Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

prope

Ὄττω τις ἔραται → Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Latin > English (Lewis & Short)

prŏpe: adv. and prep. pro and demonstr suff. -pe (cf.: nempe, quippe), = Sanscr. -pa.
I Adv. (comp. propius, and sup. proxime, v. under propior), near, nigh (class.).
   A Lit., in space: quaenam vox mihi prope hic sonat? Quis hic loquitur prope? Plaut. Rud. 1, 4, 10: prope ad aliquem adire, id. Cas. 3, 5, 32: aedes accedere, id. Most. 2, 2, 16: prope alicubi esse, Cic. Fam. 9, 7, 1: intueri aliquid (opp. procul), id. Sen. 14, 48.—
   2    With ab, near to, near by, hard by: bellum tam prope a Siciliā, Cic. Verr. 2, 5, 2, § 6: prope a meis aedibus, id. Pis. 11, 26: prope ab domo detineri, id. Verr. 2, 2, 3, § 6.—So, comp.: stellae, aliae propius a terris, etc., Cic. N. D. 1, 31, 87: propius visere mala reipublicae, Tac. A. 6, 26.—
   B Transf.
   1    In time, near, not far off: partus instabat prope, was near at hand, Ter Ad. 3, 2, 9.—Esp. with quando, cum, ut, the time is near or not far off, when, etc.: prope est, quando herus pretium exsolvet, Plaut. Men. 5, 6, 25: prope adest, quom alieno more vivendum est mihi, Ter. And. 1, 1, 125: partitudo prope adest, ut fiat palam, Plaut. Aul. 2, 3, 9; Flor. 3, 17, 2: nox prope diremit colloquium, i. e. the approach of night, Liv. 34, 33, 3; cf. id. 32, 28, 7; 5, 16, 5.—
   2    In degree, nearly, almost, about (cf.: pene, ferme, fere): ejus filiam ille amare coepit perdite, Prope jam ut pro uxore haberet, Ter. Heaut. 1, 1, 45; Cic. Verr. 2, 2, 4, § 10: prope funeratus Arboris ictu, Hor. C. 3, 8, 7: prope firmissima earum regionum civitas, Caes. B. G. 5, 20: annos prope nonaginta natus, Cic. Verr. 2, 3, 25, § 62: prope desperatis rebus, id. Fam. 7, 28, 1: sic prope oneratum est sinistrum cornu, ni, etc., Liv. 2, 65, 4; cf. id. 40, 32: prope est factum ut exirent, id. 25, 21: prope est ut aliquid fiat, something must be done, Dig. 35, 1, 67: prope perditae res, Liv. 5, 46, 7: Fidenae prope saepius captae, quam, etc., id. 4, 32, 2: prope desertum oppidum, id. 4, 51, 8.—After the word it qualifies: biennium prope, Cic. Verr. 2, 2, 25, § 62: princeps prope Stoicorum, id. Ac. 2, 33, 107: eisdem prope verbis, id. Leg. 2, 25, 64: his prope verbis id. Fin. 4, 6, 15: cursu prope Chalcidem contendit, Liv. 31, 24, 2: admirabilior prope, id. 22, 37, 3: omnes prope, id. 1, 14, 4; 23, 49, 14; 30, 30, 8.— Comp.: propius nihil est factum, quam ut, etc., Cic. Q. Fr. 1, 2, 5, § 15: neque quidquam propius est factum, quam ut, etc., id. Clu. 21, 59.—
   C Trop., comp. propius, with inspicio, considero, nosco, etc., more closely, better (post - Aug.): qualis esset ejus (mortis) velut propius inspectae natura, Sen. Ep. 30, 8: propius inspicere aliquem, id. ib. 5, 6: dixit futurum ut diviti displiceret propius inspectus, id. Contr. 2, 9, 21, B.; 4, 15, 3; 10, 95, 1: quam (lancem) cum Agamemnon propius consideraret, Petr. 1, 50: propius noscendum, Plin. Ep. 6, 16, 7; cf. penitus.—
II Prep. with acc.
   A Lit., in space, near, near by, hard by: prope oppidum, Caes. B. G. 7, 36: prope hostium castra, id. ib. 1, 22: prope amnem, Verg. A. 8, 597: non modo prope me, sed plane mecum habitare, Cic. Fam. 7, 23, 4: sedens prope limina tecti, Ov. F. 1, 137.—
   B Transf.
   1    In time, nigh, towards, about: prope lucem, towards daybreak, Suet. Claud. 44.—
   2    Of abstract proximity, near to, almost to, not far from: prope metum res fuerat, Liv. 1, 25 fin.: prope seditionem ventum est, Tac. H. 3, 21; Dig. 17, 1, 29.

Latin > French (Gaffiot 2016)

prŏpĕ,⁶ propius, proxime.
    I adv.,
1 [lieu] près, au près : prope alicubi esse Cic. Fam. 9, 7, 1, être qq. part à proximité ; prope a Sicilia Cic. Verr. 2, 5, 6, près de la Sicile, cf. Cic. Verr. 2, 2, 6 ; Pis. 26 ; propius a terra Cic. Nat. 2, 52, plus près de la terre
2 [temps] : Ter. Ad. 307 ; prope est quando Pl. Men. 985 ; prope adest quom Ter. Andr. 152, le moment est proche où, ou prope adest ut Pl. Aul. 276
3 presque, à peu près : annos prope nonaginta natus Cic. Verr. 2, 3, 62, ayant près de quatre-vingt-dix ans || prope factum est ut Liv. 25, 21, 1 ; prope est ut Liv. 2, 23, 14, il s’en fallut de peu que ; il s’en faut de peu que ; v. propius.
    II prép. acc. : prope oppidum Cæs. G. 7, 36, près de la ville ; prope me Cic. Fam. 7, 23, 4, près de moi || prope metum res fuerat Liv. 1, 25, 13, on avait été tout près de la crainte ; prope seditionem ventum est Tac. H. 3, 21, on fut à deux doigts d’une révolte.

Latin > German (Georges)

prope (aus *proque), Compar. propius, Superl. proximē, I) Adv.: A) nahe, 1) dem Raume nach, nahe, unweit, in der Nähe, in die Nähe, eig. u. bildl.: quis hic loquitur prope? Plaut.: quis homo est, qui nostras aedes accessit prope? Plaut.: volebam prope alicubi esse, Cic. ep.: quicquid ad summum pervenit, ad exitum prope est, Sen. – propius, näher, accedere, Cic. (u. so fatum propius ac propius accedit, Sen. de ira 3, 42 extr.): propius ventum est, Sall.: propius abesse ab alqo, jmdm. näher stehen, Cic.: propius timuere sarissas, quam etc., d.i. mehr, Lucan. – 2) v. der Zeit, nahe, prope adest, cum alieno more vivendum est mihi, die Zeit ist bald da, wo ich usw., Ter.: ebenso prope adest, ut etc., Plaut.: longius aut propius, später oder früher, Prop. – dah. proxime, α) zunächst, kurz vorher, kürzlich, quem proxime nominavi, Cic.: quam (legionem) proxime trans Padum conscripserat, Caes.: cum alias, tum proxime, Vell. – β) nächstens, ehestens, künftig, Plin. ep. 5, 7, 4. – 3) in anderen Verhältnissen: a) der Annäherung nach: α) nahe daran, iam prope erat, ut pelleretur, es war nahe daran (es fehlte wenig), daß er usw., Liv.: u. so ac prope fuit, ut dictator idem ille crearetur, Liv. (s. M. Müller II. Anh. zu Liv. 2, 23, 14): prope est factum (es war nahe daran, es fehlte wenig), ut iniussu praetoris signis convulsis in aciem exirent, Liv.: propius nihil est factum, quam ut occideretur, es war nahe daran (es fehlte wenig), so wäre er getötet worden, Cic. – β) beinahe, fast, annis prope quadraginta, Liv.: prope ad annum octogesimum prosperā pervenisse fortunā, Nep.: prope desperatis rebus, Cic.: prope iam desperatā salute, Caes.: nox prope diremit colloquium, Liv.: fructum prope solus tulerat, Liv.: loca, quae prope immensis agminibus impleverat, Curt. – et prope, ac prope, ja beinahe, adventare et prope adesse, Cic.: turpe ac prope nefas ducunt respirare ullo loco, qui etc., Quint. – γ) genau, dah. propius, genauer, propius res adspice nostras, schau näher (d.i. gnädig) unser Geschick an, Verg.: ebenso proxime, auf das genaueste, signare, so nahe, d.i. so gut wie möglich etwas bezeichnen, Quint. – δ) der Ähnlichkeit nach, fast (ziemlich) ebenso, insanis et tu stultique prope omnes, Hor.: proxime atque (wie) ille aut aeque, Cic. – b) der Ordnung, dem Range od. dem Werte nach, zunächst, gleich nachher, proxime a Lacyde, Cic.: proxime... mox... tertio loco, Plin. – B) nahe bei, nahe an; propius, näher bei, -an; proxime, zunächst an, -bei, sehr nahe, ganz nahe bei, -an, im Raume (gew. m. folg. ab u. Abl.), prope a Sicilia, Cic.: prope a meis aedibus, Cic.: propius a terris, Cic. – II) Praep. m. Acc., bisw. auch m. Dat., 1) dem Raume nach, eig. u. bildl., nahe bei, -an, in der Nähe, unweit des usw., unweit von usw., prope me, Cic.: prope aquam moveri, Cic.: prope castra, Caes.: so auch propius urbem, näher an der Stadt, Caes.: proxime hostem, dem Feinde zunächst, Caes.: proxime Carthaginem, Sall.: propius Tiberi, Nep.: propius man esse (Ggstz. longius), Plin.: propius grammatico accessi, Cic.: proxime hostium castris, dem Lager der Feinde zunächst, Caes. – bildl., propius periculo it timor, tritt der G. näher, Verg.: ut propius periculum fuerint, qui vicerunt, Liv.: propius fuere periculo queis superare datum, Sil. – 2) der Zeit nach, nahe an, gegen, dah. proxime, sogleich um, sogleich nach, prope kal. Sext., Cic.: prope lucem, Suet.: prope maturitatem esse (v. den Saaten), Liv.: proxime solis occasum, Pallad.: ebenso proxime abstinentiam sumendus est cibus exiguus, Cels. – 3) zum Ausdruck der Annäherung od. Ähnlichkeit, nicht weit von, nahe an od. zu, beinahe zu, dah. propius, näher an, ähnlicher, u. proxime, sehr nahe an, sehr ähnlich einer Sache, fast ganz so wie, prope secessionem plebis res venit, Liv.: prope seditionem ventum est, Tac.: prope metum res fuerat, die Lage hat zu Befürchtungen Raum gegeben, Liv.: iam prope seditionem res erat, schon war es fast zum Aufstande gekommen, Curt.: propius fidem est, es verdient mehr Glauben, Liv.: oratio est propius blanditias quam preces, Liv.: propius virtutem esse, der Tugend näher kommen, Sall.: proxime morem Romanum, fast, ziemlich so, wie es bei den Römern Sitte war, Liv. – / Compar. proximius von proxime, klarer, augenfälliger, Min. Fel. 19, 2.

Latin > English

prope PREP ACC :: near
prope prope propius, proxime ADV :: near, nearly; close by; almost