Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

error

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

English > Greek (Woodhouse)

woodhouse 281.jpg

substantive

P. and V. ἁμαρτία, ἡ, σφάλμα, τό, P. ἁμάρτημα, τό, διαμαρτία, ἡ, V. ἐξαμαρτία, ἡ, ἀμπλάκημα, τό.

be in error, v.: see be mistaken.

error of judgment: P. γνώμης ἁμάρτημα (Thuc. 2, 65).

⇢ Look up "error" on Perseus Dictionaries | Perseus KWIC | Perseus Corpora | Wiktionary | Wikipedia | Google | LSJ full text search

Latin > English (Lewis & Short)

error: ōris, m. id.,
I a wandering.
I In gen., a wandering, straying or strolling about (rare and mostly poet.).
   A Lit.: ad quos Ceres m illo errore venisse dicitur, Cic. Verr. 2, 4, 49, § 108: error ac dissipatio civium (sc. mercatorum), id. Rep. 2, 4, 7 Mos. (cf. erratio, I.): navium pars ex errore eodem conferebatur, Auct. B. Afr. 11; cf. Ov. H. 16, 29; id. M. 14, 484; id. Tr. 4, 10, 100; Verg. A. 1, 755; 6, 532 et saep.—Transf., of the motion of atoms, Lucr. 2, 132; of the meanderings of rivers, Ov. M. 1, 582; of the mazes of the labyrinth, id. ib. 8, 161; 167.—
   B Trop., a wavering, uncertainty: fluctuat incertis erroribus ardor amantum, Lucr. 4, 1077: nec, quid corde nunc consili capere possim, Scio, tantus cum cura meo est error animo, Plaut. Merc. 2, 3, 13; cf. Liv. 9, 15; 45; 27, 47; Ov. F. 5, 362 al.; so, too, with obj. gen.: viarum, uncertainty, ignorance, Liv. 24, 17; cf. veri, Tac. H. 2, 72.—
II In partic., a wandering from the right way, a going astray.
   A Lit. (very seldom): reduxit me usque ex errore in viam, Plaut. Ps. 2, 3, 2; Curt. 5, 13 fin.—
   B Trop., a departing from the truth, an error, mistake, delusion (class.; cf.: erratum, vitium, peccatum): erroris ego illos et. dementiae complebo, Plaut. Am. 1, 2, 8: opinionibus vulgi rapimur in errorem nec vera cernimus, Cic. Leg. 2, 17, 43; cf.: inducere imperitos in errorem, id. Brut. 85, 293; Nep. Hann. 9, 3: errore quodam fallimur in disputando, Cic. Rep. 3, 35: si errorem velis tollere, id. ib. 1, 24: errorem tollere, id. ib. 2, 10; id. Fin. 1, 11, 37: deponere, id. Phil. 8, 11, 32: eripere alicui, id. Att. 10, 4, 6: demere, Hor. Ep. 2, 2, 140 et saep.: mentis, i. e. distraction, insanity, Cic. Att. 3, 13, 2; cf. Hor. A. P. 454; Verg. G. 3, 513; so poet. of other kinds of mental perturbation, as fear, Ov. F. 3, 555; love, Verg. E. 8, 41; Ov. Am. 1, 10, 9; cf. ib. 1, 2, 35; id. M. 10, 342: aut aliquis latet error; equo ne credite, Teucri, some deception, Verg. A. 2, 48; cf. Liv. 22, 1: par forma aut aetas errorem agnoscentibus fecerat, Tac. A. 4, 63: jaculum detulit error in Idam, Ov. M. 5, 90.—
   (b)    Esp., an error in language, a solecism, Quint. 1, 5, 47.—
   (g)    Rarely a moral error, fault (cf. erro, I. B. 2.), Ov. Pont. 4, 8, 20; cf. id. ib. 2, 2, 57; 2, 3, 92.—
   (d)    Error, personif., = Ἄτη, the inspirer of folly or judicial blindness, Ov. M. 12, 59.

Latin > French (Gaffiot)

errŏr,⁸ ōris, m. (erro),
1 action d’errer çà et là, course à l’aventure, détour, circuit : Cic. Verr. 2, 4, 108 ; Off. 1, 103 ; Rep. 2, 7 ; Virg. En. 1, 755 || [fig.] incertitude, indécision, ignorance : Pl. Merc. 347 ; Lucr. 4, 1077 ; Cic. Nat. 1, 2 ; Off. 3, 19 ; veri Tac. H. 2, 72, ignorance de la vérité ; [avec interr. ind.] : error, Cursorne Papirius... an.. Liv. 9, 15, 11, l’incertitude de savoir si... ou si..., cf. 1, 24, 1
2 erreur, illusion, méprise : Cic. Leg. 2, 43 ; Br. 293 ; Fin. 1, 37 ; errorem deponere Cic. Phil. 8, 32, ouvrir les yeux, revenir de son erreur ; errorem facere Liv. 27, 47, 4, causer une méprise [alicui Sen. Ep. 67, 6, induire qqn en erreur] || égarement de l’esprit, délire, aberration, folie : error mentis Cic. Att. 3, 13, 2, ou error seul chez les poètes ( Hor. P. 454 ; Virg. G. 3, 513 ) || [poét.] moyen de tromper, piège, tromperie : Virg. En. 2, 48 ; Liv. 22, 1, 3 || faute, manquement, erreur : Ov. P. 4, 8, 20.

Latin > German (Georges)

error, ōris, m. (erro), das Irren, I) im allg., das Umherirren, -schweifen, -streifen, der Irrgang, die Irrfahrt, A) eig.: a) v. pers. Subjj.: error ac dissipatio civium, Cic.: per tortuosi amnis sinus flexusque errorem volvens, im Zickzack gehend, Liv.: navium pars ex errore eodem conferebatur, Auct. b. Afr.: longo iactati errore, Sen.; vgl. pelagi erroribus actus, Verg. – b) v. der unsteten Bewegung der Atome, Lucr.: v. den Windungen, dem Sich-Schlängeln der Flüsse, Ov.: v. den Irrgängen des Labyrinths, Ov. – B) übtr., das Schwanken, die Ungewißheit, der Zweifel, qui tibi aestus, qui error, quae tenebrae erunt, Cic.: castra nihil aucta errorem faciebant, machten irre, Liv.: cum sic errores abstulit illa meos, Ov.: sequitur hunc errorem alius error, Papirius ne Cursor... an etc., Liv. – II) insbes., das Abirren-, Abschweifen vom rechten Wege, das Irregehen, A) eig.: a) v. leb. Wesen: reduxit me usque ex errore in viam, Plaut.: iumenta nullo regente decesserant militari viā et errore delata per quattuor stadia etc., Curt.: u. so errore viarum, Abirren vom rechten Wege, Liv.: cursus errore falli, durch die irrtümliche Richtung (bildl.), Cic. – b) v. Lebl., das Abirren des Geschosses, der Fehlschuß (ἁμάρτημα), Ov. met. 5, 90. – B) übtr., das Abirren vom rechten Wege, 1) als Zustand, der Irrtum = die Täuschung, der Wahn, a) im allg.: opinionis error, irrige Vorstellung, Cic.: in errorem ducere, Cic.: errore duci, Cic.: in errorem induci, rapi, Cic.: errorem tollere, Cic.: errorem demere, Hor.: errorem alci eripere, Cic.: convictis Epicuri erroribus, Cic. de nat. deor. 2, 1. – per errorem, Cic.: errore insidiatoris, durch den I. des Nachst. (in der Person des Königs), Liv.: u. so si par forma aut aetas errorem agnoscentibus fecerat, irre geleitet, getäuscht hatte, Tac. – m. obj. Genet., errore veri, Tac.: errore deceptus locorum, über usw., Verg. – zuw. meton., v. dem, was täuscht, die Täuschung, aliquis latet error, Verg.: errore se ab insidiis munire, Liv. – b) insbes.: α) der Wahn, die Verblendung, die Verstandesverwirrung, der Irrsinn, mentis, Cic.: fanaticus, Hor.: di meliora piis erroremque hostibus illum! Verg. georg. 3, 513. – β) der Liebeswahn, v. heftiger Liebe, error malus, Verg.: quoniam novus incĭdit error, Prop.: u. so errores, Ggstz. concessi amores, Apul. Vgl. die Auslgg. zu Verg. ecl. 8, 41. Ov. met. 10, 342; am. 1, 10, 9. – γ) v. Angst, Furcht, Ov. fast. 3, 555. – 2) als Handlung, der Irrtum = das Versehen, der Mißgriff, Fehler, a) im allg.: ferendus tibi in hoc meus error, Cic.: cuius errore eo esset deducta res etc., Nep. – b) insbes.: α) der Sprachfehler, v. Solözismen, Quint. 1, 5, 47. – β) das moralische Vergehen, die Verirrung, corrigere errorem paenitendo, Cic. fr.: errorem misero detrahe, labe carent, Ov. – 3) Error personifiziert = Ἄτη, als Urheberin aller törichten, übereilten, leidenschaftlichen Handlungen, die Verblendung, Ov. met. 12, 59.

Spanish > Greek

ἀδίκημα, ἀλίτημα, διάπτωσις, ἐνδέημα, ἀμπλάκημα, ἁμάρτημα, ἁμαρτωλή, διάπτωμα, ἔκπτωσις, ἔκπτωμα, ἀπάτη, αἰκάλη, διαμαρτάνω, ἀβροτίνη, ἀβρόταξις, ἀβλέπτημα, διαμάρτημα, διαμαρτία, ἁμαρτία, ἀγνόημα, ἔγκακον, ἀστόχημα, ἁμαρτάς, ἄγνοια, ἐλάσσωμα, ἀλογία, ἁμάρτιον

(Translation based on the reversal of DGE)

Latin > English

error erroris N M :: wandering; error; winding, maze; uncertainty; deception