Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

μᾶλλον

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες → The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: μᾶλλον Medium diacritics: μᾶλλον Low diacritics: μάλλον Capitals: ΜΑΛΛΟΝ
Transliteration A: mâllon Transliteration B: mallon Transliteration C: mallon Beta Code: ma=llon

English (LSJ)

Adv. Comp. of μάλα, A v. μάλα II.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 90] s. μάλα.

Greek (Liddell-Scott)

μᾶλλον: ἐπίρρ., συγκρ. τοῦ μάλα, ἴδε μάλα ΙΙ.

French (Bailly abrégé)

v. μάλα.

English (Autenrieth)

see μάλα.

English (Strong)

neuter of the comparative of the same as μάλιστα; (adverbially) more (in a greater degree)) or rather: + better, X far, (the) more (and more), (so) much (the more), rather.

English (Thayer)

(comparitive of μάλα, very, very much) (from Homer down), adverb, more, to a greater degree; rather;
1. added to verbs and adjectives, it denotes increase, a greater quantity, a larger measure, a higher degree, more, more fully (German in höherem Grade, Maasse);
a. words defining the measure or size are joined to it in the ablative (dative): πολλῷ much, by far, Isaiah, the measure of salvation for which we are indebted to Christ is far greater than that of the ruin which came from Adam; for the difference between the consequences traceable to Adam and to Christ is not only one of quality, but of quantity also; cf. Rückert, Commentary on Romans, vol. i. 281 f (others (from Chrysostom to Meyer and Godet) content themselves here with a logical increase, far more certainly)); πόσῳ how much, τοσούτῳ by so much, ὅσῳ by as much (namely, μᾶλλον), than before must be mentally added (A. V. the more, so much the more), as μᾶλλον θόρυβος γίνεται (but others refer this to 2b. ἆ. below)); διήρχετο μᾶλλον); μᾶλλον ἐζήτουν); ἔτι μᾶλλον καί μᾶλλον, πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον, Wetstein on Philippians, the passage cited); Winer's Grammar, § 35,1cf. 603 (561); (Buttmann, § 123,11); to verbs that have a comparative force, μᾶλλον διαφέρειν τίνος, to be of much more value than one, μᾶλλον ἤ, more than, μᾶλλον with the genitive, πάντων ὑμῶν, Xenophon, mem. 3,17, 1). joined to positive terms it forms a periphrasis for a comparative (cf. Winer's Grammar, § 35,2a.), followed by ἤ, as μακάριον, μᾶλλον for μακαριωτερον, πολλῷ μᾶλλον ἀναγκαῖά, μᾶλλον, seems to be omitted before ἤ; see under ἤ, 3f. c. μᾶλλον δέ, what moreover is of greater moment (A. V. yea rather): rather, sooner (German eher, vielmehr, lieber);
a. it denotes that which occurs more easily than something else, and may be rendered sooner (German eher): thus πολλῷ μᾶλλον in arguing from the less to the greater, L T Tr WH πολι μᾶλλον); also πολύ (R G πολλῷ) μᾶλλον namely, οὐκ ἐκφευξόμεθα, i. e. much more shall we not escape (cf. Winer's Grammar, p. 633 (588) note (Buttmann, § 148,3b.)), or even ἔνδικον μισθαποδοσίαν ληψόμεθα (Matthiae, § 634,3), πόσῳ μᾶλλον, οὐ μᾶλλον; (Latin nonne potius?) (do not ... more), the rather (German vielmehr); α. after a preceding negative or prohibitive sentence: μᾶλλον δέ, οὐχί μᾶλλον; (nonne potius ?) not rather etc.? β. so that μᾶλλον belongs to the thing which is preferred, consequently to a noun, not to a verb: ἠγάπησαν μᾶλλον τό σκότος ἡ τό φῶς, i. e. when they ought to have loved the light they (hated it, and) loved the darkness, Winer's Grammar, § 35,4): ἤ τόν Ἰησοῦν); Isaiah, 'so far is the gospel from suffering any loss or disadvantage from my imprisonment, that the number of disciples is increased in consequence of it'). γ. by way of correction, μᾶλλον δέ, nay rather; to speak more correctly: Josephus, Antiquities 15,11, 3; Aelian v. h. 2,13and often in secular authors; cf. Grimm, Exeg. Hdbch. on Sap., p. 176f).
c. it does not do away with that with which it is in opposition, but marks what has the preference: more willingly, more readily, sooner (German lieber), θέλω μᾶλλον and εὐδοκῶ μᾶλλον, to prefer, βούλομαι μᾶλλον, Xenophon, Cyril 1,1, 1); ζηλουν, μᾶλλον namely, ζηλοῦτε); χρωμαι, 1 Corinthians 7:21.

Greek Monolingual

(AM μᾶλλον, Α ιων. τ. μάλιον, δωρ. τ. μαλλότερον)
επίρρ.
1. πιο πολύ, σε μεγαλύτερο βαθμό, περισσότερο («μᾶλλον τοῦ ξυμφέροντος» — περισσότερο από όσο συμφέρει, Αντιφ.)
2. προτιμότερο, καλύτερα, κάλλιο («οὐ πώποτ' ἔργου μᾶλλον εἱλόμην λόγους», Ευρ.)
3. φρ. α) «επί μάλλον καί μάλλον» — κατά ανιούσα κλίμακα, όλο και πιο πολύ, διαρκώς και περισσότερο
β) «μάλλον δε» ή «ή μάλλον»
(με επανορθωτική σημ.) ή καλύτερα, για να πω καλύτερα (α. «μέ άκουσε ή μάλλον πρόσεξε καλά αυτά που είπα» β. «ἀλλὰ καὶ τούτων πολλοί, μᾶλλον δὲ πάντες», Δημοσθ.)
νεοελλ.
1. κάπως, σε κάποιο βαθμό («το νερό της θάλασσας είναι μάλλον κρύο σήμερα»)
2. πολλές φορές με θετικό βαθμό επιθέτου για δήλωση συγκριτικού βαθμού («μάλλον δυστυχής»)
4. φρ. «κατά το μάλλον ή ήττον» — κατά προσέγγιση, πάνω-κάτω
νεοελλ.-μσν.
πιθανώςμάλλον θα τά καταφέρει».)
αρχ.
1. υπερβολικά, σφόδρα («φίλει δὲ με κηρόθι μᾶλλον», Ομ. Οδ.)
2. φρ. α) «παντὸς μᾶλλον» — βεβαιότατα
β) «οὐδὲν μᾶλλον» — καθόλου περισσότερο
γ) «τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον» — σχήμα συλλογισμού το οποίο σήμερα καλείται «το κατά ισχυρότερο λόγο».
[ΕΤΥΜΟΛ. Για ετυμολ. βλ. λ. μάλα.

Greek Monotonic

μᾶλλον: επίρρ., συγκρ. του μάλα· βλ. μάλα II.

Russian (Dvoretsky)

μᾶλλον: adv. [compar. к μάλα
1) более, больше: πολὺ и πολλῷ μ. Plat. гораздо больше; ἔτι и και μ. Hom., ἔτι καὶ μ. Pind., ἔτι καὶ πολὺ μ. Hom. еще или все больше; μ. τι Her. несколько (больше), немного, до известной степени, сколько-нибудь; μηδέν или οὐδέν τι μ. Soph., Plat. нисколько не больше или точно так же; ἐπὶ μ. Plat. и μ. μ. Eur. все больше и больше; μ. τοῦ δέοντος или μ. ἢ δεῖ Plat. больше, чем следует; κηρόθι μ. Hom. до глубины души;
2) предпочтительнее, лучше, скорее (τεθνάναι μ. ἢ ζώειν Her.): πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μ. ἢ οὐ τοὺς αἰτίους Thuc. (афиняне предпочли) истребить скорее весь город, только бы не позволить ускользнуть виновникам; χαλεπόν, μ. δὲ ἀδύνατον Plat. трудно, вернее сказать, невозможно; πολλοί, μ. δὲ πάντες Dem. многие, чтобы не сказать все; παντὸς μ. Plat. вернее всего, т. е. да, конечно; τὸ μ. καὶ ἧττον рит. Arst. (лат. a fortiori) (довод) на основании преимущественного признака;
3) слишком, чрезмерно (θερμαίνεσθαι μ. Plat.).

Middle Liddell

[comp. of μάλα; v. μάλα II.]

Chinese

原文音譯:m©llon 馬朗
詞類次數:副詞(83)
原文字根:寧可
字義溯源:較多,寧可,更加,更是,更好是,更當,更要,情願,多過於,多,過,此,寧,勝,並,且,倒,豈不更要,更是如此,大量地,何況⋯豈不,豈不更要,更是如此,正要,不如,加意,遠過,何況,況,代替,還大,越發;這字是'很'的'比較級',源自(μάλιστα)=最,特別的);而 (μάλιστα)出自(μακροχρόνιος)X*=很)
出現次數:總共(81);太(9);可(5);路(5);約(4);徒(7);羅(8);林前(10);林後(8);加(2);弗(3);腓(6);帖前(2);提前(2);提後(1);門(2);來(6);彼後(1)
譯字彙編
1) 更(19) 太7:11; 太10:25; 徒20:35; 羅5:9; 林前12:22; 林前14:1; 林前14:5; 林後3:8; 林後3:11; 林後5:8; 林後12:9; 加4:9; 加4:27; 腓2:12; 腓3:4; 帖前4:1; 門1:16; 來9:14; 來12:9;
2) 寧可(7) 可15:11; 羅14:13; 林前9:15; 弗4:28; 弗5:11; 門1:9; 來11:25;
3) 越發(6) 可10:48; 路5:15; 約5:18; 約19:8; 徒5:14; 徒9:22;
4) 過(4) 徒4:19; 徒5:29; 徒27:11; 提後3:4;
5) 多(3) 太6:30; 腓1:9; 腓1:9;
6) 情願(3) 約3:19; 林前6:7; 林前6:7;
7) 要更(3) 羅5:15; 羅5:17; 帖前4:10;
8) 更加(3) 路12:24; 林後7:7; 林後7:13;
9) 就更(2) 羅5:10; 林後3:9;
10) 更是(2) 可7:36; 腓1:12;
11) 倒(2) 可5:26; 可9:42;
12) 得多(1) 腓1:23;
13) 何況⋯豈不(1) 羅11:12;
14) 當(1) 弗5:4;
15) 多過於(1) 林前14:18;
16) 更好是(1) 林後2:7;
17) 豈不更⋯麼(1) 路11:13;
18) 當更加(1) 彼後1:10;
19) 更是如此(1) 林前9:12;
20) 得(1) 來12:13;
21) 何(1) 來12:25;
22) 更當(1) 來10:25;
23) 加意(1) 提前6:2;
24) 遠過(1) 提前1:4;
25) 就更加(1) 徒22:2;
26) 不如(1) 太25:9;
27) 要(1) 太27:24;
28) 還大呢(1) 太18:13;
29) 正要(1) 太10:28;
30) 寧(1) 太10:6;
31) 況(1) 路12:28;
32) 發(1) 路18:39;
33) 豈不更要(1) 羅11:24;
34) 並(1) 林前5:2;
35) 且(1) 羅8:34;
36) 比(1) 太6:26;
37) 勝(1) 約12:43;
38) 就寧可(1) 林前7:21

English (Woodhouse)

μᾶλλον = more, rather, to form comparatives

⇢ Look up "μᾶλλον" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)