Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

caedes

Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα –> I know only one thing, that I know nothing | all I know is that I know nothing.
Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, Book 2 sec. 32.

Latin > English (Lewis & Short)

caedes: is (
I gen. plur. regularly caedium, Liv. 1, 13, 3; Just. 11, 13, 9; Flor. 3, 18, 14 al.; but caedum, Sil. 2, 665; 4, 353; 4, 423; 4, 796; 5, 220; 10, 233; Amm. 22, 12, 1; 29, 5, 27; cf. Prisc. p. 771 P), f. caedo.
I Lit.
   A In gen., a cutting or lopping off (post-class. and rare): ligni atque frondium caedes, Gell. 19, 12, 7: capilli, qui caede cultrorum desecti, App. M. 3.—
   B Esp. (acc. to caedo, I. B. 1.; cf. cado, I. B. 2.), a cutting down, slaughter, massacre, carnage; esp. in battle or by an assassin; murder (usu. class. signif. of the word in prose and poetry; esp. freq. in the histt. in Suet. alone more than twenty times): pugnam caedesque petessit, Lucr. 3, 648: caedem caede accumulantes, id. 3, 71: caedem (the deadly slaughter, conflict) in quā P. Clodius occisus est, Cic. Mil. 5, 12: caedes et occisio, id. Caecil. 14, 41: magistratuum privatorumque caedes, id. Mil. 32, 87: cum in silvā Silā facta caedes esset, id. Brut. 22, 85: notat (Catilina) et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum, id. Cat. 1, 1, 2: jam non pugna sed caedes erat, Curt. 4, 15, 32: caedes inde, non jam pugna fuit, Liv. 23, 40, 11: ex mediā caede effugere, id. 23, 29, 15: cum caedibus et incendiis agrum perpopulari, id. 34, 56, 10: silvestres homines... Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, Hor. A. P. 392: magnā caede factā multisque occisis, Nep. Epam. 9, 1: caedes civium, id. ib. 10, 3: caedem in aliquem facere, Sall. J. 31, 13; Liv. 2, 64, 3: edere, id. 5, 45, 8; 40, 32, 6; Just. 2, 11: perpetrare, Liv. 45, 5, 5: committere, Ov. H. 14, 59; Quint. 5, 12, 3; 10, 1, 12; 7, 4, 43; Curt. 8, 2: admittere, Suet. Tib. 37: peragere, Luc. 3, 580: abnuere, Tac. A. 1, 23: festinare, id. ib. 1, 3: ab omni caede abhorrere, Suet. Dom. 9: portendere, Sall.J. 3, 2; Suet. Calig. 57 et saep.; cf. in the poets, Cat. 64, 77; Verg. A. 2, 500; 10, 119; Hor. C. 1, 8, 16; 2, 1, 35; 3, 2, 12; 3, 24, 26; 4, 4, 59; Ov. M. 1, 161; 4, 503; 3, 625; 4, 160; 5, 69; 6, 669.—
   2    The slaughter of animals, esp. of victims: studiosus caedis ferinae, i. e. ferarum, Ov. M. 7, 675; so id. ib. 7, 809; cf. ferarum, id. ib. 2, 442; 15, 106: armenti, id. ib. 10, 541: boum, id. ib. 11, 371: juvenci, id. ib. 15, 129: bidentium, Hor. C. 3, 23, 14: juvencorum, Mart. 14, 4, 1.—
II Meton.
   A (Abstr. pro concreto.) The persons slain or murdered, the slain: caedis acervi, Verg. A. 10, 245: plenae caedibus viae, Tac. H. 4, 1.—
   B Also meton. as in Gr. φόνος, the blood shed by murder, gore, Lucr. 3, 643; 5, 1312: permixta flumina caede, Cat. 64, 360: respersus fraternā caede, id. 64, 181: madefient caede sepulcra, id. 64, 368: tepidā recens Caede locus, Verg. A. 9, 456: sparsae caede comae, Prop. 2, 8, 34: caede madentes, Ov. M. 1, 149; 14, 199; 3, 143; 4, 97; 4, 125; 4, 163; 6, 657; 8, 444; 9, 73; 13, 389; 15, 174.—
   C An attempt to murder: nostrae injuria caedis, Verg. A. 3, 256.—
   D A striking with the fist, a beating (post-class.): contumeliosa, Don. Ter. Ad. 2, 1, 46: nimia, id. ib. 4, 2, 19; 2, 1, 18.

Latin > French (Gaffiot 2016)

cædēs,⁷ is, f. (cædo), action de couper, d’abattre,
1 meurtre, [et surtout] massacre, carnage : orbem terræ cæde atque incendiis vastare Cic. Cat. 1, 3, dévaster le monde par le meurtre et l’incendie ; magna cæde nostrorum Cæs. C. 3, 65, 1, après avoir fait un grand carnage des nôtres ; cædem facere Cic. Fl. 88, commettre un meurtre ; magistratuum privatorumque cædes effecerat Cic. Mil. 87, il avait perpétré le meurtre de magistrats et de particuliers : fit magna cædes Cæs. G. 7, 70, 5, il se fait un grand carnage ; jam cædi perpetratæ Romani supervenerunt Liv. 28, 23, 3, le massacre était déjà consommé quand les Romains arrivèrent
2 [dans les sacrifices] : temptare deos multa cæde bidentium Hor. O. 3, 23, 14, solliciter les dieux par un grand sacrifice de victimes, cf. Ov. M. 15, 129, etc.
3 sang versé : abluta cæde Virg. En. 9, 818, les souillures du carnage étant lavées ; mixta hominum pecudumque cæde respersus Liv. 10, 39, 16, éclaboussé du sang mêlé des hommes et des animaux
4 corps massacrés : crastina lux ingentes Rutulæ spectabit cædis acervos Virg. En. 10, 245, la lumière de demain verra des monceaux de Rutules égorgés ; equitum acies cæde omnia replet Liv. 8, 39, 1, ce corps de cavaliers remplit tout de carnage, cf. Tac. Ann. 6, 24 ; H. 3, 29 ; stratam innocentium cædibus celeberrimam urbis partem Tac. H. 3, 70, [il disait] que le quartier le plus fréquenté de la ville était jonché de cadavres innocents
5 [retour au sens premier] action de couper, d’abattre : ligni atque frondium cædem facere Gell. 19, 12, 7, faire un abatage de bois et de feuillages ; capilli cæde cultrorum desecti Apul. M. 3, 16, cheveux abattus sous l’entaille des couteaux || coups violents, voies de fait : Papin. Dig. 29, 5, 21, 2. nom. arch. cædis Liv. 1, 48, 7 ; 3, 5, 10, etc. ; gén. pl. poét. cædum Sil. 4, 351 ; 4, 422, etc.

Latin > German (Georges)

caedēs, is, f. (caedo), I) (v. caedo no. I) spätlat. = das Schlagen mit der Faust, das Prügeln, contumeliosa, Donat. ad Ter. adelph. 2, 1, 46: nimia, ibid. 4, 2, 20. – II) (v. caedo no. II) das Fällen, A) = das Abhauen, Abschneiden, ligni atque frondium, Gell. 19, 12, 7: capilli caede cultrorum desecti, Apul. met. 3, 16. – B) das Niederhauen, Töten, 1) eig.: a) der Menschen, bes. in der Schlacht od. meuchlings, das Morden, die Ermordung, der Mord (sowohl der zugefügte als der erlittene; vgl. Ladewig Verg. Aen. 8, 492), das Gemetzel, Blutbad (auch verb. caedes et occisio, caedes et strages, caedes et cruor), caedes impia od. infanda legatorum, Liv.: Clodii caedes, Caes.: C. Gracchi et M. Fulvi caedes, Sall.: c. cruenta, Iustin. u. Sen. poët.: fraterna, Liv.: conscius mihi caedis humanae, Apul.: omnibus locis caedes est, Liv.: magna utrimque caedes fuit, Iustin.: iam non pugna, sed caedes erat, Curt.: caedem facere, Cic.: caedem et occidionem facere, Cic.: caedem facere vicinorum, Cic.: plerique caedem in vos fecisse pro munimento habent, Sall.: caedem edere od. perpetrare, Liv.: se caede nefariā cruentare, Cic. fr.: ex caede fugere, Caes., effugere, Liv., refugere, Hirt. b. G. – Plur., pulcher caedum amor, glühende Mordsucht, Sil.: multae et atroces inter se caedes (blutige Auftritte, blutige Schlägereien), Liv.: venena (Vergiftungen) intestinaeque caedes (Verwandtenmorde) Liv.: cum interea caedes indignissimae maximaeque factae sint, Cic.: (Clodius) magistratuum atque privatorum caedes effecerat, Cic.: caedibus omnia vastare, Caes.: homicidia compescimus et singulas caedes, Totschläge u. Mordtaten an einzelnen, Sen. – b) das Töten der Tiere, bes. der Opfertiere, das Schlachten, armenti, Ov.: bidentium, Hor.: ferina, Ov.: Polyxenia, das Schlachten (Opfern) der Polyxena, Catull. – 2) meton.: a) der Mordanschlag, Verg. Aen. 3, 256. – b) das Blutbad = α) (Sing. u. Plur.) die Erschlagenen, Ermordeten, der Verlust an Toten, ingentes Rutulae caedis acervi, Verg. Aen. 10, 245: plenae caedibus viae, Tac. hist. 4, 1: caedes prope par utrimque fuit, Liv. 21, 29, 3. – β) (wie φόνος) das durch Mord vergossene Blut, (currus) respersus fraternā caede, Catull.: caede madentes, Ov. – / Archaist. Nom. caedis, Liv. 1, 98, 10; 3, 5, 9; 3, 22, 9; 5, 28, 13; vgl. Auct. de idiom. gener. (IV) 576, 33 (wo: caedis, φόνος). – Genet. Plur. gew. caedium; poet. auch caedum, Sil. 4, 351; 4, 422 u.a.; vgl. Prisc. 7, 77.

Latin > English

caedes caedis N F :: murder/slaughter/massacre; assassination; feuding; slain/victims; blood/gore