Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

蠁喂位蠋

螠峤 蠁峥ξ轿蔽 蟿峤肝 峒呄伪谓蟿伪 谓喂魏峋 位蠈纬慰谓 -> Not to be born is, past all prizing, best.
Sophocles, Oedipus Coloneus l. 1225

Greek Monolingual

(I)
-维蠅, 螡
尾位. 蠁喂位蠋 (II).
(II)
蠁喂位峥, -苇蠅, 螡螠螒, 魏伪喂 蠁喂位蠋, -维蠅, 魏伪喂 渭苇蟽. 蠁喂位喂慰蠉渭伪喂 魏伪喂 蠁喂位喂苇渭伪喂, 螡, 魏伪喂 伪喂慰位. 蟿. 蠁委位畏渭渭喂 魏伪喂 尾慰喂蠅蟿. 蟿. 蠁委位蔚喂渭喂蠁委位慰蟼
1. 未委谓蠅 蠁喂位委, 伪蟽蟺维味慰渭伪喂 (伪. 芦蟿峤肝 伪纬魏维位喂伪蟽蔚 魏伪喂 蟿峤肝 蠁委位畏蟽蔚禄 尾. 芦蠁喂位蔚峥懳 魏伪蟿峤 蟿峤 蟽蟿蠈渭伪禄, 螒谓胃. 螤伪位.)
2. 渭苇蟽. 蠁喂位喂慰蠉渭伪喂 魏伪喂 蠁喂位喂苇渭伪喂 魏伪喂 蠁喂位慰峥∥嘉蔽, -苇慰渭伪喂
伪谓蟿伪位位维蟽蟽蠅 蠁喂位委蠁喂位喂维 渭蔚 魏维蟺慰喂慰谓 (伪. 芦蠁喂位畏胃蔚委蟿蔚 纬位蠀魏维 蠂蔚委位畏 渭蔚 蠂蔚委位畏禄 尾. 芦峒⑽ 未' 峒 慰峤曄勎迪佄肯 峤懴慰未蔚苇蟽蟿蔚蟻慰蟼 峤佄晃翅砍 蟿峤跋 蟺伪蟻蔚喂峤跋 蠁喂位苇慰谓蟿伪喂禄, 螚蟻蠈未.)
3. (畏 渭蟿蠂. 蟺伪胃. 蟺伪蟻伪魏渭.) 蟺蔚蠁喂位畏渭苇谓慰蟼, -, -()
(位蠈纬喂慰蟼 蟿.) 伪纬伪蟺畏蟿蠈蟼, 蟺蟻慰蟽蠁喂位萎蟼
谓蔚慰蔚位位.
1. (蔚谓蔚蟻纬. 魏伪喂 渭苇蟽.) 伪) 蟽蠀谓蔚蠀蟻委蟽魏慰渭伪喂 蔚蟻蠅蟿喂魏维, 蟽蠀谓慰蠀蟽喂维味慰渭伪喂 (芦蠈蟺慰蠀 尾蟻委蟽魏蔚喂 魏伪喂 蠁喂位蔚委, 渭慰蠉谓蟿味蔚蟼 蟿慰蠀 魏喂 伪谓 蟺伪谓蟿蟻蔚蠀蟿蔚委禄, 蟺伪蟻慰喂渭.)
尾) (纬喂伪 蔚蟻蟺蔚蟿蠈, 喂未委蠅蟼 蠁委未喂) 未伪纬魏维谓蠅
纬) 渭蟿蠁. i) 苇蟻蠂慰渭伪喂 蟽蔚 蔚蟺伪蠁萎, 蔚蠁维蟺蟿慰渭伪喂 渭蔚 魏维蟿喂 (芦慰 未蟻蠈渭慰蟼 萎蟿伪谓 蟽蟿蔚谓蠈蟼 魏伪喂 苇蟿蟽喂 蟿伪 伪蠀蟿慰魏委谓畏蟿伪 蠁喂位萎胃畏魏伪谓禄)
ii) 谓伪蠀蟿. 蠁苇蟻谓蠅 魏维蟿喂 蟽蔚 蟿苇位蔚喂伪 蔚蟺伪蠁萎 渭蔚 魏维蟿喂 维位位慰, 蔚蠁伪蟻渭蠈味蠅 魏维蟿喂 渭蔚 魏维蟿喂 维位位慰
2. 蠁蟻.蠁喂位蠋 魏伪蟿慰蠀蟻畏渭苇谓蔚蟼 蟺慰未喂苇蟼禄 鈥 尾位. 蟺慰未喂维
3. 蟺伪蟻慰喂渭.蠂苇蟻喂 蟺慰蠀 未蔚谓 渭蟺慰蟻蔚委蟼 谓伪 蟿慰 未伪纬魏维蟽蔚喂蟼 蠁委位伪 蟿慰禄 鈥 谓伪 蠀蟺慰魏蠉蟺蟿蔚喂蟼 蟽蟿慰谓 蔚蠂胃蟻蠈 蟽慰蠀, 蠈蟿伪谓 蔚委蟽伪喂 伪谓委蟽蠂蠀蟻慰蟼 谓伪 蟿慰谓 尾位维蠄蔚喂蟼
伪蟻蠂.
1. 蟽蠀渭蟺伪胃蠋, 伪纬伪蟺蠋 魏维蟺慰喂慰谓 (芦渭维位伪 蟿慰蠀蟼 纬蔚 蠁喂位蔚峥 峒懳何迪佄澄肯 峒埾蠈位位蠅谓禄, 螣渭. 螜位.)
2. 蔚蟺喂胃蠀渭蠋, 胃苇位蠅 (芦峤兾 慰峒 胃蔚慰峤 蠁喂位慰峥∠兾刮 峒蟺慰胃谓萎蟽魏蔚喂 谓苇慰蟼禄, 螠蔚谓.)
3. 蠁苇蟻慰渭伪喂 渭蔚 蠁喂位慰蠁蟻慰蟽蠉谓畏, 渭蔚 蔚蠀纬苇谓蔚喂伪
4. (喂未委蠅蟼) 蟺蔚蟻喂蟺慰喂慰蠉渭伪喂, 蠁喂位慰尉蔚谓蠋 魏维蟺慰喂慰谓 (芦尉蔚峥懳轿课 峒勎诚壩 峒愇 未蠋渭伪蟽喂... 蠁喂位苇蔚喂谓 魏伪峤 蟿喂苇渭蔚谓禄, 螣渭. 螣未.)
5. 蟿蟻苇蠁蠅 苇蟻蠅蟿伪 纬喂伪 魏维蟺慰喂慰谓, 蔚委渭伪喂 蔚蟻蠅蟿蔚蠀渭苇谓慰蟼 渭蔚 魏维蟺慰喂慰谓 (芦慰峤愇 峒斚兿' 峒愊佄毕兿勎, 峤呄兿勎瓜 慰峤愇 峒蔚峤 蠁喂位蔚峥懧, 螘蠀蟻.)
6. (蟽蠂蔚蟿喂魏维 渭蔚 蟺蟻维纬渭.) 伪蟺慰未苇蠂慰渭伪喂 渭蔚 蔚蠀蠂伪蟻委蟽蟿畏蟽畏, 蔚蟺喂未慰魏喂渭维味蠅, 蔚纬魏蟻委谓蠅 (芦蟽蠂苇蟿位喂伪 峒斚佄澄 蠁喂位蔚峥懳铰, 螣渭. 螣未.)
7. (纬喂伪 蟺蟻维纬渭.) 渭慰蠉 伪蟻苇蟽蔚喂 魏维蟿喂 (芦峒佅兿呄囄蔽 未峤 蠁喂位蔚峥 蟽蠀渭蟺蠈蟽喂慰谓禄, 螤委谓未.)
8. (渭蔚 伪蟺蟻渭蠁.) 伪) 伪纬伪蟺蠋, 伪蟻苇蟽魏慰渭伪喂 谓伪...
尾) 蟽蠀谓畏胃委味蠅 谓伪 魏维谓蠅 魏维蟿喂 (芦蠁喂位蔚峥 未峤 蟿委魏蟿蔚喂谓 峤曃蚕佄瓜... 峤曃蚕佄刮铰, 螒喂蟽蠂蠉位.)
纬) (纬喂伪 蟺蟻维纬渭., 纬蔚纬慰谓蠈蟼 魏.位蟺.) 苇蠂蠅 蟿畏谓 蟽蠀谓萎胃蔚喂伪 谓伪... (芦伪峤斚佄 蠁喂位苇蔚喂 蟺谓苇蔚喂谓禄, 螚蟻蠈未.)
未) (渭蔚 蟿慰 纬委纬谓蔚蟽胃伪喂) 蟽蠀谓畏胃委味蠅 谓伪 蟽蠀渭尾伪委谓蠅, 蟽蠀谓萎胃蠅蟼 纬委谓慰渭伪喂 (芦峒蟺峤 蟺蔚委蟻畏蟼 蟺维谓蟿伪 峒谓胃蟻蠋蟺慰喂蟼 蠁喂位苇蔚喂 纬委纬谓蔚蟽胃伪喂禄, 螚蟻蠈未.).