Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

δημοκρατία

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels
Full diacritics: δημοκρᾰτία Medium diacritics: δημοκρατία Low diacritics: δημοκρατία Capitals: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Transliteration A: dēmokratía Transliteration B: dēmokratia Transliteration C: dimokratia Beta Code: dhmokrati/a

English (LSJ)

(Dor. δᾱμο- SIG360.14 (Chersonesus)), ἡ,

   A democracy, popular government, Hdt.6.43, Antipho 6.45, etc.; ἐν δ. D.18.132; δ. καταλυθείσης And.1.95, cf. Th.6.89, Arist.Pol.1279b18, al.    II personified, Paus.1.3.2; θυσία τῇ Δ. IG2.741.67; ἄγαλμα τῆς Δ. SIG694.31 (Elaea).

German (Pape)

[Seite 563] ἡ, Volksherrschaft, Demokratie, Thuc. 2, 37 u. sonst; vgl. bes. 6, 89. u. Arist. Pol. 3, 8. 6, 4.

Greek (Liddell-Scott)

δημοκρᾰτία: ἡ, ἡ τοῦ λαοῦ κυβέρνησις, πολίτευμα, καθ' ὃ διοικεῖ ὁ λαός, Ἡρόδ. 6. 43, Ἀντιφῶν 146. 39· δ. καταλυθείσης Ἀνδοκ. 12. 42· περὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἴδε Θουκ. 6.89, Ἀριστ. Πολ. 37,5., 4. 4, 12., 6. 1 κἑξ.

French (Bailly abrégé)

ας (ἡ) :
gouvernement populaire, démocratie.
Étymologie: δῆμος, κράτος.

Spanish (DGE)

(δημοκρᾰτία) -ας, ἡ

• Alolema(s): dór. δαμ- IPE 12.401.14 (Quersoneso Táurico III a.C.), ICr.3.3.3A.14 (III a.C.), -κράτεια TAM 3(1).2.15 (Termeso II a.C.)
1 democracia, gobierno popular δημοκρατίας κατίστα establecía regímenes democráticos Hdt.6.43, δημοκρατίαν κατέστησαν del gobierno de los atenienses en Samos, Th.1.115, cf. Pl.R.557a, D.S.12.27, Fauorin.Cor.16, διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν δ. κέκληται Th.2.37, λόγῳ μὲν δ., ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή del gobierno de Pericles, Th.2.65, πόλις ... πολιτεύουσα ... κατὰ δημοκρατίαν Th.3.62, δημοκρατίας γε κατεγιγνώσκομεν οἱ φρονοῦντες τι Th.6.89, cf. Pl.Plt.301c, Sallust.11, δ. ... ὅταν ᾖ κύριον τὸ πλῆθος Arist.Pol.1279b21, τὴν δημοκρατίαν συνδιετήρησαν τῷ [δήμῳ IEryth.29.12 (III a.C.), cf. ILampsakos 4.33, IPr.44.15 (ambas II a.C.), καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν derribar la democracia Th.8.47, μ[ηδὲν ὑ] πεναντίον πρᾶξαι ... τεῖ δημοκ[ρατί] ᾳ τεῖ ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων SEG 28.60.82 (Atenas III a.C.), cf. SIG 283.6 (Quíos IV a.C.), ἀ[πέθαν] ον [β] ιαίῳ θανάτῳ ἐν τῇ ὀλιγ[αρχίᾳ β] ο[ηθ]ōντες τῇ δημοκρατίᾳ SEG 28.46.6 (Atenas V a.C.), cf. IG 22.448.55, 509.9 (ambas IV a.C.), como acusación por parte de los demagogos, Ar.Pl.949, cf. Isoc.16.4, And.Myst.95, ICr.l.c., TAM l.c., D.S.11.55, I.AI 19.173, Fauorin.Cor.5, D.C.45.17.6, Philostr.VS 498, ἔκ τε ὀλιγαρχίας δ. γίγνεται καὶ ἐκ δημοκρατίας τυραννίς Pl.R.562a, ἐν δημοκρατίᾳ δεινὰ ποιεῖν τοὺς ἠτυχηκότας ... ὑβρίζων D.18.132, τῆς δημοκρατίας ἀδιάλλακτος irreconciliable con la democracia D.8.43, 10.15, ἀποκαταστῆσαι δημοκρατίαν restablecer el régimen democrático D.S.18.55, cf. 11.68, Καλχηδόνιοι ... τῆς δημοκρατίας τῶν Βυζαντίων ἐγεύσαντο Theopomp.Hist.62, ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ἐν τῷ Πόντῳ οὔσης δημοκρατίας Aen.Tact.11.10bis, ἐλευθερία καὶ δ. Plb.6.57.9, cf. Didyma 358.6 (II a.C.), αὐτονομία καὶ δ. ISmyrna 573.10, 65 (III a.C.), δ. καὶ ἰσονομία ISmyrna 573.67 (III a.C.), δ. τῶν μεγάλων ἀγαθὴ τιθηνός la democracia es buena nodriza de grandes genios Longin.44.2, καθαπτόμενος μὲν δημοκρατίας arremetiendo contra el gobierno popular Philostr.VS 502, de la República romana, D.C.45.36.2
op. otras formas de gobierno, op. πλουτοκρατία X.Mem.4.6.12, op. οἱ βέλτιστοι X.HG 2.3.25, cf. Ath.1.5, op. ἀριστοκρατία Plb.6.3.5, op. ὀλιγαρχία Isoc.3.18, op. τυραννίς Plb.11.13.7, op. δυναστεία D.C.83.4, op. βασιλεία D.Chr.22.3, τὴν μοναρχίαν τῇ δημοκρατίᾳ μίξας D.C.56.43.4, ἡ ἀρίστη πολιτειῶν ... δ. Ph.1.298, cf. 1.307, φιλελεύθερος ... καὶ δημοκρατίας ἐραστής I.BI 4.320, gener., Isoc.8.14, Pl.Lg.701a, D.60.26, D.Chr.3.47, 31.6, Plu.Per.16, 25, Luc.Tyr.9, 10, D.C.36.32.1
fig. organización al modo democrático, corporativa, sistemática τῶν ἀτόμων ἡ δ. Dion.Alex.Fr.4, ἡ τῶν παθῶν δ. Gr.Nyss.Eun.3.1.31.
2 personif. Democracia ὦ δ. Ar.Ach.618, Au.1570, Luc.Tim.57, ἱεροποιῶν καὶ θύων ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας Antipho 6.45, θ] υσί[α] τῇ Δημοκρατίᾳ IG 22.1496.131 (IV a.C.), Δ. τε καὶ Δῆμος inscr. en el Cerámico, Paus.1.3.3, ἄγαλμα τῆς Δημοκρατίας IG 22.1011.62 (II a.C.), SIG 694.31 (Pérgamo II a.C.).

Greek Monolingual

η (AM δημοκρατία)
πολιτειακό σύστημα το οποίο στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και ρυθμίζει τη λειτουργία του με βάση τη βούληση της πλειοψηφίας τών πολιτών
νεοελλ.
1. το συνταγματικό πολίτευμα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας είναι αιρετός
2. α) «δημοκρατία άμεση» — αυτή που λειτουργεί με την απευθείας άσκηση τών πολιτικών δικαιωμάτων του λαού σε συνέλευση
β) «δημοκρατία έμμεση» — όπου η πολιτική εξουσία ασκείται από τον λαό έμμεσα, με αιρετούς αντιπροσώπους
γ) «δημοκρατία μικτή» — στην οποία υπάρχουν θεσμοί που επιτρέπουν στον λαό να ασκεί απευθείας ορισμένες πολιτικές εξουσίες
δ) «δημοκρατία βασιλευόμενη» — όπου ο ανώτατος άρχοντας είναι κληρονομικός
ε) «δημοκρατία αβασίλευτος» — όπου ο ανώτατος άρχοντας εκλέγεται από τον λαό άμεσα ή έμμεσα
3. «δημοκρατική πολιτεία» — χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα
βασίλεια και δημοκρατίες έτρεμαν μπροστά του», Ψυχάρ.)
4. ομάδα, κοινωνία συνεργαζόμενων ατόμων ή σύνολο ομοτέχνων («η δημοκρατία τών ανθρώπων του πνεύματος», «η δημοκρατία τών μελισσών»)
μσν.
1. η οχλοκρατία τών δήμων, τών φατριών τών Πρασίνων και τών Βενετών («ἡσύχασεν ἡ δημοκρατία τοῦ Βενέτου μέρους»)
2. η επικράτηση του ενός δήμου («ὁ δὲ αὐτὸς Κλαύδιος βασιλεύς και τη δημοκρατία τών Πρασίνων κατάστασιν ἔδωκεν»)
αρχ.
προσωποποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος («θυσίᾳ τῆ Δημοκρατίᾳ», «ἄγαλμα τῆς Δημοκρατίας»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < δήμος + -κρατία < -κρατης < κράτος.

Greek Monotonic

δημοκρᾰτία: ἡ, δημοκρατικό πολίτευμα, λαϊκή διακυβέρνηση, σε Ηρόδ., Θουκ.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

δημοκρατία -ας, ἡ [δημοκρατέομαι] democratie.

Russian (Dvoretsky)

δημοκρᾰτία: ион. δημοκρᾰτίη ἡ
1) народное правление, народовластие, демократия (Her.; τὸ μὴ ἐς ὀλίγους, ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν δ. κέκληται Thuc.);
2) демократическое государство (ἐν ταῖς δημοκρατίαις μετέχουσι πάντες πάντων Arst.).

Middle Liddell

[from δημοκρατέομαι
democracy, popular government, Hdt., Thuc.