Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

favor

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ → The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander

English > Greek (Woodhouse)

Woodhouse page for favor - Opens in new window

substantive

good-will: P. and V. εὔνοια. ἡ, εὐμένεια, ἡ, V. πρευμένεια, ἡ, P. φιλοφροσύνη, ἡ.

boon, service: P. and V. χάρις, ἡ, ἔρανος, ὁ, P. εὐεργεσία, ἡ, εὐεργέτημα, τό; see service, benefaction.

curry favor with: P. and V. χαρίζεσθαι (dat.), ὑποτρέχειν (acc.), ὑπέρχεσθαι (acc.), θωπεύειν (acc.), V. σαίνειν (acc.), προσσαίνειν (acc.), θώπτειν (acc.), Ar. and P. ὑποπίπτειν (acc. or dat.), Ar. and V. αἰκάλλειν (acc.). do a favor to, v.: P. and V. εὐεργετεῖν (acc.), V. χάριν ὑπουργεῖν (dat.). χάριν διδόναι (dat.), χάριν τίθεσθαι (dat.), Ar. and V. χάριν νέμειν (dat.), P. χάριν δρᾶν (absol.); see serve.

Theseus asks you as a favor to bury the dead: V. Θήσευς σ' ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν θάψαι νεκρούς (Euripides, Supp. 385).

in favor of: V. and V. πρός (gen.).

thinking that a battle at sea in a small space was in their (the enemy's) favor: P. νομίζοντες πρὸς ἐκείνων εἶναι τὴν ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν (Thuc. 2, 86).

I will speak in your favor, not in mine: V. πρὸς σοῦ γὰρ, οὐδ' ἐμοῦ, φράσω (Sophocles, Oedipus Rex 1434; cf Plato, Protagoras 336D).

he has suddenly become in favor of Philip: P. γέγονεν ἐξαίφνης ὑπὲρ Φιλίππου (Dem. 438).

vote in favor of a person's acquittal: P. ἀποψηφίζεσθαι (gen. of pers.).

vote in favor of a thing: Ar. and P. ψηφίζεσθαι (acc).

make a favor of justice: P. καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια (Plato, Ap. 35C).

verb transitive

gratify: P. and V. χαρίζεσθαι (dat.). P. καταχαρίζεσθαι (dat.); see also benefit.

be friendly disposed to: P. and V. εὐνοεῖν (dat.), P. εὐνοικῶς διακείσθαι πρός (acc.); see side with.

be on the side of: V. συνεῖναι (dat.).

favor the Lacedaemonians: P. τὰ Λακεδαιμονίων φρονεῖν (Thuc. 5, 84), or use P. Λακωνίζειν.

I favor your cause: V. εὖ φρονῶ τὰ σὰ (Sophocles, Ajax 491).

favor the Athenians: P. Ἀττικίζειν.

favor the Persians: P. Μηδίζειν.

on a charge of favoring the Athenians: P. ἐπ' Ἀττικισμῷ (Thuc. 8. 38).

of things, help on: P. προφέρειν (εἰς, acc.).

Latin > English (Lewis & Short)

făvor: ōris, m. id.,
I favor, good-will, inclination, partiality, esp. of a party (rare in Cic.; not in Caes.; freq. since the Aug. per. in prose and poetry; syn.: studium, benevolentia, gratia, pietas, caritas, amor).
I In gen.
   A Of human beings: favorem et urbanum Cicero nova credit. Nam in epistola ad Brutum, Eum, inquit, amorem et eum (ut hoc verbo utar) favorem in consilium advocabo, Quint. 8, 3, 34; so with amor, Suet. Claud. 12; with studium, id. Vit. 15: qui favore populi tenetur et ducitur, Cic. Sest. 54, 115; cf. under II.: quae sunt varie et ad tempus descripta populis, favore magis quam re, legum nomen tenent, Cic. Leg. 2, 5, 11: amplecti aliquem favore, Liv. 2, 56: adferre alicui, Just. 27, 1: ex maxima invidia in gratiam et favorem nobilitatis Jugurtha venit, Sall. J. 13, 7; cf. opp. invidia, id. ib. 73, 4: plebis, Liv. 7, 25, 1; cf. id. 2, 56, 1: partium Pompeii, Vell. 2, 54, 2: concilia to populi favore, Suet. Caes. 11: militum, id. Tit. 5; Hor. C. 4, 8, 26; id. Ep. 2, 1, 9: favor in aliquem, Tac. H. 1, 53 fin.: pro laborantibus, Quint. 4, 1, 9. —
   B Rarely of Fortune: fortunae favor, Sen. Ep. 42, 4; 72, 4.—
   C Favor personified as a deity, Mart. Cap. 1, § 48 al.—
   D Esp., legal t. t.: favoris causa, said where the law inclines to or encourages a particular right or practice: hoc favoris causa constitutum est, ut pro plenis (honoribus) incoätos accipiamus, Dig. 50, 4, 8; 23, 3, 74; Gai Inst. 4, 14; cf.: favor libertatis, Paul. Sent. 2, 23, 2; 2, 24, 2 sq.—
II In partic., acclamation, applause, at theatrical and other exhibitions (syn. plausus), approbation: quod studium et quem favorem secum in scenam attulit Panurgus? Cic. Rosc. Com. 10, 29; Phaedr. 5, 5, 25: audientium, Quint. 3, 8, 7: facere favorem, id. 7, 1, 33: promere favorem, id. 9, 1, 21: emerendi favoris gratia, id. 7, 1, 2: magno omnium favore, Suet. Claud. 21; cf.: plauditur et magno palma favore datur, Ov. Tr. 2, 506: tutatur favor Euryalum, Verg. A. 5, 343.

Latin > French (Gaffiot 2016)

făvŏr,⁹ ōris, m. (faveo),
1 faveur, sympathie : Cic. Sest. 115 ; Sall. J. 13, 7 ; Liv. 7, 25, 1, etc. ; quod studium et quem favorem secum in scænam adtulit ! Cic. Com. 29, de quel intérêt, de quelle faveur ne se voyait-il pas accompagné sur la scène !
2 [en part.] marques de faveur, applaudissements : Liv. 4, 24, 7 ; Quint. 3, 8, 7 ; 7, 1, 33 ; Suet. Claud. 21.

Latin > German (Georges)

favor, ōris, m. (faveo), I) die dem Begünstigten alles Gute wünschende u. seine Absichten befördernde Gunst, die Geneigtheit, Gewogenheit, Anhänglichkeit, Hingebung, Vorliebe, die Begünstigung (Ggstz. odium), m. subj. Genet., hominum, Liv.: populi, Cic.: plebis, Liv.: m. obj. Genet., sui, Iustin.: partium eius, Vell.: nominis, Liv.: m. in u. Akk., Liv. 45, 31, 3. Tac. ann. 15, 48; hist. 1, 53: m. in u. Abl., Vell. 2, 43, 3. – favor naturalis, Quint.: militaris, Liv. epit. u. Curt.: incertus, Iustin.: pravus, Phaedr. – amplecti alqm favore, Liv.: in favorem alcis venire, Sall.: favorem populi colligere, Vell.: favorem sociorum uberiorem adipisci, sich bei den B. weit beliebter machen, Val. Max.: favorem alci conciliare, jmd. beliebt machen, Liv.: in favorem ultionis Lysimachi, wegen der gern gesehenen Rache des L., Iustin. 17, 2, 6. – II) insbes.: a) die Hingebung, Aufmerksamkeit, Andacht bei einer relig. Handlung, pium praestare et mente et voce favorem, Ov. met. 15, 681. – b) die Gunstbezeigung, der Beifall, den man einem Schauspieler u. übh. jmdm. zollt, plauditur et magno palma favore datur, Ov.: quod studium et quem favorem in scaenam attulit Panurgus? Cic.: cum etiam in panegyricis petatur audientium favor, Quint.: magno omnium favore, Suet.: cum gratulatione ac favore ingenti populi domum est reductus, Liv. 4, 24, 7.

Spanish > Greek

favor = ἀποδοχή, ἀγάπη, βενεφίκιον, δωρεά, ἀγαθός

* Look up in: Google | Wiktionary | Wikcionario (Translation based on the reversal of DGE)

Latin > English

favor favoris N M :: favor, goodwill; bias; applause