Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γραμματεῖον

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883
Full diacritics: γραμμᾰτεῖον Medium diacritics: γραμματεῖον Low diacritics: γραμματείον Capitals: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ
Transliteration A: grammateîon Transliteration B: grammateion Transliteration C: grammateion Beta Code: grammatei=on

English (LSJ)

τό,

   A that on which one writes, tablets, Ar.Fr.157, Antipho 1.10, Pl.Prt.326d, prob. in Gorg.Pal.6; tablet on which names, etc., are recorded, λελευκωμένα γ. Arist.Ath. 47.2, cf. D.46.11, IG12.91.11, etc.    2 bond, document, contract, Lys. 32.7; κατὰ γραμματεῖον ἡταιρηκέναι Aeschin.1.165, cf.POxy.1012 Fr. 9 ii 15; account-book, ledger, Ar.Nu.19, D.45.33: freq. written γραμμάτιον.    3 τὸ ληξιαρχικὸν γ. list in which Athenian citizens were enrolled, IG12.79, Is.7.27, D.57.26.    4 will, testament, Is.6.29.    5 pass(?), PPetr.3p.130.    6 memorandum, D.22.23, Jul. ad Ath. 283b; petition, Luc.Peregr.16.    II place where γράμματα were taught, a school, Anon. ap. Suid.    III office of γραμματεύς, Plb.4.87.8, Poll.9.41.    IV public dining-hall in Syria, Posidon.18.

German (Pape)

[Seite 504] τό, Schreibtafel, Plat. Prot. 326 d; Plat. com. bei Poll. 7, 210; – Schrift, bes. gerichtliches Dokument, Antiph. 5, 54, wo die mss. γραμμάτιον haben; μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ Dem. 45, 44. 47, 8; Testament, ἐπειδὰν ἀνοιχθῇ τὸ γρ. Dem. 44, 37; Rechnungsbuch, εἰς γρ. γράφειν Lys. 4, 3; Is. 1, 25; ἐς τὸ κοινὸν γρ. γράφειν 7, 16; vgl. Ar. Nubb. 19; γραμματεῖα ληξιαρχικά, Bürgerlisten in Athen, vom Demarchen geführt, inwelche der Jüngling, wenn er mündig war, eingeschrieben wurde, um seine bürgerlichen Rechte antreten zu können, Hermann griech. Staatsalterth. §. 123, 5. – Bei Poll. 9, 41 = Elementarschule, vgl. Ath. V, 210 f.

Greek (Liddell-Scott)

γραμμᾰτεῖον: τό, τὸ ἐφ᾿ οὗ τις γράφει, πινακίς, Ἀριστοφ. Ἀποσπ.206,Ἀντιφῶν 112.28, Πλάτ. Πρωτ. 326D·-πινακίδιον, ἐφ᾿ οὗ ὀνόματα γράφονται ,Ἀριστ. Ἀποσπ. 429,Συλλ.Ἐπιγρ.76,11 κ. ἀλλ. 2) ἔγγραφον,συμβόλαιον,Λυσ.897.3· γραμμάτιον (ἴδε ἐν λ. γραμματείδιον), Ἀντιφῶν 135.33, Λουκ. Μισθ.Συν. 36,κτλ. 3) τό ληξιαρχικὸν γρ., ὁ κατάλογος, ἐν ᾧ πάντες οἱ Ἀθηναῖοι πολῖται ἦσαν καταγεγραμμένοι, διὰ τούτου δὲ καὶ μόνου τοῦ μέσου ἠδύναντο νὰ τύχωσι τῆς πατρικῆς κληρονομίας (τῆς λήξεως ἄρχειν), Ἰσαῖ.66.14,Δημ. 1306.22,Συλλ.Ἐπιγρ.80,πρβλ. Sch õmann de. Comit.Ath. σ. 379. ΙΙ. τόπος ἐν ᾧ ἐδιδάσκοντο γράμματα, σχολεῖον , Πολυδ. Θ', 41,Σουΐδ.

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
I. tablette pour écrire;
II. petit écrit, particul.
1 document judiciaire, pièce de procédure;
2 testament;
3 livre de comptes;
III. lieu où l’on apprend à lire et à écrire, école enfantine;
IV. collect. la classe des écrivains, des gens de lettres, les écrivains.
Étymologie: dim. de γράμμα.

Spanish (DGE)

-ου, τό
I 1tablilla como soporte de la escritura, ἀγγελία διὰ γραμματείων ἀφῖκται Gorg.B 11a.6, ἐν χαλκοῖς γραμματείοις ἔχων γεγραμμένους τοὺς νόμους Pl.Min.320c, ἀναγράψαντες εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα Arist.Ath.47.2, ἀπὸ τοῦ γραμματείου ... ἐν ᾧ ἡ μαρτυρία γέγραπται D.46.11, cf. Pl.Prt.326d, Antipho 1.10, Thphr.HP 3.9.7, Plu.Lyc.26, 2.407c, Ael.VH 10.7, Polyaen.5.10.2, D.C.37.41.3, 44.16.1, Plot.6.1.19, τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤσθιον Ar.Fr.163, τά τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα IG 13.52A.11 (V a.C.), cf. AB 226.26, κάλπιν ... γραμματεῖα ἔχοντα Luc.Herm.57, cf. Orus Att.β 58.
2 documento escrito συσσημαίνεσθαι τὰ γραμματεῖα suscribir los documentos Lycurg.Fr.6.4, γ., ἐν ᾧ τὰ τούτῳ βεβιωμέν' ἔνεστιν D.22.23, ref. a un testamento, Is.6.29, Lys.32.7, a un préstamo ἐδίδου καὶ ἀπῄτει γ. Alciphr.2.5.3, τὸ γ. τῆς ὀφειλῆς POxy.3757.17 (IV d.C.), a la contratación o despido de trabajadores κατὰ γ. por contrato Aeschin.1.165, cf. Sud., ἐπιγραφῆναι αὐτῷ γ. PPetr.2.15.3.5 (III a.C.), γραμματεῖα ἀφέσεως acta de manumisión, PSI 452.13 (IV d.C.)
registro τὸ ληξιαρχικὸν γ. del demo en que eran inscritos los aten. al llegar a la mayoría de edad y recibir la ciudadanía IG 13.138.6 (V a.C.), Is.7.27, D.44.35, 57.26, Lycurg.76, τὸ γ. τὸ ὀργειωνικόν registro de los ὀργεῶνες en Lemnos IG 12(8).19.6 (IV a.C.), en una metáf. γ. ἐστὶ ὁ ἡμέτερος βίος ... γράφων καὶ λογισμοὺς ... καὶ ψυχῆς κινήματα un libro de registro es nuestra vida que apunta pensamientos y emociones del alma Amph.Or.4.366
libro de cuentas κἄκφερε τὸ γ. ἵν' ἀναγνῶ λαβὼν ὁπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους Ar.Nu.19, ἔστιν οὖν ὅστις ἂν ... τῶν γραμματείων τοσαύτην ὑπέμεινε φέρειν μίσθωσιν; D.45.33
libelo τὴν ἐμὴν ἀτιμίαν ὁ τὸ γ. συγγράψας ἀπωδύρετο Iul.ad Ath.283b
gener. obra escrita, mensaje escrito, nota, cartaἅβρα ... ὤρεξε παρὰ τοῦ μοιχοῦ γ. Luc.Merc.Cond.36, τὸ γ. ... τῆς πίστεως el escrito sobre la fe Gr.Naz.Ep.102.17, cf. Luc.Peregr.16, Plu.2.151b, Hell.Oxy.5.2, Sud.
orden, despacho imperial δώδεκα γραμματεῖα ... καθ' ἑκάστην ἑσπέραν ... συνέγραφε D.C.72.8.4.
II tablilla de doble hoja, díptico, estuche κατετίθει μὲν ταύτην (τὴν κλεῖδα) εἴς τι κοῖλον γ. Numen.26.12, cf. 61, Poll.4.18, γ. δὲ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς καὶ ἐν ᾧ ἀργύριον ἀπέκειτο, ὃ καὶ «γ. Βοιώτιον» ἐκάλουν Poll.4.19, cf. Hsch.s.u. ἀργυροθήκη.
III 1cargo o función de secretario ἐν οἷς τῶν τότε συστρατευομένων ... ἀπελέλειπτο ... Μεγαλέας δ' ἐπὶ τοῦ γραμματείου Plb.4.87.8.
2 oficina o lugar del registro ἐπειδὰν ἀνοιχθῇ τὸ γ. D.44.37.
3 escuela Dam.Fr.179, Poll.9.41, Sud.
3 comedor público en Siria τοῖς δὲ γραμματείοις (χρώμενοι) -οὕτως γὰρ ἐκάλουν τὰ κοινὰ τῶν συνδείπνων Posidon.62a.

Greek Monolingual

γραμματεῑον, το (Α) γραμματεύς
1. πίνακας
2. κατάλογος
3. έγγραφο, συμβόλαιο
4. βιβλίο λογαριασμών
5. κατάλογος Αθηναίων πολιτών
6. διαθήκη
7. υπόμνημα
8. το αξίωμα του γραμματέα.

Greek Monotonic

γραμμᾰτεῖον: τό (γράμμα),
1. αυτό πάνω στο οποίο γράφει κάποιος, πλάκα, πινακίδα, σε Πλάτ. κ.λπ.
2. βιβλίο ληξιαρχικό, κατάλογος όπου καταγράφονταν οι Αθηναίοι πολίτες, σε Δημ.

Russian (Dvoretsky)

γραμμᾰτεῖον: τό
1) дощечка для письма, писчая табличка Arph., Plat., Plut. (εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐγγράφειν Arst.);
2) список, роспись, перечень (τὰ γραμματεῖα τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ Arst.): γ. ληξιαρχικόν Isae., Dem. (в Афинах) список достигших совершеннолетия;
3) судебный документ, протокол (μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ Dem.);
4) текст завещания Dem.;
5) приходо-расходная книга Isae., Dem.;
6) договор, соглашение (εἰς γ. γράφειν Lys.);
7) канцелярия, секретариат: ὁ ἐπὶ τοῦ γραμματείου Polyb. служащий канцелярии, писец.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γραμματεῖον -ου, τό en γραμμάτιον γράμμα
1. schrijftablet, wastafeltje.
2. document, geschreven tekst; van bijv. kasboek of petitie.

Middle Liddell

γράμμα
1. that on which one writes, tablets, Plat., etc.
2. an account-book, register, Dem.