Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

virilis

Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας -> Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft.
Τhucydides, 2.40.1

Latin > English (Lewis & Short)

vĭrīlis: e, adj. vir,
I of or belonging to a man, manly, virile (cf.: mas, masculus).
I Lit.
   A In respect of sex, male, masculine.
   1    In gen.: virile et muliebre secus, Sall. Fragm. ap. Macr. S. 2, 9: virile secus, i. e. puer, Plaut. Rud. 1, 2, 19: vestimentum, id. Men. 4, 2, 97: genus, Lucr. 5, 1356: semen, id. 4, 1209: stirps fratris, Liv. 1, 3, 11: vox, Ov. M. 4, 382: vultus, id. ib. 3, 189: coetus, of men, id. ib. 3, 403; cf. balnea, Cato ap. Gell. 10, 3, 3: flamma, the love of a man, Ov. A. A. 1, 282.—
   2    In partic.
   a In mal. part.: pars, Lucr. 6, 1209; cf. Col. 7, 11, 2.—As subst.: vĭrī-lia, ĭum, n., = membrum virile, Petr. 108; Plin. 20, 16, 61, § 169; 20, 22, 89, § 243.— Comp.: qui viriliores videbantur, Lampr. Heliog. 8 fin.—
   b In gram., of the masculine gender, masculine: nomen, Varr. L. L. 10, §§ 21 and 30 Müll.; Gell. 1, 7, 15; 11, 1, 4 al.—
   B In respect of strength, vigor, etc., manly, full-grown, arrived at the years of manhood: conversis studiis aetas animusque virilis Quaerit opes, etc., Hor. A. P. 166: ne forte seniles Mandentur juveni partes pueroque viriles, the parts of fullgrown men, id. ib. 177: pars magna domus tuae morietur cum ad virilem aetatem venerit, Vulg. 1 Reg. 2, 33: toga, assumed by Roman youth in their sixteenth year, Cic. Lael. 1, 1; id. Sest. 69, 144; Liv. 26, 19, 5; 42, 34, 4 al.—Opp. to female garments: sumpsisti virilem togam quam statim muliebrem stolam reddidisti, Cic. Phil. 2, 18, 44.—
   C Transf., in jurid. lang., of or belonging to a person, that falls to a person or to each one in the division of inheritances: ut ex bonis ejus, qui, etc., virilis pars patrono debeatur, a proportionate part, an equal share with others, Gai Inst. 3, 42: tota bona pro virilibus partibus ad liberos defuncti pertinere, id. ib.: virilis, id. ib. 3, 70; Dig. 30, 1, 54, § 3; so, virilis portio, ib. 37, 5, 8 pr.; 31, 1, 70, § 2; Paul. Sent. 3, 2, 3.—
   2    Transf., in gen.
   (a)    Virilis pars or portio, share, part, lot of a person: est aliqua mea pars virilis, quod ejus civitatis sum, quam ille claram reddidit, my part, my duty, Cic. Verr. 2, 4, 37, § 81: plus quam pars virilis postulat, id. ib. 2, 3, 3, § 7: cum illius gloriae pars virilis apud omnes milites sit, etc., Liv. 6, 11, 5: quem agrum miles pro parte virili manu cepisset, eum senex quoque vindicaret, id. 3, 71, 7: haec qui pro virili parte defendunt, optimates sunt, i. e. to the utmost of their ability, as far as in them lies, Cic. Sest. 66, 138; so, pro virili parte, id. Phil. 13, 4, 8: pro parte virili, Liv. 10, 8, 4; Ov. Tr. 5, 11, 23: pro virili portione, Tac. Agr. 45; id. H. 3, 20.—
   (b)    In other connections (poet.): actoris partis chorus officiumque virile Defendat, Hor. A. P. 193 Orell. ad loc. —
II Trop., of quality, worthy of a man, manly, manful, firm, vigorous, bold, spirited, etc.: veretur quicquam aut facere aut loqui, quod parum virile videatur, Cic. Fin. 2, 14, 47: laterum inflexio fortis ac virilis, id. de Or. 3, 59, 220: inclinatio laterum, Quint. 1, 11, 18: acta illa res est animo virili, consilio puerili, Cic. Att. 14, 21, 3; so, ingenium, Sall. C. 20, 11: vis ingenii (with solida), Quint. 2, 5, 23: audacia, Just. 2, 12, 24: oratio (with fortis), Cic. de Or. 1, 54, 231; so, compositio, Quint. 2, 5, 9: sermo, id. 9, 4, 3: ratio atque sententia, Cic. Tusc. 3, 10, 22: neque enim oratorius iste, immo hercle ne virilis quidem cultus est, Tac. Or. 26.—As subst.: vĭrīlia, ĭum, n., manly deeds, Sall. H. 3, 61, 15 Dietsch.—Sup.: ALMIAE SABINAE MATRI VIRILISSIMAE, etc., Inscr. Grud. p. 148, n. 5.—Adv.: vĭrīlĭter, manfully, firmly, courageously (acc. to II.), Cic. Tusc. 2, 27, 65; id. Off. 1, 27, 94; Auct. Her. 4, 11, 16; Ov. F. 1, 479.—Comp.,, Sen. Contr. 5, 33 fin.; id. Brev. Vit. 6, 5.

Latin > French (Gaffiot)

vĭrīlis,⁹ e (vir),
1 d’homme, des hommes, mâle, masculin : virile secus Sall. d. Macr. Sat. 2, 9, sexe masculin ; calcei viriles Cic. de Or. 1, 231, chaussures d’homme ; genus virile Cic. Inv. 1, 35, la race des hommes [oppos. à muliebre] || [gramm.] virile genus Varro L. 10, 21 ; Gell. 1, 7, 15, genre masculin
2 d’homme, d’homme fait, viril : ætas virilis Hor. P. 166, l’âge viril, cf. Hor. P. 177 ; toga virilis Cic. Læl. 1, toge virile, v. toga, cf. Cic. Phil. 2, 44 ; animis usi sumus virilibus, consiliis puerilibus Cic. Att. 15, 4, 2, nous avons eu un courage d’hommes, mais une tactique d’enfants, cf. Att. 14, 21, 3
3 = individuel, qui revient à une tête, à une personne ; a) [droit] : virilis pars Gaius Inst. 3, 42, ou portio Dig. 37, 5, 8, la part individuelle ; b) [en gén.] v. pars ; [nott] pro virili parte Cic. Sest. 138, ou portione Tac. Agr. 45 ; H. 3, 20, pour sa part, suivant ses moyens
4 [fig.] mâle, viril, fort, ferme, vigoureux, courageux : oratio fortis et virilis Cic. de Or. 1, 231, discours énergique et mâle, cf. Cic. de Or. 3, 220 ; Tusc. 3, 22 ; Fin. 2, 47 || vĭrīlia, n., actes de courage, virils : Sall. H. 3, 61, 15 ; v. virilia.

Latin > German (Georges)

virīlis, e (vir), zum Manne gehörig, männlich, I) im allg.: 1) in Rücksicht auf das Geschlecht, a) übh.: stirps, Liv. u. Ov.: secus, männliches Geschlecht (Ggstz. muliebre), Sall. fr., Liv. u.a.: sexus, m.G., Fronto, Sprößling, Sohn, Nep.: tunica, Varro LL.: calceus, Varro LL. u. Cic.: pes, Vitr.: corpora, Sen.: vultus, Ov.: convivia, an denen nur Männer teilnehmen, Vitr.: morbi, Sen.: tela (Ggstz. feminea), Ov.: nomina (Ggstz. nomina muliebria), Varro LL.: membrum virile, das männliche Schamglied, Porphyr. Hor. sat. 1, 9, 70: u. so natura, Oros. 5, 6, 1 (wo naturā virili duplex): pars virilis, das männliche Schamglied, Lucr. 6, 1207, die Hoden, Colum. 7, 11, 2: subst., virīle, is, n., das männliche Schamglied, Apul. apol. 33: Plur. virilia, die männlichen Schamteile, Plin. u.a.: exsectis virilibus semivirum reddidit, Lact.: dah. prägn., viriliores, mit einem größeren Schamgliede Versehene, Lampr. Heliog. 8, 7. – b) als gramm. t.t., männlich, männlichen Geschlechtes, genus, Gell.: nomen, Varro LL. – 2) in Ansehung des Alters, männlich, mannbar, aetas, Oros. 7, 36, 3. Cassian. coen. inst. 4, 24: aetas animusque, Hor. de art. poët. 166: toga, das männliche Kleid, das die röm. Jünglinge ungefähr im fünfzehnten od. sechzehnten Jahre anlegten, Cic.: partes, Mannesrollen, Hor. – 3) in Rücksicht auf die Person: a) als jurist. t.t., auf eine Person-, auf den Mann kommend, portio od. pars virilis, der Teil, der auf jeden kommt, der Anteil bei der Erbschaft, ICt. – b) im allg., bei einer Verrichtung, der Teil, Anteil, den eine Person nimmt od. nehmen muß, est aliqua mea pars virilis, mein Teil, meine Pflicht, Cic.: pro virili parte, auf jedes Mannes Anteil, soviel ein Mann leisten kann u. muß, soviel es einem kräftigen Manne gebührt, agrum pro virili parte cepisset, Liv.: qui pro virili parte defendunt, Cic.: so auch pro virili portione, Tac. u.a. (s.M. Müller Liv. praef. § 3. Bünem. Lact. 2, 7, 2). – II) prägn., der Eigenschaft nach, wie unser männlich, für einen Mann sich schickend, folglich mannhaft, kräftig, mutig, standhaft, dolor, Cic.: oratio, Cic.: animus, Cic.: aetas animusque virilis, Hor.: ingenium, Sall.: scelera, wozu männlicher Mut erfordert wird, Tac.: parum virile videatur, Cic. – subst., virīlia, ium, n., mannhafte Taten, Sall. hist. fr. 3, 61 (82), 15. – / Abl. Sing. virile, Heges. 3, 13. p. 193, 31 W. – Compar. virilior, Lambr. Heliog. 8, 7. – Superl. virilissimus, Corp. inscr. Lat. 9, 394.

Latin > English

virilis virilis, virile ADJ :: manly, virile; mature