Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διάστημα

Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα –> I know only one thing, that I know nothing | all I know is that I know nothing.
Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, Book 2 sec. 32.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διάστημα Medium diacritics: διάστημα Low diacritics: διάστημα Capitals: ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Transliteration A: diástēma Transliteration B: diastēma Transliteration C: diastima Beta Code: dia/sthma

English (LSJ)

ατος, τό, (διαστῆναι) A interval, freq. in Music, Archyt.2, Pl.R.531a, Aristox.Harm.p.4 M., al., Arist.Pr.922b6, Damox.2.57; of time, διάστημα τετραετές Plb.9.1.1: generally, ἐκ μεγάλων διαστημάτων κινεῖσθαι Democr.191; διάστημα μεταξὺ κόσμων Epicur.Ep.2p.37U.; distance, Phld. D.3.8,9. b Geom., radius, κέντρῳ τῷ Α, διαστήματι τῷ ΑΒ, γεγράφθω κύκλος Euc.1.1, cf. Ph.Bel.52.14; of a sphere, Autol. 6. c aperture, ἀγγεῖον ἔχον διάστημα μέγα Arist.GA787b4; ἐκ πολλοῦ δ. Id.Aud.800a36; τὰ διαστήματα τῆς χειρὸς τῶν δακτύλων the spaces between the fingers, Aen.Tact.31.35. 2 Medic., diastasis, of bones, Hp.Off.23 (pl.), cf. Gal.18(2).887. 3 difference, τῶν ἡδονῶν μεγάλα τὰ διαστήματα Nicom.Com.1.22. 4 ratio, Archyt.2, Arist.Ph.202a18. 5 in Aristotle's symbolism, conjunction of two terms, APr. 42b10, APo.82b7, al. 6 extension, dimension, χρόνος κινήσεως δ. Zeno Stoic.1.26, cf. Chrysipp.ib.2.164, Dam.Pr.389; of Space, Arist.Ph.209a4, Plot.6.4.2; ὧν πρότερον διάστημα ἐνειστήκει whose extension (i.e. surface) it (the εἴδωλον) formerly occupied, Epicur. Nat.2.3. II distinction of style, Longin.40.2.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

διάστημα: τό, (διαστῆναι) διάστημα, ὁ μεταξὺ χῶρος, Πλάτ. Πολ. 531Α, κτλ.· ἐπὶ ἤχων, ὁ αὐτ. Φίλ. 17C, Ἀριστ. Προβλ. 19. 47, Δαμόξ. Συντρ. 1. 57· ἐπὶ χρόνου, ἐκ πολλοῦ δ. Ἀριστ. Ἀκουσμ. 7 κἑξ.· δ. τετραετὲς Πολύβ. 9. 1, 1. 2) βίαιος χωρισμός, Ἱππ. κατ’ Ἰητρ. 748. 3) διαφορά, τῶν ἡδονῶν μεγάλα τὰ δ. Νικόμαχ. Εἰλειθ. 1. 22. 4) ἐν τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ, ἡ σχέσις μεταξὺ ὑποκειμένου καὶ κατηγορουμένου, ὥστε σχεδὸν = πρότασις, Ἀν. Πρ. 1. 4, 14 κ. ἀλλ.· πρβλ. 1. 25, 11, Ἀν. Ὑστ. 1. 21, 2. ΙΙ. ὕψος, Λογγῖν. 40.

French (Bailly abrégé)

ατος (τό) :
intervalle, distance.
Étymologie: διΐστημι.

Spanish (DGE)

-ματος, τό
• Grafía: graf. διάστεμα PRyl.207a.27 (II d.C.), PBremen 15.30 (II d.C.), ISyène 252.13 (III/IV d.C.)
I ref. al espacio
1 distancia, separación
a) gener. τῶν βρόχων X.Cyn.2.5, ἀπό τε ὑποχονδρίων πρὸς τὰ ἄνω Mnesith.Ath.17.20, πρὸς ἅπαν ἐμβελὲς δ. para cualquier distancia de tiro Plb.8.5.2, cf. 3.66.11, τοῦ Λίσσου καὶ τοῦ κατὰ Ἀκρόλισσον Plb.8.13.4, τῶν παραφυλακῶν τούτων τὸ μεταξὺ δ. SEG 39.1180.38 (Éfeso I a.C.), τὸ συνκεχωρημένον τοῖς ὕδασι ... δ. IEphesos 3217.b.27 (II d.C.)
abs. Metrod.Sceps.6, Ascl.Tact.4.1, Ph.1.405, D.S.3.34, 17.108, I.AI 15.340, Str.1.1.8, 8.4.5, Plu.Pomp.79, Paus.10.36.4, Ath.488e, App.Hann.37, Eus.LC 6 (p.207), Hld.9.8.1, A.Mart.8.7.6, PRyl.l.c., Porph.Sent.33, τῷ διαστήματι a distancia D.S.3.39, ἐκ μακροῦ διαστήματος desde una larga distancia Plb.9.4.3, cf. Vit.Aesop.G 125, Plu.2.681c, Clem.Epit.A 6.10, ἐν διαστήμασι a trechos Plb.5.53.4, cf. 12.19.7, διὰ ποσοῦ τινος ... διαστήματος cada cierta distancia Callix.1 (p.165), πρὸς ἓν δ. a la misma distancia I.BI 1.414, cf. Soz.HE 2.7.11;
b) cien. τῶν κόσμων ἄνισα τὰ διαστήματα las distancias entre los mundos no son iguales Democr. en Hippol.Haer.1.13.2, τοῖς (τοῦ ἡλίου) διαστήμασι por las diferentes posiciones del sol Plb.9.15.6, ταὐτοῦ ... ἡλίῳ καὶ σελήνῃ διαστήματος Phld.D.3.9.2, cf. Epicur.Ep.[3] 91, Vett.Val.24.25, Longin.9.4, Aristid.Apol.4.2, ἀπὸ γῆς ... μέχρι τῆς σελήνης Ach.Tat.Intr.Arat.17
en el cómputo en jornadas ἡμερήσιον δ. ὁδοῦ D.H.1.14, δύο ἡμερῶν PBremen l.c., en razonamientos mat. τὸ δ. ἄπειρον la distancia es infinita Arist.Cael.271b30, entre dos puntos, Arist.Metaph.1085b30, entre dos rectas, Archim.Con.Sph.9, en sent. abstr. como magnitud, Arist.LI 969a26, Thphr.Sens.36, Clem.Al.Strom.6.10.80;
c) fig. κατὰ τὸ ἐναντίον τοῦ λόγου δ. según el polo opuesto del pensamiento Aristeas 255, πίστιν ἅμα καὶ ἐκλογὴν οἰκείαν εἶναι καθ' ἕκαστον δ. Clem.Al.Strom.2.3.10.
2 espacio intermedio πρὸς τὴν πόλιν τοῦ ποταμοῦ Plb.5.22.3, cf. 10.11.2, LXX 3Re.6.6, Ez.45.2, Hero Cheir.132, I.BI 5.511, Gr.Nyss.Ep.25.9, Chrys.M.62.78, Hsch.s.u. μεσόδμαι, τῶν δακτύλων Aen.Tact.31.35, βραχὺ δ. ποιῶν dejando un estrecho paso entre las naves, Plb.14.10.12
hueco Plb.18.18.16, LXX 2Ma.14.44
extensión τὸ τοῦ τόπου δ. Plb.12.19.9, cf. I.BI 1.22, τῆς χειρός Chrys.M.60.176
ensanchamiento de los pulmones, Arist.Aud.800a36
apertura ref. al conducto por el que sale el aire que produce la voz, Arist.GA 787b4
fil. espacio μεταξὺ κόσμων δ. Epicur.Ep.[3] 89, cf. Chrysipp.Stoic.2.164, Plot.6.4.2.
3 fís. dimensión διαστήματα ... τρία, μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος Arist.Ph.209a4, cf. Epicur.Fr.[24.41] 4, χρόνος κινήσεως δ. Zeno Stoic.1.26, cf. Dam.in Prm.389
geom. radio Euc.1.1, Ph.Bel.52.14, Papp.166, de una esfera, Autol.Sphaer.6.
4 medic. diástasis Hp.Off.23, Gal.18(2).887.
II ref. al tiempo
1 intervalo, período ἐν διαστήματι Hp.Decent.17, ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ διαστήματι SEG 29.127.2.40 (Atenas II d.C.), τετραέτες δ. Plb.9.1.1, κατὰ δ. cada cierto tiempo Plb.12.4.6, cf. Thphr.CP 1.12.5, Ph.2.240 (p.43), D.H.1.74, D.Chr.41.10, ὡρῶν τριῶν Act.Ap.5.7, cf. Clem.Al.Strom.1.21.140, Alex.Al.Ep.Alex.24, Symb.Ant.345.3.2, Ath.Al.M.26.37A, Basil.Eunom.596B, Gr.Nyss.Eun.1.342, Chrys.M.63.39, τὰ τῶν νυκτῶν διαστήματα vigilias Cyr.Al.M.69.745D, μὴ δίδου δ. no pares Luc.Asin.10, μικρόν ἐστι τὸ δ. ref. a la duración de la vida, M.Ant.4.50, cf. Ocell.6, ἐν ... τῷ τοῦ πλοὸς διαστήματι en el curso de la travesía X.Eph.1.14.7, cf. Hld.5.4.7, τοὺς πολίτας ἐν διαστέματι κατέχειν mantener en suspenso a los ciudadanos, ISyène l.c.
2 estación del año μετοπωρινὸν δ. Eus.LC 6 (p.209.2).
III ni espacial ni temp.
1 diferencia, distinción αἱ δ' ἐκ μεγάλων διαστημάτων (τέρψιος καὶ βίου) κινούμεναι τῶν ψυχέων Democr.B 191, τῶν ἡδονῶν Nicom.Com.1.22, τῶν καιρῶν Gr.Naz.M.36.401B, cf. Epicur.Fr.[34.22] 11, δ. ποιήσας estableciendo una distinción, Ep.Barn.9.8b.
2 mús. intervalo, diferencia de tono Pl.R.531a, Phlb.17c, Aristox.Harm.27.1, Fr.Temp.34, Damox.2.57, Thphr.Fr.89.2, D.H.Comp.11.18, Plu.2.1138e, Ach.Tat.8.6.5, Aristid.Quint.6.7, 7.10, Porph.in Harm.6.1, Anon.Bellerm.19, τῶν μειζόνων ὅρων Archyt.B 2, τονιαῖον δ. Arist.Pr.922b6.
3 mat. intervalo, diferencia συνεπληροῦτο τά τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα Pl.Ti.36a, τὸ αὐτὸ δ. ἓν πρὸς δύο καὶ δύο πρὸς ἕν Arist.Ph.202a18, cf. Clem.Al.Strom.6.16.141, Περὶ διαστημάτων tít. de una obra de Jenócrates, D.L.4.13.
4 lóg. relación de predicación Arist.APr.42b10, APo.82b7.
5 ret. distinción, elevación de estilo, Longin.40.2.

English (Strong)

from διΐστημι; an interval: space.

English (Thayer)

διαστήματος, τό (διαστῆναι)), an interval, distance; space of time: ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, ἐκ πολλοῦ διαστήματος, Aristotle, de audib., p. 800{b}, 5 etc.); τετραετες δδιαστημα Polybius 9,1, 1; (σύμπαςχρόνος ἡμερῶν καί νυκτῶν ἐστι διάστημα, Philo, alleg. leg. i. § 2etc., see Siegfried under the word, p. 66)).

Greek Monolingual

(-ατος), το (AM διάστημα) διαστήναι
1. χρονική ή τοπική απόσταση
2. (κατ' επέκταση) ο αχανής χώρος πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα στον οποίο κινούνται τα ουράνια σώματα
3. μουσ. η απόσταση τών φθόγγων στη μουσική κλίμακα
νεοελλ.
1. ζωολ. το κανονικό χάσμα ή κενό μεταξύ τών δοντιών διαφόρων Θηλαστικών
2. μαθ. το σύνολο τών σημείων (πραγματικών αριθμών) το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ δύο ορισμένων σημείων
3. μουσ. η σχέση μεταξύ δύο συνεχόμενων φθόγγων ως προς την οξύτητα ή βαρύτητά τους
4. (τυπογρ.) τυπογραφικό στοιχείο χωρίς οφθαλμό (= χαρακτήρα) που μπαίνει ανάμεσα στις λέξεις για να δημιουργήσει το κενό
αρχ.
1. ακτίνα κύκλου ή σφαίρας
2. η σύνδεση δύο όρων της πρότασης
3. ο διαβήτης
4. οπή, άνοιγμα
5. ιατρ. ο βίαιος χωρισμός οστών.

Greek Monotonic

διάστημα: -ατος, τό (δια-στῆναι), διάκενο, μεσοδιάστημα, σε Πλάτ.

Russian (Dvoretsky)

διάστημα: ατος τό
1) расстояние, промежуток (συμπληροῦσθαι τὰ διαστήματα Plat.; τὸ τῶν ἄστρων δ. πρὸς τὴν γῆν Arst.; τὸ μεταξὺ τῶν ἠπείρων δ. Plut.);
2) протяжение, длина (τῶν γραμμῶν Arst.);
3) объем (ἀγγεῖον ἔχει δ. μέγα Arst.);
4) мат. измерение (ὁ τόπος ἔχει διαστήματα τρία Arst.);
5) промежуток времени (τετραετές Polyb.): δ. ἡ πληγὴ οὐκ ἔχουσα Plut. непрерывно следующие друг за другом удары;
6) длительность (πᾶν ἀνθρωπίνου βίου δ. Plut.);
7) муз. интервал (τῆς φωνῆς Plat.; τονιαῖον Arst.);
8) лог. связь между субъектом и предикатом, т. е. посылка (δ. κατηγορικόν Arst.).

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

διάστημα -ατος, τό [διίστημι / διίσταμαι] van plaats tussenruimte, afstand:; συχνοῦ διαστήματος ὄντος ἐπὶ τὴν γῆν omdat het een aanzienlijke afstand was tot het land Plut. Pomp. 79.1; μὴ δίδου διάστημα laat geen tussenruimte Luc. 39.10; concr. spleet. van tijd tussenperiode:; ἐν διαστήμασι in tussenliggende perioden Hp. Dec. 17; muz. interval.

Middle Liddell

διάστημα, ατος, τό, n διαστῆναι
an interval, Plat.

Chinese

原文音譯:di£sthma 笛阿-士帖馬
詞類次數:名詞(1)
原文字根:經過-站 相當於: (מִגְרָשׁ‎ / מִגְרְשֹׁות‎)
字義溯源:間歇,空間,過了,之後;源自(διΐστημι)=站開);由(διά)*=通過)與(ἵστημι)*=站)組成
出現次數:總共(1);徒(1)
譯字彙編
1) 之後(1) 徒5:7

English (Woodhouse)

διάστημα = interval

⇢ Look up "διάστημα" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)