Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

donec

Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη. Τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ' ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον. → Τo conquer yourself is the first and best victory of all, while to be conquered by yourself is of all the most shameful as well as evil
Plato, Laws, 626e

Latin > English (Lewis & Short)

dōnĕc:
I conj. [shortened from ante- and post-class. form dōnĭcum, from old dative doni (dioni; for root, etc., v. dies) and conj. cum; prop. at the time of day when; form donicum, Liv. And., Cato and Plaut. ap. Charis. p. 178 P.; Cato, R. R. 146, 2; 149, 2; 161, 3; Plaut. Aul. 1, 1, 19; id. Capt. 2, 2, 89; id. Most. 1. 2, 34; id. Ps. 4, 7, 72; id. Truc. 1, 1, 18; Fragm. ap. Prisc. p. 692 P.; Nep. Ham. 1, 4.—In the Inscr. of Orell. 4370 DONIQVIES is i. q. DONIQUE IS, and donique = donicum; so, donique, Lucr. 2, 1116; 5, 708 Lachm.].—Donec denotes the relation of two actions in time,
I As contemporaneous, as long as, while, during the time in which; or,
II As in immediate succession, until, up to the time at which (synonymous with dum, I. B. and II.—in the ante-class. and postAug. periods freq.; four times in Cic. only in signif. II. with indic.; not in Caes.).
I As long as, while (so perh. not till the Aug. period).
   (a)    With indic.: neque dulces amores Sperne, puer, Donec virenti canities abest, Hor. C. 1, 9, 17: donec gratus eram tibi, etc. ... Persarum vigui rege beatior ... Donec non alia magis Arsisti, etc. ... Romanà vigui clarior Iliā, id. ib. 3, 9, 1, and 5; Ov. Tr. 1, 1, 53; Liv. 2, 49; 6, 13; Tac. A. 14, 50; id. H. 4, 12; id. Or. 8; 40 al.: donec eris felix, multos numerabis amicos, Ov. Tr. 1, 9, 5.—
   (b)    With subj.: (elephanti) nihil sane trepidabant, donec continenti velut ponte agerentur, Liv. 21, 28 fin.; Tac. A. 1, 51: edixit ne quis militis, donec in castris esset, bona possideret, etc., Liv. 2, 24; 4, 2; 60; 21, 10; 25, 11; Tac. H. 4, 35; id. A. 15, 64 al.
II Until, till at length (so in all periods).
   (a)    With indic. (cf. Zumpt, Gr. § 575): ne quoquam exurgatis, donec a me erit signum datum, Plaut. Bacch, 4, 4, 106: haud desinam, donec perfecero hoc, Ter. Ph. 2, 3, 73; cf. ib. 4, 1, 24: neque tamen finis… fiebat, donec populus senatum coëgit, etc., Cic. Verr. 2, 4, 40, § 87; id. Tull. 6, 14: hic regnabitur ... donec regina sacerdos geminam partu dabit Ilia prolem, Verg. A. 1, 273; id. G. 4, 413 et saep.: neque credebam Donec Sosia fecit sibi uti crederem, Plaut. Am. 2, 1, 51.—So with perf., Lucr. 2, 1130; Liv. praef. 3, 48; 23, 31; Prop. 1, 9, 29; Verg. E. 6, 85; id. A. 2, 630; Hor. S. 1, 3, 103; id. Ep. 1, 10, 35 et saep.: me attrectare nefas, donec me flumine vivo abluero, Verg. A. 2, 720: socii consurgere tonsis ... Donec rostra tenent siccum, etc., id. ib. 10, 301; cf. id. ib. 268; Val. Fl. 8, 290; Liv. 1, 54 fin.—
   (b)    With subj.: Actia pugna refertur, donec alterutrum velox Victoria fronde coronet, Hor. Ep. 1, 18, 63.—So in the praes., Quint. 1, 1, 33; Tac. A. 2, 6; id. H. 5, 6; id. G. 1; 20 al.—In the imperf., Verg. A. 11, 860; Sen. Ep. 70; Quint. 11, 3, 6; Tac. H. 1, 13; Plin. Ep. 9, 33, 6: trepidationis aliquantum edebant, donec quietem ipse timor fecisset, Liv. 21, 28 fin.—So with pluperf., Liv. 45, 7 fin.—
   (g)    Ellipt. without a verb: neque quisquam hominem conspicatu'st donec in navi super, Plaut. Merc. 1, 2, 82; cf. in foll. b.
   (g)   .—
   b With usque, usque adeo, usque eo, eo usque, in tantum.
   (a)    With indic.: ibo odorans usque donec persecutus volpem ero vestigiis, Plaut. Mil. 2, 2, 114; id. Rud. 3, 4, 11; Ter. Ad. 4, 6, 6: id. aliquoties in die facito usque adeo donec sal desiverit tabescere biduum, Cato R. R. 88, 1; so id. ib. § 2; Plaut. Cist. 2, 3, 40; Ter. And. 4, 1, 38: usque eo timui, ne, etc. ... donec ad reiciendos judices venimus, Cic. Verr. 2, 1, 6 fin.: eo usque me vivere vultis, donec haud ambiguum regem mea morte faciam, Liv. 40, 8 fin.: (humum) in tantum deprimere, donec altitudinis mensuram datam ceperit, Col. 3, 13, 9.—
   (b)    With subj.: usque Sessuri, donec cantor "Vos plaudite" dicat, Hor. A. P. 155: ni istunc invitassitis Usque adeo, donec, qua domum abeat nesciat, Peristis ambo, Plaut. Rud. 3, 5, 32: nec eo usque trahatur spiritus donec deficiat, Quint. 11, 3, 53.—
   (g)    Ellipt. without a verb usque illud visumst Pamphilo ne utiquam grave, Donec jam in ipsis nuptiis, Ter. Hec. 1, 2, 51; cf. above, a.
   (g)   .—
   B With negatives, donec often limits the time within which something is done or to be done, without implying that it is done or to be done after the limit; Engl., till, before, within a certain time: moveri vetuisse puerum, donec experrectus sit, Liv. 1, 39, 2; Hor. C. 3, 5, 45: si respexis, donicum ego te jussero, te dedam, etc., Plaut. Aul. 1, 1, 19; id. Most. 1, 2, 35; Tac. A. 2, 82. Cf. Hand, Turs. II. 291-299.

Latin > French (Gaffiot 2016)

dōnĕc,⁷ conj.
    I indic.,
1 jusqu’à ce que [qqf. en corrélation avec usque eo ] : usque eo timui.., donec... venimus Cic. Verr. 2, 1, 17, j’ai craint... jusqu’au moment où nous en sommes venus... (Tull. 14) ; de comitiis, donec rediit Marcellus, silentium fuit Liv. 23, 31, 9, on ne parla pas des comices jusqu’au retour de Marcellus || jusqu’à ce qu’enfin : neque finis huic crudelitati fiebat, donec populus... senatum coegit ut... Cic. Verr. 2, 4, 87, et ce supplice cruel continuait, quand enfin le peuple força le sénat à..., cf. Pl. Amph. 598 ; Liv. 45, 7, 4 ; Tac. Ann. 6, 17 ; etc.; legiones diutius sine consulari fuere, donec... A. Vitellius aderat Tac. H. 1, 9, les légions restèrent assez longtemps sans consulaire ; mais enfin A. Vitellius était là...
2 aussi longtemps que, tant que : Hor., Ov. etc. ; Liv. 6, 13, 4, etc.; Tac. Ann. 1, 61 ; 14, 50 ; H. 1, 37, etc.
    II subj.,
1 [nuance consécutive restrictive] jusqu’à ce que pourtant enfin : (elephanti) trepidationis aliquantum edebant, donec quietem ipse timor fecisset Liv. 21, 28, 10, (les éléphants) montraient une assez grande agitation, le temps que la crainte même les eût apaisés ; temporibus Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec... deterrerentur Tac. Ann. 1, 1, pour raconter le siècle d’Auguste il ne manqua pas de beaux génies jusqu’à ce que pourtant ils fussent détournés... (mais enfin ils furent détournés...) || de sorte que à la fin : centurionem Sisennam variis artibus aggressus est, donec Sisenna vim metuens aufugeret Tac. H. 2, 8, il entreprit le centurion Sisenna par mille manœuvres, tant qu’à la fin Sisenna, redoutant un acte de violence, s’enfuit, cf. 1, 79 ; Ann. 1, 32, etc. || [dans Tacite, donec subj. marque le terme d’une situation en train de se dérouler] : arma ad tribunos suos deferebant, donec motum a Vespasiano bellum crebresceret H. 2, 67, ils rendaient leurs armes à leurs tribuns, mais enfin se répandit le bruit que Vespasien avait commencé les hostilités, cf. 3, 10, etc.
2 [qqf. nuance participiale, comme dum ] : (elephanti) nihil sane trepidabant donec continenti velut ponte agerentur Liv. 21, 28, 10, (les éléphants) ne tremblaient pas du tout en passant sur cette espèce de pont continu.

Latin > German (Georges)

dōnec, Coni. (aus doneque, donique = denique), I) so lange als od. noch, zur Angabe, daß die Dauer der einen Handlung an die Dauer der andern geknüpft sei, nach ihr sich richte, mit dem Indikativ; aber bei kausaler Beziehung zwischen Haupt- u. Nebensatz mit dem Konj., Komik., Liv. u.a. – II) so lange bis, bis daß, bis endlich, bis wirklich (s. Müller Liv. praef. § 9), zur Angabe, daß die Handlung des Hauptsatzes dauere bis zum Eintreten der Handlung im Nebensatze, mit dem Indikativ; aber wenn das Ziel als ein erstrebtes, gewolltes, bloß als möglich gedachtes, überhaupt als unbestimmte Zukunft erscheint, mit dem Konj., Komik., Cic. u.a. – korresp. m. usque, Komik. u. Cato: m. usque adeo, Cato: m. usque eo, Cic.: od. eo usque, Liv.: m. in tantum, Col.: tam diu... donec, Marc. Emp. 16.

Latin > English

donec CONJ :: while, as long as, until