Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

promptus

Ὁ δ' ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ -> The unexamined life is not worth living
Plato, Apology of Socrates 38a

Latin > English (Lewis & Short)

promptus: (promtus), ūs, m. promo, prop. a taking forth; hence,
I An exposing to view, a being visible, visibility; only in the phrase in promptu (esse, habere, ponere, etc.), public, open, visible, manifest, before the eyes: ut (decorum) non reconditā quādam ratione cernatur, sed sit in promptu, Cic. Off. 1, 27, 95; so (opp. reconditiora) id. Ac. 2, 4, 10; (opp. interiora) id. Div. 2, 60, 124: aliquid ponere in promptu (opp. contegere atque abdere), id. Off. 1, 35, 126: ingenium in promptu habere, to display, Sall. C. 7, 1: iram in promptu gerere, Plaut. Ps. 1, 5, 33: in promptu scrinia Brutus habet, Ov. P. 1, 1, 24: in promptu gerunt ova, Col. 8, 11, 8: in promptu est, with a subject-clause, it is clear, plain, evident: omnibus in promptu manifestumque esse videmus, etc., Lucr. 2, 149; 246; 868.—
II Readiness; only in the phrase in promptu esse, habere, to be at hand, to have ready: ea dicam, quae mihi sunt in promptu, Cic. Ac. 1, 2, 4; Liv. 25, 29 fin.: in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus antecedat, Cic. Off. 1, 30, 105. —
III Ease, facility; only in the phrase in promptu esse, to be easy, Sall. Or. ad Caes. 2: quadrupedes In promptu regere est, Ov. M. 2, 84: quam quae comprendere dictis In promptu mihi sit, id. ib. 13, 161.
promptus: a, um, Part. and P. a., from promo.

Latin > French (Gaffiot)

(1) prōmptus,⁹ a, um,
    I part. de promo.
    II pris adjt :
1 mis au grand jour, visible, manifeste : aliud clausum in pectore, aliud promptum in lingua habere Sall. C. 10, 5, avoir une pensée cachée au fond du cœur, une autre sur les lèvres, cf. Cic. Amer. 118 ; Fin. 1, 30 ; de Or. 3, 215 ; quod non istius cupiditati apertissimum promptissimumque esset Cic. Verr. 2, 4, 42, [aucun objet] qui ne fût pour sa cupidité parfaitement découvert et visible
2 qui est sous la main, prêt, apprêté, disponible [en parl. de choses] : fidem suam alicui promptam expositamque præbere Cic. Cæc. 78, mettre sa loyauté à la libre disposition de qqn, cf. Cic. Fam. 4, 13, 6 ; prompta audacia Sall. C. 32, 2, audace toute prête || facile, à la portée de tout le monde, commode : facilis et prompta defensio Cic. de Or. 1, 237, une défense facile et à la portée de tout le monde ; mœnia haudquaquam prompta oppugnanti Liv. 23, 1, 10, remparts d’escalade difficile pour un assaillant ; promptum est avec inf., il est facile de : Ov. M. 13, 10 ; Tac. Ann. 15, 41 ; Quint. 9, 1, 22
3 [en parl. de pers.] prêt, disposé, dispos, résolu : promptus homo Cic. Verr. 2, 4, 37, homme actif ; alacri et prompto ore atque voltu vagari toto foro Cic. de Or. 1, 184, aller çà et là à travers le forum avec un air, un visage alerte et décidé ; lingua promptus Liv. 2, 45, 15, résolu en paroles ; promptior lingua quam manu Sall. J. 44, 1, plus entreprenant en paroles qu’en actions ; promptus animi Tac. H. 2, 23, résolu de caractère ; promptiores pro patria Liv. 22, 59, 11, plus dévoués à la patrie || [avec ad ] prêt à, disposé à, prompt à : animo prompto ad jocandum Cic. Q. 2, 13, 1, d’une humeur disposée à la plaisanterie ; ad vim promptus Cic. Agr. 2, 82, prêt à la violence ; promptiores esse ad nostra pericula Cic. Off. 1, 83, être plus disposés à écarter les dangers qui nous menacent || [avec in acc.] : promptus in pavorem Tac. Ann. 15, 25, prompt à s’alarmer ; promptior in spem Tac. Agr. 35, plus porté à l’espoir || [avec dat.] : promptus seditioni Tac. Ann. 1, 48, porté à la révolte, cf. Tac. Ann. 4, 46 ; 11, 32 ; 15, 45 ; promptior veniæ dandæ Liv. 25, 16, 12, plus porté à pardonner || [avec gén.] sous le rapport de : Gell. 10, 22, 1 || [avec inf., poét.] promptus pati Luc. 7, 106, prêt à supporter, cf. Stat. Th. 7, 209.
(2) prōmptŭs,¹¹ abl. ū, m., [seult dans l’expr. in promptu ] :
1 in promptu esse, être sous les yeux, visible : Cic. Ac. 2, 10 ; Div. 2, 124 ; in promptu ponere Cic. Off. 1, 126, mettre sous les yeux, montrer ; habere Sall. C. 7, 1, mettre en évidence || [fig.] hæc sunt in promptu Cic. Off. 1, 6, cela tombe sous le sens, c’est évident
2 in promptu esse alicui Cic. Ac. 1, 4, être sous la main de qqn, à sa disposition, tout prêt ; semper in promptu habere quantum... Cic. Off. 1, 105, ne jamais perdre de vue combien...
3 est in promptu Cic. Off. 2, 74, la chose est à la portée de tout le monde || in promptu est avec inf., il est facile de : Ov. M. 2, 86 ; 13, 161.

Latin > German (Georges)

(1) prōmptus1, a, um, PAdi. (v. promo), ›hervorgenommen‹, dah. I) vor Augen gelegt, sichtbar, offenbar, amicitiam in fronte promptam gero, Enn.: aliud clausum in pectore, aliud promptum in lingua habere, Sall.: tametsi hoc minime latet, quod ita promptum et propositum est, ut etc., Cic.: eminentia et prompta, prompta et aperta, Cic. – II) übtr., gleich zur Hand, verfügbar, zu Gebote stehend, bereit, fertig, A) v. Lebl.: 1) im allg.: quod enim omnibus patet (sich darbietet) et aeque promptum est (zugänglich ist) et mihi et adversario meo, Cic.: fidem suam populo Rom. promptam expositamque praebuit, stellte zur Verfügung, Cic.: quae tibi a multis prompta esse scio, Cic.: prompta et parata in agendo et in respondendo celeritas, Cic.: audacia, Sall.: os, gutes Mundwerk, Quint.: ius, schnelles, Liv.: prompta et profluens eloquentia, Tac.: m. ad u. Akk., quae etsi non decora, non tamen ad perniciem publicam prompta sunt, nicht anwendbar sind Spart. Hel. (Ver.) 5, 8: neque quicquam ad spem bonorum promptius, flößt stärkere Hoffnung auf bessere Zeiten ein, Treb. Poll. Gallien. 5, 1: m. in u. Akk., herbae aliaque prompta in auxilium vulnerum morborumque, und andere Hilfsmittel gegen usw., Cels. 1. prooem. in. – 2) insbes., leicht, bequem, moenia haudquaquam prompta oppugnanti, leicht zu erobern (zu nehmen), Liv. – defensio, Cic.: promptissima mortis via, Tac.: aditus, Tac.: occupatio, Tac.: promptum est (es ist leicht) m. folg. 2. Supin., quod promptum rescriptu, Tac. ann. 2, 41: aestimare debent, an promptum effectu, aut certe non arduum sit, Tac. hist. 2, 76: m. folg. Infin., sed nec mihi dicere promptum, nec facere est isti, Ov. met. 13, 10: domuum et insularum et templorum, quae amissa sunt, numerum inire haud promptum fuerit, Tac. ann. 15, 41 in.: nomina illa, quae fingere utique Graecis promptissimum est (ganz besonders leicht fällt), Quint. 9, 1, 22. – B) v. Pers.u. deren Geist usw., gleich zur Hand, fertig, bereit, entschlossen, u. mit Rücksicht auf die Neigung, geneigt, bereitwillig, gefällig, leicht zu Willen, willfährig, absol., equitum manus, schlagfertige, Tac.: laudare promptos, castigare segnes, Tac.: tres fratres prompti, non indiserti, Cic.: promptissimus homo et experiens, Cic. – m. ad od. in u. Akk., ad vim pr., Cic.: ad cibum pr. (Ggstz. vini parcus), Treb. Poll.: promptiores ad pericula, Cic.: prompta ad omnem audaciam mens, Cels.: animus promptus ad iocandum, Cic.: pr. animus et alacer ad defendendam rem publicam, Cic.: quo paratior ad usum forensem promptiorque esse possem, Cic.: ad faciendum quam ad dicendum promptiores, Iustin.: promptissimum genus ad lacessendum certamen, Liv.: pr. in pavorem, Tac.: promptior in spem, Tac.: in latrocinia promptissimi, Flor.: in omne facinus promptissimus erat, Iustin. – m. in u. Abl., neque minus in rebus gerendis promptus quam excogitandis, Nep. Them. 1, 4. – m. adversum u. Akk., pr. adversum insontes, Tac. ann. 6, 48. – m. Abl., ingenio, linguā, Liv.: sermone, Tac.: manu, tapfer, Liv. – m. Genet., parcendi victis filio animus et promptior et honestior, Iustin.: Plato veritatis homo amicissimus eiusque omnibus adhibendae promptissimus, Gell.: destinandi sagittas mire promptus, ein außerordentlich tüchtiger Bogenschütze, Aur. Vict. – m. Genet. loci, animi, Tac.: belli (im Kr.) promptissimus, Sall. – m. Dat., animus promptus libertati aut ad mortem, Tac.: legendi studio promptus, Aur. Vict.: Agrippina promptior Neroni, Tac.: nullam umquam gentem magis exorabilem promptioremque veniae dandae fuisse, Liv. 25, 16, 12 (vgl. die Auslegg. zu Tac. ann. 4, 60). – m. Infin., promptus metuenda pati, Lucan. 7, 106: scis ipse, quam promptae superos incessere Thebae, Stat. Theb. 7, 209: ferre magis promptus quam referre iniurias, Ambros. de off. 2, 7, 32.
(2) prōmptus2, Abl. ū, m. (promo), das ›Hervorgenommensein‹; dah. I) das Sichtbarsein, die Sichtbarkeit, doch nur in der Verbndg. in promptu, sichtbar, öffentlich, offen, vor aller Augen, vor Augen, esse, Cic. u.a.: causa in promptu est, Ov.: in pr. ponere, sehen lassen (Ggstz. contegere atque abdere), Cic.: in pr. habere, Cic. u. Sall.: in pr. scrinia habet, Ov.: gerere iram in pr., sehen-, merken lassen, Plaut. – dah. in pr. est m. folg. Acc. u. Infin., es liegt auf der Hand, es liegt klar vor Augen, es liegt am Tage = es ist offenbar, es ist einleuchtend, verb. in promptu manifestumque est (omnibus), Lucr. 2, 149 u. 246. – II) übtr.: A) die Bereitschaft, nur in den Verbndgg. in promptu esse, zur Hand sein, zur Verfügung stehen, Cic. u. Liv.: u. in promptu habere, zur Hand haben, zur Verfügung haben, Cic. – B) die Leichtigkeit, nur in der Verbndg. in promptu esse, leicht sein, mit folg. Infin., Ps. Sall. de rep. 2, 7 in. Ov. met. 2, 86 u. 13, 161.

Latin > English

promptus prompta -um, promptior -or -us, promptissimus -a -um ADJ :: set forth, brought forward, manifest, disclosed; willing, ready, eager, quick