Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἠχέω

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates
Full diacritics: ἠχέω Medium diacritics: ἠχέω Low diacritics: ηχέω Capitals: ΗΧΕΩ
Transliteration A: ēchéō Transliteration B: ēcheō Transliteration C: icheo Beta Code: h)xe/w

English (LSJ)

Aeol.and Dor. ἀχέω [ᾱ]:    I intr., sound, ring, peal, ἠχεῖ δὲ κάρη . . Ὀλύμπου Hes.Th.42; ὅταν ἀχήσῃ πολιὸς βυθός Mosch.Fr.1.4; ἀχοῦσι προσπόλων χέρες E.Supp.72 (lyr.); of metal, ἠχέεσκε ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος Hdt.4.200; τὰ χαλκία πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ Pl.Prt.329a, cf. Men.66.4; of the grasshopper, chirp, Alc.39, Theoc.16.96; of the ears, tingle, ἠχήσει τὰ ὦτα LXX 1 Ki.3.11; διὰ τί ἠχεῖ ἢ διὰ τί ἐμφαίνεται; impers., of anecho, Arist.AP0.98a27.    2 suffer from noises in the ears, Herod.Med. ap. Orib.10.40.3.    II c. acc. cogn., ἀχεῖν (ἰαχεῖν codd.) ὕμνον to let it sound, A.Th.869 (lyr.); κωκυτόν S.Tr.866; γόους Id.Fr.523; ὕμνους E.Ion883 (lyr.); χαλκέον ἄχει sound the cymbal! Theoc.2.36; ἐφεξῆς ἠχοῦντα αὐτά (sc. τὰ φωνήεντα) Demetr.Eloc.71: —Med., ἀχεῖσθαί τινα to sound his praises, dub. in Pi.Fr.75.19:— Pass., ἠχεῖται κτύπος a sound is made, S.OC1500. (Cf. sq.)

German (Pape)

[Seite 1180] (vgl. oben ἀχέω), schallen, ertönen, rauschen; ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου Hes. Th. 42; τὸν πρωκτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος Ar. Nubb. 164; φόρμιγξ ἠχήσειεν ἐπ' εὐχαῖς ἡμετέραις, sie mag dazu ertönen, Th. 327; ἤχεσκε ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος Her. 4, 200; τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ Plat. Prot. 329 a; Sp.; einen Laut von sich geben, neben διαλέγεσθαι Plut. Cor. 38. – Auch trans., erschallen lassen, anstimmen, ἠχεῖ τις οὐκ ἄσημον κωκυτόν Soph. Tr. 863; dah. pass., τίς αὖ παρ' ὑμῶν ἠχεῖται κτύπος O. C. 1696. Vgl. noch Theocr. 2, 36 τὸ χαλκίον ὡς τάχος ἄχει, laß ertönen; τὰ φωνήεντα, aussprechen, Dem. Phaler. 71. S. auch ἰάχω.

Greek (Liddell-Scott)

ἠχέω: Δωρ. ἀχέω ᾱ, μέλλ. -ήσω: Ι. ἀμετάβ., ἠχῶ, κροτῶ, βροντῶ, ἠχεῖ δὲ κάρη… Ὀλύμπου Ἡσ. Θ. 42· ὅταν ἀχήσῃ πολιὸς βυθὸς Μόσχ. 5. 4· συχνάκις ἐπὶ μετάλλου, ἤχεσκε (Ἰων. παρατ.) ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος Ἡρόδ. 3. 200· ἀχοῦσιν προπόλων χέρες Εὐρ. Ἱκέτ. 72· τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ Πλάτ. Πρωτ. 329Α, πρβλ. Μένανδ. Ἀρρ. 3· ἐπὶ τοῦ τέττιγος, ᾄδω, τερετίζω, Θεόκρ. 16. 96· ἐπὶ τῆς λύρας, Ἀριστοφ. Θεσμ. 327· - διά τὶ ἠχεῖ ἢ διά τὶ ἐμφαίνεται; ἀπροσ. ἐπὶ τῆς ἠχοῦς, Ἀριστ. Ἀν. Ὑστ. 2, 15., 1. ΙΙ. μετὰ συστοίχ. αἰτ., ἀχεῖν (ἀλλ. ἰαχεῖν) ὕμνον, κάμνω νὰ ἠχήσῃ, Αἰσχύλ. Θήβ. 868· κωκυτὸν Σοφ. Τρ. 866· γόους ὁ αὐτ. Ἀποσπ. 469· μέλος Εὐρ. Ἴωνι 883· χαλκίον ἄχει, κρότει τὸ κύμβαλον, Θεόκρ. 2. 36. - Μέσ., ἀχεῖσθαί τινα, ἐξυμνεῖν, Πίνδ. Ἀποσπ. 45. 18. - Παθ., ἠχεῖται κτύπος, γίνεται ἦχος, Σοφ. Ο. Κ. 1500. - Οἱ Τραγ. μεταχειρίζονται τοὺς Δωρ. τύπους ἀχεῖν, ἀχά, ἄχημα ἔτι καὶ ἐν ἀναπαιστικοῖς· οὗτοι οἱ τύποι πολλάκις μετεβλήθησαν ὑπὸ τῶν ἀντιγραφέων εἰς ἰαχεῖν, ἰαχά, ἰάχημα, Elmsl. Εὐρ. Ἡρακλ. 752, Dind. Ἀριστοφ. Θεσμ. 327· ἴδε ἐν λ. ἰαχέω.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
1 résonner, retentir;
2 tr. faire retentir : κωκυτόν SOPH des lamentations ; Pass. retentir.
Étymologie: ἦχος.

English (Strong)

from ἦχος; to make a loud noise, i.e. reverberate: roar, sound.

English (Thayer)

(ἤχῳ); (ἦχος, which see); (from Hesiod down); to sound: (Compare: ἐξηχέω, κατηχέω.)

Greek Monotonic

ἠχέω: Δωρ. ἀχέω [ᾱ], μέλ. -ήσω,
I. αμτβ., ηχώ, κροτώ, βροντώ, σε Ησίοδ.· λέγεται συχνά για το μέταλλο· ἤχεσκε (Ιων. παρατ.), σε Ηρόδ.· τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ, σε Πλάτ.· λέγεται επίσης για το τζιτζίκι, τιτιβίζω, τραγουδώ, σε Θεόκρ.
II. με αιτ. ως σύστ. αντικ., ἀχεῖν ὕμνον, κάνω να ακουστεί, σε Αισχύλ.· κωκυτόν, σε Σοφ.· χαλκίον ἄχει, ηχεί το κύμβαλο, σε Θεόκρ. — Παθ., ἠχεῖται κτύπος, παράγεται ήχος, σε Σοφ.

Russian (Dvoretsky)

ἠχέω: дор. ἀχεω (ᾱ)
1) греметь, грохотать (ἠχεῖ κάρη Ὀλύμπου Hes.);
2) звенеть, звучать, гудеть (ἤχεσκε (impf.) ὁ χαλκός τῆς ἀσπίδος Her.; τὰ κοῖλα μᾶλλον ἠχεῖ Arst.): φόρμιγξ ἀχήσειεν Arph. пусть зазвучит форминга; τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ Plat. медные сосуды, будучи ударены, долго звенят;
3) издавать, поднимать (κωκυτόν, γόους Soph.): ἠ. χαλκέον Theocr. бить в медный кимвал; τίς παρ᾽ ὑμῶν ἠχεῖται κτύπος; Soph. что означает поднятый вами крик?;
4) запевать, петь (ὕμνον Aesch.; μέλος Eur.).

Middle Liddell


I. intr. to sound, ring, peal, Hes.; often of metal, ἤχεσκε (ionic imperf.) Hdt.; τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ Plat.; of the grasshopper, to chirp, Theocr.
II. c. acc. cogn., ἀχεῖν ὕμνον to let it sound, Aesch.; κωκυτόν Soph.; χαλκίον ἄχει sound the cymbal, Theocr.:—Pass., ἠχεῖται κτύπος a sound is made, Soph.

Chinese

原文音譯:ºcšw 誒黑哦
詞類次數:動詞(2)
原文字根:回響
字義溯源:鳴,吵鬧,響聲;源自(ἦχοσ1 / ἦχοσ2 / ἠχώ)*=聲音)。參讀 (ἀκοή)同義字
出現次數:總共(2);路(1);林前(1)
譯字彙編
1) 鳴(1) 林前13:1;
2) 響聲(1) 路21:25