Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

φυτόν

Τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα → Love is the name for our pursuit of wholeness, for our desire to be complete
Plato, Symposium, 192e10
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: φῠτόν Medium diacritics: φυτόν Low diacritics: φυτόν Capitals: ΦΥΤΟΝ
Transliteration A: phytón Transliteration B: phyton Transliteration C: fyton Beta Code: futo/n

English (LSJ)

τό, (φύω)
A plant (opp. ζῷον, Diog.Apoll.2, Pl.Phd.70d, R. 532b, Lg.889c), esp. garden plant or tree, φυτῶν ὄρχατοι = orchards Il.14.123; τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς = then when I had reared him as a tree in a rich orchard plot 18.57, cf. Hes.Op.571, Pi.P. 9.58 (pl.), A.Eu.940 (lyr., pl.), E.Heracl.281(pl.), etc.; φυτὰ ἀκροδρύων D.53.15; ἀμπέλων Thphr.CP1.12.9; φυτὰ ἔγγεια Pl.R.546a; τὰ ἐκ γῆς φυτά = the plants that the earth produces Id.Ti.60a: prov., αὐτίκα καὶ φυτὰ δῆλα ἃ μέλλει κάρπιμ' ἔσεσθαι = fruitful plants show it straightaway, Lat. protinus apparet quae plantae frugiferae futurae, Lib.Ep.32.3.
2 sucker, slip, Arist.Mir.834a16.
3 = κυνόγλωσσον (hound's tongue, Cynoglossum columnae), Ps.-Dsc.4.127.
II generally, creature, A.Supp. 281, etc.; γυναῖκες . . ἀθλιώτατον φυτόν (collective) = women... are the most miserable of creatures, E.Med.231; εἶτ' οὐ περίεργόν ἐστιν ἄνθρωπος φυτόν = sure is not man a most superfluous creature; Alex.141.1; κακὸν φυτὸν πέφυκεν ἐν βίῳ γυνή = a bad wife grows like a bad plant in life Men.Mon.304; also in Pl., ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τἆλλα φυτά = me, you, and the other beings, Sph.233e; σωμάτων καὶ τῶν ἄλλων φυτῶν Id.R.401a.
2 offspring, Χαρίτων φυτόν Theoc.28.7; φυτὸν οὐράνιον = plant rooted in the sky, i.e. man, Pl.Ti.90a, cf. AP10.45 (Pall.(?)).
3 exceptionally, of iron, κακὸν φυτόν Call. in PSI9.1092.49.

German (Pape)

[Seite 1320] τό, das Gewachsene, das Gewächs, bes. Gartengewächs, ein im Garten gezogener Baum; πολλοὶ δὲ φυτῶν ὄρχατοι Il. 14, 123; τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ἃς γουνῷ ἀλωῆς 18, 57. 438; οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτόν, οὔτε ἀρόωσιν Od. 9, 108; vgl. 24, 227. 242; so Hes. u. Folgde; παγκάρπων φυτῶν νήποινον Pind. P. 9, 60; Aesch. Eum. 901. – Auch ein Gewächs am Leibe, ein Geschwür, Archil. 80 bei Schol. Theocr. 2, 48. – Uebh. Geschöpf, Plat. oft, z. B. καὶ ζῷα καὶ φυτὰ ξύμπαντα, Legg. X, 889 c; auch von Menschen, Sprößling, Kind, Aesch. Suppl. 278 Eur. Heracl. 282 u. einzeln bei Sp.; Χαρίτων φυτόν Theocr. 28, 7; φυτὸν οὐράνιον heißt der Mensch Pallad. 122 (X, 45). – Eigtl. neutr. vom Folgdn.

French (Bailly abrégé)

οῦ (τό) :
tout ce qui pousse ou se développe :
1 végétal (arbre, plante, etc.) ; d'ord. arbre ou plante cultivés;
2 rejeton, enfant : φυτὸν οὐράνιον PLUT rejeton du ciel, càd l'homme ; abs. homme.
Étymologie: φύω.

Russian (Dvoretsky)

φῠτόν: τό
1 растение (φυτῶν ὄρχατοι Hom.; ζῷα καὶ φυτά Plat.);
2 побег, отводок (τῆς μύρτου Arst.);
3 творение, создание, тварь, существо (Aesch., Eur., Men.; ἐγὼ καὶ σὺ καὶ τἄλλα φυτὰ πάντα Plat.);
4 отрасль, отпрыск, дитя (οὐράνιον φυτόν Plat.; Χαρίτων φυτόν Theocr.).

Greek (Liddell-Scott)

φῠτόν: τό, (φύω) τὸ φυόμενον ἢ ὅπερ ἔφυ, φυτόν, δένδρον, μάλιστα δὲ φυτὸν ἢ δένδρον κήπου, φυτῶν ὄρχατοι Ἰλ. Ξ. 123· τὸ μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς Σ. 57, 438 (πρβλ. φυτεύω Ι. 1)· οὕτως ἐν Ἡσ. Ἔργ. κ. Ἡμ. 569, Πίνδ., Αἰσχύλ., Εὐρ., κλπ· φυτὰ ἀκροδρύων Δημ. 1251. 52· ἀμπέλων Θεοφρ. περὶ Φυτ. Ἱστ. 1. 12, 9· φ. ἔγγεια Πλάτ. Πολ. 546Α· τὰ ἐκ γῆς φ. ὁ αὐτ. ἐν Τιμ. 59Ε. 2) παραφυάς, «κωλορρίζι» ἢ «κλωνάρι», Ἀριστ. π. Θαυμασ. 51. 3) ἕτερον ὄνομα τοῦ φυτοῦ κυνογλώσσου, Διοσκ. (ἐν τοῖς Νόθ.) 4. 129. ΙΙ. εἰς καὶ τὸ φυτὸν εἶναι κυρίως τὸ ἀντίθετον τοῦ ζῴου (Πλάτ. Φαίδων 70D, Πολ. 532Β. Νόμ. 889C), ὅμως εἶναι ἐν χρήσει καθόλου καὶ ἐπὶ ἐμψύχων, τὸ πλεῖστον παρὰ τοῖς Ἀττικ. ποιηταῖς. οἷον Αἰσχύλ. Ἱκέτ. 281· γυναῖκες… ἀθλιώτατον φ. (περιληπτικῶς), ἀθλιώτατα πλάσματα, Εὐρ. Μήδ. 231· εἶτ’ οὐ περίεργόν ἐστιν ἄνθρωπος φυτόν; Ἄλεξις ἐν «Μανδραγοριζομένη» 1· κακὸν φ. πέφυκεν... γυνὴ Μένανδρ. ἐν Μονοστ. 304· ὡσαύτως παρὰ Πλάτ. ἐν Σοφ. 233Ε, Πολ. 401Α, πρβλ. Stallb. εἰς Πλάτ. Θεάγ. 121Β· ― εἶτα, 2) ὡς τὸ ἔρνος, ἐπὶ ἀνθρώπων, ἀπόγονος, μαθητής, τέκνον, Εὐρ. Ἡρακλ. 281· Χαρίτων φυτὸν Θεόκρ. 28. 7· φυτὸν οὐράνιον, δηλ. ἄνθρωπος, Πλάτ. Τίμ. 90Α, πρβλ. Ἀνθ. Π. 10. 45, Πλούτ. 2. 400Β.

English (Autenrieth)

(φύω): plant, tree; collective, ‘plants,’ Od. 24.227, 242.

English (Slater)

φῠτόν growing thing, plant ἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν αὐτίκα ἔννομον δωρήσεται, οὔτε παγκάρπων φυτῶν νάποινον οὔτ' ἀγνῶτα θηρῶν” (P. 9.58) εὔοδμον ἐπάγοισιν ἔαρ φυτὰ νεκτάρεα fr. 75. 15. met., ? living piece of wood, ἀμφ' ἀνδριάντι σχεδόν, Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντο μονόδροπον φυτόν (at φυτόν pro participio intellegendum monuit Schr., cll. (P. 4.5), (P. 6.10), ὄντα Σ paraphr.) (P. 5.42)

Spanish

planta

Greek Monolingual

τὸ, ΜΑ
βλ. φυτό.

Greek Monotonic

φῠτόν: τό (φύω
I. αυτό που έχει αναπτυχθεί, φυτό, δέντρο, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ.
II. 1. γενικά, δημιούργημα, λέγεται για ανθρώπους, σε Ευρ., Πλάτ.
2. όπως ἕρνος, λέγεται για ανθρώπους, απόγονος, παιδί, σε Ευρ., Θεόκρ.

Middle Liddell

φῠτόν, οῦ, [φύω]
I. that which has grown, a plant, tree, Il., Hes., etc.
II. generally a creature, of men, Eur., Plat.
2. like ἔρνος, of men, a descendant, child, Eur., Theocr.

English (Woodhouse)

offspring, plant, scion

⇢ Look up "φυτόν" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)

Léxico de magia

τό planta como señal ἐὰν ναί, δεῖξόν μοι φυτὸν καὶ ὕδωρ, εἰ δὲ μήγε, πῦρ καὶ σίδηρον si es sí, muéstrame una planta y agua, si es no, fuego y hierro P VII 254 P VII 258

Translations

Abkhaz: аҵиаа; Acholi: yat; Afrikaans: plant; Akan: dua; Aklanon: tanom; Albanian: bimë; Amharic: ተክል; Arabic: نَبَات‎; Aragonese: mata; Armenian: բույս; Assamese: গছ-গছনি; Asturian: planta; Azerbaijani: bitki; South Azerbaijani: بیتکی‎; Baluchi: نهال‎, جر‎; Banjarese: tumbuhan; Bashkir: үҫемлек; Basque: landare; Belarusian: раслі́на, расьлі́на; Bengali: গাছ; Bikol Central: pananom; Bishnupriya Manipuri: চারা; Breton: plantenn; Bulgarian: растение; Burmese: အပင်; Burushaski: tom; Buryat: ургамал; Capiznon: tanum; Catalan: planta; Cebuano: tanum; Chamorro: tinanom; Chechen: орамат; Chichewa: chomera; Chinese Cantonese: 植物; Dungan: җыву; Hakka: 植物; Mandarin: 植物; Min Dong: 植物; Min Nan: 植物; Wu: 植物; Chukchi: тыӈэчьын, тыӈачьыԓгын, тыӈэчьыт; Chuvash: ӳсентӑран; Crimean Tatar: bitki; Czech: rostlina; Danish: plante; Dhivehi: ގަސް‎; Digo: muhi; Dutch: plant, gewas; Dzongkha: ཤིང་།; Erzya: касыкс; Esperanto: planto; Estonian: taim; Evenki: растение; Faroese: planta; Finnish: kasvi; French: plante; Galician: planta, vexetal; Gawwada: kaarko; Georgian: მცენარე; German: Pflanze; Alemannic German: Pflanz; Greek: φυτό; Ancient Greek: φυτόν; Greenlandic: naasoq; Guaraní: ka'a; Gujarati: છોડ; Gusii: ekemeria; Harari: ነባት; Hausa: shuka; Hawaiian: mea kanu; Hebrew: צֶמַח‎; Hiligaynon: tanum; Hindi: पौधा; Hungarian: növény; Hupdë: yúm; Icelandic: jurt, planta; Ido: planto; Igbo: osisi; Ilocano: mula; Indonesian: tumbuh-tumbuhan; Interlingua: planta; Inuktitut: ᐱᕈᖅᑐᖅ; Inupiaq: nautchiaq, nautchiiruq; Iraqw: hatlit; Irish: lus; Italian: pianta; Japanese: 植物, 草木; Javanese: ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦫꦤ꧀; Kabyle: ⵉⵎⵖⵉ; Kalasha: muṭ; Kalmyk: урһмл; Kamba: mumea, muti; Kannada: ಗಿಡ; Karachay-Balkar: ёсюмлюк; Karaim: биткэи; Karakalpak: өсимлик; Kashubian: roscëna; Kazakh: өсімдік; Khmer: ដើម; Kikuyu: mũmera, muti; Kinaray-a: tanum; Kipsigis: minutiet; Korean: 식물(植物); Koronadal Blaan: fale; Kumyk: оьсюмлюк; Kurdish Central Kurdish: درەخت‎, ڕووەک‎; Northern Kurdish: nebat, riwek; Kyrgyz: өсүмдүк, ۅسۉمدۉك‎; Lak: ххяххия; Lao: ຕົ້ນ​ພືດ, ຕົ້ນ; Latgalian: auguojs; Latin: planta; Latvian: augs; Lezgi: набатат; Lithuanian: augalas; Livonian: taim; Low German: Plant; Lozi: simela; Luganda: ekimera; Luo: yien; Luxembourgish: Planz; Maasai: icheni; Macedonian: растение; Maguindanao: pamulan; Malay: tumbuhan; Jawi: تومبوهن‎; Manx: lus, losserey; Maori: otaota, tipu; Mapudungun: anümka; Mara Chin: chicheipa; Maranao: pamomolan; Marathi: रोपे; Mari Western Mari: кушкыш; Mauritian Creole: plant; Meru: mumera, muti; Minangkabau: tanaman, tumbuah; Mirandese: planta, begetal; Moksha: касыкс; Mongolian: ургамал; Navajo: chʼil; Nepali: बिरूवा; Ngaju: taluh belum; Nogai: оьсимлик; Norman: pliante, pllànte; Norwegian Bokmål: plante; Nynorsk: plante; Occitan: planta; Old English: wyrt, plante; Oriya: ଉଦ୍ଭିଦ; Oromo: biqila; Pashto: نبات‎; Persian: گیاه‎; Plautdietsch: Plaunt; Polish: roślina; Portuguese: planta, vegetal; Punjabi: ਬੂਟਾ, ਪੌਦਾ; Quechua: yura; Romani: drab; Romanian: plantă; Romansch: planta; Russian: растение; Rusyn: ростлина, рошлїна; Rwanda-Rundi: ikimera; Samoan: toto; Santali: ᱫᱟᱨᱮ; Saramaccan: uwíi; Sardinian: pranta; Serbo-Croatian Cyrillic: раслиње, биљка, биљкица, биље; Roman: raslinje, biljka, biljkica, bilje; Seychellois Creole: laplant; Shina: tom; Shona: mbesa; Sicilian: chianta, cianta; Sindhi: ٻوٽا‎; Sinhalese: පැළය; Slovak: rastlina; Slovene: rastlina; Somali: dhir; Sorbian Lower Sorbian: rostlina; Upper Sorbian: rostlina; Sotho: semela; Southern Altai: ӧзӱм; Southern Hindko: پودا; Spanish: planta, mata; Sranan Tongo: prani; Sundanese: ᮕᮨᮕᮨᮜᮊᮔ᮪, ᮒᮥᮒᮥᮝᮥᮠᮔ᮪; Surigaonon: tanom; Swahili: mmea; Swedish: planta, växt; Tagabawa: pamula; Tagalog: halaman; Tajik: ниҳол; Tamil: செடி; Tarifit: nnwaṛ; Tatar: үсемлек; Telugu: మొక్క; Thai: พืช; Tibetan: རྩི་ཤིང་།; Tigrinya: ተኽሊ; Tonga: vwakume; Tumbuka: chakumera; Tupinambá: ka'a; Turkish: bitki, ösümlük, nebat; Turkmen: ösümlik; Tuvan: үнүш; Uab Meto: hau, hauhonês, hau’amoni; Udmurt: будос; Ukrainian: рослина; Urdu: نبات‎; Urum: ӧсӱмлӱк; Uyghur: ئۆسۈملۈك‎; Uzbek: oʻsimlik; Arabic: اوسیملیک‎; Cyrillic: ўсимлик; Venetian: pianta; Veps: kazvmus; Vietnamese: thực vật, cây; Walloon: plante; Waray-Waray: tanum; Welsh: planhigyn; West Frisian: plant; Western Panjabi: پودا‎; White Hmong: nroj tshuag; Wichí Lhamtés Nocten: wichí; Xhosa: isityalo; Yakut: үүнээйи; Yaqui: juya; Yiddish: פֿלאַנץ‎, געוויקס‎; Yogad: mula; Yoruba: ohun ọ̀gbìn; Zarma: turize; Zazaki: nebat; Zhuang: doenghgo; Zulu: isitshalo