ; avantageux, utile ; τὰ διάφορα THC les intérêts;
2 qui diffère d’avis, de sentiment ; qui est en désaccord : τινι avec qqn ; subst. τὸ διάφορον différend, contestation.
Étymologie: διαφέρω.

Spanish (DGE)

-ον
A 1distinto, diferente Σκυθέων ... διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἤκουον Hdt.4.81, αἱ μεταβολαὶ ... τῶν ὡρέων ... διάφοροι Hp.Aër.24, διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, διάφοροι δὲ τρόποι E.IA 558, ῥάμνος τε γάρ ἐστιν ἡ μὲν μέλαινα ἡ δὲ λευκὴ καὶ ὁ καρπὸς δ. Thphr.HP 3.18.2, ἐρεῖ μηδὲ ἓν πρὸς σεμνότητα ... ποιεῖν τὸ μέλος διαφορώτερον afirmará que la música no causa ningún efecto especialmente diferente en lo referente a la solemnidad Phld.Mus.4.10.17. χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν ... διάφορα Ep.Rom.12.6, ὄνομα Clem.Al.Strom.8.8.24, ἐγένοντο δὲ αἱ γνῶμαι διάφοροι καὶ ἀλλήλαις ὑπεναντίαι Charito 1.10.1
distinto, otro διάφορα λέγεται ὅσ' ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα ... ἀριθμῷ ... εἴδει ... se llama ‘distinto’ cuanto, siendo igual en cierto aspecto, es otro por el número o la forma Arist.Metaph.1018a12, πρέσβεων διαφόρων παραγενομένων Plb.33.18.1, τοὺς γενομένους ἐκ διαφόρων γυναικῶν ἡούς (l. υἱούς) BGU 833.20 (II d.C.), ἐν διαφόροις τόποις PCair.Isidor.5.33 (III d.C.), ἕνεκα τῆς παραστάσεως διαφόρων προσώπων para el arresto de distintas personas, POxy.1033.8 (IV d.C.)
c. gen. del término diferente ἐπιστήμη δὲ ἐπιστήμης δ. Pl.Phlb.61d, c. dat. διάφορον ἦν τὸ γραμματείδιον τῷ βασανισθέντι Antipho 5.54, διάφορα γὰρ ἀλλήλοις τἀντικείμενα, οἷον λευκότης καὶ μελανία Arist.PA 643a31
c. dat. instrum. de limitación χρήμασιν δὲ διάφοροι (ἄνθρωποι) E.HF 635, ζῴων ... τῷ γένει διαφόρων Arist.GA 723b4, (νέοι) διάφοροι ... τοῖς ἤθεσιν Plu.Comp.Lyc.Num.4
c. ac. de rel. διάφοροι γὰρ πλεῖστον ὄντες τὸν τρόπον Th.8.96, τὸ δὲ διάφορον τινὸς τινὶ διάφορον Arist.Metaph.1054b25, πολλὰ πολλοῖς εἰμι δ. βροτῶν en muchas cosas discrepo de la mayoría de los mortales E.Med.579, γένη δ' ἰχθύων ἐν αὐτῇ (τῇ λίμνῃ) διάφορα πρὸς τοὺς ἀλλαχοῦ γεῦσιν I.BI 3.509
c. ἤ: νῦν τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ μεθ' ὑμῶν κατεπολέμησεν αὐτούς; X.HG 3.5.13, οὐδὲν διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο X.Cyr.5.4.20
de distinta clase τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον LXX Le.19.19.
2 con quien se tiene diferencias, opuesto, hostil gener. de pers. ἐόντες διάφοροι ἐδηλέοντο αὐτούς Hdt.5.83, οἱ μὲν φίλοι, οἱ δὲ διάφοροι περὶ τῶν ἐμῶν τυγχάνουσιν ὄντες Lys.7.18, cf. Is.1.9, X.Ages.7.3, αὐτῷ ... νῦν πάντων διαφορώτατός εἰμι X.An.7.6.15, οὗτος οὐχ ὡς δ. οὐδ' ὡς ἀδικούμενος ... συνηγωνίζετο D.30.31, δώσων δὲ καὶ τοῖς διαφορωτάτοις ἀμνηστίαν I.BI 1.295
c. dat. οὐκ ἐὼν διάφορος ... Κλεομένεϊ Hdt.5.75, τὴν Πλάταιαν αἰεὶ σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ Th.2.2, οἱ διάφοροι καὶ ἐχθροὶ ἀλλήλοις Pl.Prt.337b, ἀπαναλῶσαι ... τὸ διάφορον αὐτῷ ποτε γενόμενον D.H.1.85
c. gen. enemigo οὐ γὰρ ἔχει λόγον τὸν ἑαυτοῦ διάφορον ... ἐγγράψαι μάρτυρα pues no tiene lógica inscribir como testigo al propio adversario D.29.15, παρὰ τῶν τούτου διαφόρων Is.12.10
c. ac. de rel. δ. τὰ πολιτικά enemigo en política Th.6.15
inconveniente, molesto χρή ... γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον Pl.Lg.843c.
3 sobresaliente, destacado, ilustre διάφορόν τι ... εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον Th.4.3, cf. D.H.1.42, οἱ κατ' ἀρητὴν διαφόροι D.S.17.40, τὰ κρείττω καὶ διαφορώτερα σώματα Clem.Al.Ex.Thdot.17
c. gen. πολύ γ' ἐστὶ πάντων τῶν ποιητῶν δ. ὁ Φιλόξενος Antiph.207.1, c. dat. ναὸς Καίσαρος ... κάλλει καὶ μεγέθει δ. I.BI 1.414
adecuado, apropiado τι διάφορον ... εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως Pl.Plt.272c, ἐν ἤθεσιν οὕτως ἀξιολόγοις καὶ διαφόροις πρὸς ἀρετὴν ἐκφέρειν Plu.Cleom.16
compar. c. sent. intensivo ὅσῳ διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα Ep.Hebr.1.4, cf. 8.6
neutr. compar. o sup. como adv. διαφορώτερον ἐπ' αὐτῶν ἐχρῆτο ταῖς ... ἀπορίαις acerca de ese tema utilizó de un modo más completo las dificultades S.E.M.9.218, φυλάσσονται καὶ ταῖς ἑβδομάσιν ἔργων ἐφάπτεσθαι διαφορώτατα Ἰουδαίων ἁπάντων I.BI 2.147, cf. D.S.4.28.
B subst. τὸ δ., τὰ δ.
I gener.
1 diferencia, distinción, desigualdad σμικρόν τι τὸ δ. εὕροι τις ἂν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων Hdt.2.7, διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ E.Supp.612, cf. Luc.DMort.8.2
c. gen. πόσον ἐστὶ τὸ δ. τῆς σαρκίνης ... διανοίας πρὸς τὴν ὑψηλήν Gr.Nyss.M.44.1220C
de cantidades μικρὰ τὰ διάφορα ἑκατέροις τῆς οὐσίας ἡμῶν ἐστιν Is.11.47, πορίσαι ... τὰ διάφορα καὶ ἀποδοῦναι, ὅπως ἂν μὴ ἐλαττῶνται Hyp.Eux.17, διάφορον ἂν ... παρὰ τᾶς ρ̅ (ἀρτάβας) ε̅ (δραχμῶν) (hay) una diferencia de cinco dracmas por cada cien artabas Wilcken Chr.166.2.13 (III a.C.), cf. PCair.Zen.253.6 (III a.C.), POxy.708.11 (II d.C.), PLond.265.32 (I d.C.), de superficies οὗ ἐστὶν τὸ δ. παρὰ τὰς ἑκατὸν ἀρούρας ἄρουραι δέκα PCair.Zen.132.8 (III a.C.).
2 cambio, alteración μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον τοῦτο [τῷ] Ἑλληνικῷ στρατεύματι ἐγένετο Th.7.75.
3 desavenencia, pleito τὰ δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην Th.1.78, εἰ ... μὴ μέγα εἴη τὸ δ. X.Mem.2.3.5, τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφόρων ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς Plu.Sol.18
c. dat. τάδε ξυνέβη γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν Th.1.56, πάντα γὰρ ὑπὸ δέους κοινοῦ συνίστασθαι φιλεῖ τὰ διάφορα D.H.8.26
hostilidad, malquerencia c. gen. φοβούμενος ... τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν Ἀθηναίων Th.4.79, cf. 2.27
objeto de disputa πλεονεξία δὲ ἡ περὶ τὰ συμβόλαια (πλημμέλεια), παρὰ τὴν ἀξίαν αἱρουμένη τὸ δ. Arist.VV 1251a34, cf. Hsch.
4 en sent. ponderativo lo que importa, lo que aprovecha, ventaja c. dat. πολλὴν περιωπὴν τῶν ἡμῖν ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων ποιούμεθα Th.4.87, τηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν διαφόρων siendo tan grandes las ventajas para él D.19.68.
II econ.
1 suma, cantidad de dinero y p. ext. dinero ἔδωκεν τὰ διάφορα ἐκ τῶν ἀνα[πραχθέν] των ὑπ' αὐτοῦ IG 4.558.15 (Argos II a.C.), ὁπότε δεήσειεν αὐτῷ χρημάτων, τὸ ἴσον διάφορον ὁ πενέστατος τῷ πλουσιωτάτῳ κατέφερε cuando necesitaba dinero, el más pobre contribuía con la misma suma que el más rico D.H.4.43, cf. 19, εἰς ταῦτα δαπανῶντος διάφορα καὶ πλείονα gastando en esto grandes sumas, IG 42.65.8 (Epidauro I a.C.), προευχρήστηκεν δὲ καὶ διάφορον πλεονάκις ἄτοκον ha adelantado muchas veces una cantidad sin intereses, IG 22.1329.16 (II a.C.), cf. SEG 22.266.13 (Argos II/I a.C.), IG 12(9).236.54, 61 (Eretria I a.C.), del precio en compra-ventas ὠνεῖσθαι πολλοῦ διαφόρου μικρά D.H.7.18, δὸς οὖν τὸ δ. ... ὅσου πωλεῖται Epict.Ench.25.4, de los fondos públicos τὸ ... δ. τῶν στεφάνων οὐκ ἔλαβεν IPr.19.27 (III a.C.), cf. IG 5(1).1390.53 (Andania I a.C.), 12(5).653.56 (Siro I a.C.), τὸ δοθὲν ὑπὸ τοῦ δήμου διάφορον ἀποδοὺς τῇ πόλει IG 12(9).234.19 (Eretria II a.C.), cf. IClaros 1.P.1.35 (II a.C.), de ingresos procedentes de los templos τὰ δὲ πίπτοντα διάφορα ἐκ τῶν μυστηρίων las sumas obtenidas de los misterios, IG 5(1).1390.45, cf. 49, 59, 89 (Andania I a.C.), Sokolowski 3.85.7 (Tesalia, heleníst.), de multas SEG 13.521.217, cf. 10, 17 (Pérgamo II/I a.C.), FD 2.139.8 (I a.C.)
gener. dinero καὶ πλείω βλάπτονται τῷ μὴ κατὰ καιρὸν προέσθαι τὸ δ. y pierden más por no gastar el dinero en el momento oportuno Arist.VV 1251b10, cf. D.32.18, UPZ 3.7 (II a.C.), γενομένης τε χρείας ... τῷ δήμῳ διαφόρων εἰς τὰ συμφέροντα IPr.108.32 (II a.C.), χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον LXX Si.27.1, cf. 2Ma.1.35, ἔχειν κεκρυμμένον δ. Plb.4.18.8, τὴν τοῦ διαφόρου κτῆσιν Plb.6.45.4.
2 interés τὸ δ. τοῦ ἀργυρίου IG 4.841.20, cf. 840.5 (ambas Calauria III a.C.), πραχθῆναι αὐτὸν τὰς ι (δραχμὰς) σὺν διαφόροις PEnteux.89re.9 (III a.C.), cf. PWash.Univ.23.7 (IV/V d.C.), POxy.1891.22 (V d.C.)
tb. en especie πυροῦ ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ ἐπὶ διαφόρῳ αἱ [ἴ] σαι, γείνονται ἀρτάβαι [δεκατρ] εῖς seis artabas y media de trigo, a un interés de otras tantas, resultan trece artabas, PMich.614.30, cf. 18, 22, 47 (III d.C.), PWürzb.6re.13 (II a.C.), POxy.2775.16 (III d.C.).
3 plu. pérdidas, menor beneficio διάφορα τ' οὐκ ὀλίγα τῷ βασιλεῖ ... ἀναφέρεσθαι Wilcken Chr.11.B.8, cf. OGI 90.30 (Roseta II a.C.).
4 δ. φορέτρου tasa sobre el transporte n. de un impuesto en especie sobre el transporte del trigo PAmh.69.12 (II d.C.), cf. PBerl.Leihg.1re.3.4 (II d.C.), tb. δ. σίτου OBodl.2062.1 (IV d.C.)
gener. llamado simpl. τὸ δ. PFay.86a.11, PBerl.Leihg.1re.1.12, 3.4 (ambos II d.C.), BGU 835.10 (III d.C.), PPanop.2.7 (IV d.C.).
C adv. -ως
1 diferentemente, de distinta manera οἳ ἂν ... ἥκιστα δ. πολιτεύωσιν Th.6.18, ὅσα τε ὁμοίως καὶ ὅσα δ. περὶ μαντικῆς λέγετον Pl.Io 531b, γράφειν δ. Phld.Cont.fr.107.4, τὰ δ. γεγραμμένα συντάξωμεν Clem.Al.Strom.4.9.70, πηγὴ καὶ ποταμὸς ἕν ἐστιν ἀριθμῷ, δ. σχηματιζόμενα Gr.Naz.M.36.169B
c. gen. δ. δὲ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων Pamph.Mon.Solut.12.197, ἡ ῥοιὰ δ. ἐμφυλλίζεται τῶν λοιπῶν δένδρων Gp.10.37.1
en diferentes ocasiones, en momentos diferentes ἑτέρους δ. ἐπέστελλεν πείθειν αὐτὸν πειρώμενος Cyr.S.V.Euthym.27 (p.44).
2 destacadamente, de modo superior ἐπαινῶ δ. κεκτημένην Men.Pc.262, cf. Epit.374, εἴδωλον ... κατὰ δὲ τὴν μορφὴν ... δ. ἀπειργασμένον Plb.13.7.2, γλυκὺ δὲ νᾶμα πᾶν δ. I.BI 3.50, δ. ἠγωνίσαντο Sosyl.1, c. gen. οὔτ' ... φιλάνθρωπος σύ τις τῶν ἄλλων δ. ὢν ἐλεεῖς αὐτούς D.24.196.
3 hostilmente Μάρσῳ μὲν ἐκ τούτου δ. ἔσχεν I.AI 19.342, cf. Vit.192, τῷ Διονυσίῳ δ. ἔχοντες D.S.13.113.

English (Strong)

from διαφέρω; varying; also surpassing: differing, divers, more excellent.

English (Thayer)

διάφορον (διαφέρω);
1. different, varying in kind, (Herodotus and following): excellent, surpassing, (Diodorus), Polybius, Plutarch, others): comparitive διαφορωτερος, Hebrews 8:6.

Greek Monolingual

-η, -ο (AM διάφορος, -ον)
1. ανόμοιος, αλλιώτικος
2. ποικίλος, παντοειδής («διάφοροι λόγοι τον ανάγκασαν να παραιτηθεί»)
3. το ουδ. ως ουσ. το διάφορο
αρχ.
1. διφορούμενος, ασαφής
2. ασύμφωνος, εχθρικός («τοῖς οἰκείοις διάφορος καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων μισούμενος», Πυσ.)
3. εξαίρετος, υπέροχος («διαφόρους ὄντας τῇ γλυκύτητι», Διόδ.)
4. πλεονεκτικός, ωφέλιμος («τῷ δὲ διάφορόν τι ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον», Θουκ.)
5. δυσάρεστος, επιβλαβής («εὐλαβεῖσθαι γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖ διάφορον», Πλάτ. Νόμοι).

Greek Monotonic

διάφορος: -ον (διαφέρω),
I. 1. διαφορετικός, ανόμοιος, αντίθετος με, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.
2. σε διάσταση ή διαφωνία με κάποιον άλλο, με δοτ., σε Ευρ.· με εχθρική σημασία, σε διαφωνία με, τινι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· με γεν., δ. τινος, αντίπαλος κάποιου, σε Δημ.
3. διακεκριμένος, αξιοπρόσεκτος, εξαίρετος, σε Πλούτ.
4. αυτός που σηματοδοτεί τη διαφορά, σύμφορος, κερδοφόρος, σε Θουκ.
II. ως ουσ., διάφορον, τό:
1. διαφορά, σε Ηρόδ., Ευρ., Δημ.
2. αυτό που ενδιαφέρει κάποιον, ένα ζήτημα σημαντικό, σε Θουκ., Δημ.
3. διαφορά, διαφωνία, στον ίδ.
4. σε σχέση με οικονομικά ζητήματα, ισοζύγιο κάποιου, δαπάνες, υπόλοιπο, στον ίδ.
III. 1. επίρρ. -ρως, ποικιλοτρόπως, ανόμοια, σε Θουκ.· δ. ἔχειν διαφέρει, σε Πλάτ.
2. εξαίσια, εξαίρετα, σε Δημ.

Russian (Dvoretsky)

διάφορος:
1) различный, отличный, несходный (τινος Plat. и τινι Eur.; διάφοροι ἀλλήλοις Arst.): δ. τινι и κατά τι Arst. различный в чем-л., отличающийся чем-л.; δ. πρὸς ἑαυτόν Plut. непостоянный, изменчивый;
2) отличный, превосходный (χαλκώματα Arst.; παιδεία Plut.): δ. τινι Diod., Plut. и πρός τι Plut. замечательный чем-л.;
3) важный, полезный (πρός τι Plat.): τῷ δὲ διάφορόν τι ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον Thuc. это место показалось ему как-то удобнее, чем какое-л. иное;
4) враждующий, враждебный (τινι Her., Lys., Xen., Plat. и τινος Isae., Dem.).
II ὁ противник, враг Eur., Plat.

Middle Liddell

διάφορος, ον adj διαφέρω
I. different, unlike, Hdt., Plat., etc.
2. differing or disagreeing with another, c. dat., Eur.; in hostile sense, at variance with, τινι Hdt., Plat.; c. gen., δ. τινος one's adversary, Dem.
3. distinguished, remarkable, Plut.
4. making a difference to one, advantageous, profitable, Thuc.
II. as Subst., διάφορον, ου, τό,
1. a difference, Hdt., Eur., Dem.
2. what concerns one, a matter of importance, Thuc., Dem.
3. a difference, disagreement, Dem.
4. in reference to money-matters, one's balance, expenditure, Dem.
III. adv. -ρως, with a difference,variously, Thuc.:— δ. ἔχειν to differ, Plat.
2. excellently, Dem.

Chinese

原文音譯:di£foroj 笛阿-賀羅士
詞類次數:形容詞(4)
原文字根:經過-攜帶(著)
字義溯源:不同,互異的,著名的,特優的,更美的,尊貴的;源自(διαφέρω)=帶過去);由(διά)*=通過)與(φέρω)*=負擔,攜帶)組成。這字意為:不同,互異;但後來又加上:著名,特優,的字義
出現次數:總共(4);羅(1);來(3)
譯字彙編
1) 各樣(1) 來9:10;
2) 是更美的(1) 來8:6;
3) 尊貴的(1) 來1:4;
4) 不同的(1) 羅12:6

English (Woodhouse)

διάφορος = different, dissimilar, distinctive, especial, important, particular, at variance

⇢ Look up "διάφορος" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)