Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

regno

Οὐδ' ἄμμε διακρινέει φιλότητος ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι → Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us
Apollonius of Rhodes, Argonautica 3.1129f.

Latin > English (Lewis & Short)

regno: āvi, ātum, 1, v. n. and
I a. regnum.
I Neutr., to have royal power, to be king, to rule, reign: ubi Pterela rex regnavit, Plaut. Am. 1, 1, 257: Romulus cum septem et triginta regnavisset annos, Cic. Rep. 2, 10, 17; cf. id. ib. 2, 14, 27; 2, 18, 33; 2, 20, 36: Servius injussu populi regnavisse traditur, id. ib. 2, 21, 37: (Mithridates) annum jam tertium et vicesimum regnat, et ita regnat, ut, etc., id. Imp. Pomp. 3, 7: tertium jam nunc annum regnans, Caes. B. G. 5, 25: regnante Romulo, Cic. Rep. 1, 16, 25: (Camers) tacitis regnavit Amyclis, Verg. A. 10, 564: quālibet exules In parte regnanto beati, Hor. C. 3, 3, 39: Latio regnans, Verg. A. 1, 265: regnandi dira cupido, id. G. 1, 37: Albae regnare, Liv. 1, 3: Romae, id. 1, 17 fin.; 1, 40: Tusco profundo, Ov. M. 14, 223: Graias per urbes, Verg. A. 3, 295: in Colchis, Plin. 33, 3, 15, § 52: advenae in nos regnaverunt, Tac. A. 11, 24.—Once poet., like βασιλεύω,> with gen.: quā Daunus agrestium Regnavit populorum, Hor. C. 3, 30, 12.—Impers. pass.: hic jam ter centum totos regnabitur annos Gente sub Hectoreā, Verg. A. 1, 272: quia post Tatii mortem ab suā parte non erat regnandum ... in variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant, Liv. 1, 17 Drak. N. cr.: regnatum Romae ab conditā urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta quattuor, id. 1, 60 fin.: hinc Cytherea tuis longo regnabitur aevo, Sil. 3, 592.—
   B In gen., to be lord, to rule, reign, govern, be supreme (syn. dominor); in a good sense: quoniam equitum centurias tenes, in quibus regnas, Cic. Fam. 11, 16 fin.; cf.: regnare in judiciis, Quint. 10, 1, 112: vivo et regno, Hor. Ep. 1, 10, 8. — Esp., of the gods: caelo tonantem credimus Jovem Regnare, Hor. C. 3, 5, 2: Saturno regnante, Ov. F. 1, 193: secundo Caesare regnes, Hor. C. 1, 12, 52.— In a bad sense (very freq.), to lord it, tyrannize, domineer, Cic. Sull. 7, 21: regnavit is paucos menses, id. Lael. 12, 41: quin se ille interfecto Milone regnaturum putaret, id. Mil. 16, 43: Timarchidem fugitivum omnibus oppidis per triennium scitote regnasse, id. Verr. 2, 2, 54, § 136: nec jam libertate contentos esse, nisi etiam regnent ac dominentur, Liv. 24, 29, 7 Drak.; cf. so with dominari, Cic. Rep. 3, 12, 21; Flor. 3, 12, 9.—
   b Of things, to reign, rule, hold sway (mostly poet.): umor regnavit in arvis, Lucr. 5, 395: (ignis) per ramos victor regnat, Verg. G. 2, 307: in totum regnaret Sirius annum, Stat. Th. 1, 635: cum regnat rosa (i. e. at a banquet, where the guests were crowned with roses), Mart. 10, 19, 20: quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Petr. poët. 14; Claud. Rapt. Pros. 2, 74.—
   2    Trop., to rule, have the mastery, prevail, predominate: Παθητικόν,> in quo uno regnat oratio, Cic. Or. 37, 128; cf.: (eloquentia) hic regnat, hic imperat, hic sola vincit, Quint. 7, 4, 24; 11, 3, 181: ardor edendi per avidas fauces regnat, Ov. M. 8, 829; cf.: ebrietas geminata libidine regnat, id. ib. 12, 221: regnat nequitiā, Sen. Ben. 1, 10: morbus regnans, Grat. Cyn. 462. —
II Act., to rule, sway, govern (only in pass., and poet. and in postAug. prose); part. perf. with dat. of agent: terra acri quondam regnata Lycurgo, Verg. A. 3, 14: Latio regnata per arva Saturno quondam, id. ib. 6, 794; Ov. M. 8, 623; 13, 720; id. H. 10, 69; Hor. C. 2, 6, 11; 3, 29, 27; Sil. 14, 7: si unquam regnandam acceperit Albam, Verg. A. 6, 770: trans Lugios Gotones regnantur, paulo jam adductius quam ceterae Germanorum gentes, Tac. G. 44: exceptis iis gentibus quae regnantur, id. ib 25; cf. id. A. 13, 54: quae (gentes) regnan tur, id. H. 1, 16 fin.; Mel. 2, 2, 24: gens reg. nata feminis, Plin. 6, 20, 23, § 76.

Latin > French (Gaffiot 2016)

rēgnō,⁸ āvī, ātum, āre.
    I intr.,
1 régner, être roi : Romulus septem et triginta regnavit annos Cic. Rep. 2, 17, Romulus régna trente-sept ans ; Servio Tullio regnante Cic. Br. 39, sous le règne de Servius Tullius ; in Asia regnare Cic. Sest. 58, occuper le trône en Asie ; omnibus oppidis Cic. Verr. 2, 2, 137, faire fonction de roi dans toutes les villes ; advenæ in nos regnaverunt Tac. Ann. 11, 24, des étrangers ont régné sur nous || [pass. impers.] : hic regnabitur gente sub Hectorea Virg. En. 1, 272, là le pouvoir royal appartiendra à la famille d’Hector ; regnatum Romæ ab condita urbe annos ducentos quadraginta quattuor Liv. 1, 60, 3, la royauté à Rome se maintint depuis la fondation de la ville durant deux cent quarante-quatre ans
2 exercer le pouvoir absolu, dominer à la façon d’un roi : Cic. Phil. 2, 29 ; 5, 44 ; Mil. 45 ; Læl. 41, etc. || [fig.] in quo uno regnat oratio Cic. Or. 128, [le pathétique] où par excellence triomphe l’éloquence, cf. Quint. 7, 4, 24 ; 11, 3, 181 ; ignis per ramos victor regnat Virg. G. 2, 307, le feu victorieux étend son empire de branche en branche.
    II tr. [seult au pass.] : regnandam accipere Albam Virg. En. 6, 770, recevoir le trône d’Albe ; terra regnata Lycurgo Virg. En. 3, 14, terre sur laquelle régna Lycurgue, cf. Virg. En. 6, 794 ; Ov. M. 8, 623, etc. || Gotones regnantur Tac. G. 44, les Gotons sont en royauté, ont des rois, cf. G. 25 ; Ann. 13, 54 ; H. 1, 16.

Latin > German (Georges)

rēgno, āvī, ātum, āre (regnum), I) intr. König sein, die königliche Gewalt haben, herrschen, regieren, A) eig.: Numā Pompilio regnante, Eutr.: ab illo tempore annum iam tertium et vicesimum r., Cic.: septem et triginta regnavisse annos, Cic.: iniussu populi r., Liv.: r. Romae, Albae, Liv.: r. Amyclis (zu A.), Verg.: r. Graias per urbes, Verg.: r. in Colchis, Plin.: advenae in nos regnaverunt, Tac.: in terram regnasse, Lact.: mit folg. Genet., agrestium populorum regnavit, herrschte über usw., Hor. carm. 3, 30, 12: mit folg. Dat., quibus regnant, Augustin. de civ. dei 4, 3. – impers., quia post Tatii mortem ab sua parte non erat regnatum, kein König gewesen war, Liv.: regnatum Romae ab condita urbe annos CCXLIV, zu Rom haben Könige regiert, Liv.: regnatum est annis CCLV, Liv. epit.: Romae regnatum est per septem reges annis CCXLIII, Eutr. – B) übtr., gebieten, herrschen wie ein König, a) v. Pers. = unumschränkter Herr-, Gebieter sein, frei und ungebunden leben, frei schalten und walten, den Herrn (den Meijler) spielen, teils im guten Sinne, Graeciā iam regnante, Cic.: in quibus (equitum centuriis) regnas, Cic.: u. so r. in iudiciis (v. Cicero), Quint.: vivo et regno, Hor.: quousque regnabis? Plin. ep.: regnare nolo, ich mag nicht König sein (= fürstlich leben), Phaedr. 3, 7, 27, dazu Auslegg. – teils im üblen Sinne, regnavit is (Gracchus) quidem paucos menses, Cic.: Timarchidem fugitivum in omnibus oppidis per triennium scitote regnasse, Cic.: nec libertate iam contentos esse, nisi etiam regnent ac dominentur, Liv.: quandoquidem solus regnas, Ter. – b) v. lebl. Subjj., herrschen, walten, die Oberhand haben, ignis per alta cacumina regnat, Verg.: ardor edendi per viscera regnat, wütet, Ov.: cum regnat rosa (beim Gastmahl), Mart. – v. Abstr., παθητικόν, in quo uno regnat oratio, Cic.: eloquentia hic regnat, hic imperat, hic sola vincit, Quint. – II) tr. beherrschen, nur im Passiv, regnandam accipere Albam, Verg. Aen. 6, 770. – m. Dat. pers. (von usw.), terra regnata Lycurgo, Verg.: regnata terra Philippo, Hor.: regnata Cyro Bactra, Hor.: Rheso regnata quondam pars Thraciae, Mela: gens Pandae, sola Indorum regnata feminis, Plin. – absol. = monarchisch regiert werden, einen König (Könige) haben, unter einem Könige (unter Königen) stehen, in quantum Germani regnantur, Tac.: gentes, quae regnantur, Tac. Vgl. Nipperd. Tac. ann. 13, 54. Heräus Tac. hist. 1, 16, 23. Kritz Tac. Germ. 25, 4.

Latin > English

regno regnare, regnavi, regnatus V :: reign, rule; be king; play the lord, be master